LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2005 M. BIRŽELIO 27 D. ĮSAKYMO NR. A1-183 „DĖL KAI KURIŲ SOCIALINEI PARAMAI GAUTI REKALINGŲ FORMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. kovo 29 d. Nr. A1-157

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymą Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“:

1.    Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Prašymo-paraiškos socialinėms paslaugoms gauti SP-8 formą:

1.1. pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. Socialinės globos2

2.1. c Dienos socialinės globos: institucijoje, namuose (reikalingą pabraukti)

____________________________________________________________________

 

2.2. c Trumpalaikės socialinės globos: institucijoje, namuose (reikalingą pabraukti) _____________________________________________________________________

(nurodyti trukmę ir, jei asmuo pageidauja, socialinės globos įstaigos pavadinimą)

 

2.3. c Ilgalaikės socialinės globos (institucijoje)3

_____________________________________________________________________

(jei asmuo pageidauja, nurodyti socialinės globos įstaigos pavadinimą)

 

2  Pildyti prašymo-paraiškos socialinėms paslaugoms gauti (toliau – prašymas-paraiška) 1 ir 3 priedus.  

3 Pildyti prašymo-paraiškos 1, 2 ir 3 priedus.“

 

1.2. Pakeičiu 3 priedo 4 punkto penktąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

c jeigu nesutinku su socialinio darbuotojo socialinių paslaugų poreikio nustatymo išvadomis, su savivaldybės sprendimu dėl socialinių paslaugų skyrimo, dėl socialinės globos skyrimo ne mano nurodytoje socialinių paslaugų įstaigoje ar su asmens (šeimos) finansinių galimybių mokėti už šias paslaugas vertinimu, galiu tai apskųsti savivaldybės administracijos direktoriui arba Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.“

2.  Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Sprendimo dėl socialinių paslaugų asmeniui (šeimai) skyrimo SP-9 formą ir ją išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                           Algimanta Pabedinskienė