LIETUVOS RESPUBLIKOS

VISUOMENĖS INFORMAVIMO ĮSTATYMO NR. I-1418 39 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2015 m. gruodžio 23 d. Nr. XII-2239

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 39 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 39 straipsnio 11 dalį nauju 3 punktu:

3) televizijos reklama ir teleparduotuvė turi būti įterpiamos į programas sugrupuotos, ne mažiau kaip po dvi televizijos reklamas ir (ar) teleparduotuves viename intarpe. Sporto renginių transliavimo metu šios dalies 6 punkte nustatyta tvarka arba kitais Komisijos nustatytais išimtiniais atvejais į programas gali būti įterpiama viena televizijos reklama ar viena teleparduotuvė;“.

2. Buvusius 39 straipsnio 11 dalies 3–8 punktus laikyti atitinkamai 4–9 punktais.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė