LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2011 M. RUGPJŪČIO 10 D. ĮSAKYMO NR. V-773 „DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 21:2017 „MOKYKLA, VYKDANTI BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS. BENDRIEJI SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. gegužės 23 d. Nr. V-610

Vilnius

 

 

P a k e i č i u  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymą Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 3.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

3.2. šiuo įsakymu patvirtintos higienos normos 15, 16, 161, 17, 34 punktų, 35.2, 35.3 papunkčių, 36, 41 punktų ir 48.3 papunkčio nuostatos taikomos po šio įsakymo įsigaliojimo naujai statomoms mokykloms ir mokykloms, pradedančioms vykdyti veiklą ne mokslo paskirties pastatuose ar patalpose. Mokykla, pradedanti vykdyti veiklą ne mokslo paskirties pastate ar patalpose, gali neįrengti savo sklype universalios sporto aikštelės ir (ar) sporto salės, jei sudaryta sutartis dėl fizinio ugdymo pamokų mokiniams organizavimo universalioje sporto aikštelėje ir sporto salėje, atitinkančiose šiuo įsakymu patvirtintos Higienos normos reikalavimus. Tokiu atveju turi būti užtikrinamas saugus mokinių nuvykimas į fizinio ugdymo pamokų organizavimo vietą ir grįžimas.“

2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Lietuvos higienos normą HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“:

2.1. Pakeičiu 11.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

11.2. Lietuvos Respublikos sporto įstatymas;“.

2.2. Pakeičiu 11.13 papunktį ir jį išdėstau taip:

11.13. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymas Nr. V-455 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ patvirtinimo“;“.

2.3. Pakeičiu 11.18 papunktį ir jį išdėstau taip:

11.18. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymas Nr. V-69 „Dėl Privalomųjų pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikio žmogaus sveikatai mokymų ir atestavimo tvarkos aprašo ir Asmenų, kuriems privalomas sveikatos ir (ar) pirmosios pagalbos mokymas, profesijų ir veiklos sričių sąrašo, mokymo programų kodų ir mokymo periodiškumo patvirtinimo“;“.

2.4. Pakeičiu 11.24 papunktį ir jį išdėstau taip:

11.24. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymas Nr. V-964 „Dėl Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.“

2.5 Pakeičiu 12.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

12.3. Kitos šioje higienos normoje vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme [11.1], Lietuvos Respublikos sporto įstatyme [11.2], Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 „Dėl Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“ [11.6], 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiančiame ir panaikinančiame direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančiame Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 [11.3].“

2.6. Pakeičiu 13 punktą ir jį išdėstau taip:

13. Mokyklos sklypo dydis turi būti nustatomas atsižvelgiant į planuojamą mokinių skaičių. Minimali neužstatyta sklypo dalis (kvadratiniais metrais), skirta mokinių poilsiui (pvz., želdiniams, takams, poilsio aikštelėms), apskaičiuojama taip: planuojamas mokinių skaičius padauginamas iš 3 ir pridedama 800. Į šį plotą neįskaičiuojamos sporto aikštelės, nurodytos šios higienos normos 15 ir 16 punktuose.“

2.7. Pakeičiu 15 punktą ir jį išdėstau taip:

15. Mokyklos, kuri priklauso pradinės mokyklos tipui, sklype turi būti įrengta ne mažesnė kaip 450 kv. m universali sporto aikštelė (toliau – universali aikštelė) fizinio ugdymo pamokoms organizuoti.“

2.8. Pakeičiu 16 punktą ir jį išdėstau taip:

16. Progimnazijos, pagrindinės mokyklos tipo ir gimnazijos tipo mokyklos, kurioje vykdomos pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos, sklype turi būti įrengta:

16.1. jei planuojamas mokinių skaičius iki 500, – universali aikštelė (-ės), kurios (-ių) plotas ne mažesnis kaip 1 000 kv. m, ne trumpesnis kaip 100 m bėgimo takas;

16.2. jei planuojamas mokinių skaičius 501–1 000, – universali aikštelė (-ės), kurios (-ių) plotas ne mažesnis kaip 2 000 kv. m, ne trumpesnis kaip 100 m bėgimo takas;

16.3. jei planuojamas mokinių skaičius daugiau kaip 1 000, – ne mažesnė kaip 2 000 kv. m futbolo aikštelė, ne mažesnė kaip 450 kv. m universali aikštelė, ne trumpesnis kaip 100 m bėgimo takas;

16.4. jei planuojama ugdyti iki 100 mokinių tik pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programą, – universali aikštelė (-ės), kurios (-ių) plotas ne mažesnis kaip 800 kv. m, ne trumpesnis kaip 100 m bėgimo takas.“

2.9. Papildau 161 punktu:

161. Gimnazijos tipo mokyklos, kurioje vykdoma pagrindinio ugdymo programos antroji dalis ir vidurinio ugdymo programa, sklype turi būti įrengta ne mažesnė kaip 3 000 kv. m. futbolo aikštelė, ne mažesnė kaip 450 kv. m. universali aikštelė, ne trumpesnis kaip 100 m bėgimo takas.“

2.10. Pakeičiu 18 punktą ir jį išdėstau taip:

18. Futbolo aikštelė, universali aikštelė, bėgimo takas turi būti padengti neslidžia saugia danga. Fizinio ugdymo pamokoms naudojami įrenginiai turi būti patikimai sutvirtinti, techniškai tvarkingi, išdėstyti saugiu atstumu, nekelti pavojaus mokinių sveikatai ir gyvybei.“

2.11. Pakeičiu 22 punktą ir jį išdėstau taip:

22. Mokymo klasės ir mokymo kabinetai, kuriuose vyksta pamokos, reikalaujančios susikaupti ir sutelkti dėmesį, turi būti izoliuotos nuo patalpų, kuriose vyksta fizinio ugdymo pamokos, muzikos, technologijų pamokos, taip pat nuo patalpų, iš kurių sklinda kvapai.“

2.12. Pakeičiu 34 punktą ir jį išdėstau taip:

34. Mokykloje atsižvelgiant į planuojamą fizinio ugdymo pamokose vienu metu dalyvausiančių mokinių skaičių turi būti įrengiama viena arba daugiau sporto salių. Minimalus bendras sporto salių plotas (kvadratiniais metrais) apskaičiuojamas padauginus planuojamą fizinio ugdymo pamokose vienu metu dalyvausiančių mokinių skaičių iš šios Higienos normos 38 punkte numatyto ploto. Sporto salei įrengti negali būti skiriama mažesnė kaip 70 kv. m patalpa.“

2.13. Pakeičiu 35 punktą ir jį išdėstau taip:

35Mokyklose, kuriose vykdomos pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos, atskirai moterims ir vyrams turi būti įrengti:

35.1. persirengimo kambariai;

35.2. dušai (jei dušo patalpoje įrengtos kelios dušo galvutės, jos turi būti atskirtos pertvaromis);

35.3. prie persirengimo kambarių – tualetai.“

2.14. Papildau 351 punktu:

351. Organizuojant fizinio ugdymo pamokas pradinių klasių mokiniams turi būti sudaryta galimybė persirengti atskirai berniukams ir mergaitėms.“

2.15. Pakeičiu 36 punktą ir jį išdėstau taip:

36. Persirengimo kambariai turi tiesiogiai jungtis su dušų patalpomis.“

2.16. Pakeičiu 38 punktą ir jį išdėstau taip:

38. Fizinio ugdymo pamokos metu vienam mokiniui sporto salėje turi būti skirtas ne mažesnis kaip 8,5 kv. m plotas.“

2.17. Pakeičiu 39 punktą ir jį išdėstau taip:

39. Sporto salėje turi būti tik fizinio ugdymo pamokoms reikalinga įranga ir inventorius. Neturi būti pašalinių daiktų ar sugadintos įrangos, galinčios kelti pavojų mokinių sveikatai.“

2.18. Pakeičiu 43.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

43.3. 1 dušo ragelis penkiems mokiniams persirengimo kambaryje.“

2.19. Pakeičiu 74 punktą ir jį išdėstau taip:

74. Fizinio ugdymo pamokos lauke gali būti organizuojamos esant ne žemesnei kaip minus 8 °C temperatūrai (mokiniams vilkint tinkamą sportinę aprangą ir avint tinkamą avalynę). Oro užterštumui kietosiomis dalelėmis viršijus teisės akto [11.11] leistiną lygį fizinio ugdymo pamokos negali vykti lauke.“

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                          Aurelijus Veryga