LIETUVOS RESPUBLIKOS

ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO 328, 329, 589 IR 610 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2019 m. vasario 14 d. Nr. XIII-1969

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 328 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 328 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

328 straipsnis. Energijos išteklių ir energijos bei šalto vandens tiekėjų duomenų apie įmonės ūkinę finansinę veiklą nepateikimas ir duomenų, žinant, kad jie klaidingi, pateikimas

1. Energijos išteklių biržos operatoriaus, įmonių, kurios verčiasi energetikos veikla, geriamojo vandens tiekėjų duomenų apie įmonės ūkinę finansinę veiklą nepateikimas nustatyta tvarka Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

2. Įmonių, kurios verčiasi energetikos veikla, duomenų apie įmonės ūkinę finansinę veiklą nepateikimas nustatyta tvarka ar duomenų, žinant, kad jie klaidingi, pateikimas valstybės institucijoms

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno šimto penkiasdešimt iki keturių šimtų penkiasdešimt eurų.

3. Energijos išteklių biržos operatoriaus, įmonių, kurios verčiasi energetikos veikla, geriamojo vandens tiekėjų duomenų, žinant, kad jie klaidingi, pateikimas Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo trijų šimtų iki keturių šimtų penkiasdešimt eurų.“

 

2 straipsnis. 329 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 329 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

329 straipsnis. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimų pažeidimas arba nevykdymas

1. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimų pažeidimas arba nevykdymas

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo šešiasdešimt iki vieno šimto dvidešimt eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų.“

 

3 straipsnis. 589 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 589 straipsnio 14 punktą ir jį išdėstyti taip:

14) Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos – dėl šio kodekso 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;“.

2. Pripažinti netekusiu galios 589 straipsnio 60 punktą.

 

4 straipsnis. 610 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 610 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Administracinis nurodymas – į administracinio nusižengimo protokolą įrašomas pasiūlymas asmeniui per penkiolika kalendorinių dienų nuo administracinio nusižengimo protokolo įteikimo dienos, o kai administracinio nusižengimo protokolas su administraciniu nurodymu surašomas administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui nedalyvaujant, – per trisdešimt kalendorinių dienų nuo administracinio nusižengimo protokolo su administraciniu nurodymu išsiuntimo dienos savo noru sumokėti baudą, lygią pusei minimalios baudos, o jei asmuo padarė pakartotinį administracinį nusižengimą, numatytą šio kodekso 415 straipsnio
1, 2 ir 6 dalyse, 416 straipsnio 2, 3, 4 ir 5 dalyse, 417, 418, 419 straipsniuose, 420 straipsnio 1 dalyje, 421 straipsnyje, 432 straipsnio 1 dalyje, 459 straipsnio 1, 4 ir 5 dalyse, 463 straipsnyje, – minimalią baudą, nustatytą šio kodekso specialiosios dalies straipsnyje (straipsnio dalyje), kuriame (kurioje) nustatyta atsakomybė už asmens padarytą administracinį nusižengimą. Kai šio kodekso specialiosios dalies straipsnyje, kuriame nustatyta atsakomybė už asmens padarytą administracinį nusižengimą, nustatytas privalomas asmeniui suteiktos teisės vairuoti transporto priemones atėmimas, į administracinio nusižengimo protokolą įrašomas pasiūlymas sutikti su teisės vairuoti transporto priemones atėmimu šio kodekso 33 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatytam terminui. Kai šio kodekso specialiosios dalies straipsnyje, kuriame nustatyta atsakomybė už asmens padarytą administracinį nusižengimą, nustatytas privalomas asmeniui suteiktos specialiosios teisės, išskyrus teisę vairuoti transporto priemones, atėmimas, į administracinio nusižengimo protokolą įrašomas pasiūlymas per penkiolika kalendorinių dienų nuo administracinio nusižengimo protokolo įteikimo dienos, o kai administracinio nusižengimo protokolas su administraciniu nurodymu surašomas administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui nedalyvaujant, – per trisdešimt kalendorinių dienų nuo administracinio nusižengimo protokolo su administraciniu nurodymu išsiuntimo dienos grąžinti specialiąją teisę patvirtinančius dokumentus atitinkamai institucijai (sutikti su specialiosios teisės atėmimu šio kodekso 33 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatytam terminui).“

 

5 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir taikymas

1. Šis įstatymas, išskyrus 4 straipsnį, įsigalioja 2019 m. liepos 1 d.

2. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos ir Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos pareigūnų iki 2019 m. birželio 30 d. pradėtą ir nebaigtą administracinių nusižengimų tyrimą ir administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimą iki šio įstatymo įsigaliojimo galiojusių teisės aktų nustatyta tvarka baigia Valstybinė energetikos reguliavimo taryba.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė