HERB21

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2009 M. GEGUŽĖS 27 D. ĮSAKYMO Nr. D1-291 „DĖL GAMINTOJŲ IR IMPORTUOTOJŲ REGISTRAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. vasario 28 d. Nr. D1-212

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Gamintojų ir importuotojų registravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. D1-291 „Dėl Gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklių patvirtinimo“:

1.1. pakeičiu 4 punktą ir jį išdėstau taip:

4. Gamintojus ir (ar) importuotojus, užsienio valstybės asmenis ir užsienio gamintojus Sąvade registruoja Aplinkos apsaugos agentūra (toliau - Agentūra).“;

1.2. pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip:

7. Pageidaujantis registruotis Sąvade gamintojas ir (ar) importuotojas internetu arba raštu pateikia Agentūrai Taisyklių 1 priede nustatytos formos prašymą registruoti Gamintojų ir (ar) importuotojų sąvade (toliau - Prašymas), užpildytą pagal Taisyklių 2 priedo reikalavimus. Gamintojas ir (ar) importuotojas, Prašymo III skyriuje nurodęs, kad jis dalyvauja gamintojų ir (ar) importuotojų organizacijoje, teisės aktų nustatyta tvarka gavusioje Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licenciją (toliau - Licencijuota organizacija), su Prašymu pateikia kopiją dokumento, patvirtinančio narystę Licencijuotoje organizacijoje.“;

1.3. pakeičiu 9 punktą ir jį išdėstau taip:

9. Kai gamintojas ir (ar) importuotojas (pagrindinė įmonė) turi filialą (-us), atstovybę (-es) ar kitus nuolatinę buveinę turinčius padalinius (toliau - Padaliniai), pagrindinė įmonė, nurodžiusi savo ir Padalinių duomenis, pateikia bendrą Prašymą.“;

1.4. pakeičiu 11 punktą ir jį išdėstau taip:

11. Elektros ir elektroninės įrangos gamintojas ir (ar) importuotojas, Prašymą pateikęs internetu, per 10 darbo dienų nuo Prašymo pateikimo dienos turi pateikti Agentūrai kopiją dokumento, patvirtinančio dalyvavimą Licencijuotoje organizacijoje, arba originalą Dokumento ir Sutarčių kopijas, nurodytas Taisyklių 8 punkte.“;

1.5. pakeičiu 12 punktą ir jį išdėstau taip:

12. Agentūra per 10 darbo dienų nuo Prašymo teikimo internetu arba per 20 darbo dienų nuo Prašymo teikimo raštu ir Dokumento, Sutarčių kopijų gavimo dienos registruoja gamintoją ir (ar) importuotoją Sąvade, suteikia unikalų registracijos Sąvade kodą. Patvirtinimą apie registraciją gamintojas ir (ar) importuotojas gauna elektroniniu paštu, jei Prašyme nurodo elektroninio pašto adresą.“;

1.6. pakeičiu 13 punktą ir jį išdėstau taip:

13. Agentūra neregistruoja gamintojo ir (ar) importuotojo Sąvade, jei Prašyme pateikti duomenys yra neteisingi ar Dokumentas neatitinka teisės aktų reikalavimų, ar nepateiktos Sutarčių kopijos. Apie šį sprendimą Agentūra per 10 darbo dienų nuo Prašymo teikimo internetu arba per 20 darbo dienų nuo Prašymo teikimo raštu ir Dokumento, Sutarčių kopijų gavimo dienos raštu informuoja gamintoją ir (ar) importuotoją, nurodydama sprendimo neregistruoti Sąvade motyvus.“;

1.7. pakeičiu 23.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

23.1. pasikeitus gamintojo ir (ar) importuotojo, užsienio valstybės asmens, užsienio gamintojo (toliau - gamintojo ir (ar) importuotojo) 28.1-28.9 papunkčiuose nurodytiems Prašymo duomenims. Šiuo atveju gamintojas ir (ar) importuotojas ne vėliau kaip per 2 savaites nuo duomenų pasikeitimo dienos raštu ar internetu pateikia Agentūrai patikslintą Prašymo formą, kurioje nurodo tik pasikeitusius duomenis. Agentūra per 7 darbo dienas atnaujina gamintojo ir (ar) importuotojo registracijos Sąvade duomenis;“;

1.8. pakeičiu 23.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

23.2. Agentūros darbuotojas, pastebėjęs klaidą, apie tai turi nedelsdamas raštu pranešti gamintojui ir (ar) importuotojui. Jeigu per Agentūros nustatytą terminą gamintojas ir (ar) importuotojas nepareiškia prieštaravimo, kad klaida būtų ištaisyta, Agentūra duomenis ištaiso.“;

1.9. pakeičiu 24 punktą ir jį išdėstau taip:

24. Kai keičiasi gamintojo ir (ar) importuotojo juridinio asmens kodas, Agentūra suteikia naują unikalų registracijos Sąvade kodą.“;

1.10. pakeičiu 25 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

25. Registracija Sąvade nutraukiama gamintojui ir (ar) importuotojui pateikus Agentūrai laisvos formos prašymą, nurodant registravimo Sąvade nutraukimo priežastis arba nustačius, kad:“;

1.11. pakeičiu 26 punktą ir jį išdėstau taip:

26. Gavusi 25 punkte nurodytą prašymą, Agentūra patikrina jame nurodytus duomenis, per 7 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos išregistruoja gamintoją ir (ar) importuotoją iš Sąvado. Patvirtinimą apie registracijos nutraukimą gamintojas ir (ar) importuotojas gauna elektroniniu paštu, jei Prašyme nurodo elektroninio pašto adresą.“;

1.12. pakeičiu 28.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

28.6. Sąvade užregistravusios institucijos pavadinimą;”;

1.13. pakeičiu 1 priedo 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. Aplinkos apsaugos agentūrai“;

1.14. pakeičiu 2 priedo antrąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

„1 dalis: nurodoma, kad Prašymas teikiamas Aplinkos apsaugos agentūrai“.

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2014 m. liepos 1 d.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                         Valentinas Mazuronis