LIETUVOS RESPUBLIKOS

MIŠKŲ ĮSTATYMO NR. I-671 2, 4, 5, 7 IR 11 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO NR. XII-2584 6 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2022 m. birželio 28 d. Nr. XIV-1243

Vilnius

 

 


 

 

1 straipsnis. 6 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 6 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliotos institucijos iki 2024 m. sausio 1 d. užtikrina visų laisvos valstybinės žemės fonde esančių ir nuosavybės teisėms atkurti nepanaudotų valstybinių miškų perdavimą patikėjimo teise valdyti miškų urėdijai arba pardavimą aukcionuose.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2022 m. rugpjūčio 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė iki 2022 m. liepos 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda

part_666b21fb1d694be9a07c0d8d6d6a44f2_end