LIETUVOS RESPUBLIKOS

ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO 140 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2019 m. lapkričio 14 d. Nr. XIII-2523

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 140 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 140 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

140 straipsnis. Metrologijos srities teisės aktų pažeidimas

1. Į Teisinio metrologinio reglamentavimo sritims priskirtų matavimo priemonių ir jų grupių sąrašą (toliau – Matavimo priemonių sąrašas) įtrauktų matavimo priemonių, kurių teisinis metrologinis patvirtinimas techninių reglamentų ar kitų metrologijos srities teisės aktų nustatyta tvarka neatliktas arba kurių patikros žymuo ar plomba yra pažeisti, pateikimas rinkai ar tiekimas rinkai arba naudojimas teisinio metrologinio reglamentavimo srityse, fasuotų prekių, kurių produkto kiekis nurodytas įraše ant pakuotės, ar matavimo indų, skirtų gėrimams ir kitiems skysčiams supilti bei matuoti, pateikimas rinkai ar tiekimas rinkai arba ženklinimas pažeidžiant metrologijos srities teisės aktų reikalavimus, į Matavimo priemonių sąrašą įtrauktų matavimo priemonių, kurių neatitiktis techniniams reglamentams ar kitiems metrologijos srities teisės aktams nustatyta teisinės metrologinės priežiūros metu, pateikimas rinkai ar tiekimas rinkai arba naudojimas teisinio metrologinio reglamentavimo srityse, parduodant sveriamų, skaičiuojamų, matuojamų arba dozuojamų prekių pateikimas rinkai ar tiekimas rinkai pažeidžiant metrologijos srities teisės aktų reikalavimus, į Matavimo priemonių sąrašą įtrauktų matavimo priemonių, nenurodytų ūkio subjekto tvirtinamame matavimo priemonių sąraše, naudojimas teisinio metrologinio reglamentavimo srityse,  į Matavimo priemonių sąrašą įtrauktų matavimo priemonių naudojimas teisinio metrologinio reglamentavimo srityse nesilaikant gamintojo parengtų techninių matavimo priemonių aprašų

užtraukia baudą asmenims nuo penkiasdešimt penkių iki penkių šimtų penkiasdešimt eurų ir juridinių asmenų, jų filialų vadovams arba užsienio juridinių asmenų ir kitų organizacijų filialų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno šimto aštuoniasdešimt iki vieno tūkstančio eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo penkių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio eurų ir juridinių asmenų, jų filialų vadovams arba užsienio juridinių asmenų ir kitų organizacijų filialų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno tūkstančio iki  dviejų tūkstančių septynių šimtų eurų.

3. Į Matavimo priemonių sąrašą įtrauktų matavimo priemonių, naudojamų teisinio metrologinio reglamentavimo srityse, tyčinis gadinimas arba šių priemonių ar jų programinės įrangos rodmenų klastojimas

užtraukia baudą asmenims nuo penkių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio eurų ir juridinių asmenų, jų filialų vadovams arba užsienio juridinių asmenų ir kitų organizacijų filialų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių septynių šimtų eurų.

4. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių septynių šimtų eurų ir juridinių asmenų, jų filialų vadovams arba užsienio juridinių asmenų ir kitų organizacijų filialų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo dviejų tūkstančių septynių šimtų iki penkių tūkstančių trijų šimtų eurų.

5. Už šio straipsnio 2, 3, 4 dalyse numatytus administracinius nusižengimus privaloma skirti matavimo priemonės konfiskavimą.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2020 m. gegužės 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda