LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2015 M. KOVO 27 D. ĮSAKYMO NR. 3D-231 „DĖL PIENO PARDAVIMO TIESIOGIAI VARTOTI TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. balandžio 8 d. Nr. 3D-217

Vilnius

 

P a k e i č i u Pieno pardavimo tiesiogiai vartoti taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. 3D-231 „Dėl Pieno pardavimo tiesiogiai vartoti taisyklių patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 9 punktą ir jį išdėstau taip:

9. Gamintojai, parduodantys tiesiogiai vartoti pieną ir (arba) pieno produktus, nuo 2021 m. balandžio 12 d. iki 2021 m. liepos 30 d. pateikia deklaraciją už praėjusį apskaitos laikotarpį“.

2. Pakeičiu 10 punktą ir jį išdėstau taip:

10. Gamintojas, turintis galimybę naudotis elektronine bankininkyste, nuo 2021 m. balandžio 12 d. iki 2021 m. liepos 30 d. gali jungtis prie PAIS interneto svetainėje www.vic.lt ir pats užpildyti deklaracijos elektroninę formą už praėjusį apskaitos laikotarpį (įvesti nurodytus elektroninius deklaracijos duomenis, juos sutikrinti bei patvirtinti deklaracijos pateikimą). Deklaracija laikoma pateikta tik ją patvirtinus. Juridinio asmens vadovui prieiga prie PAIS sukuriama pateikus prašymą (priedas) Centrui“.

3. Pakeičiu 13 punktą ir jį išdėstau taip:

13. Gamintojai, neturintys galimybės ar nenorintys naudotis elektronine bankininkyste, nuo 2021 m. balandžio 12 d. iki 2021 m. liepos 30 d. gali kreiptis į savivaldybę telefonu arba elektroniniu paštu, arba paštu, arba kurjerio pagalba bei pateikti pasirašytą deklaraciją ar duomenis, reikalingus deklaracijai užpildyti. Nesant galimybės deklaracijos ar duomenų pateikti kitais būdais, gamintojai gali atvykti į savivaldybę nuo 2021 m. balandžio 12 d. iki 2021 m. liepos 30 d. ir pateikti duomenis, reikalingus deklaracijai užpildyti. Savivaldybės atsakingi darbuotojai prisijungia prie PAIS ir užpildo deklaracijos elektroninę formą už praėjusį apskaitos laikotarpį (įveda nurodytus elektroninius deklaracijos duomenis bei juos sutikrina pagal gamintojo pateiktus duomenis). Užpildžius ir sutikrinus deklaraciją PAIS, savivaldybės darbuotojas atspausdina 2 deklaracijos egzempliorius. Savivaldybės darbuotojas ir gamintojas patikrina deklaracijos duomenis ir patvirtina jų teisingumą, pasirašydami abiejuose deklaracijos egzemplioriuose (jeigu gamintojas pateikė duomenis telefonu, el. paštu ar paštu, tuomet jis privalo atvykti pasirašyti deklaracijoje ne vėliau kaip iki 2021 m. rugpjūčio 13 d. Jeigu gamintojas neatvyksta pasirašyti iki 2021 m. rugpjūčio 13 d., tuomet savivaldybė per 3 darbo dienas el. paštu [email protected] apie tai informuoja Centrą, kuris atmeta deklaraciją PAIS bei apie tai informuoja pieno gamintoją per 5 darbo dienas). Savivaldybės darbuotojo ir gamintojo parašais patvirtintas pirmasis egzempliorius saugomas savivaldybėje, o antrasis atiduodamas pieno gamintojui. Savivaldybės darbuotojas PAIS patvirtina deklaracijos pateikimą iki 2021 m. liepos 30 d.“

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                            Kęstutis Navickas