LIETUVOS RESPUBLIKOS

KELIŲ TRANSPORTO KODEKSO 7 IR 18 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2016 m. rugsėjo 27 d. Nr. XII-2653

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 7 straipsnio pakeitimas

Papildyti 7 straipsnį 3 dalimi:

3. Keleivių vežimo organizatorius – fizinis ar juridinis asmuo, organizuojantis keleivių vežimą ar sudarantis technines ir organizacines sąlygas vežėjui ir keleiviui susitarti dėl keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais paslaugų.“

 

2 straipsnis. 18 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 18 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Keleiviai vežami keleiviams vežti pagamintomis keleivinėmis kelių transporto priemonėmis – autobusais, troleibusais, lengvaisiais automobiliais, lengvaisiais automobiliais taksi. Keleivių vežimą reglamentuoja Susisiekimo ministerijos patvirtintos Keleivių ir bagažo vežimo taisyklės ir Keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais ir lengvaisiais automobiliais taksi taisyklės.“

2. Papildyti 18 straipsnį 13 dalimi:

13. Keleivių vežimas už atlygį lengvuoju automobiliu – vežimo paslauga, vežėjo atlygintinai teikiama lengvuoju automobiliu pagal su keleiviu sudarytą rašytinę sutartį arba dėl kurios vežėjas su keleiviu susitaria tarpininkaujant keleivių vežimo organizatoriui. Sutartį dėl keleivių vežimo už atlygį lengvuoju automobiliu, o tais atvejais, kai keleivių vežimo sutartis sudaroma telekomunikacijų galiniais įrenginiais, – duomenis apie susitarimą dėl keleivių vežimo už atlygį sąlygų Keleivių ir bagažo vežimo taisyklėse arba Keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais ir lengvaisiais automobiliais taksi taisyklėse nustatyta tvarka vežėjas ar jo pavedimu – keleivių vežimo organizatorius privalo pateikti kelių transporto kontrolės institucijoms. Kai dėl keleivių vežimo už atlygį lengvuoju automobiliu susitariama tarpininkaujant keleivių vežimo organizatoriui, keleivių vežimo organizatorius užtikrina, kad keleiviui bus suteikta teisės aktų reikalavimus atitinkanti keleivių vežimo už atlygį lengvuoju automobiliu paslauga.“

3. Papildyti 18 straipsnį 14 dalimi:

14. Vežėjai keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais paslaugas gali teikti tik turėdami teisėtai valdomus lengvuosius automobilius, atitinkančius bendruosius motorinių transporto priemonių reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme, ir Keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais ir lengvaisiais automobiliais taksi taisyklėse nustatyta tvarka pateikę deklaraciją apie ketinimą vykdyti veiklą savivaldybės institucijai pagal vežėjo įmonės buveinės registracijos vietą arba gyvenamąją vietą, jeigu vežėjas yra fizinis asmuo. Vežėjui leidimas teikti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais paslaugas laikomas išduotu kitą dieną nuo deklaracijos apie ketinimą vykdyti šią veiklą pateikimo savivaldybės institucijai arba nuo deklaracijoje apie ketinimą vykdyti veiklą nurodytos dienos, jeigu ši diena yra vėlesnė negu deklaracijos apie ketinimą vykdyti veiklą pateikimo savivaldybės institucijai diena. Vežėjas turi teisę pavesti keleivių vežimo organizatoriui pateikti deklaraciją savivaldybės institucijai vežėjo vardu. Leidimo teikti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais paslaugas galiojimas sustabdomas, kai vežėjas pažeidžia Keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais ir lengvaisiais automobiliais taksi taisyklių reikalavimus, lengvasis automobilis, kuris įrašytas šiame leidime, neatitinka nustatytų reikalavimų ir vežėjui nustatomas ne trumpesnis kaip 30 darbo dienų terminas trūkumams pašalinti. Leidimo galiojimas panaikinamas, kai vežėjas pats atsisako naudotis leidimu, perleidžia kitam asmeniui lengvąjį automobilį, kuris įrašytas leidime, paaiškėja, kad leidimui gauti buvo pateikti klaidingi duomenys, per nustatytą terminą nepanaikinamos priežastys, dėl kurių buvo sustabdytas šio leidimo galiojimas. Keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais paslaugas teikiantys vežėjai Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nustatyta tvarka ir mokesčių įstatymuose nustatytais terminais privalo teikti informaciją apie iš keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais veiklos gaunamas pajamas arba pavesti šią informaciją Valstybinei mokesčių inspekcijai vežėjo vardu teikti keleivių vežimo organizatoriui, su kuriuo vežėjas yra sudaręs sutartį.“

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2017 m. sausio 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija iki 2016 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė