LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2014 M. RUGPJŪČIO 29 D. ĮSAKYMO NR. V-774 „DĖL REIKALAVIMŲ MOKYTOJŲ KVALIFIKACIJAI APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. rugsėjo 1 d. Nr. V-944

Vilnius

 

 

P a k e i č i u  Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymą Nr. V-774 „Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“:

 

1. Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

 

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. šiuo įsakymu patvirtinto Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo (toliau – aprašas):

2.1.1. 11 ir 15 punktų reikalavimai netaikomi:

2.1.1.1 mokytojams, kuriems 2014 m. rugsėjo 1 d. iki teisės gauti visą senatvės pensiją yra likę ne daugiau kaip 5 metai;

2.1.1.2. mokytojams, turintiems aukštąjį, aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų, išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją, ir iki 2014 m. rugsėjo 1 d. pradėjusiems studijuoti/ mokytis mokomą dalyką/ ugdymo programą, atitinkančią studijų arba dalyko/ pedagoginės specializacijos modulio programą, studijų/mokymosi metu, bet ne ilgiau kaip 5 metus;

2.1.2. 17 punktas įsigalioja 2015 m. rugsėjo 1 d. Šio punkto reikalavimai netaikomi mokytojams, kuriems 2015 m. rugsėjo 1 d. iki teisės gauti visą senatvės pensiją yra likę ne daugiau kaip 5 metai;

2.1.3. 12.4 ir 12.6 papunkčiai įsigalioja 2016 m. rugsėjo 1 d. Šių papunkčių  reikalavimai netaikomi mokytojams, kuriems 2016 m. rugsėjo 1 d. iki teisės gauti visą senatvės pensiją yra likę ne daugiau kaip 5 metai;

2.2. mokytojai aprašo 12.6 papunkčio įsigaliojimo metu, ugdantys specialiųjų klasių / grupių mokinius, ir neturintys  aprašo 12.6 papunktyje nustatytos kvalifikacijos ar darbo stažo, privalo išklausyti šiame papunktyje nurodytus atitinkamus kursus iki 2017 m. rugpjūčio 31 d.;

2.3. mokytojai, kuriems iki 2014 m. rugsėjo 1 d. buvo pripažinta pedagogo kvalifikacija, ir toliau laikomi turintys pedagogo kvalifikaciją.“.

2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašą:

 

2.1. Pakeičiu 12.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

 

12.1. mokyti tikybos pagal bendrojo ugdymo programas gali asmenys, įgiję aukštąjį, aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją arba turintys tam reikalingą specialųjį pasirengimą. Tokie asmenys turi turėti atitinkamos tradicinės religinės bendruomenės ar bendrijos vadovybės nustatyta tvarka išduotą leidimą mokyti tikybos;“.

 

2.2. Pakeičiu 12.6.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

 

12.6.4. turinčius intelekto sutrikimą arba intelekto sutrikimą ir įvairiapusius raidos sutrikimus – mokytojai, turintys specialiosios pedagogikos šakos pedagogo (oligofrenopedagogo, specialiojo pedagogo) kvalifikaciją arba turintys ne mažesnį kaip 5 metų darbo stažą, įgytą iki 2014 m. rugpjūčio 31 d. specialiojoje klasėje/grupėje mokiniams, turintiesiems intelekto sutrikimą, arba ne vėliau kaip per metus nuo darbo su mokiniais, turinčiais intelekto sutrikimą arba intelekto sutrikimą ir įvairiapusių sutrikimų, pradžios išklausę ne mažesnės kaip 40 valandų specialiosios pedagogikos kursą pagal švietimo ir mokslo ministro patvirtintą programą;“.

2.3. Pakeičiu 12.6.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

12.6.5. turinčius kompleksinių negalių, kurių derinio dalis yra intelekto sutrikimas, – mokytojai, turintys specialiosios pedagogikos šakos pedagogo (oligofrenopedagogo, specialiojo pedagogo, tiflopedagogo, surdopedagogo) kvalifikaciją arba turintys ne mažesnį kaip 5 metų darbo stažą, įgytą iki 2014 m. rugpjūčio 31 d. specialiojoje klasėje/grupėje mokiniams, turintiesiems kompleksinių negalių, kurių derinio dalis yra intelekto sutrikimas, arba ne vėliau kaip per metus nuo darbo su mokiniais, turinčiais kompleksinių negalių, kurių derinio dalis yra intelekto sutrikimas, pradžios išklausę ne mažesnės kaip 40 valandų specialiosios pedagogikos kursą pagal švietimo ir mokslo ministro patvirtintą programą;“.

2.4. Pakeičiu 16 punktą ir jį išdėstau taip:

16. Meninio ugdymo (dailės, muzikos, šokio, teatro), kūno kultūros, lietuvių kalbos (valstybinės) ir užsienio kalbos pagal pradinio ugdymo programas gali mokyti dalyko mokytojas, išklausęs ne mažiau kaip 40 valandų (1,5 studijų kreditų) atitinkamo dalyko ugdymo pradinėse klasėse metodikos kursų.”.

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministrė                                                                                     Audronė Pitrėnienė