LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2021 M. VASARIO 19 D. SPRENDIMO NR. V-338 „DĖL REIKALAVIMŲ TARPTAUTINIUS KOMERCINIUS VEŽIMUS VYKDANTIEMS VEŽĖJAMS“ pakeitimo

 

2022 m. vasario 17  d. Nr. V-341

Vilnius

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. vasario 19 d. sprendimą Nr. V-338 „Dėl reikalavimų tarptautinius komercinius vežimus vykdantiems vežėjams“:

1.  Pakeičiu 1.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.1. prieš atvykstant ar grįžtant į Lietuvos Respubliką iš užsienio valstybių (išskyrus iš Europos ekonominės erdvės valstybių, Šveicarijos Konfederacijos, Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės, Andoros Kunigaikštystės, Monako Kunigaikštystės, San Marino Respublikos ir Šventojo Sosto (Vatikano Miesto Valstybės) užsiregistruoti Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) interneto svetainėje (https://keleiviams.nvsc.lt/lt/form) užpildant elektroninę anketą (toliau – elektroninė anketa) pateikiant teisingus duomenis;“.

2.  Pripažįstu netekusiu galios 1.2 papunktį.

3.  Pakeičiu 2.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.1. patikrinti iš tarptautinių reisų grįžusių ar atvykusių ekipažų ir įgulų narių elektroninių anketų užpildymo faktą (išskyrus grįžusių ar atvykusių iš Europos ekonominės erdvės valstybių, Šveicarijos Konfederacijos, Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės, Andoros Kunigaikštystės, Monako Kunigaikštystės, San Marino Respublikos ir Šventojo Sosto (Vatikano Miesto Valstybės);“.

4.  Pripažįstu netekusiu galios 2.4 papunktį.

 

 

Sveikatos apsaugos ministras, valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                                Arūnas Dulkys