LIETUVOS RESPUBLIKOS

KRIMINALINĖS ŽVALGYBOS ĮSTATYMO NR. XI-2234 6 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2015 m. kovo 26 d. Nr. XII-1565

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 6 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 6 straipsnio 2 dalies 8 punktą ir jį išdėstyti taip:

8) Lietuvos Respublikos poligrafo naudojimo įstatymo (toliau – Poligrafo naudojimo įstatymas) nustatyta tvarka naudoti poligrafą (tik tyrimo subjekto statusą pagal Poligrafo naudojimo įstatymą turintys kriminalinės žvalgybos subjektai);“.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2015 m. liepos 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė