LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2017 M. SPALIO 23 D. ĮSAKYMO NR. V-810 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 1 PRIORITETO „MOKSLINIŲ TYRIMŲ, EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS IR INOVACIJŲ SKATINIMAS“ 01.2.2-MITA-K-702 PRIEMONĖS „MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 2 PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. rugpjūčio 30 d. Nr. V-721

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 91.2 papunkčiu,

 

p a k e i č i u  2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų infrastruktūros skatinimas“ 01.2.2-MITA-K-702 priemonės „MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 2, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. V-810 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.2.2-MITA-K-702 priemonės „MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“:

 

1.        Pakeičiu 9 punktą ir jį išdėstau taip:

9. Pagal Aprašą projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 1 100 000 Eur (vieno milijono vieno šimto tūkstančių eurų) Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų (Europos regioninės plėtros fondo) lėšų.“

 

2.        Pakeičiu 10 punktą ir jį išdėstau taip:

10. Pagal Aprašą numatoma skelbti 1 kvietimą teikti paraiškas ir skirti jam visą 1 100 000 Eur (vieno milijono vieno šimto tūkstančių eurų) sumą. Jeigu paskelbto kvietimo metu pagal sudarytas dotacijų sutartis su atrinktais finansuoti pareiškėjais skirta suma yra mažesnė negu kvietimui skirta lėšų suma, nepanaudota lėšų suma būtų skiriama finansuoti projektus pagal naujai parengtą projektų finansavimo sąlygų aprašą. Jeigu paskelbus kvietimą pagal teigiamai įvertintas paraiškas prašoma skirti finansavimo lėšų suma yra didesnė negu kvietimui skirta lėšų suma, įgyvendinančioji institucija gali teikti pasiūlymą Ministerijai dėl kvietime numatytos kvietimo finansavimo sumos padidinimo. Ministerijai pritarus kvietimo suma gali būti padidinta, trūkstamą lėšų sumą paimant iš kitam projektų finansavimo sąlygų aprašui numatytos lėšų sumos, neviršijant Priemonių įgyvendinimo plane nurodytos Priemonei skirtos lėšų sumos ir nepažeidžiant teisėtų pareiškėjų lūkesčių.“

3.        Pakeičiu 14 punktą ir jį išdėstau taip:

14. Kvietimą teikti paraiškas numatoma paskelbti 2017 m. IV ketvirtį.“

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministrė                                                                                    Jurgita Petrauskienė

 

 

 

SUDERINTA

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros

2018 m. liepos 27 d. raštu Nr. 01.2.2-MITA-K-702-S-5