LIETUVOS RESPUBLIKOS Ekonomikos ir inovacijų MINISTRAS

 

įsakymas

DĖL FINANSŲ INŽINERIJOS PRIEMONĖS „PORTFELINĖS GARANTIJOS FAKTORINGO SANDORIAMS 2“ SCHEMOS PATVIRTINIMO

 

2020 m. balandžio 10 d. Nr. 4-223

Vilnius

 

 

T v i r t i n u Finansų inžinerijos priemonės „Portfelinės garantijos faktoringo sandoriams 2“ schemą (pridedama).

 

 

 

Energetikos ministras, laikinai einantis

ekonomikos ir inovacijų ministro pareigas                                                    Žygimantas Vaičiūnas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos ekonomikos

ir inovacijų ministro

2020 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. 4-223

 

finansų inžinerijos PRIEMONĖS „PORTFELINĖS GARANTIJOS FAKTORINGO SANDORIAMS 2“ SCHEMA

 

Eil.

Nr.

Pagrindiniai elementai

Paaiškinimas

1.

Teisinis pagrindas

 

2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (toliau – Reglamentas Nr. 1407/2013).

2.

 

Sąvokos

2.1. Didžiausia išmokų suma – išmokų suma, kurią atrinktas finansų inžinerijos priemonės „Portfelinės garantijos faktoringo sandoriams 2“ (toliau – PGF2 priemonė) valdytojas (toliau – PGF2 priemonės valdytojas) galėtų gauti pagal sutartį, sudarytą su uždarąja akcine bendrove „INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS“ (toliau – „Invega“);

2.2. Faktoringo avansas – pagal faktoringo sandorį PGF2 priemonės valdytojo labai mažai įmonei, mažai įmonei arba vidutinei įmonei (toliau – MVĮ) išmokama suma, tačiau ne didesnė kaip 100 proc. faktoringo gavėjo pateiktų sąskaitų faktūrų, kurių reikalavimo teisės perleidžiamos PGF2 priemonės valdytojui, sumos;

2.3. Faktoringo limitasPGF2 priemonės valdytojo su MVĮ sudarytoje faktoringo sandorio sutartyje nustatyta didžiausia faktoringo sandorio suma, iki kurios yra išmokami faktoringo avansai ir gali būti perimami piniginiai reikalavimai pagal MVĮ prekių ar paslaugų pirkėjui išrašytas sąskaitas faktūras;

2.4. Faktoringo sandoris – sutartis, pagal kurią teikiamas trumpalaikis finansavimas, kai MVĮ perleidžia ar įsipareigoja perleisti PGF2 priemonės valdytojui piniginius reikalavimus pagal savo sąskaitas faktūras už pirkėjams parduotas prekes ar suteiktas paslaugas, o PGF2 priemonės valdytojas, įsigydamas MVĮ priklausančius piniginius reikalavimus pirkėjams, išmoka arba įsipareigoja išmokėti MVĮ faktoringo avansą pagal pateiktas sąskaitas faktūras;

2.5. Faktoringo suteikimas – suprantamas kaip procesas arba laikotarpis nuo faktoringo sandorio gavėjo kreipimosi į PGF2 priemonės valdytoją dėl faktoringo iki faktoringo sandorio sutarties pasirašymo dienos;

2.6. Garantuotas portfelis – portfelis, į kurį įtrauktiems faktoringo sandoriams yra suteikta garantija, užtikrinanti į portfelį įtrauktų faktoringo sandorių, atitinkančių tinkamumo sąlygas, nustatytos reikalavimų dalies sumokėjimą;

2.7. Portfelis – faktoringo sandorių, atitinkančių PGF2 priemonės tinkamumo sąlygas, faktoringo limitų suma;

2.8. Tinkamumo sąlygos – sąlygos, nustatytos PGF2 priemonės įgyvendinimo sąlygose, suderintose su Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija;

2.9. Viršutinė ribos norma – didžiausias išmokų, kurias „Invega“, kaip kontroliuojančiojo fondo „INVEGOS fondas“ (toliau – INVEGOS fondas) valdytoja, gali išmokėti PGF2 priemonės valdytojui nuo garantuoto portfelio, dydis, t. y. 20 proc. nuo garantuotos portfelio sumos.

3.

PGF2 priemonei planuojamo skirti finansavimo suma

Iki 10 000 000 Eur (dešimt milijonų eurų) į INVEGOS fondą grįžusių ir (ar) grįšiančių finansų inžinerijos priemonių lėšų.

4.

Schemos galiojimo trukmė

Faktoringo sandoriai per PGF2 priemonę pagal šią schemą gali būti teikiami Reglamento Nr. 1407/2013 taikymo laikotarpiu.

5.

Sutarčių su PGF2 priemonės valdytojais sudarymas ir portfelinių garantijų faktoringo sandoriams teikimo sąlygos

 

INVEGOS fondo valdytoja „Invega“, kuriai, vadovaujantis 2009 m. balandžio 7 d. finansavimo sutartimi, sudaryta tarp Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir „Invegos“, tolesniam esamų ir naujų priemonių įgyvendinimui skirta dalis į INVEGOS fondą grįžusių ir (ar) grįšiančių lėšų, sudarys PGF2 priemonės įgyvendinimo sutartis su PGF2 priemonės valdytojais, vadovaudamasi su Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija suderintomis pagrindinėmis PGF2 priemonės sąlygomis.

 

Tinkamumo sąlygas atitinkantys ir į portfelį įtraukti faktoringo sandoriai yra garantuojami 80 proc. faktoringo sandorio nuostolio, tačiau bendra išmokų suma negali viršyti didžiausios išmokų pagal faktoringo sandorį sumos ir yra ribojama viršutinės ribos normos dydžio.

 

PGF2 priemonės valdytojui MVĮ nesumokėti mokesčiai, palūkanos, netesybos ir delspinigiai bei kitos sąnaudos nėra kompensuojami.

 

Didžiausia išmokos pagal faktoringo sandorį suma – pagal sukontraktuotą ir į portfelį įtrauktą faktoringo sandorį išmokėta MVĮ faktoringo avansų suma, neviršijanti faktoringo limito, padauginta iš garantijos dydžio (80 proc.). Didžiausia išmokos pagal faktoringo sandorį suma negali viršyti didžiausios išmokų sumos, ribojamos viršutinės ribos normos, dydžio.

 

Didžiausia išmokų portfeliui suma apskaičiuojama pagal formulę:

I = A x G x R, kur:

I – didžiausia išmokų suma;

A – į portfelį faktiškai įtrauktų faktoringo sandorių faktoringo avansų suma, išmokėta MVĮ, neviršijanti faktoringo limitų;

G – garantijos dydis (80 proc.);

R – viršutinės ribos normos dydis (20 proc.).

 

Suteiktų garantijų tinkamumo laikotarpis – 3 metai nuo sutarties, sudarytos tarp „Invegos“ ir kiekvieno PGF2 priemonės valdytojo, pasirašymo datos, su galimybe šį laikotarpį pratęsti, tačiau ne ilgiau nei Reglamento Nr. 1407/2013 galiojimo laikotarpiui. Per šį laikotarpį į portfelį gali būti įtraukiami tinkamumo sąlygas atitinkantys faktoringo sandoriai.

6.

 

Remiami subjektai

 

Faktoringo sandorio, įtraukiamo į PGF2 priemonės portfelį, gavėjas yra subjektas, kuris pagal Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymą (toliau – SVV įstatymas) priskiriamas MVĮ.

7.

Remiami sektoriai

 

Portfelinės garantijos gali būti teikiamos, jei PGF2 priemonės valdytojas sutartis sudaro su MVĮ, veikiančiomis visuose ūkio sektoriuose, išskyrus Reglamento Nr. 1407/2013 1 straipsnio 1 dalyje nurodytus sektorius.

8.

 

Netinkamos investicijos

Faktoringo sandorių, kurių negalima įtraukti į portfelį, kriterijai:

8.1. faktoringo sandoriai, kurie skirti MVĮ, veikiančioms Reglamento Nr. 1407/2013 1 straipsnio 1 dalyje išvardytuose sektoriuose;

8.2. faktoringo sandoriai, kurie skirti MVĮ ir kuriems galėtų būti ir (arba) yra taikoma Reglamento Nr. 1407/2013 4 straipsnio 3 dalies a punkte nurodyta kolektyvinė nemokumo procedūra;

8.3. faktoringo sandoriai, kurie skirti MVĮ ir su MVĮ susijusių įmonių, kaip jos apibrėžtos SVV įstatyme, tarpusavio prekybiniams sandoriams finansuoti.

Šios schemos 8.1–8.3 papunkčiuose apibrėžti kriterijai nustatomi faktoringo suteikimo metu.

9.

 

Finansavimo dydis vienai MVĮ

 

Didžiausia vieno faktoringo limito vienai MVĮ suma yra ne didesnė nei 1 875 000 Eur (vienas milijonas aštuoni šimtai septyniasdešimt penki tūkstančiai eurų), o faktoringo gavėjų, vykdančių krovinių vežimo keliais veiklą, atveju – 937 500  Eur (devyni šimtai trisdešimt septyni tūkstančiai penki šimtai eurų). Pasibaigus faktoringo sandorio finansavimo laikotarpiui, su MVĮ gali būti sudaromas naujas faktoringo sandoris, tačiau bet kokiu atveju MVĮ pagal faktoringo sandorio limitą apskaičiuota de minimis pagalbos suma negali būti didesnė nei pagal Reglamento Nr. 1407/2013 nuostatas leidžiama didžiausia de minimis pagalbos suma.

 

MVĮ finansavimas pagal garantuotus PGF2 priemonės faktoringo sandorius yra de minimis pagalba MVĮ, kuri teikiama pagal Reglamentą Nr. 1407/2013 ir šią schemą.    

 

PGF2 priemonės valdytojai yra atsakingi už tai, kad į portfelius įtraukiami faktoringo sandoriai būtų suteikiami atsižvelgiant į Reglamentą Nr. 1407/2013 ir į šią schemą.

 

PGF2 priemonės valdytojai yra atsakingi už de minimis pagalbos MVĮ apskaičiavimą ir registravimą Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registre, kurio nuostatai patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Registras) ir už galimybės gauti de minimis pagalbą tinkamumo sąlygų užtikrinimą.

 

De minimis pagalbos, suteikiamos MVĮ, dydis apskaičiuojamas pagal formulę:

 

D , kur:

 

D – de minimis pagalbos dydis;

FL – įsipareigojimų (faktoringo limito) suma;

G – garantijos dydis (proc.);

T – garantijos trukmė (mėnesiais).

Garantijos trukmė apskaičiuojama prie faktoringo sutartyje nustatyto faktoringo sandorio finansavimo laikotarpio (mėnesiais) pridedant ilgiausią faktoringo sutartyje nustatytą maksimalų mokėjimo atidėjimo pirkėjui terminą.

10.

 

MVĮ veiklos vykdymo vieta

MVĮ, kurių faktoringo sandoriai traukiami į portfelius, turi veikti Lietuvos Respublikoje. MVĮ laikoma veikiančia Lietuvos Respublikoje tuo atveju, jei ji kuria darbo vietas Lietuvos Respublikoje ir (arba) nuo savo vykdomos veiklos moka mokesčius arba Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įmokas į Lietuvos Respublikos biudžetą.

11.

 

De minimis pagalbos sumavimas

De minimis pagalba sumuojama, kaip tai nustatyta Reglamento Nr. 1407/2013 5 straipsnyje.

12.

Stebėsena

 

De minimis pagalbos stebėsena atliekama, kaip tai nustatyta Reglamento Nr. 1407/2013 6 straipsnyje.

 

PGF2 priemonės valdytojai, teikdami de minimis pagalbą, turi:

12.1. suteikti de minimis pagalbą tik patikrinę, ar ją suteikus nebus viršyta de minimis pagalbos suteikimo riba ir ar laikomasi Reglamente Nr. 1407/2013 nustatytų sąlygų;

12.2. apie suteiktą de minimis pagalbą per 5 darbo dienas pranešti Registrui.

 

__________________________