LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministras

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL SPECIALIOJO NUOLATINĖS SLAUGOS, SPECIALIOJO NUOLATINĖS PRIEŽIŪROS (PAGALBOS), SPECIALIOJO LENGVOJO AUTOMOBILIO ĮSIGIJIMO IR JO TECHNINIO PRITAIKYMO IŠLAIDŲ KOMPENSACIJOS POREIKIŲ NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO  

 

2018 m. gruodžio 27 d. Nr. A1-765/V-1530

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 18 straipsnio 2 dalies 5 punktu ir 201 straipsnio 18 ir 12 dalimis:

1. T v i r t i n u Specialiojo nuolatinės slaugos, specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos), specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo tvarkos aprašą (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gegužės 4 d. įsakymą Nr. A1-120/V-346 „Dėl Specialiųjų nuolatinės slaugos, nuolatinės priežiūros (pagalbos), lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos ir transporto išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo kriterijų sąrašo, tvarkos aprašo ir pažymų formų patvirtinimo“.

3. P a v e d u:

3.1. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengti ir iki 2019 m. vasario 1 d. patvirtinti Specialiojo nuolatinės slaugos, specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos), specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo metodines rekomendacijas;

3.2. šio įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal veiklos sritį.

4. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                               Linas Kukuraitis

 

 

Sveikatos apsaugos mininstras                                                           Aurelijus Veryga

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir

darbo ministro ir Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro

2018 m. gruodžio 27 d. įsakymu

Nr. A1-765/V-1530

 

SPECIALIOJO NUOLATINĖS SLAUGOS, SPECIALIOJO NUOLATINĖS PRIEŽIŪROS (PAGALBOS), specialiojo LENGVOJO AUTOMOBILIO ĮSIGIJIMO IR JO TECHNINIO PRITAIKYMO IŠLAIDŲ KOMPENSACIJOS POREIKIų NUSTATYMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Specialiojo nuolatinės slaugos, specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos), specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato dokumentų, reikalingų specialiojo nuolatinės slaugos, specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos), specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikiams (toliau kartu – specialieji poreikiai) nustatyti, pateikimo tvarką, specialiųjų poreikių nustatymo tvarką, priimtų sprendimų dėl specialiųjų poreikių nustatymo apskundimo tvarką, asmens teises ir pareigas, atsakomybę.

2. Specialiuosius poreikius nustato Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – NDNT).

3. Teisę į specialiųjų poreikių nustatymą turi Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 1 straipsnio 2 dalyje nurodyti asmenys.

4. Asmenims gali būti nustatyti šie specialieji poreikiai:

4.1. nuolatinės slaugos;

4.2. nuolatinės priežiūros (pagalbos);

4.3. specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos.

5. Specialieji nuolatinės slaugos ir nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikių lygiai nustatomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 201 straipsniu.

6. Apraše vartojamos sąvokos:

6.1. Bazinis funkcionavimo lygmuo – balais išreikštas medicininis kriterijus, nustatomas pagal asmens sveikatos būklę: ligas, traumas, patologines būkles ir su tuo susijusius organizmo funkcijų sutrikimus.

6.2. Asmens savarankiškumo koeficientas – tai asmens galimybių matas, kuriuo įvertinami asmens funkcionavimo kasdieniame gyvenime (judamumas, mityba, asmens higiena, socialiniai santykiai) bei jo mąstymo, suvokimo gebėjimai, elgesio sutrikimai.

6.3. Asmuo – Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 1 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodyti asmenys, kuriems gali būti nustatyti specialieji poreikiai, taip pat jų atstovai, nurodyti Aprašo 6.4. papunktyje tais atvejais, kai jie atstovauja asmenį.

6.4. Asmens atstovas – dėl specialiųjų poreikių nustatymo kreipiantis asmenims iki 18 metų, asmens atstovais laikomi asmens tėvai (įtėviai), globėjai ar rūpintojai; kreipiantis darbingo ir senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, asmens atstovais laikomi asmens tėvai (įtėviai), sutuoktinis, jo pilnamečiai vaikai, globėjas (rūpintojas) arba jo įgaliotas atstovas, arba asmeniui atstovaujantis gyvenamosios vietos savivaldybės socialinis darbuotojas, arba socialinės globos įstaigos, kurioje asmuo gyvena, socialinis darbuotojas.

6.5. Kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme.

 

II SKYRIUS

DOKUMENTŲ, REIKALINGŲ SPECIALIESIEMS POREIKIAMS NUSTATYTI, PATEIKIMAS

 

7. Asmuo arba jo atstovas kreipiasi į asmens sveikatos įstaigos jį gydantį gydytoją ir pateikia laisvos formos prašymą dėl siuntimo į NDNT specialiesiems poreikiams nustatyti, kuriame turi būti nurodytas asmens, pageidaujančio gauti siuntimą į NDNT specialiesiems poreikiams nustatyti, vardas ir pavardė, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, telefono ryšio numeris ir (ar) elektroninio pašto adresas.

8. Gydantis gydytojas, nustatęs diagnozę ir atsižvelgęs į tai, kad, po taikyto gydymo ir (ar) medicininės reabilitacijos priemonių, išlieka ilgalaikių organizmo funkcijų sutrikimų, parengia ir pateikia duomenis NDNT per Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę sistemą (toliau – ESPBI IS) arba kitu elektroniniu būdu, arba parengia ir įteikia asmeniui šiuos dokumentus:

8.1. užpildytą, Darbingumo lygio nustatymo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. A1-78/V-179 „Dėl Darbingumo lygio nustatymo kriterijų aprašo ir darbingumo lygio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nurodytos formos siuntimą į NDNT;

8.2. medicininių tyrimų išrašus (instrumentinių, laboratorinių), patvirtinančius ligos sunkumą ir diagnozę, prireikus išrašus iš Gydymo stacionare ligos istorijos (forma Nr. 003/a), Asmens sveikatos istorijos (forma Nr. 025/a) ir kitus dokumentus, priklausomai nuo asmens organizmo funkcijų sutrikimo pobūdžio, nurodytus Bazinio funkcionavimo lygmens balų lentelėje (Aprašo 1 priedas) (toliau – Bazinio funkcionavimo balų lentelė).

9. Asmuo ar jo atstovas Aprašo 8 punkte nurodytus dokumentus, kurių galiojimo terminas yra 60 kalendorinių dienų, pateikia arba išsiunčia juos registruotu paštu į NDNT. Tuo atveju, jei dokumentai yra valstybės registruose (kadastruose), žinybiniuose registruose, valstybės informacinėse sistemose ir (ar) NDNT pagal prašymą, ir (ar) duomenų teikimo sutartis juos gauna iš valstybės ir savivaldybės institucijų, įstaigų, įmonių bei organizacijų, asmuo ar jo atstovas jų pateikti neprivalo. Jei dokumentai yra elektroninės formos, juos elektroniniu būdu pateikia asmenį gydantis gydytojas.

10. Asmuo ar jo atstovas ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo siuntimo į NDNT užpildymo dienos papildomai pateikia (asmens pateikiamų dokumentų originalų kopijas daro ir tvirtina NDNT specialistai) arba išsiunčia registruotu paštu šių dokumentų kopijas (asmens siunčiamų dokumentų originalų kopijos turi būti patvirtintos notaro, seniūno arba Lietuvos Respublikos konsulinio pareigūno):

10.1. asmens, kuriam nustatomi specialieji poreikiai, tapatybę patvirtinantį dokumentą (Lietuvos Respublikos piliečio pasą ar pasą, ar asmens tapatybės kortelę arba leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje) ir (arba) gimimo liudijimą, jei vaikas yra gimęs iki 2017 m. sausio 1 d., įgalioto asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (Lietuvos Respublikos piliečio pasą ar pasą, ar asmens tapatybės kortelę arba leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje), išskyrus tuos atvejus, kai valstybės elektroninės valdžios sistemoje teikiama tokios rūšies elektroninė paslauga ir dėl specialiųjų poreikių nustatymo kreipiamasi elektroniniu būdu. Asmuo, pateikdamas prašymą dėl specialiųjų poreikių nustatymo elektroniniu būdu, patvirtina savo tapatybę elektroniniu parašu arba kitu saugiu būdu (pvz., per elektroninę bankininkystę);

10.2. prašymą dėl specialiųjų poreikių nustatymo, kuriame turi būti nurodytas asmens, pageidaujančio nustatyti specialiuosius poreikius, vardas ir pavardė, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, telefono ryšio numeris ir (ar) elektroninio pašto adresas. Tuo atveju, kai asmuo dėl savo sveikatos būklės negali pats parašyti ir (ar) pasirašyti prašymo dėl specialiųjų poreikių nustatymo, šį prašymą gali parašyti ir pasirašyti asmens atstovas;

10.3. asmenys, sukakę senatvės pensijos amžių – 3 x 4 cm dydžio savo nuotrauką. Nuotrauka, išskyrus jos dydį, turi atitikti Nuotraukų asmens dokumentams reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. 569 „Dėl Nuotraukų asmens dokumentams reikalavimų patvirtinimo“.

 

 

III SKYRiUS

SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ NUSTATYMAS

 

11. Specialieji poreikiai nustatomi:

11.1. asmeniui dalyvaujant NDNT. Tuo atveju, kai prognozuojamas jo bazinis funkcionavimo lygmuo yra ne didesnis nei 20 balų ir dėl funkcinių organizmo sutrikimų asmuo negali atvykti į NDNT, jis apžiūrimas namuose ar ligoninėje, ar socialinės globos įstaigoje, kurioje asmuo gyvena;

11.2. asmeniui nedalyvaujant, kai jo specialieji poreikiai vertinami pakartotinai, o iš pateiktų specialiesiems poreikiams nustatyti būtinų dokumentų nekyla abejonių, kad prognozuojamas jo bazinis funkcionavimo lygmuo yra 10 balų ir jo savarankiškumas nepakitęs, ir dėl organizmo funkcijų sutrikimo jis negali atvykti į NDNT;

11.3. asmeniui nedalyvaujant, kai dėl asmens, gyvenančio užsienyje, specialiųjų poreikių nustatymo kreipiasi pensiją ar išmoką mokanti institucija.

12. NDNT priima sprendimą nevertinti asmens specialiųjų poreikių, kai:

12.1. asmuo, kurio specialieji poreikiai vertinami, kviečiamas be pateisinamų priežasčių neatvyksta į NDNT ar atsisako dalyvauti specialiųjų poreikių vertinimo procedūroje. NDNT asmenį apie priimtą sprendimą informuoja raštu per 3 darbo dienas nuo neatvykimo į NDNT ar atsisakymo dalyvauti specialiųjų poreikio vertinimo procedūroje dienos.

Pateisinamomis pripažįstamos šios neatvykimo priežastys: šeimos narių ar artimųjų giminaičių mirtis, nelaimingas atsitikimas, liga, su (si) žalojimas, gimdymas, šeimos nario priežiūra ar slaugymas, informacijos apie specialiųjų poreikių vertinimą iš NDNT negavimas ar pavėluotas gavimas, kitos nuo asmens nepriklausančios neatvykimo priežastys, vertinimą atliekančio NDNT skyriaus vedėjo pripažintos svarbiomis.

12.2. NDNT kreipėsi į asmens sveikatos priežiūros įstaigą, kurios gydytojas išdavė siuntimą į NDNT specialiesiems poreikiams nustatyti, ar į kitas institucijas ar įstaigas, kitus juridinius asmenis, organizacijas ar jų filialus (toliau – kitos institucijos) dėl papildomų medicininių dokumentų (informacijos) pateikimo ir asmens sveikatos priežiūros įstaiga, kurios gydytojas išdavė siuntimą į NDNT specialiesiems poreikiams nustatyti, ar kitos institucijos informuoja, kad asmuo be pateisinamos priežasties atsisako papildomo ištyrimo.

13. NDNT per 3 darbo dienas nuo dokumentų gavimo dienos:

13.1. esant reikalui, kreipiasi į asmens sveikatos priežiūros įstaigą, kurios gydytojas išdavė siuntimą į NDNT specialiesiems poreikiams nustatyti arba pateikė duomenis per ESPBI IS arba kitu elektroniniu būdu, dėl galimybės susipažinti su asmens ambulatorinėje kortelėje (forma 025/a) esama medicinine informacija ir (ar) dėl papildomų medicininių dokumentų (informacijos) pateikimo, taip pat į kitas institucijas dėl papildomos informacijos, susijusios su specialiųjų poreikių nustatymu, pateikimo, jei gauti medicininiai dokumentai yra neišsamūs ar jų nepakanka;

13.2. sprendžia dėl poreikio asmeniui dalyvauti vertinant specialiuosius poreikius, asmens specialiųjų poreikių vertinimo vietos ir laiko. NDNT asmenį apie specialiųjų poreikių vertinimo vietą ir laiką informuoja raštu.

14. Asmens specialiųjų poreikių vertinimo metu paaiškėjus naujoms aplinkybėms, turinčioms reikšmės specialiųjų poreikių nustatymui, NDNT turi teisę kreiptis į asmens sveikatos priežiūros įstaigą, kurios gydytojas išdavė siuntimą, ar kitas institucijas dėl papildomų dokumentų (informacijos) pateikimo.

15. Specialusis nuolatinės slaugos poreikis ar specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis nustatomi kompleksiškai vertinant bazinį funkcionavimo lygmenį ir asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti kriterijus.

15.1. Bazinis funkcionavimo lygmuo nustatomas vadovaujantis Bazinio funkcionavimo balų lentelėje nurodytais bazinio funkcionavimo lygmens kriterijais (toliau – kriterijai).

15.2. Jei asmens būklė atitinka daugiau nei vieną Bazinio funkcionavimo balų lentelėje nurodytą kriterijų, vertinimui naudojamas kriterijus, kuris numato mažesnę balų skaitinę vertę.

15.3. Tuo atveju, kai asmens organizmo funkciniai sutrikimai neatitinka nė vieno Bazinio funkcionavimo balų lentelėje nurodyto kriterijaus, asmens savarankiškumas nevertinamas ir asmeniui specialieji poreikiai nenustatomi.

16Nustatant specialiuosius nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikius darbingo amžiaus ar senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, jų veiklos ir gebėjimo dalyvauti kriterijai vertinamai balais nuo 0 iki 4, pildant Asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti įvertinimo klausimyną (Aprašo 2 priedas) (toliau – klausimynas).

16.1. Klausimyną pildo ir asmens veiklą, ir gebėjimą dalyvauti balais NDNT įvertina pokalbio su asmeniu metu.

16.2. NDNT užpildytame klausimyne nurodyti balai prilyginami asmens savarankiškumo koeficientams:

16.2.1. 81–88 balai – koeficientas 0,7;

16.2.2. 67–80 balai – koeficientas 0,8;

16.2.3. 44–66 balai – koeficientas 0,9

16.2.4. 23–43 balai – koeficientas 1,0;

16.2.5. 5–22 balai – koeficientas 1,1;

16.2.6. 0 – 4 balai – koeficientas 1,2.

16.3. Nustatant specialiuosius nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikius bazinis funkcionavimo lygmuo dauginamas iš asmens savarankiškumo koeficiento ir gautas balų skaičius prilyginamas specialiojo nuolatinės slaugos ar specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos) lygiui:

16.3.1. 7, 8, 9, 10, 11, 12 arba 14 balų – pirmojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis;

16.3.2. 16, 18, 20 arba 21 balas – antrojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis;

16.3.3. 22, 24, 27, 28 arba 30 balų – pirmojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis;

16.3.4. 32, 33, 36 arba 40 balų – antrojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis.

16.4. Jei gautas balų skaičius yra didesnis nei 40 balų, specialieji poreikiai nenustatomi.

17. Nustatant specialiuosius nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikius vaikams iki 18 metų NDNT vertina jų veiklos ir gebėjimo dalyvauti kriterijus ir nustato asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti koeficientą.

17.1. Asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti koeficientas nustatomas užpildžius Asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti klausimyną, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V-188/A1-84/ISAK-487Dėl neįgalumo lygio nustatymo kriterijų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pagal vertinamojo amžių.

17.2. Nustatant vaiko iki ketverių metų amžiaus specialiuosius nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikius, asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti koeficientas prilyginamas 1.

17.3. Nustatant specialiuosius nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikius bazinis funkcionavimo lygmuo dauginamas iš asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti koeficiento ir gautas balų skaičius prilyginamas specialiojo nuolatinės slaugos ar specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos) lygiui:

17.3.1. 9 arba10 balų – pirmojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis;

17.3.2. 11, 18 arba 20 balų – antrojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis;

17.3.3. 22, 27 arba 30 balų – pirmojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis;

17.3.4. 33, 36 arba 40 balų – antrojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis.

17.4. Tuo atveju, kai gautas balų skaičius didesnis nei 40 balų, specialieji poreikiai nenustatomi.

18. Specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensavimo poreikis nustatomas asmenims labai ryškiai sutrikus judėjimo funkcijai pagal Specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensavimo poreikio nustatymo kriterijų sąraše (Aprašo 3 priedas) nurodytus kriterijus.

19. Kartu su specialiuoju lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikiu asmeniui gali būti nustatytas antrojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis arba pirmojo ar antrojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, jeigu šio asmens organizmo funkcijų sutrikimai atitinka antrojo lygio specialiojo nuolatinės slaugos arba pirmojo lygio specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos) ar antrojo lygio specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikių nustatymo kriterijus.

20. Sprendimas dėl specialiųjų poreikių nustatymo priimamas per 20 darbo dienų nuo visų reikalingų dokumentų NDNT gavimo dienos.        

21. Nustatant asmens specialiuosius poreikius, pildomas NDNT direktoriaus patvirtintos formos Specialiųjų poreikių vertinimo aktas.

22. Tuo atveju, kai asmens specialieji poreikiai vertinami pakartotinai ir priimamas naujas sprendimas, anksčiau priimti sprendimai dėl specialiųjų poreikių nustatymo netenka galios, išskyrus atvejus:

22.1. kai sprendimas buvo priimtas dėl specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikio nustatymo. Šis sprendimas galioja iki jame nurodyto termino pabaigos;

22.2. kai priimamas naujas sprendimas dėl specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikio nustatymo, anksčiau priimti sprendimai dėl specialiojo nuolatinės slaugos ir (ar) specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikio nustatymo galioja iki juose nurodyto termino pabaigos;

22.3. kai sprendimas buvo priimtas dėl transporto išlaidų kompensacijos poreikio nustatymo. Šis sprendimas galioja iki jame nurodyto termino pabaigos.

23. Specialiųjų poreikių nustatymo termino pradžia yra asmens prašymo dėl specialiųjų poreikių nustatymo NDNT gavimo diena, išskyrus atvejus, kai specialieji poreikiai nustatomi vadovaujantis Aprašo 29.3 ar 29.4 papunkčiu. Tokiu atveju specialiųjų poreikių nustatymo termino pradžia yra sprendimo NDNT priėmimo diena, išskyrus atvejus, kai, atlikus pakartotinį specialiųjų poreikių vertinimą, priimamas asmeniui palankesnis sprendimas nei keičiamas NDNT priimtas sprendimas, tokiu atveju specialiųjų poreikių nustatymo termino pradžia yra keičiamame NDNT sprendime nurodyta specialiųjų poreikių nustatymo termino pradžia.   

24. NDNT, priėmusi sprendimą dėl specialiųjų poreikių nustatymo, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos raštu informuoja asmenį apie priimtą sprendimą ir išrašo bei išduoda (išsiunčia) NDNT direktoriaus patvirtintą Specialiųjų poreikių nustatymo pažymą (toliau – pažyma) ir NDNT direktoriaus, suderinus su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, patvirtintos formos rekomendaciją dėl pagalbos poreikio.

25. Tuo atveju, kai asmuo raštu patvirtina, kad atsisako specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikio vertinimo, šis specialusis poreikis nevertinamas ir sprendimas dėl jo nepriimamas.

26. Kai asmuo dėl pateisinamų priežasčių praleidžia pakartotinio specialiųjų poreikių vertinimo laiką, jam prašant, specialieji poreikiai gali būti nustatyti atgaline data, jeigu NDNT yra pateikiami visi reikalingi dokumentai (duomenys), būtini specialiesiems poreikiams nustatyti atgaline data, bet ne daugiau kaip už du praėjusius mėnesius, skaičiuojant nuo dokumentų NDNT gavimo dienos.

27. NDNT, vertindama asmens specialiuosius poreikius, turi teisę:

27.1. pasitelkti ekspertus ir konsultantus,  gauti funkcijoms atlikti būtiną informaciją iš asmens sveikatos priežiūros įstaigos, Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir kitų valstybės institucijų.

27.2. tuo atveju, kai pildant klausimyną kyla pagrįstų abejonių dėl asmens veiklos ir gebėjimo įvertinimo, kreiptis į savivaldybės, kurioje asmuo gyvena, administraciją arba į socialinės globos įstaigos, kurioje asmuo gyvena, dėl papildomos informacijos apie asmens veiklą ir gebėjimą dalyvauti gavimo.

IV SKYRIUS

SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ NUSTATYMO TERMINAI IR PAKARTOTINIS VERTINIMAS

 

28. Specialiojo nuolatinės slaugos, specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikių terminai nustatomi vadovaujantis Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 201 straipsnio 7 dalies nuostatomis.

29. Specialieji poreikiai vertinami pakartotinai:

29.1. baigiantis nustatytam specialiųjų poreikių terminui;

29.2. pasikeitus asmens sveikatos būklei ir (ar) savarankiškumui;

29.3. asmeniui ar tikslines kompensacijas mokančiai institucijai nesutinkant su NDNT teritorinio skyriaus priimtu sprendimu;

29.4. jeigu, atlikus NDNT priimtų sprendimų patikrinimą paaiškėja, kad sprendimas priimtas nepagrįstai;

29.5. vykdant Ginčų komisijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Ginčų komisija) sprendimą.

30. Specialiųjų poreikių pakartotiniam vertinimui Aprašo 29.1. ir 29.2. papunkčiuose nustatytais atvejais turi būti pateikti (gauti) dokumentai (duomenys), nurodyti Aprašo 8 ir 10 punktuose. Specialiųjų poreikių pakartotiniam vertinimui Aprašo 10 punkte nurodytas reikalavimas patvirtinti siunčiamų dokumentų originalų kopijas netaikomas.

31. Specialiųjų poreikių pakartotiniam vertinimui Aprašo 29.3. ir 29.4. papunkčiuose nustatytais atvejais NDNT asmens specialiuosius poreikius įvertina ir sprendimą priima per 20 kalendorinių dienų nuo visų specialiesiems poreikiams pakartotinai vertinti reikiamų dokumentų, nurodytų Aprašo 8 ir 10 punktuose, gavimo dienos. Jei dėl objektyvių priežasčių per šį terminą pakartotinis vertinimas negali būti atliktas, NDNT direktorius ar jo įgaliotas asmuo gali vertinimo terminą pratęsti 10 darbo dienų. Asmeniui apie termino pratęsimą per 2 darbo dienas nuo sprendimo pratęsti vertinimo terminą priėmimo dienos pranešama raštu ir nurodomos pratęsimo priežastys.

32. NDNT, atlikusi asmens specialiųjų poreikių nustatymo pakartotinį vertinimą, per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos, raštu informuoja asmenį apie priimtą sprendimą ir išduoda (išsiunčia) pažymą.

33. Apie pakartotinio specialiųjų poreikių vertinimo rezultatus NDNT turi per 3 darbo dienas raštu informuoti asmenį, tikslines kompensacijas mokančią instituciją, Ginčų komisiją, kai specialieji poreikiai vertinami vykdant Ginčų komisijos sprendimą.

 

V SKYRIUS

SPRENDIMO APSKUNDIMAS

 

34. NDNT sprendimas gali būti skundžiamas NDNT direktoriui:

34.1. per 30 kalendorinių dienų nuo sprendimo gavimo dienos, kai asmuo nesutinka su NDNT priimtu sprendimu;

34.2. per 90 kalendorinių dienų nuo tikslines kompensacijas mokančios institucijos informavimo dienos, kai tikslines kompensacijas mokanti institucija nesutinka su NDNT priimtu sprendimu.

35. Tuo atveju, kai NDNT priimtą sprendimą skundžia asmuo, NDNT gali pakviesti asmenį dalyvauti pakartotinai vertinant jo specialiuosius poreikius. Jei kviečiamas sprendimą apskundęs asmuo be pateisinamos priežasties neatvyksta į NDNT, NDNT priima sprendimą skundo nenagrinėti.

36. Tuo atveju, kai NDNT priimtą sprendimą skundžia tikslines kompensacijas mokanti institucija, NDNT pakviečia asmenį dalyvauti pakartotinai vertinant jo specialiuosius poreikius ir informuoja tikslines kompensacijas mokančią instituciją apie asmens pakartotinį specialiųjų poreikių vertinimą, pakartotinio vertinimo vietą ir laiką. Jeigu kviečiamas asmuo neatvyksta į NDNT, sprendimas priimamas jam nedalyvaujant.

37. Tuo atveju, kai asmuo, apskundęs NDNT priimtą sprendimą, su nauju siuntimu kreipiasi į NDNT dėl pakartotinio specialiųjų poreikio nustatymo, jo skundas nenagrinėjamas. Asmeniui apie tai pranešama raštu per 3 darbo dienas nuo dokumentų, nurodytų Aprašo 8 ir 10 punktuose, NDNT gavimo.

38. Jeigu asmuo ir (ar) tikslines kompensacijas mokanti institucija nesutinka su NDNT priimtu sprendimu dėl pakartotinio specialiųjų poreikių vertinimo, šis sprendimas per 30 kalendorinių dienų nuo sprendimo gavimo dienos tikslines kompensacijas mokančios institucijos informavimo dienos gali būti skundžiamas Ginčų komisijai.

 

VI SKYRIUS

ASMENS TEISĖS IR PAREIGOS

 

39. Asmuo turi teisę:

39.1. kreiptis į NDNT dėl specialiųjų poreikių nustatymo;

39.2. būti supažindintas su specialiųjų poreikių nustatymo tvarka, kriterijais, Asmens veiklos ir gebėjimų dalyvauti klausimynu bei priimtu NDNT sprendimu;

39.3. apskųsti NDNT priimtą sprendimą Aprašo V skyriuje nustatyta tvarka.

40. Asmuo privalo:

40.1. kviečiamas dalyvauti vertinant jo specialiuosius poreikius;

40.2. teikti specialiesiems poreikiams nustatyti reikiamą informaciją.

 

VII SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ

 

41. Už pateikto siuntimo į NDNT ar duomenų, pateiktų ESPB IS, teisingumą atsako asmenį gydantis gydytojas. Už konkrečios konsultacijos išvados teisingumą atsako konsultaciją suteikęs ir išvadą parengęs gydytojas specialistas. Apie gautus neteisingus medicinos dokumentus NDNT per 3 darbo dienas nuo dokumentų NDNT gavimo dienos raštu informuoja asmens sveikatos priežiūros įstaigos, kurioje dirba asmenį gydantis ir (ar) jį konsultavęs gydytojas, vadovą. NDNT, gavusi iš asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų papildomas išvadas  ir NDNT direktoriaus nustatyta tvarka atlikusi išsamų tyrimą (-us) ir nustačiusi, kad pateikti neteisingi duomenys (objektyvūs duomenys paneigia asmeniui nustatytą diagnozę ar būklės sunkumą), t. y. padarytas šiurkštus pažeidimas ir šis pažeidimas neturi veikos, dėl kurios gydytojui gali būti taikoma baudžiamoji atsakomybė požymių, taip pat kreipiasi į Valstybinę akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybą prie Sveikatos apsaugos ministerijos, pateikdama jai motyvuotą kreipimąsi ir tyrimo ar kitus dokumentus su išvada ar išvadomis, patvirtinančiomis priežastis, dėl kurių gali būti sustabdytas licencijos galiojimas.

42. Už sprendimo dėl specialiųjų poreikių nustatymo teisingumą ir pagrįstumą atsako NDNT skyriaus, kuriame vertinami specialieji poreikiai ir priimamas sprendimas, vadovas.

43. Asmuo atsako už jo paties pateiktos informacijos teisingumą.

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

44. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) 5 ir 6 straipsnių bei Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis.

 

___________________