LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2008 M. GRUODŽIO 9 D. ĮSAKYMO NR. V-1242 „DĖL BENDRŲJŲ VIDAUS LIGŲ STACIONARINIŲ ANTRINIO LYGIO PASLAUGŲ TEIKIMO REIKALAVIMŲ APRAŠO IR BENDRŲJŲ SPECIALIZUOTŲ VIDAUS LIGŲ STACIONARINIŲ TRETINIO LYGIO PASLAUGŲ TEIKIMO REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m. vasario 28 d. Nr. V-272

Vilnius

 

1.       P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gruodžio 9  d. įsakymą Nr. V-1242 „Dėl Bendrųjų vidaus ligų stacionarinių antrinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų aprašo ir Bendrųjų specializuotų vidaus ligų stacionarinių tretinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“:

1.1.    Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Bendrųjų vidaus ligų stacionarinių antrinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų aprašą:

1.1.1. Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. Bendrųjų vidaus ligų stacionarinių antrinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų aprašas (toliau – Aprašas) nustato bendruosius reikalavimus, kuriuos turi atitikti asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – ASPĮ), teikiančios vidaus ligų, dermatovenerologijos, endokrinologijos, gastroenterologijos, geriatrijos, hematologijos, infekcinių ligų, kardiologijos, nefrologijos, neurologijos, pulmonologijos, reumatologijos, klinikinės toksikologijos stacionarines antrinio lygio paslaugas suaugusiesiems bei stacionarines suaugusiųjų alergologijos ir klinikinės imunologijos paslaugas.

1.1.2. Pakeičiu 32.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

32.3. rektoromanoskopą arba kolonoskopą;“.

1.1.3. Papildau 32.6 papunkčiu:

32.6. kiekvienai vidaus ligų skyriaus lovai tiekiamas deguonies srautas ne mažesnis kaip 15 l/min.“

1.1.4. Pakeičiu 4 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

4. Tyrimai, atliekami vidaus ligų stacionarines antrinio lygio paslaugas teikiančiose ASPĮ.“

1.1.5. Pakeičiu 4.3 papunkčio pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

4.3. laboratoriniai tyrimai (gali būti atliekami pagal sutartis su kitomis įstaigomis, turinčiomis licenciją teikti laboratorinės diagnostikos paslaugas):“.

1.1.6. Papildau 4.4 papunkčiu:

4.4. Budėjimo ASPĮ metu tyrimai atliekami vadovaujantis Intensyviosios priežiūros asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo suaugusiesiems reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-465 „Dėl Intensyviosios terapijos asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo suaugusiesiems reikalavimų ir Intensyviosios priežiūros asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo suaugusiesiems reikalavimų aprašų patvirtinimo“ nuostatomis.

1.1.7. Pakeičiu 5 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

5. Tyrimai, atliekami vidaus ligų stacionarines antrinio lygio paslaugas teikiančiose ASPĮ.“

1.2.    Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Bendrųjų specializuotų vidaus ligų stacionarinių tretinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų aprašą:

1.2.1. Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. Bendrųjų specializuotų vidaus ligų stacionarinių tretinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų aprašas (toliau – Aprašas) nustato bendruosius reikalavimus, kuriuos turi atitikti asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – ASPĮ), teikiančios vidaus ligų, dermatovenerologijos, endokrinologijos, gastroenterologijos, geriatrijos, hematologijos, infekcinių ligų, kardiologijos, nefrologijos, neurologijos, pulmonologijos, reumatologijos, klinikinės toksikologijos stacionarines antrinio lygio paslaugas suaugusiesiems bei stacionarines suaugusiųjų alergologijos ir klinikinės imunologijos paslaugas.

1.2.2. Pakeičiu 42.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

42.3. rektoromanoskopą arba kolonoskopą;“.

1.2.3. Papildau 42.6 papunkčiu:

42.6. centralizuoto deguonies tiekimo sistemą.“

1.2.4. Pakeičiu 5 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

5. Tyrimai, atliekami vidaus ligų stacionarines antrinio lygio paslaugas teikiančiose ASPĮ.“

1.2.5. Pakeičiu 5.3 papunkčio pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

5.3. laboratoriniai tyrimai (gali būti atliekami pagal sutartis su kitomis įstaigomis, turinčiomis licenciją teikti laboratorinės diagnostikos paslaugas):“.

2.       N u s t a t a u, kad šio įsakymo 1.1.3 ir 1.2.3 papunkčiai įsigalioja 2024 m. lapkričio 1 d.

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                        Arūnas Dulkys