Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2007 M. gruodžio 19 D. NUTARIMO NR. 1414 „DĖL PRETENDENTŲ Į LAISVAS PAREIGAS AR PAREIGYBES TARPTAUTINĖSE IR EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJOSE AR UŽSIENIO VALSTYBIŲ INSTITUCIJOSE IR PRETENDENTŲ Į DELEGAVIMO REZERVĄ ATRANKOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO IR KAI KURIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS“ PAKEITIMO

 

2018 m. gruodžio 12 d. Nr. 1272

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimą Nr. 1414 „Dėl Pretendentų į laisvas pareigas ar pareigybes tarptautinėse ir Europos Sąjungos institucijose ar užsienio valstybių institucijose ir pretendentų į delegavimo rezervą atrankos taisyklių patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios“ ir jį išdėstyti nauja redakcija (Pretendentų į laisvas pareigas ar pareigybes tarptautinėse ir Europos Sąjungos institucijose ar užsienio valstybių institucijose ir pretendentų į delegavimo rezervą atrankos taisyklės nauja redakcija nedėstomos):

 

„Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL PRETENDENTŲ Į LAISVAS PAREIGAS AR PAREIGYBES TARPTAUTINĖSE IR EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJOSE AR UŽSIENIO VALSTYBIŲ INSTITUCIJOSE IR PRETENDENTŲ Į DELEGAVIMO REZERVĄ ATRANKOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos asmenų delegavimo į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybių institucijas įstatymo 6 straipsnio 1 ir 3 dalimis, 7 straipsnio 1 dalimi, 9 straipsnio 1 dalimi ir 12 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 25 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti Pretendentų į laisvas pareigas ar pareigybes tarptautinėse ir Europos Sąjungos institucijose ar užsienio valstybių institucijose ir pretendentų į delegavimo rezervą atrankos taisykles (pridedama).“

2. Pakeisti nurodytu nutarimu patvirtintas Pretendentų į laisvas pareigas ar pareigybes tarptautinėse ir Europos Sąjungos institucijose ar užsienio valstybių institucijose ir pretendentų į delegavimo rezervą atrankos taisykles:

2.1. Pakeisti I skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS“.

2.2. Pakeisti 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos asmenų delegavimo į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybių institucijas įstatyme ir Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme vartojamas sąvokas.“

2.3. Pakeisti II skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

II SKYRIUS

INFORMACIJOS APIE LAISVAS PAREIGAS IR DELEGAVIMO POREIKIUS PATEIKIMAS“.

2.4. Pakeisti 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3. Valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos (toliau vadinama – įstaiga), gavusios iš tarptautinės ir Europos Sąjungos institucijos ar užsienio valstybės institucijos informaciją apie laisvas pareigas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jos gavimo dienos visą gautą informaciją ir motyvuotus pasiūlymus dėl laisvų pareigų pripažinimo atitinkančiomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintus delegavimo prioritetus (toliau vadinama – delegavimo prioritetai) ir informaciją apie delegavimo poreikius raštu pateikia Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai ir Valstybės tarnybos departamentui.“

2.5. Pakeisti III skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

III SKYRIUS

PRETENDENTŲ Į LAISVAS PAREIGAS ATRANKOS ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS“.

2.6. Pakeisti 9 punktą ir jį išdėstyti taip:

9. Valstybės tarnybos departamentas, gavęs šių Taisyklių 7 punkte nurodytą informaciją ir Užsienio reikalų ministerijos išvadą, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jų gavimo dienos paskelbia informaciją apie laisvas pareigas interneto svetainėje www.vtd.lt, išskyrus šių Taisyklių 8 punkte nustatytą atvejį, kai Valstybės tarnybos departamentas paveda kitai įstaigai atrinkti pretendentą į laisvas pareigas. Šiame punkte nurodyta informacija suinteresuotoms įstaigoms jų prašymu gali būti pateikiama ir elektroniniu paštu.

Informacija apie laisvas pareigas taip pat gali būti skelbiama kitų įstaigų interneto svetainėse, specializuotose Lietuvos Respublikos piliečiams įdarbinti tarptautinėse ir Europos Sąjungos institucijose ar užsienio valstybių institucijose skirtose interneto svetainėse.“

2.7. Pakeisti 13 punktą ir jį išdėstyti taip:

13. Į komisiją turi būti įtraukiami Valstybės tarnybos departamento, Užsienio reikalų ministerijos ir kitų įstaigų, su kurių kompetencija susijusios laisvų pareigų funkcijos, atstovai. Į komisijos sudėtį gali būti įtraukiami ir atitinkamų sričių specialistai. Atrenkant pretendentus į laisvas pareigas Europos Sąjungos institucijoje ir įstaigoje, Europos Komisijos ar Tarybos įsteigtoje institucijoje, Europos Komisijos ir Europos Sąjungos valstybių narių bendrai įsteigtoje organizacijoje (konsorciume), į komisiją įtraukiamas ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos atstovas.“

2.8. Pakeisti 17 punkto antrąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

„Jeigu nustatoma, kad pateikti ne visi dokumentai ar ne visa reikalaujama informacija, apie tai nedelsiant elektroniniu paštu informuojamas pretendentas į laisvas pareigas ir jo paprašoma pateikti trūkstamus dokumentus ar kitą reikalaujamą informaciją.“

2.9. Pakeisti 19 punktą ir jį išdėstyti taip:

19. Komisijai paskyrus komisijos posėdžio datą, laiką ir vietą, apie tai elektroniniu paštu informuojami visi pretendentai į laisvas pareigas.“

2.10. Pakeisti 20 punktą ir jį išdėstyti taip:

20. Atranka susideda iš pretendentų į laisvas pareigas pateiktų šių Taisyklių 16 punkte nurodytų dokumentų bei informacijos įvertinimo ir pokalbio su pretendentais į laisvas pareigas per komisijos posėdį, per kurį komisija įvertina pretendento į laisvas pareigas atitikimą laisvų pareigų reikalavimus, žinias ir įgūdžius, kurių reikia laisvų pareigų funkcijoms vykdyti, galimybes panaudoti turimas žinias ir įgūdžius praktikoje, sėkmingai dalyvauti tarptautinės, Europos Sąjungos institucijos ar užsienio valstybės institucijos organizuojamoje atrankoje laisvoms pareigoms eiti. Esant poreikiui komisijos pokalbis su pretendentais į laisvas pareigas gali vykti ir telekomunikacijų galiniais įrenginiais.“

2.11. Pakeisti 22 punktą ir jį išdėstyti taip:

22. Į laisvas pareigas atrenkama tiek pretendentų, kiek prašo tarptautinė ir Europos Sąjungos institucija ar užsienio valstybės institucija. Jeigu pretendentų į laisvas pareigas, atitinkančių tarptautinės ir Europos Sąjungos institucijos ar užsienio valstybių institucijos nurodytus reikalavimus, yra mažiau negu laisvų pareigų, gali būti atrenkama mažiau pretendentų į laisvas pareigas. Jeigu tarptautinė ir Europos Sąjungos institucija ar užsienio valstybės institucija nenurodo pretendentų į laisvas pareigas skaičiaus, atrenkamų pretendentų į laisvas pareigas skaičių nustato Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras.“

2.12. Pakeisti IV skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

IV SKYRIUS

PRETENDENTŲ Į DELEGAVIMO REZERVĄ ATRANKOS ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS“.

2.13. Pakeisti 30 punktą ir jį išdėstyti taip:

30. Valstybės tarnybos departamentas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Užsienio reikalų ministerijos prašymo gavimo dienos informaciją apie organizuojamą pretendentų į delegavimo rezervą atranką paskelbia interneto svetainėje www.vtd.lt. Šiame punkte nurodyta informacija suinteresuotoms įstaigoms jų prašymu gali būti pateikiama ir elektroniniu paštu.

Informacija apie organizuojamą pretendentų į delegavimo rezervą atranką taip pat gali būti skelbiama kitų įstaigų interneto svetainėse, specializuotose Lietuvos Respublikos piliečiams įdarbinti tarptautinėse ir Europos Sąjungos institucijose ar užsienio valstybių institucijose skirtose interneto svetainėse.“

2.14. Pakeisti 35 punkto trečiąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

„Jeigu pretendentų į delegavimo rezervą atrankos komisija nustato, kad visus dokumentus ir informaciją pateikusių ir nustatytus reikalavimus atitinkančių pretendentų į delegavimo rezervą skaičius yra didesnis už nurodytąjį Užsienio reikalų ministerijos prašyme, pretendentai į delegavimo rezervą kviečiami dalyvauti pretendentų į delegavimo rezervą atrankos komisijos posėdyje. Pokalbio metu pretendentų į delegavimo rezervą atrankos komisija įvertina pretendentų į delegavimo rezervą žinias ir įgūdžius. Esant poreikiui komisijos pokalbis su pretendentais į delegavimo rezervą gali vykti ir telekomunikacijų galiniais įrenginiais. Užsienio reikalų ministerijos prašyme nurodytas pretendentų į delegavimo rezervą skaičius atrenkamas, laikantis šių Taisyklių 21 punkte nustatytų procedūrų.“

2.15. Pakeisti 37 punktą ir jį išdėstyti taip:

37. Kiekvienas pretendentas į delegavimo rezervą informuojamas elektroniniu paštu apie priimtą sprendimą atrinkti jį / neatrinkti jo į delegavimo rezervą.“

2.16. Pakeisti V skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS“.

2.17. Pakeisti 39 punktą ir jį išdėstyti taip:

39. Šiose Taisyklėse nurodytų komisijų sprendimai per 7 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiami ją sudariusiam asmeniui, taip pat Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.“

2.18. Pakeisti 42 punktą ir jį išdėstyti taip:

42. Pretendentai iš delegavimo rezervo atrenkami ir išbraukiami Lietuvos Respublikos asmenų delegavimo į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybių institucijas įstatymo nustatyta tvarka.“

3. Šis nutarimas įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                          Saulius Skvernelis

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                     Eimutis Misiūnas