r_NaujojiAkmene

 

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PARAMOS MOKINIO REIKMENIMS ĮSIGYTI AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2016 m. birželio 30 d. Nr. T-146(E)

Naujoji Akmenė

 

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 38 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo 14 straipsnio 2 dalies 4 punktu, Akmenės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Paramos mokinio reikmenims įsigyti Akmenės rajono savivaldybėje tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 28 d. sprendimą Nr. T-71 „Dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras Vitalijus Mitrofanovas


 

PATVIRTINTA

Akmenės rajono savivaldybės tarybos

2016 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. T-146(E)

 

PARAMOS MOKINIO REIKMENIMS ĮSIGYTI AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Paramos mokinio reikmenims įsigyti Akmenės rajono savivaldybėje tvarkos aprašas tvarka (toliau – Aprašas) apibrėžia mokinių aprūpinimo mokinio reikmenimis Akmenės rajono savivaldybėje formą, eigą ir mokinio reikmenų įsigijimo būdą.

2. Parama mokinio reikmenims įsigyti yra viena iš sudėtinių socialinės paramos mokiniams dalių.

3. Šis Aprašas taikomas mokiniams, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose, ikimokyklinio ugdymo mokyklose ar pas kitą švietimo teikėją (išskyrus laisvąjį mokytoją) (toliau – mokykla) pagal bendrojo ugdymo programas, įregistruotas Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre, ar priešmokyklinio ugdymo programą.

 

II SKYRIUS

MOKINIO REIKMENŲ ĮSIGIJIMO EIGA

 

4. Parama mokinio reikmenims įsigyti teikiama:

4.1. pinigais;

4.2. kita forma, jei mokinys patiria socialinę riziką arba mokinį augina bendrai gyvenantys asmenys, patiriantys socialinę riziką.

5. Mokinio reikmenims įsigyti (įskaitant pirkimo pridėtinės vertės mokestį) skiriama 1,5 bazinės socialinės išmokos dydžio suma vienam mokiniui per kalendorinius metus.

6. Dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti prašymą-paraišką (prašymą) pareiškėjas gali pateikti nuo kalendorinių metų liepos 1 dienos iki kalendorinių metų spalio 5 dienos.

7. Parama mokinio reikmenims įsigyti skiriama iki mokslo metų pradžios arba mokslo metais, bet ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 15 dienos.

8. Jei mokinys patiria socialinę riziką arba mokinį augina bendrai gyvenantys asmenys, patiriantys socialinę riziką, parama mokinio reikmenims teikiama tokia tvarka:

8.1. gyvenamosios vietos Savivaldybės administracijos seniūnijos (toliau – seniūnijos) socialinis darbuotojas kartu su mokyklos, kurioje mokinys mokosi, socialiniu pedagogu kiekvienam mokiniui pagal jo individualius poreikius sudaro mokinio reikmenų rinkinio sąrašą;

8.2. Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius (toliau – Socialinės paramos skyrius) kiekvienai seniūnijai suformuoja mokinio reikmenims įsigyti mokėjimo žiniaraščius ir perduoda Savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriui (toliau – Buhalterinės apskaitos skyrius), kuris, vadovaudamasis mokėjimo žiniaraščių duomenimis, perveda lėšas į nurodytos išmokos paslaugą teikiančią organizaciją;

8.3. paslaugą teikianti organizacija kartu su kiekvienos seniūnijos socialiniu darbuotoju derina veiksmus dėl piniginės išmokos išmokėjimo;

8.4. atsižvelgdamos į mokinio šeimos savarankiškumą ir gebėjimą nusipirkti mokinio reikmenis, seniūnijos padeda jiems aprūpinti vaikus prekėmis.

9. Seniūnijos, bendradarbiaudamos su mokyklomis, siekia, kad mokinys mokinio reikmenis turėtų iki mokslo metų pradžios.

 

III SKYRIUS

DUOMENŲ APIE SUTEIKTĄ PARAMA MOKINIAMS TEIKIMAS

 

10. Seniūnijos, mokyklos bei kiti juridiniai asmenys Savivaldybės administracijos prašymu teikia informaciją, reikalingą socialinei paramai mokiniams skirti.

11. Socialinės paramos skyrius teikia Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai duomenis apie suteiktą socialinę paramą mokiniams.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

12. Pareiškėjas – vienas iš mokinio tėvų ar kitų bendrai gyvenančių pilnamečių asmenų, globėjų (rūpintojų), pilnametis mokinys ar nepilnametis mokinys, kuris yra susituokęs arba emancipuotas, privalo užtikrinti, kad mokiniui skirti reikmenys būtų naudojami pagal paskirtį.   

13. Sprendimas dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

_____________________________