LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2020 m. birželio 15 d. įsakymO Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2021 m. kovo 5 d. Nr. V-469

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymą Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. asmenimis, turėjusiais sąlytį, laikomi asmenys, grįžę ar atvykę iš šalių, įtrauktų į COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašą, arba keliavę per paveiktas šalis 14 dienų laikotarpiu iki grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką, išskyrus keliavimą oro transportu, kai neišeinama iš oro uosto tranzito zonos (toliau – asmenys, grįžę iš užsienio);

2.2. asmenims, grįžusiems iš užsienio, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo nustatyta tvarka taikoma izoliacija (išskyrus šio įsakymo 2.5 papunktyje nurodytus atvejus) ir atliekamas tyrimas COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti (toliau – COVID-19 tyrimas). Asmenys izoliuojami vadovaujantis Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Izoliavimo taisyklės), nustatyta tvarka kaip sąlytį turėję asmenys, grįžę ar atvykę iš užsienio. Užsieniečiai izoliuojami Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. sprendimo Nr. V-1680 „Dėl užsieniečių, atvykusių iš trečiųjų šalių, izoliavimo ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“ nustatyta tvarka;

2.3. visi asmenys, grįžtantys ar atvykstantys į Lietuvos Respubliką keleivių vežimo tarptautinio susisiekimo maršrutais reguliariais, specialiais ir užsakomaisiais reisais (visų rūšių transportu), privalo turėti dokumentą (parengtą viena iš oficialių Europos Sąjungos kalbų) apie asmeniui ne anksčiau nei 72 valandų laikotarpiu prieš grįžtant ar atvykstant į Lietuvos Respubliką atliktą COVID-19 tyrimą ir gautą neigiamą COVID-19 tyrimo atsakymą (serologinių antikūnų tyrimų atsakymas nepripažįstamas). Reikalavimai dėl COVID-19 tyrimo, grįžtant ar atvykstanti į Lietuvos Respubliką šiame papunktyje nurodytais būdais, netaikomi:

2.3.1. ekipažų ir įgulų nariams, kurie vykdo keleivių vežimus tarptautinio susisiekimo maršrutais visų rūšių transporto priemonėmis;

2.3.2. tranzitu per Lietuvos Respubliką vykstantiems asmenims;

2.3.3. asmenims, turintiems asmens sveikatos priežiūros įstaigos dokumentą, patvirtinantį, kad asmuo persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), kai diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo rezultatu, ir nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 90 dienų iki grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką, arba asmenims, turintiems asmens sveikatos priežiūros įstaigos dokumentą, konkrečios šalies skiepijimų sertifikatą arba tarptautinį skiepijimų sertifikatą, nurodantį, kad asmens skiepijimas Sąjungos vaistinių preparatų registre įregistruota COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina pagal skiepijimo schemą yra baigtas (šiame papunktyje nurodyti dokumentai turi būti parengti viena iš oficialių Europos Sąjungos kalbų);

2.3.4. asmenims iki 16 metų.

2.4. visi asmenys, grįžtantys ar atvykstantys į Lietuvos Respubliką šio įsakymo 2.3 papunktyje nenurodytais būdais, privalo turėti dokumentą (parengtą viena iš oficialių Europos Sąjungos kalbų) apie asmeniui ne anksčiau nei 72 val. laikotarpiu (asmenys, nurodyti Izoliavimo taisyklių 11.1.6  papunktyje – ne anksčiau nei prieš 7 dienas) prieš grįžtant / atvykstant į Lietuvos Respubliką atliktą COVID-19 tyrimą ir gautą neigiamą COVID-19 tyrimo atsakymą (serologinių antikūnų tyrimų atsakymas nepripažįstamas), arba per 24 val. nuo atvykimo į Lietuvos Respubliką turi kreiptis į Karštąją koronaviruso liniją tel. numeriu 1808 ar COVID-19 tyrimus atliekančią įstaigą ir užsiregistruoti COVID-19 tyrimo atlikimui bei paskirtu laiku atlikti tyrimą (išskyrus šio įsakymo 2.5 papunktyje nurodytus atvejus). Reikalavimai dėl COVID-19 tyrimo, grįžtant ar atvykstanti į Lietuvos Respubliką šiame papunktyje nurodytais būdais, netaikomi:

2.4.1. ekipažų ir įgulų nariams, kurie dirba tarptautinius komercinius vežimus vykdančiose įmonėse ar vykdo tarptautinius komercinius vežimus visų rūšių transporto priemonėmis ir kurių kelionės tikslas yra susijęs su darbo funkcijų vykdymu;

2.4.2. tranzitu per Lietuvos Respubliką vykstantiems asmenims, kai Lietuvos Respublikoje užtikrinami tik būtinieji sustojimai (degalų papildymui, higienos poreikių užtikrinimui ir pan.);

2.4.3. asmenims, turintiems asmens sveikatos priežiūros įstaigos dokumentą, patvirtinantį, kad asmuo persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), kai diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo rezultatu, ir nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 90 dienų iki grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką (asmens sveikatos priežiūros įstaigos dokumento nereikia, jei asmeniui COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) diagnozuota Lietuvoje ir duomenys pateikti Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje), arba asmenims, turintiems asmens sveikatos priežiūros įstaigos dokumentą, konkrečios šalies skiepijimų sertifikatą arba tarptautinį skiepijimų sertifikatą, nurodantį, kad asmens skiepijimas Sąjungos vaistinių preparatų registre įregistruota COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina pagal skiepijimo schemą yra baigtas (šiame papunktyje nurodyti dokumentai turi būti parengti viena iš oficialių Europos Sąjungos kalbų);

2.4.4. asmenims iki 16 metų.

2.5. Izoliacija:

2.5.1. netaikoma asmenims, nurodytiems Izoliavimo taisyklių 11.1.1 11.1.5 ir 11.1.7 – 11.1.9  papunkčiuose, kai tokių asmenų kelionės tikslas yra susijęs su darbo funkcijų vykdymu ir jeigu jie turi šio įsakymo 2.3 ir 2.4 papunkčiuose nustatyta tvarka atliktą COVID-19 tyrimą;

2.5.2. netaikoma asmenims, nurodytiems Izoliavimo taisyklių 11.1.6  papunktyje, ir turintiems ne anksčiau nei prieš 7 dienas prieš grįžtant / atvykstant į Lietuvos Respubliką atliktą COVID-19 tyrimą ir gautą neigiamą COVID-19 tyrimo atsakymą (serologinių antikūnų tyrimų atsakymas nepripažįstamas) arba per 24 val. nuo atvykimo į Lietuvos Respubliką kreipiasi į Karštąją koronaviruso liniją tel. numeriu 1808 ar COVID-19 tyrimus atliekančią įstaigą ir užsiregistruoja COVID-19 tyrimo atlikimui bei paskirtu laiku atlieka COVID-19 tyrimą;

2.5.3. netaikoma asmenims, nurodytiems Izoliavimo taisyklių 11.1.11 – 11.1.12 papunkčiuose.

2.5.4. Izoliavimo taisyklių 11.2.5 papunktyje nurodytiems asmenims, kurių kelionės tikslas yra susijęs su darbo funkcijų vykdymu, privaloma nuo atvykimo į Lietuvos Respubliką iki išvykimo iš jos teritorijos dienos, bet ne ilgiau kaip 10 dienų nuo grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką dienos (kai jie pristato krovinį ar atvyksta jo pasiimti nelikdami Lietuvos Respublikoje ar vyksta tranzitu per Lietuvos Respubliką – izoliacija netaikoma);

2.6. asmenys, nurodyti šio įsakymo 2.5. papunktyje turi turėti atitinkamą išimtį įrodančius dokumentus, kuriuos, pareikalavus, privalo pateikti NVSC specialistams ar pareigūnams, atliekantiems izoliuotų asmenų tikrinimą dėl izoliavimo reikalavimų laikymosi;

2.7. asmenys, grįžtantys / atvykstantys iš užsienio į Lietuvos Respubliką, privalo užsiregistruoti NVSC interneto svetainėje (https://keleiviams.nvsc.lt/lt/form), užpildydami elektroninę anketą ir pateikdami teisingus duomenis:

2.7.1. kai keliaujama vežėjų organizuojamais ir vykdomais tarptautinio susisiekimo maršrutais reguliariais, specialiais ir užsakomaisiais reisais visų rūšių transportu, turi užsiregistruoti prieš patekdami į transporto priemonę ir pateikti vežėjui (vežėjo atstovui) užpildytos elektroninės anketos patvirtinimą (QR kodą);

2.7.2. šio įsakymo 2.5.1 papunktyje nenurodytais atvejais turi užsiregistruoti iki Lietuvos Respublikos valstybės sienos kirtimo momento ir pateikti užpildytos elektroninės anketos patvirtinimą (QR kodą) NVSC specialistams ar kitiems pareigūnams pasienio kontrolės punkte ar keleivių kontrolės punkte;

2.7.3. pasienio darbuotojai, taip pat kasdien ar kiekvieną darbo dieną kertantys Lietuvos Respublikos ir kitos Europos Sąjungos valstybės sieną asmenys: vykstantys darbo reikalais, mokiniai, studentai ir stažuotojai turi užsiregistruoti ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį, išskyrus šio įsakymo 2.7.1 papunktyje nurodytais atvejais.

2.8. į COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašą įtraukiamos šalys:

2.8.1. šalys, iš kurių atvykus taikomos sustiprintos užkrečiamųjų ligų kontrolės priemonės: šalys, kuriose nustatytas naujų SARS-CoV-2 viruso mutacijų plitimas, ir šalys, kuriose, Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro duomenimis, 14 dienų naujų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejų rodiklis 100 tūks. gyventojų yra 500 ar daugiau (vadovaujantis 2020 m. spalio 13  d. Tarybos rekomendacija (ES) 2020/1475 dėl suderinto požiūrio į laisvo judėjimo apribojimą reaguojant į COVID-19 pandemiją, šalis priskiriama tamsiai raudonos spalvos kategorijai);

2.8.2. Europos ekonominės erdvės valstybės, Šveicarijos Konfederacija;

2.8.3. trečiosios šalys (ne Europos ekonominės erdvės valstybės).“

1.2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašą ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šio įsakymo 1.1 papunktis įsigalioja 2021 m. kovo 10 d., o 1.2 papunktis įsigalioja 2021 m. kovo 8 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                         Arūnas Dulkys

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2020 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. V-1463

(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2021 m. kovo 5 d. įsakymo Nr. V-469 redakcija)

 

COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašas

 

Eil. Nr.

Šalis (teritorija)

1.

Šalys, iš kurių atvykus taikomos sustiprintos užkrečiamųjų ligų kontrolės priemonės

1.1.           

Airija 

1.2.           

Bahreino Karalystė

1.3.           

Brazilijos Federacinė Respublika

1.4.           

Čekijos Respublika

1.5.           

Danijos Karalystė

1.6.           

Estijos Respublika

1.7.           

Izraelio Valstybė

1.8.           

Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė 

1.9..          

Juodkalnija

1.10.         

Libano Respublika

1.11.         

Maltos Respublika

1.12.         

Monako Kunigaikštystė

1.13.         

Nyderlandų Karalystė

1.14.         

Pietų Afrikos Respublika

1.15.         

San Marino Respublika

1.16.         

Serbijos Respublika

1.17.         

Seišelių Respublika

1.18.         

Slovakijos Respublika

1.19.         

Slovėnijos Respublika

1.20.         

Terksas ir Kaikosas*

2.

Europos ekonominės erdvės šalys

2.1.           

Austrijos Respublika

2.2.           

Belgijos Karalystė

2.3.           

Bulgarijos Respublika

2.4.           

Graikijos Respublika

2.5.           

Islandijos Respublika

2.6.           

Ispanijos Karalystė

2.7.           

Italijos Respublika

2.8.           

Kipro Respublika

2.9.           

Kroatijos Respublika

2.10.         

Latvijos Respublika

2.11.         

Lenkijos Respublika

2.12.         

Lichtenšteino Kunigaikštystė

2.13.         

Liuksemburgo Didžioji Hercogystė

2.14.         

Norvegijos Karalystė

2.15.         

Prancūzijos Respublika

2.16.         

Portugalijos Respublika

2.17.         

Rumunija

2.18.         

Suomijos Respublika

2.19.         

Švedijos Karalystė

2.20.         

Šveicarijos Konfederacija

2.21.         

Vengrija

2.22.         

Vokietijos Federacinė Respublika

3.

Kitos šalys

3.1.        

Afganistano Islamo Respublika

3.2.        

Albanijos Respublika

3.3.        

Alžyro Liaudies Demokratinė Respublika

3.4.        

Amerikos Samoa*

3.5.        

Andoros Kunigaikštystė

3.6.        

Angolos Respublika

3.7.        

Antigva ir Barbuda

3.8.        

Argentinos Respublika

3.9.        

Armėnijos Respublika

3.10.      

Aruba*

3.11.      

Australija

3.12.      

Azerbaidžano Respublika

3.13.      

Bahamų Sandrauga

3.14.      

Baltarusijos Respublika

3.15.      

Bangladešo Liaudies Respublika

3.16.      

Barbadosas

3.17.      

Belizas

3.18.      

Benino Respublika

3.19.      

Bermuda*

3.20.      

Bisau Gvinėjos Respublika

3.21.      

Bolivijos Daugiatautė Valstybė

3.22.      

Bosnija ir Hercegovina

3.23.      

Botsvanos Respublika

3.24.      

Brunėjaus Darusalamas

3.25.      

Burkina Fasas

3.26.      

Burundžio Respublika

3.27.      

Butano Karalystė

3.28.      

Centrinė Afrikos Respublika

3.29.      

Čado Respublika

3.30.      

Čilės Respublika

3.31.      

Dominikos Sandrauga

3.32.      

Dominikos Respublika

3.33.      

Dramblio Kaulo Kranto Respublika

3.34.      

Džibučio Respublika

3.35.      

Egipto Arabų Respublika

3.36.      

Ekvadoro Respublika

3.37.      

Eritrėjos Valstybė

3.38.      

Esvatinio Karalystė

3.39.      

Etiopijos Federacinė Demokratinė Respublika

3.40.      

Fidžio Respublika

3.41.      

Filipinų Respublika

3.42.      

Gabono Respublika

3.43.      

Gajanos Respublika

3.44.      

Gambijos Respublika

3.45.      

Ganos Respublika

3.46.      

Gibraltaras*

3.47.      

Grenada

3.48.      

Guamas*

3.49.      

Gvadelupa*

3.50.      

Gvatemalos Respublika

3.51.      

Gvinėjos Respublika

3.52.      

Haičio Respublika

3.53.      

Hondūro Respublika

3.54.      

Indijos Respublika

3.55.      

Indonezijos Respublika

3.56.      

Irako Respublika

3.57.      

Irano Islamo Respublika

3.58.      

Jamaika

3.59.      

Japonija

3.60.      

Jemeno Respublika

3.61.      

Jordanijos Hašimitų Karalystė

3.62.      

Jungtinės Amerikos Valstijos

3.63.      

Jungtiniai Arabų Emyratai

3.64.      

Kaimanų salos

3.65.      

Kalėdų sala

3.66.      

Kambodžos Karalystė

3.67.      

Kamerūno Respublika

3.68.      

Kanada

3.69.      

Kataro Valstybė

3.70.      

Kazachstano Respublika

3.71.      

Kenijos Respublika

3.72.      

Kinijos Liaudies Respublika

3.73.      

Kirgizijos Respublika

3.74.      

Kiurasao*

3.75.      

Kolumbijos Respublika

3.76.      

Komorų Sąjunga

3.77.      

Kongo Demokratinė Respublika

3.78.      

Kongo Respublika

3.79.      

Korėjos Liaudies Demokratinė Respublika

3.80.      

Korėjos Respublika

3.81.      

Kosta Rikos Respublika

3.82.      

Kubos Respublika

3.83.      

Kuko salos*

3.84.      

Kuveito Valstybė

3.85.      

Laoso Liaudies Demokratinė Respublika

3.86.      

Lesoto Karalystė

3.87.      

Liberijos Respublika

3.88.      

Libijos Valstybė

3.89.      

Madagaskaro Demokratinė Respublika

3.90.      

Malaizija

3.91.      

Malavio Respublika

3.92.      

Maldyvų Respublika

3.93.      

Malio Respublika

3.94.      

Maroko Karalystė

3.95.      

Maršalo Salų Respublika

3.96.      

Martinika*

3.97.      

Mauricijaus Respublika

3.98.      

Mauritanijos Islamo Respublika

3.99.      

Meksikos Jungtinės Valstijos

3.100.    

Mianmaro Sąjungos Respublika

3.101.    

Mikronezijos Federacinės Valstijos

3.102.    

Moldovos Respublika

3.103.    

Mongolija

3.104.    

Montseratas*

3.105.    

Mozambiko Respublika

3.106.    

Namibijos Respublika

3.107.    

Naujoji Zelandija

3.108.    

Nauru Respublika

3.109.    

Nepalo Federacinė Demokratinė Respublika

3.110.    

Nigerijos Federacinė Respublika

3.111.    

Nigerio Respublika

3.112.    

Nikaragvos Respublika

3.113.    

Omano Sultonatas

3.114.    

Pakistano Islamo Respublika

3.115.    

Palestina*

3.116.    

Panamos Respublika

3.117.    

Papua Naujosios Gvinėjos Nepriklausomoji Valstybė

3.118.    

Paragvajaus Respublika

3.119.    

Peru Respublika

3.120.    

Pietų Sudano Respublika

3.121.    

Prancūzijos Polinezija*

3.122.    

Puerto Riko Sandrauga*

3.123.    

Pusiaujo Gvinėjos Respublika

3.124.    

Reunjonas*

3.125.    

Ruandos Respublika

3.126.    

Rusijos Federacija

3.127.    

Sakartvelas

3.128.    

Saliamono salos

3.129.    

Salvadoro Respublika

3.130.    

Samoa Nepriklausomoji Valstybė

3.131.    

San Tomė ir Prinsipės Demokratinė Respublika 

3.132.    

Saudo Arabijos Karalystė

3.133.    

Senegalo Respublika

3.134.    

Sent Kitsas ir Nevis

3.135.    

Sent Lusija

3.136.    

Sent Vinsentas ir Grenadinai

3.137.    

Siera Leonės Respublika

3.138.    

Singapūro Respublika

3.139.    

Sirijos Arabų Respublika

3.140.    

Somalio Federacinė Respublika

3.141.    

Sudano Respublika

3.142.    

Surinamo Respublika

3.143.    

Šiaurės Makedonijos Respublika

3.144.    

Šri Lankos Demokratinė Socialistinė Respublika

3.145.    

Šventasis Sostas (Vatikano Miesto Valstybė)

3.146.    

Tadžikistano Respublika

3.147.    

Tailando Karalystė

3.148.    

Tanzanijos Jungtinė Respublika

3.149.    

Togo Respublika

3.150.    

Tongos Karalystė

3.151.    

Trinidado ir Tobago Respublika

3.152.    

Tuniso Respublika

3.153.    

Turkijos Respublika

3.154.    

Turkmėnistanas

3.155.    

Tuvalu

3.156.    

Ugandos Respublika

3.157.    

Ukraina

3.158.    

Urugvajaus Rytų Respublika

3.159.    

Uzbekistano Respublika

3.160.    

Vanuatu Respublika

3.161.    

Venesuelos Bolivaro Respublika

3.162.    

Vietnamo Socialistinė Respublika

3.163.    

Zambijos Respublika

3.164.    

Zimbabvės Respublika

3.165.    

Žaliojo Kyšulio Respublika

 

* Teritorijos, neturinčios valstybės statuso

 

______________________