Pakruojo_h 

 

 

 

 

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LĖŠŲ SKYRIMO ROZALIMO SENIŪNIJOS BENDRUOMENINĖMS ORGANIZACIJOMS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2020 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 1.1.5 PRIEMONEI „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ įgyvendinTI 2020 METAIS   

 

2020 m. gegužės    d. Nr. AV-

Pakruojis

 

                      Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 5 d.  įsakymu Nr. AV-412 ,,Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Pakruojo rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo” patvirtintu Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Pakruojo rajono savivaldybėje tvarkos aprašu bei atsižvelgdama į Rozalimo seniūnijos  2020 m. gegužės 15 d. išplėstinės seniūnaičių sueigos protokolą Nr. SSP-3,

s k i r i u lėšas Rozalimo seniūnijos bendruomeninėms organizacijoms:

 

Eil. Nr.

Organizacijos pavadinimas

Skirta lėšų

Eur

1

Rozalimo miestelio bendruomenė

360,0

2

Žvirblonių kaimo bendruomenė

350,0

3

Žalgirio bendruomenė

350,0

4

Laisvalaikio klubas ,,Rozalinas”

300,0

 

Iš viso

1360,0

                     

       Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktorė                                                                                        Ilona Gelažnikienė