KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2018 METŲ METINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO

 

2018 m. gegužės   d. Nr. A-

Kelmė

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1435 „Dėl strateginio planavimo savivaldybėse rekomendacijų patvirtinimo“ nuostatomis, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos 2014-06-26 įstatymo Nr. I-533 103 straipsnio 4 punktu,

t v i r t i n u Kelmės rajono savivaldybės administracijos 2018 metų metinį veiklos planą (pridedama).

Įsakymas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Regionų apygardos administraciniam teismui, skundą (prašymą) paduodant bet kuriuose šio teismo rūmuose, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

Administracijos direktorė                                                                                    Irena Sirusienė