LIETUVOS RESPUBLIKOS ekonomikos ir inovacijų MINISTRAS

 

įsakymas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2013 M. KOVO 6 D. ĮSAKYMO NR. 4-171 „DĖL LIETUVOS PROFESIJŲ KLASIFIKATORIAUS LPK 2012 PATVIRTINIMO“ pakeitimo

 

2019 m. sausio 16 d. Nr. 4-23

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. kovo 6 d. įsakymą Nr. 4-171 „Dėl Lietuvos profesijų klasifikatoriaus LPK 2012 patvirtinimo“:

1. Pakeičiu nurodytą įsakymą ir jį išdėstau nauja redakcija (Lietuvos profesijų klasifikatorius LPK 2012 nauja redakcija nedėstomas):

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS PROFESIJŲ KLASIFIKATORIAUS LPK 2012 PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymo 27 straipsnio 10 punktu, Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 23 d. nutarimu Nr. 921 „Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 8.15 papunkčiu ir Tarptautinių ir nacionalinių klasifikatorių tvarkymo ir naudojimo valstybės ir žinybiniuose registruose ir valstybės informacinėse sistemose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. kovo 3 d. nutarimu Nr. 247 „Dėl Tarptautinių ir nacionalinių klasifikatorių tvarkymo ir naudojimo valstybės ir žinybiniuose registruose ir valstybės informacinėse sistemose taisyklių patvirtinimo“, 11 punktu, priedo 9 punktu,

t v i r t i n u Lietuvos profesijų klasifikatorių LPK 2012 (pridedama).“

2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Lietuvos profesijų klasifikatorių LPK 2012:

2.1. Papildau nauja devyni šimtai aštuoniasdešimt pirma eilute:

„221281

Skubiosios medicinos gydytojas“.

 

2.2. Papildau nauja devyni šimtai aštuoniasdešimt antra eilute:

„221282

Gydytojas klinikinis farmakologas“.

 

2.3. Papildau nauja devyni šimtai aštuoniasdešimt trečia eilute:

„221283

Vaikų infekcinių ligų gydytojas“.

 

2.4. Buvusias devyni šimtai aštuoniasdešimt pirmą–šeši tūkstančiai penkiasdešimt ketvirtą eilutes laikau atitinkamai devyni šimtai aštuoniasdešimt ketvirta–šeši tūkstančiai penkiasdešimt septinta eilutėmis.

 

 

 

Ekonomikos ir inovacijų ministras                                                                 Virginijus Sinkevičius