LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

dėl žemės ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 26 d. įsakymo nr. 3d-507

„dėl lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

2018 m. spalio 18 d. Nr. 3D-747

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr.3D-507 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:

8. Už Programos priemonių įgyvendinimo koordinavimą atsakingi šie VI administracijos padaliniai:

8.1. 1-asis ES paramos skyrius už:

8.1.1. Programos priemonę „Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos“;

8.1.2. Programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama pelno nesiekiančioms investicijoms, susijusioms su agroaplinkosaugos ir klimato kaitos tikslais“;

8.1.3. Programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritis „Miško veisimas“, „Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas“, „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“;

8.1.4. Programos priemonę „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“;

8.1.5. Programos priemonę „Ekologinis ūkininkavimas“;

8.1.6. Programos priemonę „Natūra 2000 išmokos ir su Bendrąja vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“;

8.1.7. Programos priemonę „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių“;

8.1.8. Programos priemonę „Rizikos valdymas“;

8.1.9. Programos priemonę „Gaivalinių nelaimių ir katastrofinių įvykių paveikto žemės ūkio gamybos potencialo atkūrimas ir atitinkamos prevencinės veiklos vykdymas“;

8.2. 2-asis ES paramos skyrius už:

8.2.1. Programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritis „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“, „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“, „Parama investicijoms į žemės ūkio ir miškininkystės infrastruktūros plėtrą ir pritaikymą“;

8.2.2. Programos priemonę „Ūkio ir verslo plėtra“;

8.2.3. Programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritis „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“, „Parama plačiajuosčio ir ryšio infrastruktūrai“, „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ (išskyrus veiklą, susijusią su tradicinių amatų centrų plėtra);

8.2.4. Programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Investicijos į miškininkystės technologijas“;

8.2.5. Programos priemonę „Gamintojų grupių ir organizacijų įsisteigimas“;

8.2.6. Programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritis „Parama smulkių ūkių bendradarbiavimui“, „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“;

8.2.7. Programos priemonę LEADER;

8.3. 3-iasis ES paramos skyrius:

8.3.1. Programos priemonę „Techninė pagalba“;

8.3.2. Programos finansų priemones;

8.4. Mokslo ir inovacijų skyrius:

8.4.1. Programos priemonę „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“;

8.4.2. Programos priemonę „Konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo ir ūkininkavimo pavadavimo paslaugos“;

8.4.3. Programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ veiklą „Tradicinių amatų centrų plėtra“;

8.4.4. Programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti“.“

2. Pakeičiu 9 punktą ir jį išdėstau taip:

9. VI administracijos padaliniai pagal kompetenciją dalyvauja Programos valdyme, teikia pasiūlymus dėl Programos, Taisyklių, Priemonių įgyvendinimo taisyklių ir kitų teisės aktų, susijusių su Programos rengimu, įgyvendinimu, keitimu ir užbaigimu, pagal kompetenciją dalyvauja nagrinėjant skundus, susijusius su Programos priemonėmis. VI administracijos padalinių funkcijos, susijusios su Programos administravimu, nustatytos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos administracijos padalinių nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. 3D-192 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos administracijos struktūros ir administracijos padalinių nuostatų patvirtinimo“.“

3. Pakeičiu 11.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

11.1. teikia VI visą informaciją, reikalingą užtikrinti efektyvų, veiksmingą ir tinkamą Programos valdymą, įgyvendinimą ir stebėseną bei metinėms ir paskutinei Programos pažangos ataskaitoms parengti, taip pat su projektais susijusią informaciją, kuri būtų naudojama statistikos, vertinimo, viešinimo ir tyrimų tikslams;“.

4. Pakeičiu 11.18 papunktį ir jį išdėstau taip:

11.18. atsižvelgdama į pateiktas paramos paraiškas ir pasirašytas paramos sutartis rengia bei suderinusi su VI 3-iuoju ES paramos skyriumi teikia VI Finansų skyriui planuojamų patirti išlaidų iš EŽŪFKP ir bendrojo finansavimo lėšų prognozes dėl Programai įgyvendinti reikalingų lėšų numatymo Lietuvos Respublikos valstybės biudžete;“.

5. Pakeičiu 12 punktą ir jį išdėstau taip:

12. Sertifikavimo įstaigos funkcijų atlikimą organizuoja VI Vidaus audito skyrius.“

6. Pakeičiu 13 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

13. VI Vidaus audito skyrius, atlikdamas viešojo pirkimo procedūras, atrenka nuo Mokėjimo agentūros ir Mokėjimo agentūrą akreditavusios VI veiklos nepriklausomą ir būtiną techninę kompetenciją turinčią privačią audito įmonę (Sertifikavimo įstaigą), kuri:“.

7. Pakeičiu 30 punktą ir jį išdėstau taip:

30. Paramos paraiška turi būti pildoma lietuvių kalba. Kita kalba užpildytos paramos paraiškos nepriimamos. Jeigu prie paramos paraiškos pridedami dokumentai užsienio kalba, turi būti pateiktas jų vertimas į lietuvių kalbą, patvirtintas vertimo paslaugas teikiančių kompetentingų įstaigų arba pareiškėjo.“

8. Pakeičiu 43 punktą ir jį išdėstau taip:

43. Jeigu dėl paramos paraiškoje pateiktos neišsamios ar netikslios informacijos, trūkstamų dokumentų, Mokėjimo agentūra negali įvertinti paramos paraiškos, – ji turi paprašyti pareiškėjo pateikti papildomus dokumentus ir (arba) informaciją. Gali būti prašoma pateikti tik tuos dokumentus ir informaciją, kuri yra būtina atitikčiai tinkamumo sąlygoms, atrankos kriterijams ir įsipareigojimams įvertinti ir kurių nėra valstybės registruose ar kitose valstybės informacinėse sistemose, registruotuose www.registrai.lt, ir kurių duomenys yra prieinami Mokėjimo agentūrai. Mokėjimo agentūra pareiškėjui prašymą pateikti papildomus dokumentus ir (arba) informaciją išsiunčia raštu ir (arba) elektroniniu paštu, arba per informacines sistemas, jeigu asmuo sutiko, kad informacija jam būtų teikiama tokiu būdu. Prašyme pateikti papildomus dokumentus ir (arba) informaciją turi būti nurodytas 5–10 darbo dienų terminas, priklausomai nuo prašomos pateikti informacijos apimties. Prašyme pateikti papildomus dokumentus ir (arba) informaciją nurodytas terminas gali būti pratęstas, jeigu pareiškėjas dėl prašomų dokumentų ir (arba) informacijos turi kreiptis į trečiuosius asmenis. Pareiškėjo iniciatyva paramos paraiškos ir prie jos pridedamų dokumentų keitimai nėra leidžiami, išskyrus akivaizdžias klaidas ir kontaktinių duomenų pasikeitimą.“

9. Pakeičiu 45 punktą ir jį išdėstau taip:

45. Jeigu paklausimas pareiškėjui siunčiamas dėl atitikties projektų atrankos kriterijui (-ams) ir į šį paklausimą pareiškėjas per paklausime nustatytą terminą neatsako, laikoma, kad pareiškėjas neatitinka projektų atrankos kriterijaus (-ų) (paramos paraiškos atrankos vertinimas tęsiamas toliau). Jeigu paklausimas pareiškėjui siunčiamas dėl atitikties paramos paraiškos tinkamumo sąlygai (-oms) ir į šį paklausimą pareiškėjas per paklausime nustatytą terminą neatsako, laikoma, kad pareiškėjas neatitinka tinkamumo sąlygos (-ų). Tinkamumo sąlygos (-ų) neatitinkančios paramos paraiškos teikiamos svarstyti projektų atrankos komitetui.“

10. Pakeičiu 50 punktą ir jį išdėstau taip:

50. Paramos paraiškų pirmumo eilė sudaroma įvertinus visų to paties kvietimo metu gautų paramos paraiškų atitiktį atrankos kriterijams pagal paramos paraiškoje, prie jos pridedamuose dokumentuose ir registruose esančią informaciją. Jeigu įvertinus visų to paties kvietimo metu gautų paramos paraiškų atitiktį atrankos kriterijams nustatoma, kad visoms vienodą atrankos kriterijų balų skaičių gavusioms paramos paraiškoms užtenka žemės ūkio ministro įsakymu skirtos paramos sumos, šios paramos paraiškos teikiamos tinkamumo skirti paramą vertinimui. Jeigu įvertinus visų to paties kvietimo metu gautų paramos paraiškų atitiktį atrankos kriterijams nustatoma, kad tik daliai vienodą atrankos kriterijų balų skaičių gavusioms paramos paraiškoms užtenka žemės ūkio ministro įsakymu skirtos paramos sumos, Mokėjimo agentūra kreipiasi į VI dėl papildomų lėšų skyrimo šioms paramos paraiškoms finansuoti. Sprendimą priima PVK. PVK gali nuspręsti skirti papildomų lėšų visoms vienodą atrankos kriterijų balų skaičių gavusioms paramos paraiškoms finansuoti arba pavesti Mokėjimo agentūrai atlikti papildomą vertinimą pagal Priemonės įgyvendinimo taisyklėse nustatytus papildomus kriterijus (jeigu tokie yra). Jeigu PVK nusprendžia skirti papildomų lėšų vienodą atrankos kriterijų balų skaičių gavusioms paramos paraiškoms finansuoti, VI keičia žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintą paramos sumą.

11. Papildau nauju 50¹ punktu:

50¹. Paramos paraiškų pirmumo eilė sudaroma per 30 darbo dienų nuo paramos paraiškų rinkimo laikotarpio pabaigos (į šį terminą įskaičiuojamas paklausimų pareiškėjams laikas ir papildomo vertinimo, atliekamo pagal šių Taisyklių 52 punktą, laikas; į šį terminą neįskaičiuojamas kreipimosi į VI dėl papildomų lėšų skyrimo ir jo sprendimo gavimo laikas). Sudarius paramos paraiškų pirmumo eilę, ji skelbiama Mokėjimo agentūros interneto tinklalapyje, nurodant paramos paraiškos registracijos numerį ir skirtą atrankos balų skaičių. Paramos paraiškų pirmumo eilėje paramos paraiškos sugrupuojamos į šias dalis: paramos paraiškas, kurioms pagal suteiktus atrankos kriterijų balus, visiškai pakanka žemės ūkio ministro įsakymu skirtos paramos sumos; vienodą atrankos kriterijų balų skaičių gavusias paramos paraiškas, kurių daliai užtenka žemės ūkio ministro įsakymu skirtos paramos sumos; paramos paraiškas, kurioms pagal suteiktus atrankos kriterijų balus nepakanka žemės ūkio ministro įsakymu skirtos paramos sumos. Paramos paraiškos, kurioms nesuteiktas privalomasis atrankos kriterijų balų skaičius, į paramos paraiškų pirmumo eilę neįtraukiamos. Jei Priemonės įgyvendinimo taisyklėse numatyta, kad paramos paraiškų atrankos vertinimas atliekamas po tinkamumo skirti paramą vertinimo, pirmiau atliekamas paramos paraiškų tinkamumo vertinimas.“

12. Pakeičiu 52 punktą ir jį išdėstau taip:

52. Vienodą atrankos kriterijų balų skaičių gavusios paramos paraiškos, kurių daliai užtenka žemės ūkio ministro įsakymu skirtos paramos sumos, papildomai vertinamos tais atvejais, kai PVK paveda Mokėjimo agentūrai atlikti papildomą vertinimą pagal Priemonės įgyvendinimo taisyklėse nustatytus kriterijus, išdėstytus pirmumo eile (toliau – papildomas vertinimas), jeigu Priemonės įgyvendinimo taisyklėse nustatytas papildomas vertinimas. Papildomo vertinimo procesas:

52.1. jeigu atlikus papildomą vertinimą pagal papildomo vertinimo kriterijų, šį kriterijų atitinkančioms visoms paramos paraiškoms pakanka žemės ūkio ministro įsakymu skirtos paramos sumos, šios paramos paraiškos yra teikiamos tinkamumo skirti paramą vertinimui, o dėl likusios žemės ūkio ministro įsakymu skirtos paramos sumos panaudojimo papildomas vertinimas tęsiamas – ankstesniojo papildomo vertinimo kriterijaus neatitinkančios paramos paraiškos vertinamos pagal paskesnįjį papildomo vertinimo kriterijų (jeigu toks yra);

52.2. jeigu, atlikus papildomą vertinimą pagal papildomo vertinimo kriterijų, tik daliai šį kriterijų atitinkančių paramos paraiškų pakanka žemės ūkio ministro įsakymu skirtos paramos sumos, šio kriterijaus neatitinkančios paramos paraiškos atmetamos (nevertinamas jų tinkamumas, jos neteikiamos svarstyti projektų atrankos komitetui), o šį kriterijų atitinkančių paramos paraiškų papildomas vertinimas tęsiamas – jos vertinamos pagal paskesnįjį papildomo vertinimo kriterijų (jeigu toks yra);

52.3. jeigu atlikus papildomą vertinimą pagal papildomo vertinimo kriterijų, nė viena paramos paraiška jo neatitinka, papildomas vertinimas tęsiamas – visos šio kriterijaus neatitinkančios paramos paraiškos vertinamos pagal paskesnįjį papildomo vertinimo kriterijų (jeigu toks yra);

52.4. jeigu atlikus papildomą vertinimą pagal visus papildomo vertinimo kriterijus, visoms pagal paskutinįjį papildomo vertinimo kriterijų įvertintoms paramos paraiškoms trūksta žemės ūkio ministro įsakymu skirtos paramos sumos arba Priemonės įgyvendinimo taisyklėse nenustatytas papildomas vertinimas, Mokėjimo agentūra kreipiasi į VI dėl papildomų lėšų skyrimo arba neskyrimo vienodą atrankos kriterijų balų skaičių gavusioms paramos paraiškoms. Sprendimą dėl papildomų lėšų skyrimo arba neskyrimo priima PVK. Jeigu PVK priima sprendimą neskirti papildomų lėšų šioms paramos paraiškoms finansuoti, Mokėjimo agentūros sprendimu paramos paraiškos atmetamos – nevertinamas jų tinkamumas, jos neteikiamos svarstyti projektų atrankos komitetui.“

13. Pakeičiu 57 punktą ir jį išdėstau taip:

57. Jeigu po paramos paraiškų atrankos vertinimo Mokėjimo agentūra arba po pareiškėjo skundo išnagrinėjimo VI nustato, kad nepagrįstai buvo skirta mažiau atrankos kriterijų balų ir dėl to paramos paraiška nepagrįstai buvo neįtraukta į paramos paraiškų, teikiamų tinkamumo vertinimui, pirmumo eilės dalį, Mokėjimo agentūra įtraukia paramos paraišką į paramos paraiškų, teikiamų tinkamumo vertinimui, pirmumo eilės dalį. Jeigu toks sprendimas priimtas Mokėjimo agentūros iniciatyva, ji apie tai informuoja VI. Jeigu naujai į paramos paraiškų pirmumo eilę įtrauktai paramos paraiškai finansuoti užtenka kvietimo biudžeto lėšų, ta paramos paraiška finansuojama iš kvietimo biudžeto lėšų. Jeigu naujai į paramos paraiškų pirmumo eilę įtrauktai paramos paraiškai finansuoti neužtenka kvietimo biudžeto lėšų, Mokėjimo agentūra kreipiasi į VI dėl papildomų lėšų skyrimo.“

14. Pripažįstu netekusiu galios 74 punktą.

15. Pakeičiu 90 punktą ir jį išdėstau taip:

90. Informacija apie paramos gavėjus, dėl kurių priimti sprendimai skirti paramą, skelbiama Mokėjimo agentūros interneto svetainėje, nurodant paramos gavėjo – fizinio asmens vardą ir pavardę, paramos gavėjo – juridinio asmens pavadinimą, paramos paraiškos registracijos numerį, projekto pavadinimą ir skirtą paramos sumą, taip pat bendrą priimtų sprendimų skirti paramą skaičių ir bendrą skirtą paramos sumą.“

16. Pakeičiu 126.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

126.1. tais atvejais, kai vertindama mokėjimo prašymą Mokėjimo agentūra atlieka patikrą vietoje, vykdo tyrimą dėl įtariamo pažeidimo, paprašo paramos gavėjo pateikti galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą, pagal Taisyklių 192 punktą sustabdo paramos mokėjimą, mokėjimo prašymo vertinimas atitinkamai pratęsiamas patikros vietoje atlikimo, pažeidimo tyrimo, galutinės projekto įgyvendinimo ataskaitos pateikimo, paramos mokėjimo sustabdymo laikotarpiui;“.

17. Pakeičiu 174 punktą ir jį išdėstau taip:

174. Mokėjimo agentūra turi įvertinti pirkimo dokumentus per 15 darbo dienų nuo jų gavimo užregistravimo Mokėjimo agentūroje dienos ar prieigos prie CVP IS suteikimo dienos. Tais atvejais, kai vertindama pirkimo dokumentus Mokėjimo agentūra atlieka patikrą vietoje, vykdo tyrimą dėl įtariamo pažeidimo, pagal Taisyklių 192 punktą sustabdo paramos mokėjimą, pirkimo dokumentų vertinimas atitinkamai pratęsiamas patikros vietoje atlikimo, pažeidimo tyrimo, paramos mokėjimo sustabdymo laikotarpiui.“

18. Pripažįstu netekusiu galios 190 punktą.

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                      Giedrius Surplys