LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS ARCHITEKTŪROS meno TARYBOS NUOSTATŲ patvirtinimo

 

2019 m. spalio 28 d. Nr. ĮV-688

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 24 d. nutarimo Nr. 330 „Dėl ministrams pavedamų valdymo sričių“ 1.5.1 ir 1.5.4 papunkčiais ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 13 d. nutarimo Nr. 1469 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos nuostatų patvirtinimo“ 8.1 ir 8.9 papunkčiais,

t v i r t i n u Lietuvos architektūros meno tarybos nuostatus (pridedama).

 

 

 

Kultūros ministras                                                                              Mindaugas Kvietkauskas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2019 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. ĮV-688

 

LIETUVOS ARCHITEKTŪROS meno TARYBOS NUOSTATAI

 

I skyrius

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos architektūros meno tarybos nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Lietuvos architektūros meno tarybos (toliau – Taryba) uždavinius ir funkcijas, Tarybos sudėtį, Tarybos narių teises ir pareigas, Tarybos darbo organizavimą.

2. Taryba savo veikloje vadovaujasi skaidrumo, nešališkumo, teisingumo, sąžiningumo, protingumo ir konfidencialumo principais, taip pat Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

 

II skyrius

TARYBOS UŽDAVINys IR FUNKCIJOS

 

3. Tarybos uždavinys – prisidėti prie ilgalaikės tęstinės architektūros, kaip profesionaliojo meno ir kūrybinių industrijų srities, politikos formavimo. Tarybos funkcijos – teikti Lietuvos Respublikos kultūros ministrui ir kitoms institucijoms pagal poreikį siūlymus ir rekomendacijas šiais klausimais:

3.1. architektūros vystymo, plėtros programų, valstybinio finansavimo prioritetų ir šaltinių;

3.2. architektūros paveldo išsaugojimo;

3.3. Lietuvos architektūros industrijos tarptautinio konkurencingumo stiprinimo;

3.4. Lietuvos architektūros propagavimo šalyje ir užsienyje;

3.5. architektūros studijų kokybės stiprinimo;

3.6. architektūros sritį reglamentuojančių teisės aktų rengimo ir (ar) tobulinimo;

3.7. architektūros kokybės svarbos sklaidos;

3.8. kitais architektūros srities klausimais, kuriuos kultūros ministras pateikia Tarybai svarstyti.

 

III skyrius

TARYBOS SUDĖTIS, TEISĖS IR PAREIGOS

 

4. Tarybą sudaro 9 nariai. Lietuvos architektų rūmai, Lietuvos architektų sąjunga, Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjunga, architektūros krypties studijas vykdančios universitetinės aukštosios mokyklos (Vilniaus dailės akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Kauno technologijos universitetas) deleguoja po vieną narį, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija deleguoja 3 narius, iš kurių po vieną narį atstovauja kultūros paveldo, urbanistikos ir architektūros sritims.

5. Į Tarybos narius gali būti skiriami nepriekaištingos reputacijos asmenys. Asmuo negali būti laikomas nepriekaištingos reputacijos, jeigu atitinka bent vieną Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 4 straipsnio 2 dalyje nustatytą požymį.

6. Tarybos personalinę sudėtį 3 metų laikotarpiui (toliau – kadencija) tvirtina kultūros ministras.

7. Tarybos nariu asmuo gali būti ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės.

8. Nepasibaigus kadencijai Tarybos nario veikla Taryboje pasibaigia, kai jis atsistatydina savo noru ar Tarybos narį atšaukia jį delegavęs juridinis asmuo.

9. Jeigu Tarybos narys (-iai) keičiamas (-i) nepasibaigus Tarybos kadencijai, naujas (-i) Tarybos narys (-iai) skiriamas (-i) likusiam Tarybos kadencijos laikui.

10. Tarybos nariai turi teisę:

10.1. teikti Tarybos pirmininkui pasiūlymus dėl Tarybos posėdžio sušaukimo ir posėdžio darbotvarkės sudarymo;

10.2. siūlyti Tarybos posėdyje svarstytinus klausimus;

10.3. siūlyti Tarybai į Tarybos posėdį kviesti asmenis ar ekspertus, pagal kompetenciją galinčius pateikti kompetentingą nuomonę ar paaiškinimus posėdžio metu svarstomais klausimais;

10.4. susipažinti su nagrinėti pateiktais dokumentais;

10.5. reikšti pastabas ir teikti pasiūlymus ir (ar) paklausimus Tarybos pirmininkui Taryboje nagrinėjamais klausimais;

10.6. negalėdami dalyvauti Tarybos posėdyje, raštu pateikti nuomonę apie svarstomą (-us) klausimą (-us). Raštu pateikta nuomonė pridedama prie posėdžio protokolo, tačiau Tarybai balsuojant į balsų skaičių neįskaičiuojama;

10.7. teikti pasiūlymus Tarybos pirmininkui dėl Tarybos veiklos tobulinimo;

10.8. teikti pastabas dėl Tarybos posėdžių protokolų;

10.9. gauti iš Kultūros ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų informaciją, kurios reikia Tarybos veiklai ir kuri būtina kvalifikuotiems siūlymams ir rekomendacijoms parengti.

11. Tarybos narių pareigos:

11.1. pasirengti posėdžiams ir dalyvauti juose, derinti Tarybos protokolus; 

11.2. laiku vykdyti Tarybos pirmininko pavedimus;

 

IV skyrius

TARYBOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

12. Tarybos veiklos forma yra posėdžiai.

13. Tarybos pirmininkas organizuoja Tarybos darbą, sudaro Tarybos posėdžių darbotvarkes, pirmininkauja Tarybos posėdžiams, atstovauja jai valstybės institucijose, kitose įstaigose, įmonėse ir organizacijose.

14. Tarybos pirmininkas ir jo pavaduotojas paprasta balsų dauguma išrenkamas pirmo posėdžio metu.

15. Tarybos pirmininko nesant arba jam laikinai negalint atlikti dalies ar visų funkcijų, Tarybos pirmininko funkcijas atlieka Tarybos pirmininko pavaduotojas.

16. Tarybos posėdžiai vyksta ne rečiau kaip 2 kartus per metus. Pirmąjį Tarybos posėdį sušaukia kultūros ministras ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo Tarybos personalinės sudėties patvirtinimo. Neeilinis posėdis gali būti sušauktas Tarybos pirmininko iniciatyva, kultūros ministro iniciatyva arba 2/3 Tarybos narių reikalavimu.

17. Tarybos nariai apie planuojamą posėdžio datą informuojami elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki posėdžio. Ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki posėdžio Tarybos nariams pateikiama posėdžio darbotvarkė ir kita Tarybos sprendimams priimti reikalinga medžiaga.

18. Prireikus svarstyti klausimus skubos tvarka, nesant galimybės surengti tarybos posėdžio, sprendimai gali būti priimami remiantis tarybos narių rašytinės apklausos arba apklausos elektroniniu paštu rezultatais.

19. Tarybos posėdis teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė Tarybos narių.  

20. Tarybos sprendimai priimami atviru balsavimu posėdyje dalyvavusių Tarybos narių balsų dauguma. Tarybos nariai balsuoja „už“ arba „prieš“. Susilaikyti negalima. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia posėdžio pirmininko balsas.

21. Jeigu yra pagrindo manyti, kad Tarybos nario dalyvavimas svarstant ar balsuojant dėl tam tikrų klausimų sukels interesų konfliktą, Tarybos narys turi nusišalinti nuo sprendimo priėmimo procedūros. Apie Tarybos nario nusišalinimą pažymima protokole. Jeigu Tarybos narys atsisako nusišalinti, dėl jo nušalinimo balsuojama Nuostatų 20 punkte nustatyta tvarka. Tarybos narys balsavime dėl jo nušalinimo nedalyvauja.

22. Tarybos posėdžiai protokoluojami. Protokolą pasirašo Tarybos pirmininkas ir sekretorius. Tarybos posėdžio protokole nurodoma:

22.1. posėdžio data;

22.2. protokolo eilės numeris;

22.3. posėdžio pradžios ir pabaigos laikas;

22.4. posėdžiui pirmininkavęs asmuo, sekretorius, posėdyje dalyvavę Tarybos nariai ir kiti asmenys;

22.5. posėdžio darbotvarkė;

22.6. kiekvieno posėdžio darbotvarkės klausimo svarstymo aprašymas;

22.7. balsavimui pateikti klausimai, balsavimo rezultatai, atsižvelgiant į balsavimo rezultatus priimti sprendimai;

22.8. prireikus kita informacija.

23. Tarybos posėdžiams rengti ir jiems protokoluoti, kitai dokumentacijai tvarkyti kultūros ministras skiria sekretorių, kuris nėra Tarybos narys.

24. Tarybos sekretorius per 5 darbo dienas po posėdžio parengia Tarybos protokolo projektą ir išsiunčia jį elektroniniu paštu derinti visiems Tarybos nariams.

25. Tarybos nariai per 3 darbo dienas nuo protokolo projekto gavimo dienos Tarybos sekretoriui ir Tarybos pirmininkui gali pateikti pastabų dėl protokolo projekto.   

26. Sprendimus dėl protokolo projekto koregavimo pagal gautas Tarybos narių pastabas priima Tarybos pirmininkas.

27. Tarybos pirmininkas ir Tarybos sekretorius pasirašo protokolą per 5 darbo dienas gavus Tarybos narių pastabas dėl protokolo projekto.

 

V skyrius

Baigiamosios nuostatos

 

28. Kultūros ministerija techniškai ir ūkiškai aptarnauja Tarybą.

29. Kultūros ministerija saugo Tarybos veiklos dokumentus Kultūros ministerijos patalpose Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

_________________________