Pasvalio rajono savivaldybės administracijos

direktorius

 

Įsakymas

Dėl žemės sklypo, esančio Pasvalio r. sav., pasvalio miesto sen., pasvalio m., taikos g., formavimo ir pertvarkymo projekto Patvirtinimo

 

2020 m. balandžio 6 d. Nr. DV-245

Pasvalys

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 ir 15 punktais, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 40 straipsnio 7 dalies 4 punktu, Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu, Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 redakcija) (su visais aktualiais pakeitimais), 5, 12, 67, 68 ir 72 punktais ir atsižvelgdamas į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2020 m. balandžio 2 d. Žemės valdos projekto patikrinimo aktą Nr. FPA-1689-(8.30.):

1. Tvirtinu UAB „Matika“, Dariaus Rankelės (kvalifikacinio pažymėjimo Nr. 2R-KP-409) parengtą žemės sklypo, esančio Pasvalio r. sav., Pasvalio miesto sen., Pasvalio m., Taikos g., formavimo ir pertvarkymo projektą. Planavimo organizatorius – Pasvalio rajono savivaldybės administracija, iniciatorius – fizinis asmuo.

2. Nustatau:

2.1. 9659 m2 žemės sklypo Nr. 1:

Naudojimo paskirtis – žemės ūkio;

Naudojimo būdas kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai;

Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis);

Šiaurės Lietuvos karstinis regionas (VI skyrius, dvyliktasis skirsnis);

Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis);

Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis);

Suformuotame žemės sklype servitutų nėra;

2.2. 9690 m2 žemės sklypo Nr. 2:

Naudojimo paskirtis – žemės ūkio;

Naudojimo būdas kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai;

Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtas skirsnis);

Šiaurės Lietuvos karstinis regionas (VI skyrius, dvyliktas skirsnis);

Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis);

Suformuotame žemės sklype servitutų nėra.

3. Žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas įsigalioja kitą dieną po įsakymo dėl žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo paskelbimo Pasvalio rajono savivaldybės interneto svetainėje dienos.

4. Pavedu Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus vyriausiajam specialistui Vygantui Bajorūnui šio įsakymo vykdymo kontrolę.

Įsakymas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Regionų apygardos administraciniam teismui, skundą (prašymą) paduodant bet kuriuose šio teismo rūmuose, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Administracijos direktorius                                                                                    Povilas Balčiūnas