HERB21

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL DARBUOTOJŲ, ATLIEKANČIŲ DARBUS, SUSIJUSIUS SU FLUORINTŲ ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ TVARKYMU, MOKYMO IR ATESTAVIMO REIKALAVIMŲ

2015 m. gegužės 8 d. Nr. D1-393

Vilnius

 

Įgyvendindamas 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 517/2014 dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 842/2006 (OL 2014 L 150, p. 195) (toliau - Reglamentas (ES) Nr. 517/2014) 10 straipsnio nuostatas:

1. N u s t a t a u, kad:

1.1. savarankiškai dirbantys Lietuvos Respublikos, taip pat kitos Europos Sąjungos valstybės narės ar Europos ekonominės erdvės valstybės (toliau – Valstybė narė) piliečiai, kiti fiziniai asmenys, kurie naudojasi Europos Sąjungos teisės aktų jiems suteiktomis judėjimo Valstybėse narėse teisėmis, arba Lietuvos Respublikoje ar kitoje Valstybėje narėje įsteigtų juridinių asmenų, kitų organizacijų ar jų padalinių darbuotojai (toliau – Darbuotojai), atliekantys šio įsakymo 1.2.1–1.2.3 papunkčiuose nurodytą darbą ar darbus, privalo baigti mokymo programą ar programas, skirtas įgyti kompetenciją, reikalingą atlikti įstatymų reglamentuojamam darbui ar funkcijai, išlaikyti vertinimo institucijos organizuojamus teorinius ir praktinius egzaminus ir gauti teisės aktų nustatyta tvarka pažymėjimus, paliudijančius įgytą kompetenciją, reikalingą atlikti įstatymų reglamentuojamam darbui ar funkcijai;

1.2. darbai, kuriems atlikti būtinas šio įsakymo 1.1 punkte nurodytas pažymėjimas:         

1.2.1. stacionarios šaldymo, oro kondicionavimo ir gaisro gesinimo įrangos, stacionarių šilumos siurblių, izoterminių sunkvežimių ir priekabų šaldymo įrenginių, aukštos įtampos skirstomųjų įrenginių, kuriuose yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, montavimas, aptarnavimas, techninė priežiūra, remontas ar eksploatacijos nutraukimas;

1.2.2. stacionarios šaldymo, oro kondicionavimo ir gaisro gesinimo įrangos, stacionarių šilumos siurblių, izoterminių sunkvežimių ir priekabų šaldymo įrenginių, kuriuose yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, patikrinimas dėl šių dujų nuotėkio;

1.2.3. fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų surinkimas iš stacionarios šaldymo, oro kondicionavimo ir šilumos siurblių įrangos aušinimo grandynų, izoterminiuose sunkvežimiuose ir priekabose esančių šaldymo skyrių aušinimo grandynų, stacionarios įrangos, kurioje yra tirpiklių, kurių pagrindas yra fluorintos šiltnamio efektą sukeliančios dujos, stacionarios gaisro gesinimo įrangos, stacionarių aukštos įtampos skirstomųjų įrenginių ir motorinių transporto priemonių oro kondicionavimo įrangos, kuriai taikomi reikalavimai nustatyti Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2007 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. 2B-388 „Dėl Transporto priemonių oro kondicionavimo sistemų tipo patvirtinimo taisyklių“;

1.3. Darbuotojai, atliekantys šio įsakymo 1.2.1–1.2.3 papunkčiuose nurodytus darbus, privalo susipažinti su informacija, skelbiama Aplinkos ministerijos tinklalapyje pagal šio įsakymo 2.2 punkto reikalavimus;

1.4. Darbuotojai, išskyrus Darbuotojus, surenkančius fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas iš motorinių transporto priemonių oro kondicionavimo įrangos, kuriai taikomi reikalavimai nustatyti Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2007 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. 2B-388 „Dėl Transporto priemonių oro kondicionavimo sistemų tipo patvirtinimo taisyklių“, kas penkerius metus nuo šio įsakymo 1.1 punkte nurodyto pažymėjimo išdavimo datos privalo atnaujinti žinias aplinkos ministro nustatyta tvarka. Darbuotojai, kuriems pažymėjimai, paliudijantys įgytą kompetenciją, reikalingą atlikti įstatymų reglamentuojamam darbui ar funkcijai, išduoti iki šio įsakymo įsigaliojimo datos, žinias privalo atnaujinti per dvejus metus nuo žinių atnaujinimo programų, nurodytų šio įsakymo 2.1.2 papunktyje, patvirtinimo datos;

1.5. vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 517/2014 10 straipsnio 10 dalies nuostatomis, Darbuotojai, turintys kitų Valstybių narių pagal Reglamento (ES) Nr. 517/2014 10 straipsnio reikalavimus išduotus pažymėjimus, turi teisę atlikti šio įsakymo 1.2.1–1.2.3 papunkčiuose nurodytus darbus Lietuvoje. 

2. P a v e d u Aplinkos ministerijos Taršos prevencijos departamento Klimato kaitos politikos skyriui:

2.1. Europos Komisijai priėmus Reglamento (ES) Nr. 517/2014 10 straipsnio 12 dalyje nurodytus įgyvendinimo aktus, kuriais pritaikomi ir atnaujinami būtiniausi įgūdžių ir žinių reikalavimai, patikslinama mokymų ar pažymėjimų išdavimo tvarka ir tarpusavio pripažinimo sąlygos, taip pat panaikinami pagal Reglamento (EB) Nr. 842/2006 5 straipsnio 1 dalį priimti aktai:

2.1.1. įgyvendinant Reglamento (ES) Nr. 517/2014 10 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytus reikalavimus ir vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 517/2014 10 straipsnio 5 ir 12 dalių nuostatomis dėl būtiniausių Darbuotojų įgūdžių ir žinių tikrinimo reikalavimų, organizuoti mokymo programų, skirtų Darbuotojams, atliekantiems šio įsakymo 1.2.1–1.2.3 papunkčiuose nurodytus darbus, rengimą arba atitinkamų esamų programų keitimą;

2.1.2. įgyvendinant Reglamento (ES) Nr. 517/2014 10 straipsnio 8 ir 9 dalyse nustatytus reikalavimus, organizuoti žinių atnaujinimo programų, skirtų Darbuotojams, atliekantiems šio įsakymo 1.2.1–1.2.3 papunkčiuose nurodytus darbus, rengimą arba atitinkamų esamų žinių atnaujinimo programų keitimą ir nustatyti žinių atnaujinimo tvarką;

2.2. įgyvendinant Reglamento (ES) Nr. 517/2014 10 straipsnio 8 dalyje nustatytus reikalavimus, skelbti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos tinklalapyje informaciją apie technologijas, kuriomis pakeičiamos fluorintos šiltnamio efektą sukeliančios dujos arba sumažinamas jų naudojimas, apie saugų darbą su tomis technologijomis ir apie galiojančius reguliavimo reikalavimus darbui su įranga, kurioje yra fluorintoms šiltnamio efektą sukeliančioms dujoms alternatyvių aušalų;

2.3. vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 517/2014 10 straipsnio 10 dalies nuostatomis rengti pranešimus Europos Komisijai apie mokymo ir atestavimo programas;

2.4. vykdyti Reglamento (ES) Nr. 517/2014 10 straipsnio 14 dalyje nurodytas kompetentingos institucijos informacijos Europos Komisijai teikimo funkcijas.

3. P r i p a ž į s t u  netekusiu galios Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. rugsėjo 4 d. įsakymą Nr. D1-454 „Dėl įmonių ir darbuotojų, vykdančių veiklą, susijusią su įranga ir sistemomis, turinčiomis tam tikrų fluorintų šiltnamio dujų, sertifikavimo ir atestavimo“.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                    Kęstutis Trečiokas