LIETUVOS RESPUBLIKOS

BANKŲ ĮSTATYMO NR. IX-2085 83, 85, 86, 87 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 851 STRAIPSNIU

ĮSTATYMAS

 

2019 m. birželio 13 d. Nr. XIII-2228

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 83 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 83 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

83 straipsnis. Bankų bankroto proceso teisinis reglamentavimas

Bankų bankroto procesą reglamentuoja Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymas, jeigu šis Įstatymas, Finansinio tvarumo įstatymas ir Finansų įstaigų įstatymas nenustato kitaip.“

 

2 straipsnis. 85 straipsnio pakeitimas

1. Pripažinti netekusiu galios 85 straipsnio 3 dalies 1 punktą.

2. Pripažinti netekusia galios 85 straipsnio 5 dalį.

3. Pakeisti 85 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

6. Jeigu banko, kuriam iškelta bankroto byla, kreditorių pagal teismo patvirtintą sąrašą yra daugiau kaip 50, visas Juridinių asmenų nemokumo įstatyme nustatytas kreditorių susirinkimo teises, išskyrus teisę sudaryti ir keisti kreditorių komitetą, turi tik kreditorių komitetas. Kreditorių komitetas sudaromas iš ne daugiau kaip 15 narių. Vienas iš kreditorių komiteto narių turi būti valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas“.“

4. Pakeisti 85 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:

7. Banko administratorius privalo priežiūros institucijai jos nustatyta tvarka ir terminais reguliariai teikti informaciją apie banko bankroto proceso eigą.“

 

3 straipsnis. Įstatymo papildymas 851 straipsniu

Papildyti Įstatymą 851 straipsniu:

851 straipsnis. Banko administratorius

1. Banko administratorių pateikdama pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo bankui arba teismo prašymu siūlo teismui pertvarkymo institucija.

2. Banko administratorius atrenkamas pertvarkymo institucijos nustatyta tvarka, vertinant jo kvalifikaciją (išsilavinimo lygį ir pobūdį, ryšį su konkretaus banko veiklos pobūdžiu, žinias apie finansų rinkas, kredito įstaigos apskaitos ir valdymo ypatumus), profesinės veiklos ar darbo patirtį, taip pat ir kredito įstaigų bankroto procesų vykdymo ar panašaus pobūdžio darbo patirtį, gebėjimą užtikrinti sklandžią banko bankroto administravimo eigą (planuojamus pasitelkti konkrečiame bankroto procese darbuotojus, padėjėjus, paslaugų teikėjus ir kitus išteklius), nepriekaištingą reputaciją ir nešališkumą, kaip tai apibrėžta Juridinių asmenų nemokumo įstatyme, jam galiojančias poveikio priemones, atsižvelgiant į banko turtą, veiklos mastą ir sudėtingumą.

3. Teismas paskiria pertvarkymo institucijos pasiūlytą administratorių banko administratoriumi, jeigu jis vadovaujantis Juridinių asmenų nemokumo įstatymu gali būti paskirtas nemokumo administratoriumi ir teismui kartu su prašymu paskirti banko administratorių yra pateiktas sutikimas – deklaracija, kurio turiniui mutatis mutandis taikomi Juridinių asmenų nemokumo įstatyme nustatyti reikalavimai.

4. Teismo nutartis paskirti banko administratorių gali būti skundžiama teismui Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

5. Banko administratorius pirmajam kreditorių susirinkimui pateikia banko bankroto proceso planą, kuriame turi būti nurodyta:

1) numatoma banko bankroto proceso trukmė;

2) vykdant banko bankroto procesą siekiami pajamų, išlaidų, kreditorių reikalavimų dengimo rodikliai;

3) numatomos pajamos iš banko turto realizavimo ir turto realizavimo terminai;

4) banko teisminių ginčų prognozė (teisminių ginčų pabaigos terminai, teisminių ginčų sąnaudų ir naudos analizė);

5) banko bankroto procesui administruoti reikalingų išteklių (žmogiškųjų, materialinių, finansinių) prognozė;

6) kita, banko administratoriaus nuomone, svarbi informacija.

6. Banko administratorius teikia kreditorių susirinkimui ar kreditorių komitetui banko bankroto proceso plano įgyvendinimo ataskaitas kreditorių susirinkimo ar kreditorių komiteto nustatyta tvarka.

7. Banko bankroto proceso administravimo išlaidas sudaro visos bankroto proceso metu patiriamos išlaidos (išskyrus banko ūkinės komercinės veiklos išlaidas):

1) atlygis banko administratoriui;

2) su darbo santykiais susijusios išmokos banko darbuotojams (įskaitant mokesčius, apskaičiuojamus nuo susijusių su darbo santykiais išmokų), kurie dalyvauja administruojant bankroto procesą, išskyrus darbuotojus, dalyvaujančius banko ūkinėje komercinėje veikloje;

3) banko audito, turto įvertinimo atlikimo, teisinių ir kitų kreditorių susirinkimo patvirtintų ekspertų ar specialistų paslaugų išlaidos;

4) turto išieškojimo, saugojimo, pardavimo, perdavimo išlaidos;

5) banko dokumentų sutvarkymo ir saugotinų banko dokumentų perdavimo archyvui išlaidos;

6) bylinėjimosi išlaidos, kurias patiria bankas ir kurias bankas turi atlyginti kitiems byloje dalyvaujantiems asmenims;

7) organizacinės ir kitos kreditorių susirinkimo ar kreditorių komiteto patvirtintos išlaidos, būtinos bankroto procesui administruoti.

8. Banko bankroto proceso administravimo išlaidos, įskaitant ir atlygį banko administratoriui, nustatomos ir apmokamos kreditorių susirinkimo ar kreditorių komiteto nustatyta tvarka. Banko bankroto proceso administravimo išlaidų sąmata tvirtinama Juridinių asmenų nemokumo įstatyme nustatyta tvarka.

9. Banko administratoriaus minimali profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo suma yra 300 000 eurų vienam draudžiamajam įvykiui ir 1 000 000 eurų visiems draudžiamiesiems įvykiams per metus. Dėl draudžiamojo įvykio išmokėjus draudimo išmoką ir sumažėjus draudimo sumai, banko administratorius privalo per vieną mėnesį apsidrausti profesinę civilinę atsakomybę, kad būtų atkurta privalomoji minimali draudimo suma.“

 

4 straipsnis. 86 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 86 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

86 straipsnis. Banko likvidavimas dėl bankroto

1. Teismas priima nutartį banką likviduoti dėl bankroto ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos.

2. Banko reikalavimo teisės pagal skolininkų prievoles ir kitas finansinis turtas parduodami ir perduodami kreditorių susirinkimo ar kreditorių komiteto nustatyta tvarka. Nustatyta tvarka neparduotos ir kreditorių neperimtos banko reikalavimo teisės neatlygintinai perduodamos Vyriausybės nustatytai institucijai.

3. Prieš kiekvieną atsiskaitymą su kreditoriais banko administratorius pateikia teismui tvirtinti atsiskaitymų su kreditoriais planą. Jame turi būti nurodyti atsiskaitymo terminai, išmokėtinų sumų dydžiai ir kreditorių reikalavimų tenkinimo mastas perduodant kreditoriams turtą, įskaitant reikalavimo teises.

4. Banko kreditorių reikalavimai užsienio valiuta tenkinami eurais pagal teismo nutarties iškelti bankui bankroto bylą priėmimo dieną Europos Centrinio Banko paskutinį paskelbtą orientacinį oficialų euro ir užsienio valiutos santykį, o kai euro ir atitinkamos užsienio valiutos santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko paskutinį paskelbtą orientacinį euro ir užsienio valiutos santykį.“

 

5 straipsnis. 87 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 87 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Pirmąja eile tenkinami darbuotojų reikalavimai, susiję su darbo santykiais.“

2. Pakeisti 87 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Trečiąja eile tenkinami reikalavimai dėl mokesčių ir kitų mokėjimų į biudžetą bei valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokų, dėl suteiktų paskolų, gautų valstybės vardu ir su valstybės garantija, taip pat Garantinio fondo administratoriaus ir (ar) valstybei atstovaujančių institucijų atgręžtiniai reikalavimai.“

 

6 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2020 m. sausio 1 d.

2. Lietuvos bankas iki 2019 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė