LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2016 M. SAUSIO 8 D. ĮSAKYMO NR. 3D-8 „DĖL VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ, ĮGYVENDINAMŲ BENDRUOMENIŲ INICIJUOTOS VIETOS PLĖTROS BŪDU, ADMINISTRAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO” PAKEITIMO

 

2017 m. lapkričio 9 d. Nr. 3D-717

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. sausio 8 d. įsakymu N. 3D-8 „Dėl Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklų patvirtinimo“:

1.  Pakeičiu 14 punkto lentelės 1.1.2 eilutės 4.2.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

4.2.2. kai komandiruotė yra į užsienį, dienpinigiai negali viršyti dienpinigių normų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 526 „Dėl dienpinigių ir kitų tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo“;“.

2.  Pakeičiu 14 punkte lentelės 1.1.2 eilutės 4.3.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

4.3.2. kai komandiruotė yra į užsienį, vienos nakvynės išlaidos negali viršyti gyvenamojo ploto nuomos dienos normos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2004 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 526 „Dėl dienpinigių ir kitų tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo“.

3.   Pakeičiu 14 punkto lentelės 1.1.3 eilutę ir ją išdėstau taip:

„1.1.3.

VPS administravimą atliekančių darbuotojų ir kolegialaus VPS valdymo organo narių mokymų išlaidos

Specialiosios išlaidų pripažinimo tinkamomis sąlygos:

1. mokymai turi būti iš anksto suplanuoti, t. y. planuojamų mokymo renginių skaičius, mokymų valandų ir dalyvių skaičius turi atitikti patvirtintą metinį VPS administravimo išlaidų poreikio pagrindimo aprašą;

2. mokymų turinys turi būti tiesiogiai susijęs su VPS vykdytojos tinkamumo sąlygų vykdymu, atrankos kriterijų ir įsipareigojimų laikymusi, VPS vykdytojos atliekamomis VPS administravimo funkcijomis, VPS įgyvendinamų priemonių turiniu, horizontaliomis ES politikos sritimis – darniu vystymusi, įskaitant aplinkosaugą ir klimato kaitos mažinimo veiksmus, moterų ir vyrų lygiomis galimybėmis, ES konkurencijos teise;

3. mokymo paslaugas gali organizuoti pati VPS vykdytoja arba pirkti iš kitų mokymo paslaugų teikėjų arba organizatorių;

4. mokymų paslaugų teikimo sąlygos:

4.1. mokymo paslaugas gali teikti mokymo paslaugų teikėjai (nurodomos alternatyvos):

4.1.1. juridiniai asmenys, kuriems kvalifikacijos ir kompetencijos įrodymo dokumentai išduoti patikimų subjektų, t. y. Švietimo ir mokslo institucijų registre (www.aikos.smm.lt) esančių juridinių asmenų, valstybės institucijų, valstybės įsteigtų viešųjų juridinių asmenų, kitų juridinių asmenų, kuriems Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka yra išduota licencija ir (arba) leidimas mokyti pagal mokymų programas, atitinkančias planuojamų mokymų temą;

4.1.2. juridiniai asmenys, kuriems Formaliojo profesinio mokymo licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 822 „Dėl Formaliojo profesinio mokymo licencijavimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka yra išduota licencija vykdyti formalųjį profesinį mokymą;

4.1.3. juridiniai asmenys, kurie įrašyti į Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą, patvirtintą Valstybės tarnybos departamento direktoriaus 2013 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. 27V-2 „Dėl valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašo patvirtinimo“;

4.1.4. juridiniai asmenys, kuriems Leidimo vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1423 „Dėl Leidimo vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą išdavimo tvarkos aprašo ir Leidimo vykdyti su studijomis susijusią veiklą išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka yra išduotas leidimas vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą;

4.1.5. juridiniai asmenys, kurie yra akredituoti pagal Institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos vertinimo ir akreditacijos taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. ISAK-109 „Dėl institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos vertinimo ir akreditacijos“;

4.1.6. fiziniai asmenys, turintys teisę vykdyti mokymų veiklą, užsiimantys ja pagal verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą. Jeigu mokymų paslauga įsigyjama iš fizinio asmens, jis turi atitikti lektoriui keliamus reikalavimus, nustatytus šių lentelės 1.1.3 papunkčio 4.2 papunktyje;

4.2. mokymus vedantys lektoriai negali būti VPS vykdytojų darbuotojai (nei perkančiosios organizacijos, nei kitos VPS vykdytojos). Mokymus vedantys lektoriai turi turėti tinkamą ir dokumentais įrodomą kvalifikaciją ir (arba) kompetenciją, atitinkančią mokymų tematiką:

4.2.1. išsilavinimą, atitinkantį mokymų temą, arba 3 (trijų) pastarųjų metų darbo patirtį srityje, pagal kurią vedami mokymai, arba ne trumpiau kaip 1 (vienerius) metus būti vykdę ugdomąją, šviečiamąją ar mokslo sklaidos veiklą, susijusią su numatomo (-ų) mokomojo (-ųjų) renginio (-ių) turiniu;

4.2.2. turėti ne mažesnę kaip 3 (trijų) pastarųjų metų suaugusiųjų mokymo patirtį;

4.3. paslaugos, susijusios su įsigyjamos įrangos, technikos mechanizmų, programų naudojimu, laikomos instruktažu. Šios paslaugos nėra laikomos mokymais;

4.4. mokymai turi vykti Lietuvos Respublikos teritorijoje;

5. apie planuojamus mokymus turi būti tinkamai informuota Agentūra, t. y. likus ne mažiau kaip 7 darbo dienoms iki planuojamų mokymų pradžios VPS vykdytoja turi informuoti Agentūrą raštu apie planuojamus mokymus. Informacija apie planuojamus mokymus Agentūrai siunčiama el. p. LEADERmokymai@nma.lt. Informaciniame rašte turi būti pateikta bent ši informacija: planuojamų mokymų tema, data, vieta, mokymų trukmė valandomis, mokymuose planuojantys dalyvauti asmenys, mokymus teiksiantis mokymų paslaugų teikėjas, lektorių vardai, pavardės, pareigos;

6. tinkamos finansuoti išlaidos ir taikomas didžiausias įkainis nustatomas vadovaujantis Bendrųjų įgūdžių mokymo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita, skelbiama www.esinvesticijos.lt. Tuo atveju, jeigu organizuojant mokymus būtinos ne visos bendrųjų įgūdžių mokymo fiksuotojo įkainio sudedamosios dalys, vadovaujamasi atskirų dalių įkainiais, nurodytais Bendrųjų įgūdžių mokymo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaitoje.“

 

4.   Pakeičiu 14 punkto lentelės 2.2.2 eilutę ir ją išdėstau taip:

2.2.2.

potencialių vietos projektų paraiškų teikėjų mokymų išlaidos

Specialiosios išlaidų pripažinimo tinkamomis sąlygos mokymams:

1. mokymai turi būti tiesiogiai susiję su vietos projektų rengimu pagal konkrečias VPS priemones ir (arba) veiklos sritis, kurių rengimui reikia specifinių žinių;

2. mokymai negali būti susiję su bendraisiais vietos projektų rengimo klausimais. Bendraisiais vietos projektų rengimo klausimais laikomi tie klausimai, kurie yra bendri visiems investicinės EŽŪFKP paramos gavėjams (pvz., paraiškos pildymo, mokėjimo prašymo pildymo, atsiskaitymo už projekto rezultatus tvarkos klausimai ir pan.). Mokymus ir konsultacijas bendraisiais vietos projektų rengimo klausimais nemokamai turi teikti VPS vykdytojos darbuotojai (netaikoma mokymams, susijusiems su pirkimų organizavimu); negali būti organizuojami instruktažai, nurodyti šios lentelės 1.1.3 papunkčio 4.4 papunktyje;

3. mokymai gali būti susiję su tradiciniais amatais. Tradicinių amatų mokymų lektoriumi gali būti atestuotas tradicinių amatų meistras, turintis sertifikuotą tradicinių amatų mokymo programą, kiti reikalavimai, keliami lektoriui, nustatyti šios lentelės 1.1.3 papunkčio 4.2 papunktyje, atestuotam tradicinių amatų meistrui, turinčiam sertifikuotą tradicinių amatų mokymo programą, gali būti netaikomi;

4. gali būti numatomi praktiniai mokymai, susiję su prekių, produktų gamyba, apdorojimu, perdirbimu ir jų teikimu rinkai. Tokio pobūdžio mokymai yra laikomi praktiniais – informaciniais seminarais:

4.1. praktinius-informacinius seminarus gali vesti fiziniai asmenys, kurių profesinė veikla yra prekių, produktų gamyba, apdorojimas, perdirbimas ir jų teikimas rinkai ir kurie šia veikla užsiima ne trumpiau kaip 3 (trejus) pastaruosius metus (veiklos vykdymo faktas įrodomas dokumentais: darbo sutartimi, jeigu asmuo dirba pagal darbo sutartį, srityje, atitinkančioje praktinio-informacinio seminaro temą; asociacijos, atstovaujančios srities, atitinkančios praktinio-informacinio seminaro temą, narystę ir veiklos vykdymą patvirtinančiu dokumentu arba produktų realizaciją įrodančiais dokumentais, jeigu asmuo yra ūkininkas arba veikia pagal individualios veiklos pažymą ar verslo liudijimą. Praktinių- informacinių seminarų vykdymo atveju, fizinis asmuo neprivalo atitikti šios lentelės 1.1.3 papunkčio 4.2 papunktyje nustatytus reikalavimus, keliamus lektoriui, o jo teikiami praktiniai-informaciniai seminarai gali būti teikiami tik tomis temomis, kurioms nėra parengtų ir patvirtintų mokymo programų, pagal kurias mokymų paslaugas teikia pripažinti mokymų ir konsultavimo paslaugas teikiantis asmenys;

4.2. praktinio-informacinio seminaro paslaugos teikėjas, įvardytas šios lentelės 2.2.2 papunkčio 4 punkte, suteikęs praktinio-informacinio seminaro paslaugą dalyviams, suteikia laisvos formos dokumentą, kuriame turi būti nurodyta bent ši informacija: praktinio-informacinio seminaro tema, jo dalyvių vardai ir pavardės, data (-os) ir trukmė val., trumpas veiklų apibūdinimas bei patvirtinimas, kad praktinio-informacinio seminaro paslaugos teikėjas, pateikia teisingus duomenis ir informaciją, apie suteiktą praktinį-informacinį seminarą;

5. numatomi mokymai ar praktiniai-informaciniai seminarai turi būti temomis, pagal kurias iš VPS vietos projektams įgyvendinti skiriamų lėšų vykdomi mokymai, nefinansuojami;

6. tinkamoms finansuoti maitinimo paslaugoms keliami reikalavimai:

6.1. ne daugiau kaip dvi kavos pertraukos per vieną mokymų dieną;

6.2. vieneri pietūs per vieną mokymų dieną, kai mokymų trukmė per vieną mokymų dieną – daugiau kaip 4 val.;

7. kitos specialiosios išlaidų pripažinimo tinkamomis sąlygos nurodytos šios lentelės 1.1.3 papunkčio 1 ir 3–6 punktuose.

 

5.   Pakeičiu 23 punktą ir jį išdėstau taip:

23. VPS vykdytoja Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatytais atvejais, sąlygomis ir tvarka viešuosius pirkimus turi atlikti elektroniniu būdu, naudodamasi CVP IS (interneto tinklalapis www.eviesiejipirkimai.lt) arba centrinės perkančiosios organizacijos CPO (interneto tinklalapis www.cpo.lt) elektroninėmis priemonėmis. VPS vykdytoja Agentūrai turi sudaryti galimybę CVP IS prisijungti prie pirkimo informacijos ir jį peržiūrėti.“

6.   Pakeičiu 24 punktą ir jį išdėstau taip:

24. Agentūra, viešųjų pirkimų vertinimą atlieka VPS vykdytojų mokėjimo prašymų vertinimo metu.“

7.   Pakeičiu 25 punktą ir jį išdėstau taip:

25. VPS vykdytojai, numačius organizuoti viešuosius pirkimus, kurių numatoma vertė viršija 3 000 (tris tūkstančius) Eur (be PVM), rekomenduojama iš anksto suderinti viešąjį pirkimą su Agentūra.“

8.   Pakeičiu 25.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

25.1. VPS vykdytoja, numačius iš anksto suderinti viešąjį pirkimą su Agentūra, pateikia Agentūrai prašymą ir šią informaciją išankstiniam viešojo pirkimo įvertinimui:“.


 

9.   Pakeičiu 25.1.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

25.1.1. pasirinktą viešojo pirkimo procedūrą;“.

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                    Bronius Markauskas