RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TRIUKŠMO ŠALTINIŲ VALDYTOJŲ, KURIE NĖRA ŪKIO SUBJEKTAI, PLANINIŲ PATIKRINIMŲ TAISYKLių patVirtinimo

 

2017 m. vasario 23 d. Nr. A-186-(8.2)

Radviliškis

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu ir Triukšmo, kylančio atliekant statybos darbus gyvenamosiose patalpose ir gyvenamosiose teritorijose, kontrolės vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. lapkričio 9 d. nutarimu Nr. 1120, 7 punktu,

t v i r t i n u Triukšmo šaltinių valdytojų, kurie nėra ūkio subjektai, planinių patikrinimų taisykles (pridedama).

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorė                                                                                       Jolanta Margaitienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

PATVIRTINTA

Radviliškio rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2017 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. A-186-(8.2)

 

 

TRIUKŠMO ŠALTINIŲ VALDYTOJŲ, KURIE NĖRA ŪKIO SUBJEKTAI, PLANINIŲ PATIKRINIMŲ TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Triukšmo šaltinių valdytojų, kurie nėra ūkio subjektai, planinių  patikrinimų taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Radviliškio rajono savivaldybės planuojamų tikrinti triukšmo šaltinių valdytojų sąrašo (toliau – Sąrašas) sudarymo kriterijus, triukšmo šaltinių valdytojų veiklos planinių  patikrinimų atlikimo tvarką ir trukmę.

2. Taisyklių tikslas – reglamentuoti veiklos, kurią vykdant gyvenamosiose patalpose ir teritorijose skleidžiamas triukšmas, valdymą, siekiant apsaugoti žmonių sveikatą bei aplinką nuo neigiamo triukšmo poveikio ir užtikrinti žmonių gyvenimo kokybę.

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

3.1. Triukšmas – nepageidaujami arba žmogui kenksmingi išoriniai garsai, kuriuos sukuria žmonių veikla.

3.2. Triukšmo prevencija – priemonių, mažinančių triukšmo šaltinių įvairovę ir (ar) skaičių, užkertančių kelią viršyti triukšmo ribinius dydžius ir (ar) mažinančių triukšmo šaltinių garso slėgio, galios, stiprumo, energijos lygius, įgyvendinimas.

3.3. Triukšmo šaltinio valdytojas – triukšmo šaltinio savininkas arba kitas asmuo, teisėtai valdantis triukšmo šaltinį.

3.4. Triukšmo šaltinis bet koks įrenginys ar objektas, kuris kelia (skleidžia) triukšmą.

3.5. Gyvenamoji teritorija – teritorija, kuri pagal teritorijų planavimo dokumentuose ar žemės valdos projektuose nustatytą žemės naudojimo būdą laikoma vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorija arba daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorija.

3.6Gyvenamosios patalpos – patalpos, kurios pagal nekilnojamojo turto kadastre įrašytus duomenis laikomos gyvenamosios paskirties patalpomis.

3.7Statybos darbų triukšmo kontrolierius – asmuo, įgaliotas vykdyti Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo kontrolę.

4. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatyme ir kituose statybą, teritorijų planavimą, triukšmo valdymą ir viešąjį administravimą reglamentuojančiuose įstatymuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose vartojamas sąvokas ir kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus.

 

II SKYRIUS

SĄRAŠO SUDARYMO KRITERIJAI

 

5. Sąrašas sudaromas atsižvelgus į tikrintinų triukšmo šaltinių valdytojų atrankos kriterijus:

5.1. statybos darbų rūšis;

5.2. numatomų statybos, remonto darbų terminus;

5.3. numatomą triukšmo lygį;

5.4. planuojamą triukšmo trukmę per parą;

5.5. triukšmo mažinimo priemones;

5.6. galimą naudojamų medžiagų ar išmetamų į aplinką teršalų neigiamą poveikį aplinkai;

5.7. fizinių ar juridinių asmenų, viešojo administravimo subjektų skundus ar pranešimus dėl triukšmo valdymo reikalavimų pažeidimų.

 

 

III SKYRIUS

PLANINIŲ PATIKRINIMŲ ATLIKIMO TVARKA IR TRUKMĖ

 

6. Triukšmo šaltinių valdytojai, planuojantys statybos, remonto, montavimo darbus gyvenamosiose vietovėse, privalo ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas iki šių darbų pradžios raštu pateikti Radviliškio rajono savivaldybės administracijai nustatytos formos pranešimą (priedas), kuriame turi būti nurodoma:

6.1. planuojamų darbų pradžios ir pabaigos datą;

6.2. informacija apie triukšmo šaltinių naudojimo vietą;

6.3. planuojamas triukšmo lygis ir jo trukmė per parą;

6.4. triukšmo mažinimo priemonės;

6.5. galimas naudojamų medžiagų ar išmetamų į aplinką teršalų neigiamas poveikis aplinkai.

7.  Nepateikus Taisyklių 6 punkte nurodyto pranešimo darbai negali būti pradėti, o jau pradėti turi būti nedelsiant nutraukti.

8. Statybos darbų triukšmo kontrolierius, gavęs pranešimą apie planuojamus statybos, remonto, montavimo darbus gyvenamosiose vietovėse ir su tuo susijusių triukšmo šaltinių naudojimo vietą, planuojamą triukšmo lygį, jo trukmę per parą, triukšmo mažinimo priemones, tvirtina planuojamų tikrinti triukšmo šaltinių valdytojų sąrašą ir atlieka šiuos veiksmus:

8.1. kaupia gautą informaciją, ją sistemina, analizuoja ir teikia pasiūlymus triukšmui mažinti;

8.2. teikia reikalavimus triukšmo šaltinių valdytojams triukšmo prevencijos ir mažinimo priemonėms įgyvendinti;

8.3. triukšmo šaltinių valdytojams siūlo pašalinti nustatytus trūkumus, pateikti papildomą informaciją;

8.4. kontroliuoja, kaip įgyvendinamos nurodytos triukšmo mažinimo priemonės.

8.5. nustatęs Taisyklių reikalavimų pažeidimus, pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksą pradeda administracinius veiksmus dėl Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių triukšmo valdymą, nevykdymo ar pažeidimo.

9. Patvirtintas Sąrašas ir jo pakeitimai skelbiami Radviliškio rajono savivaldybės interneto svetainėje www.radviliskis.lt. Į Sąrašą įtraukti triukšmo šaltinių valdytojai informuojami pranešime nurodytu būdu ne vėliau kaip per tris dienas triukšmo šaltinių valdytojų įtraukimo į Sąrašą.

10. Likus ne mažiau kaip 2 darbo dienoms iki triukšmo šaltinių valdytojų veiklos planinio patikrinimo, statybos darbų triukšmo kontrolierius (raštu ar el. p.) informuoja triukšmo šaltinių valdytojus apie numatomą vykdyti patikrinimą, nurodydamas atliekamo patikrinimo laiką.

11. Planiniai patikrinimai atliekami ne rečiau kaip kartą per statybos darbų numatytą laikotarpį.

12. Planinio patikrinimo ilgiausia trukmė – 2 darbo dienos nuo patikrinimo pradžios, kai statybos darbų triukšmo kontrolierius prisistato  tikrinamam triukšmo šaltinių valdytojui. Planinio patikrinimo trukmė gali būti pratęsta, bet ne daugiau kaip iki 7 dienų. Patikrinimas laikomas baigtu, kai surašomas ir tinkamai įforminamas patikrinimo aktas.

13. Planinio patikrinimo metu nustačius teisės aktų reikalavimų nesilaikymo faktą, triukšmo šaltinių valdytojui teikiami triukšmo prevencijos ir mažinimo priemonių įgyvendinimo reikalavimai, kuriuos triukšmo šaltinių valdytojas turi įvykdyti ne vėliau kaip per 4 kalendorines dienas.

14. Kol vykdomi triukšmo prevencijos ir mažinimo priemonių reikalavimų įgyvendinimai, statybos darbai turi būti sustabdyti.

15. Triukšmo šaltinių valdytojui pateikus motyvuotą prašymą, terminas, nurodytas  13 punkte, gali būti pratęsiamas, bet ne ilgiau kaip pusę nurodyto termino laiko.

16. Statybos triukšmo kontrolieriui tikrinimo metu nustačius pažeidimą pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksą, pradedama administracinio nusižengimo teisena dėl Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių triukšmo valdymą, pažeidimo.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

17.  Triukšmo šaltinių valdytojai privalo laikytis nustatytų triukšmo ribinių dydžių, leidžiamo statybų darbų pradžios ir pabaigos laiko nustatymo ir užtikrinti, kad naudojamų įrenginių triukšmo lygis neviršytų vietovei, kurioje naudojami triukšmo šaltiniai, nustatytų triukšmo ribinių dydžių, netrikdyti viešosios rimties.

18. Triukšmo šaltinių skleidžiamo triukšmo matavimai atliekami teisės aktų nustatyta tvarka. Vertinant triukšmą gali būti remiamasi ir kitais įrodymais (liudytojų, nukentėjusiųjų parodymai, garso, vaizdo įrašai ir panašiai).

19. Taisyklėse nustatytų reikalavimų laikymosi kontrolę užtikrina Radviliškio rajono savivaldybės administracija. Teisę surašyti administracinių nusižengimų protokolus už taisyklių nesilaikymą turi Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įgalioti specialistai ir Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse nurodyti pareigūnai.

20 Šių taisyklių reikalavimus pažeidę asmenys atsako pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nuostatas.

___________________________

 


 

Triukšmo šaltinių valdytojų, kurie nėra ūkio subjektai,  planinių patikrinimų taisyklių

priedas

 

(Pranešimo forma)

 

__________________________________________________

(Juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavardė)

__________________________________________________

(Buveinės arba gyvenamosios vietos adresas)

__________________________________________________

(Telefono numeris)

__________________________________________________

(El. pašto adresas)

 

 

Radviliškio rajono  savivaldybės administracijai

 

Pranešimas

20--     - ____ - ____

Radviliškis

Atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo 14 straipsnio 2 dalį, teikiu šią informaciją:

1. __________________ planuoju pradėti _____________________________________

(data)                                                                             (statybos, remonto, montavimo)

darbus gyvenamojoje vietovėje _____________________________________________________.

2. Planuojamas triukšmo lygis _______________________________________________.

3. Planuojama triukšmo trukmė per parą (valandų intervalas nuo iki)________________.

4. Bus įgyvendintos šios triukšmo mažinimo priemonės: _____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________;  

_______________________________________________________________________________.             

5. ______________ planuoju baigti____________________________________________

(data)                                                                      (statybos, remonto, montavimo)

_______________________________________________________________________________.

6.  Galimas naudojamų medžiagų ar išmetamų į aplinką teršalų neigiamas poveikis aplinkai

_______________________________________________________________________________.   

Prašome nurodyti, kokiu būdu norėtumėte gauti informaciją: ___________________________

 

_____________                                                _________________________

(parašas)                                                             (vardas ir pavardė)