Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2009 M. GEGUŽĖS 6 D. NUTARIMO NR. 385 „DĖL ATLYGINIMO UŽ LIETUVOS RESPUBLIKOS KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ REGISTRO DUOMENŲ VIENETĄ IR METINIO ABONENTINIO MOKESČIO DYDŽIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. rugpjūčio 27 d. Nr. 818
Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gegužės 6 d. nutarimą Nr. 385 „Dėl atlyginimo už Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro duomenų vienetą ir metinio abonentinio mokesčio dydžių patvirtinimo“ ir jį išdėstyti nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL ATLYGINIMO UŽ LIETUVOS RESPUBLIKOS KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ REGISTRO DUOMENŲ VIENETĄ IR METINIO ABONENTINIO MOKESČIO DYDŽIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.261 straipsniu, Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 29 straipsnio 7 dalimi ir Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1286 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“, 44 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti Atlyginimo už Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro duomenų vienetą ir metinio abonentinio mokesčio dydžių sąrašą (pridedama).“

2. Šis nutarimas įsigalioja 2015 m. sausio 1 dieną.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                  Dailis Alfonsas Barakauskas


 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2009 m. gegužės 6 d. nutarimu Nr. 385
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2014 m. rugpjūčio 27 d. nutarimo Nr. 818
redakcija)

 

 

 

ATLYGINIMO UŽ LIETUVOS RESPUBLIKOS KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ REGISTRO DUOMENŲ VIENETĄ IR METINIO ABONENTINIO MOKESČIO DYDŽIŲ SĄRAŠAS

 

 

 

Eil. Nr.

Duomenų teikimo būdai ir abonentinis mokestis

Atlyginimo už registro duomenų vienetą ir metinio abonentinio mokesčio dydžiai, eurais, be pridėtinės vertės mokesčio

1.

Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro duomenų vieneto perdavimas automatiniu būdu elektroninių ryšių priemonėmis pagal duomenų gavėjo suformuotą užklausą

0,30

2.

Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro duomenų bazės išrašo ir (arba) pasikeitusių registro duomenų perdavimas duomenų perdavimo kanalu pagal duomenų gavėjo suformuotą užklausą

0,35

3.

Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro duomenų teikimas generuojant išrašą pagal registro duomenų gavėjo suformuotą užklausą peržiūrai leidžiamosios kreipties būdu internetu arba kitais elektroninių ryšių tinklais kompiuterio ekrane:

 

3.1.

Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro užklausos suformavimas

2

3.2.

programinėmis priemonėmis generuojamas išrašas apie Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro duomenų vienetą arba šių duomenų pasikeitimą

0,3

4.

Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro duomenų teikimas generuojant išrašą pagal registro duomenų gavėjo suformuotą užklausą teikimui raštu, elektroniniu paštu ar kompiuterinėse laikmenose (be duomenų nešiklio ir pristatymo duomenų gavėjui paslaugos išlaidų):

 

4.1.

Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro užklausos suformavimas

4

4.2.

programinėmis priemonėmis generuojamas išrašas apie Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro duomenų vienetą arba šių duomenų pasikeitimą

0,3

5.

Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro metinis abonentinis mokestis, pasirašius duomenų teikimo sutartį, už unikalaus priėjimo prie registro duomenų rakto suteikimą registro duomenims teikti duomenų perdavimo kanalu pagal duomenų gavėjo pateiktas užklausas

278

6.

Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro metinis abonentinis mokestis, pasirašius duomenų teikimo sutartį ir perkant Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro duomenų bazės išrašą su duomenų atnaujinimo paslauga

41 705

Pastabos:

1. Teikiant duomenis 1, 2, 3 ir 4 punktuose nurodytais būdais, atlyginimas imamas atskirai už kiekvieną Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro (toliau – Registras) duomenų vienetą arba šių duomenų pasikeitimą.

2. Duomenų gavėjo pageidavimu teikiant duomenis 4 punkte nurodytu būdu skubos tvarka per 5 darbo dienas, atlyginimo dydis didinamas 50 procentų, per 1 darbo dieną – 100 procentų. Teikiant duomenis kitais būdais, atlyginimo dydis nepriklauso nuo duomenų pateikimo termino.

3. Jeigu duomenų gavėjo užklausų kiekis per einamuosius kalendorinius metus (arba per 12 mėnesių nuo duomenų teikimo sutarties pasirašymo), teikiant duomenis 1 ir 2 punktuose nurodytais būdais, viršija 1 procentą visų Registre įregistruotų Registro objektų kiekio, atlyginimo už viršijamą duomenų kiekį dydis apskaičiuojamas pagal formulę:

.

Šioje formulėje:

K – atlyginimo už Registro duomenų teikimą dydis;

n – Registro duomenų gavėjo užklausų kiekis per einamuosius kalendorinius metus (arba per 12 mėnesių nuo duomenų teikimo sutarties pasirašymo);

Q – bendras įregistruotų Registro objektų kiekis skaičiuojamųjų metų pabaigoje;

k – atlyginimo už Registro duomenų vienetą dydis.

 

 

 

__________________