LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos akreditacijos

 

2019 m. birželio 25 d. Nr. V-749

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos vertinimo ir akreditacijos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. ISAK-109 „Dėl institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos vertinimo ir akreditacijos“, 20 punktu ir atsižvelgdamas į Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros 2019 m. birželio 13 d. raštą Nr. SD-645 „Dėl institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos akreditacijos“:

A k r e d i t u o j u šias institucijas:

 

1. Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centrą 5 (penkeriems) metams (I veiklos srities „Mokymosi aplinkos“ dalys: „Biblioteka“, „Internetas“, „Seminarai, kursai, paskaitos ir kiti renginiai“, „Gerosios patirties sklaida ir edukacinės patirties bankas“, „Projektinė veikla ir partnerystės tinklai“; II veiklos srities „Vadyba ir administravimas“ dalys: „Vadovavimas, personalo vadyba ir įvaizdžio kūrimas“, „Planavimas ir administravimas“, „Mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimo renginių vadyba“).

2. Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centrą 5 (penkeriems) metams (I veiklos srities „Mokymosi aplinkos“ dalys „Internetas“, „Seminarai, kursai, paskaitos ir kiti renginiai“, „Gerosios patirties sklaida ir edukacinės patirties bankas“, „Projektinė veikla ir partnerystės tinklai“; II veiklos srities „Vadyba ir administravimas“ dalys: „Vadovavimas, personalo vadyba ir įvaizdžio kūrimas“, „Planavimas ir administravimas“, „Mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimo renginių vadyba“).

3. Mažeikių švietimo centrą 5 (penkeriems) metams (I veiklos srities „Mokymosi aplinkos“ dalys: „Internetas“, „Seminarai, kursai, paskaitos ir kiti renginiai“, „Gerosios patirties sklaida ir edukacinės patirties bankas“, „Projektinė veikla ir partnerystės tinklai“; II veiklos srities „Vadyba ir administravimas“ dalys: „Vadovavimas, personalo vadyba ir įvaizdžio kūrimas“, „Planavimas ir administravimas“, „Mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimo renginių vadyba“).

4. VšĮ „Edukateka“ 3 (trejiems) metams (I veiklos srities „Mokymosi aplinkos“ dalys: „Internetas“, „Seminarai, kursai, paskaitos ir kiti renginiai“, „Gerosios patirties sklaida ir edukacinės patirties bankas“, „Projektinė veikla ir partnerystės tinklai“; II veiklos srities „Vadyba ir administravimas“ dalys: „Vadovavimas, personalo vadyba ir įvaizdžio kūrimas“, „Planavimas ir administravimas“, „Mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimo renginių vadyba“).

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras                                                                   Algirdas Monkevičius