HERB21

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2006 M. GRUODŽIO 29 D. ĮSAKYMO NR. D1-639 „DĖL GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ KOKYBĖS REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. balandžio 30 d. Nr. D1-250

Vilnius

 

1. P a k e i č i u  Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kokybės reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-639 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kokybės reikalavimų patvirtinimo“:

1.1. pakeičiu 4.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

4.6. nuotekų tvarkymas;“;

1.2. pakeičiu 5.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

5.4. užtikrinti, kad per metus planuojamų geriamojo vandens tiekimo pertrūkių nepatirtų daugiau kaip 10 procentų abonentų ir vartotojų, išskyrus geriamojo vandens apskaitos prietaisų įrengimą ar keitimą;“;

1.3. pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:

8. Geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo tiekiamo geriamojo vandens kokybė ir sauga privalo atitikti Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. V-455 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ patvirtinimo“, ir kitų teisės aktų nustatytus geriamojo vandens kokybės reikalavimus, išskyrus Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatyme numatytas išimtis, kai leidžiama tiekti geriamąjį vandenį, kurio vienas ar keli toksiniai (cheminiai) rodikliai viršija teisės aktuose nustatytus toksinius (cheminius) rodiklius.“;

1.4. pripažįstu netekusiu galios 9 punktą;

1.5. pakeičiu 11 punktą ir jį išdėstau taip:

11. Nuotekų transportavimo paslaugas teikiantys asmenys privalo:

11.1. užtikrinti nuotekų ir (ar) nuotekų valymo metu susidarančių atliekų (dumblo) išvežimą pagal sutartyje nustatytą periodiškumą arba ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo asmenų, kuriems teikiamos nuotekų transportavimo paslaugos, telefonu gauto prašymo dienos;

11.2. asmenims, kuriems teikiamos nuotekų transportavimo paslaugos, paprašius, teikti informaciją apie iš jų surinktas ir transportuotas nuotekas.“;

1.6. pakeičiu VI skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

VI skyrius

NUOTEKŲ tvarkymas“;

1.7. papildau 15.6 papunkčiu:

15.6. užtikrinti, kad nuotekos būtų išvalytos iki geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo taršos leidime arba taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidime nustatytų keliamų reikalavimų.“;

1.8. papildau 16.4 papunkčiu:

16.4. užtikrinti, kad transporto priemonės turėtų nuotekų apskaitos įrenginį, kuriuo būtų galima įvertinti priimtų nuotekų kiekį. Ant abiejų transporto priemonės šonų įskaitomai turi būti nurodytas nuotekų transportavimo paslaugas teikiančios įmonės pavadinimas arba prekės ženklas, adresas ir telefonas;“;

1.9. papildau 16.5 papunkčiu:

16.5. užtikrinti, kad nuotekos ir (ar) nuotekų valymo metu susidarančios atliekos (dumblas) būtų vežamos tik užpildžius važtaraštį, kurio forma pateikta Reikalavimų 7 priede:

16.5.1. pildomi trys važtaraščio egzemplioriai: pirmasis pateikiamas nuotekų ir (ar) nuotekų valymo metu susidarančių atliekų (dumblo) turėtojui, antrasis nuotekų transportavimo paslaugas teikiančiam asmeniui, trečiasis geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui. Kai nuotekų transportavimo paslaugas teikia geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas, pildomi du važtaraščio egzemplioriai: pirmasis egzempliorius pateikiamas nuotekų ir (ar) nuotekų valymo metu susidarančių atliekų (dumblo) turėtojui, antrasis geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui. Važtaraščiai saugomi 3 metus nuo pasirašymo dienos;

           16.5.2. nuotekų ir (ar) nuotekų valymo metu susidarančių atliekų (dumblo) kiekis važtaraštyje įrašomas pagal nuotekų transportavimo paslaugas teikiančio asmens transporto priemonėje esančio nuotekų apskaitos įrenginio rodmenis;

16.5.3. asmens duomenys kaupiami nuotekų ir (ar) nuotekų valymo metu susidarančių atliekų (dumblo) vežimo tikslais ir tvarkomi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) nustatyta tvarka. Asmens duomenų saugojimo laikotarpis sutampa su važtaraščio saugojimo laikotarpiu. Pasibaigus saugojimo laikotarpiui, asmens duomenys sunaikinami.“;

1.10. pakeičiu 17.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

17.1. pranešti abonentams apie planuojamus paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų pertrūkius, pokyčius ir paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros avarijas;“;

1.11. papildau 7 priedu (pridedama).

2. Nustatau, kad:

2.1. šis įsakymas, išskyrus 1.8 papunktį įsigalioja 2019 m. gegužės 2 d.;

2.2. šio įsakymo 1.8 papunktis įsigalioja 2019 m. lapkričio 1 d.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                          Kęstutis Mažeika

 

 

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kokybės reikalavimų

7 priedas

 

 

(Nuotekų ir (ar) nuotekų valymo metu susidarančių atliekų (dumblo) vežimo

važtaraščio forma)

                               

                               

NUOTEKŲ VEŽIMO VAŽTARAŠTIS Nr._________

 

Išvežimo data 20_ _m. _______________ d.

 

 

 

Nuotekų šalinimo įrenginiai: 

 

________________________________________________________________________________________

(adresas ir paslaugų teikimo sutarties numeris)

 

Išvežto turinio kiekis   _________  m3

 

 

Turinio pobūdis (pabraukti):   
 (1) nuotekų kaupimo rezervuaro turinys                                          (2)  nuotekų valymo įrenginys

 

 

Nuotekų vežėjas _____________________________________________ _______________________________

(juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavardė, adresas)

 

 

Automobilio valstybinis numeris ir markė  ___________________________________________________

 

 

Automobilio nominali talpa   ________________m3

 

 

Nuotekų turėtojas      _________________________________________________________________________

                                                                                                (vardas, pavardė, parašas)

 

Nuotekas išvežė          _________________________________________________________________________

(vairuotojo vardas, pavardė, parašas)

 

Nuotekas atvežė į         _________________________________________________________________________

                                                                                                (išpylimo punkto adresas)

 

 

 

 

__________