LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

 

įsakymas

DĖL prašymo išduoti leidimus, nurodytus 2014 M. LIEPOS 31 D. TARYBOS REGLAMENTO (ES) NR. 833/2014 DĖL RIBOJAMŲJŲ PRIEMONIŲ ATSIŽVELGIANT Į RUSIJOS VEIKSMUS, KURIAIS DESTABILIZUOJAMA PADĖTIS UKRAINOJE, 3 STRAIPSNYJE IR 4 STRAIPSNIO 3 DALIES

A PUNKTE, formos patvirtinimo

 

2015 m. vasario 13 d. Nr. 4-80

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. sausio 7 d. nutarimo Nr. 10 „Dėl 2014 m. liepos 31 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje, nuostatų įgyvendinimo“ 2 punktu,

t v i r t i n u Prašymo išduoti leidimus, nurodytus 2014 m. liepos 31 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje, 3 straipsnyje ir 4 straipsnio 3 dalies a punkte, formą (pridedama).

 

 

 

Ūkio ministras                                                                                                               Evaldas Gustas

 


 

 

Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. vasario 13 d. įsakymu Nr. 4-80

 

 

PRAŠYMAS IŠDUOTI LEIDIMUS, nurodytUS 2014 M. LIEPOS 31 D. TARYBOS REGLAMENTO (ES) NR. 833/2014 DĖL RIBOJAMŲJŲ PRIEMONIŲ ATSIŽVELGIANT
Į RUSIJOS VEIKSMUS, KURIAIS DESTABILIZUOJAMA PADĖTIS UKRAINOJE,

3 STRAIPSNYJE IR 4 STRAIPSNIO 3 DALIES A PUNKTE

 

Prašau išduoti:

ž              Leidimą, nurodytą 2014 m. liepos 31 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje (OL 2014 L 229, P. 1) (toliau
– Reglamentas), 3 straipsnyje

ž              Leidimą, nurodytą Reglamento 4 straipsnio 3 dalies a punkte

 

 

1. Eksportuotojas

(Juridinio asmens arba užsienio juridinio asmens ir kitos organizacijos filialo pavadinimas, kodas, buveinės adresas, telefonas; fizinio asmens – vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, fizinio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento numeris, telefonas)

 

 

2. Prašymo išduoti leidimus, nurodytus 2014 m. liepos 31 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje, 3 straipsnyje ir 4 straipsnio 3 dalies a punkte (toliau – Prašymas), numeris
(pildo Ūkio ministerija)

3.Prašymo gavimo Ūkio ministerijoje
data
(pildo Ūkio ministerija)

 

4. Prašymą pateikusio subjekto įgalioto asmens kontaktinė informacija

(pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė, telefonas,
elektroninio pašto adresas)

 

5. Objektų gavėjas

(Juridinio asmens arba užsienio juridinio asmens ir kitos organizacijos filialo pavadinimas, buveinės adresas, telefonas; fizinio asmens – vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, fizinio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento numeris, telefonas)

 

 

 

 

6. Objektų kilmės valstybė

 

Kodas

 

7. Objektus siunčiančioji valstybė

 

Kodas

 

8. Galutinis vartotojas (jeigu objekto gavėjas nėra objekto galutinis vartotojas)

(Juridinio asmens arba užsienio juridinio asmens ir kitos organizacijos filialo pavadinimas, buveinės adresas, telefonas; fizinio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento numeris, telefonas)

 

 

9.Valstybė narė, kurioje objektai yra šiuo metu ar bus ateityje

 

Kodas

 

 

 

10. Valstybė narė, kurioje ketinama pateikti objektus muitinės eksporto procedūrai įforminti 

Kodas

 

11. Objekto pavadinimas

 

 

11.1 Objekto aprašymas

 

 

11.2. Objekto Kombinuotosios nomenklatūros kodas   

 

 

 

 

 

 

11.3. Valiuta ir vertė 

 

11.4. Objektų kiekis 

 

 

 

11.5. Priedų lapų skaičius (jeigu reikia)

(Esant daugiau nei vienam objektui, objektų aprašymas (kartu nurodant objekto (objektų) pavadinimą (pavadinimus), Kombinuotosios nomenklatūros kodą (kodus), valiutą ir vertę bei objekto (objektų) kiekį) gali būti pateikiamas prie Prašymo pridedamuose viename ar keliuose prieduose.

Tokiu atveju Prašymo 11.5 papunktyje būtina nurodyti tikslų priedų lapų skaičių.    

 

12. Objekto galutinis panaudojimas (įskaitant vietą, kurioje objektas bus naudojamas)

13. Sutarties tiesiogiai arba netiesiogiai parduoti, tiekti, perduoti arba eksportuoti Reglamento II priede išvardytus objektus arba

tiesiogiai arba netiesiogiai teikti techninę pagalbą ar tarpininkavimo paslaugas, susijusias su Reglamento II priede išvardytais objektais ir su šių objektų tiekimu, gamyba, priežiūra ir naudojimu, data

14. Muitinės eksporto procedūra  

 

15. Objekto aprašyme pateiktą informaciją papildomai pagrindžiančių ar detalizuojančių pridedamų dokumentų sąrašas (jeigu tokie dokumentai pridedami).

 

 

 

16. Papildoma informacija

 

 

 

_______________________

(pareigų pavadinimas)

 

______________

(parašas)

 

________________________

(vardas ir pavardė)

 

 

______________

Data