LIETUVOS RESPUBLIKOS

ĮSTATYMAS

DĖL PROTOKOLO NR. 15, KURIUO IŠ DALIES KEIČIAMA ŽMOGAUS TEISIŲ IR PAGRINDINIŲ LAISVIŲ APSAUGOS KONVENCIJA, IR ŽMOGAUS TEISIŲ IR PAGRINDINIŲ LAISVIŲ APSAUGOS KONVENCIJOS PROTOKOLO NR. 16 RATIFIKAVIMO

 

2015 m. birželio 11 d. Nr. XII-1771

Vilnius

 

 

1 straipsnis. Protokolų ratifikavimas

Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 67 straipsnio 16 punktu, 138 straipsnio pirmosios dalies 6 punktu ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Prezidento 2015 m. sausio 19 d. dekretą Nr. 1K-199, ratifikuoja 2013 m. birželio 24 d. Strasbūre priimtą Protokolą Nr. 15, kuriuo iš dalies keičiama Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija, ir 2013 m. spalio 2 d. Strasbūre priimtą Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos protokolą Nr. 16.

 

2 straipsnis. Lietuvos Respublikos pareiškimas

Lietuvos Respublikos Seimas pareiškia, kad pagal Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos protokolo Nr. 16 10 straipsnį aukščiausieji teismai ir tribunolai, galintys prašyti Europos Žmogaus Teisių Teismo pateikti konsultacines išvadas dėl principinių klausimų, susijusių su Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje ar jos protokoluose apibrėžtų teisių ir laisvių aiškinimu ar taikymu, Lietuvos Respublikoje yra Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė