LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2014 M. KOVO 6 D. ĮSAKYMO NR. D1-259 „DĖL Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklIŲ PATVIRTINIMO PAKEITIMO

 

2020 m. liepos 16 d. Nr. D1-425

Vilnius

 

1. Pakeičiu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymą Nr. D1-259 „Dėl Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“:

1.1. pakeičiu 2.13 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.13. jeigu pagal 2002 m. TIPK taisyklių 2 priedą išduotas TIPK leidimas keliems įrenginiams ar jų dalims, eksploatuojamiems vieno veiklos vykdytojo, esantiems ne toje pačioje vietoje, keičiant TIPK leidimą Taisyklėse nustatyta tvarka, taršos leidimas (ar leidimai) išduodami atsižvelgiant į Taisyklių 10 punkto nuostatas. Tokiu atveju taršos leidimo (ar leidimų) titulinio lapo (viršelio) rekvizitai surašomi vadovaujantis Taisyklių 5 priedo (informacinio) reikalavimais;“;

1.2. pripažįstu netekusiu galios 2.15.6 papunktį;

1.3. pakeičiu 2.16 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.16. veiklos vykdytojai, kurie iki šio įsakymo įsigaliojimo dienos neturėjo taršos leidimo ar turėjo taršos leidimą be specialiosios leidimo dalies „Atliekų apdorojimas (naudojimas ar šalinimas įskaitant jų paruošimą naudoti ar šalinti) ir laikymas“ (toliau – specialioji leidimo dalis), ar su specialiąja leidimo dalimi, kurioje anksčiau nebuvo nustatytos sąlygos Taisyklių 1 priedo 2 priedėlio lentelės 10 punkto kriterijus atitinkančiai veiklai, taip pat veiklos vykdytojai, turintys pagal 2002 m. TIPK taisyklių 2 priedo kriterijus išduotą TIPK leidimą, tačiau viršija Taisyklių 1 priedo 2 priedelio lentelės 10 punkte nurodytus kriterijus, iki 2016 m. gegužės 1 d. turi gauti taršos leidimą ar pasikeisti pagal 2002 m. TIPK taisyklių 2 priedo kriterijus išduotą TIPK leidimą ar taršos leidimą – gauti specialiąją leidimo dalį ar ją papildyti Taisyklėse nustatyta tvarka;“;

1.4. pakeičiu 2.17 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.17. veiklos vykdytojai, eksploatuojantys kurą deginančius įrenginius, kurių vardinė (nominali) šiluminė galia yra 1 MW ar didesnė, bet nesiekia 20 MW, ir kurie patenka į Išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių normų LAND 43-2013, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. D1-244 „Dėl Išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių normų LAND 43-2013 patvirtinimo“, taikymo sritį, taršos leidimą su specialiąja dalimi „Aplinkos oro taršos valdymas“ privalo turėti:

2.17.1. kai kurą deginančio įrenginio vardinė (nominali) šiluminė galia didesnė kaip 5 MW, – nuo 2024 m. sausio 1 d., su 2025 m. sausio 1 d. įsigaliosiančiomis leidimo sąlygomis, nustatytomis pagal Išmetamų teršalų iš vidutinių kurą deginančių įrenginių normų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. D1-778 „Dėl Išmetamų teršalų iš vidutinių kurą deginančių įrenginių normų patvirtinimo“ (toliau – Vidutinių kurą deginančių įrenginių normos), reikalavimus esamiems tokios vardinės (nominalios) šiluminės galios kurą deginantiems įrenginiams;

2.17.2. kai kurą deginančio įrenginio vardinė (nominali) šiluminė galia yra 1 MW ar didesnė, bet mažesnė arba lygi 5 MW, – nuo 2029 m. sausio 1 d., su 2030 m. sausio 1 d. įsigaliosiančiomis leidimo sąlygomis, nustatytomis pagal Vidutinių kurą deginančių įrenginių normų reikalavimus esamiems tokios vardinės (nominalios) šiluminės galios kurą deginantiems įrenginiams;“;

1.5. pripažįstu netekusiu galios 2.18 papunktį;

1.6. papildau 2.19 papunkčiu:

2.19. Veiklos vykdytojai, eksploatuojantys įrenginius, kurie nuo 2021 m. sausio 1 d. atitinka Taisyklių 1 priedo 1 priedėlio kriterijus ir kurių eksploatavimui iki 2020 m. gruodžio 31 d. (imtinai) išduotas taršos leidimas, iki 2022 m. sausio 1 d. turi pasikeisti taršos leidimus – gauti specialiąją taršos leidimo dalį „Kvapų valdymas“. Paraišką pakeisti leidimą privaloma pateikti AAA atsižvelgiant į Taisyklėse nustatytus paraiškos derinimo ir leidimo išdavimo terminus.“;

1.7. papildau 2.20 papunkčiu:

2.20. Taisyklių 41.1 papunktyje ir 48 punkte nurodytas reikalavimas skelbti paraiškas AAA interneto svetainėje taikomas nuo 2021 m. sausio 1 d.“;

1.8. pakeičiu 3.2.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

3.2.4. rinkti, sisteminti, saugoti ir kitaip tvarkyti veiklos vykdytojų Taisyklėse nustatyta tvarka pateiktus duomenis apie kiekvieną kurą deginantį įrenginį (veiklos vykdytojo pavadinimas, buveinės adresas, įrenginio eksploatavimo vieta (adresas), įrenginio veikimo (eksploatavimo) pradžios data arba, jei tiksli data nežinoma, dokumentai, įrodantys, kad įrenginys pradėjo veikti (pradėtas eksploatuoti) iki 2018 m. gruodžio 20 d., vardinė (nominali) šiluminė galia, tipas, naudojamo kuro rūšys, Deklaracija apie veikimo valandų skaičių ir vidutinė naudojama apkrova (jei taikomos atitinkamos išimtys), sudaryti galimybę su šiais duomenimis susipažinti visuomenei (ir internetu), rinkti ir tvarkyti informaciją apie kurą deginančių įrenginių ekonominės veiklos rūšies kodus pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.), patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo;“;

1.9. pakeičiu 3.2.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

3.2.7. skelbiant Taisyklių 90 punkte nurodytą informaciją, nurodyti paraiškų gauti ar pakeisti taršos leidimus gavimo, priėmimo, taršos leidimų išdavimo, pakeitimo datas ir sprendimus priimti ir (ar) nepriimti paraiškas;“.

2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintas Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisykles ir išdėstau jas nauja redakcija (pridedama).

3. Nustatau, kad:

3.1. šiuo įsakymu nauja redakcija išdėstytų Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių 8, 27.7, 35, 41.3, 45.3, 46.3, 56.7, 60.7, 72.9, 72.10, 93 punktai, 1 priedo 1 priedėlis, 2 priedo 7 priedėlis, 3 priedo 7 priedėlis įsigalioja 2021 m. sausio 1 d.;

3.2. iki šio įsakymo įsigaliojimo pradėtos leidimų išdavimo, keitimo ir galiojimo panaikinimo procedūros baigiamos iki šio įsakymo įsigaliojimo galiojusia tvarka.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                   Kęstutis Mažeika

 

 

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos

2020-06-23 raštu Nr. (1.1.5E-411)10-4827

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2014 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. D1-259

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2020 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. D1-425

redakcija).

 

TARŠOS LEIDIMŲ IŠDAVIMO, PAKEITIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Taršos leidimų (toliau – leidimas) išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato paraiškos gauti ar pakeisti Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 192 straipsnyje nurodytą leidimą rengimo, pateikimo, viešinimo, nagrinėjimo, priėmimo, leidimo projekto rengimo, leidimo išdavimo, leidimo sąlygų peržiūrėjimo, leidimo pakeitimo ir galiojimo panaikinimo tvarką. Taisyklės nustato vandens išgavimo iš paviršinių vandens telkinių ir taršos mažinimo priemonių, numatytų Lietuvos Respublikos vandens įstatyme, aplinkos oro taršos valdymo priemonių, numatytų Lietuvos Respublikos aplinkos oro apsaugos įstatyme, atliekų prevencijos ir jų tvarkymo priemonių, numatytų Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme, klimato kaitos valdymo priemonių, numatytų Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatyme, įgyvendinimą, kitų aplinkos apsaugos priemonių planavimą ir įgyvendinimą.

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis 2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva Nr. 2000/60/EB, nustatančia Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindus, 1991 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyva 91/271/EEB dėl miesto nuotekų valymo (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 1998 m. vasario 27 d. Komisijos direktyva 98/15/EB), 2006 m. vasario 15 d. Tarybos direktyva 2006/11/EB dėl tam tikrų į Bendrijos vandenis išleidžiamų pavojingų medžiagų sukeltos taršos, 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinančia kai kurias direktyvas, 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/21/EB dėl kasybos pramonės atliekų tvarkymo, iš dalies keičiančia Tarybos direktyvą 2004/35/EB, 2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/87/EB, nustatančia šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje ir iš dalies keičiančia Tarybos direktyvą 96/61/EB, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/29/EB, 2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentu (ES) Nr. 1257/2013 dėl laivų perdirbimo, kuriuo iš dalies keičiami Reglamentas (EB) Nr. 1013/2006 ir Direktyva 2009/16/EB, 2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/2193 dėl tam tikrų teršalų, išmetamų į orą iš vidutinio dydžio kurą deginančių įrenginių, kiekio apribojimo.

3. Taisyklėmis privalo vadovautis veiklos vykdytojai, eksploatuojantys Taisyklių 4.3 papunktyje apibrėžtus įrenginius; Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – AAA), išduodanti leidimus, peržiūrinti jų sąlygas, keičianti leidimus ir panaikinanti jų galiojimą, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC), nustatantis kvapų valdymo sąlygas ir kontroliuojantis šių sąlygų laikymąsi, ir Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos (toliau – AAD), teikiantis pastabas ir (ar) pasiūlymus dėl paraiškų gauti ar pakeisti leidimus ir kontroliuojantis leidimų sąlygų laikymąsi. Taisyklės netaikomos atliekant mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą (toliau – MTEP) arba naujų produktų ir procesų bandymus, jei MTEP veikla ar naujų produktų ir procesų bandymai atliekami ne ilgiau kaip 2 metus, taip pat veiklos rūšims, nurodytoms Taisyklių 1 priedo 2 priedėlyje.

 

II SKYRIUS

SĄVOKOS

 

4. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

4.1. veiklos vykdytojas – fizinis asmuo, juridinis asmuo ar jo padalinys (įskaitant užsienio valstybės juridinį asmenį ir kitą organizaciją, taip pat jų padalinį), kuris eksploatuoja arba kontroliuoja visą įrenginį arba tokio įrenginio dalį, kuriam nuosavybės teise priklauso įrenginys arba kuris naudoja, valdo įrenginį nuomos, panaudos, patikėjimo teise arba eksploatuoja kitu teisiniu pagrindu ir atsako už įrenginio eksploatavimo ir techninio funkcionavimo kontrolę;

4.2. išmetamųjų ar išleidžiamųjų teršalų ribinė vertė – išmetamųjų ar išleidžiamų teršalų kiekis, išreikštas tam tikrais parametrais, koncentracija ir (ar) lygiu, kurio negalima viršyti per vieną arba kelis laikotarpius;

4.3. įrenginys – stacionarus technikos objektas, kuriame vykdoma vienos arba kelių rūšių Taisyklių 1 priede išvardintus kriterijus atitinkanti veikla ir bet kuri kita toje pačioje vietoje vykdoma tiesiogiai susijusi veikla, galinti sukelti aplinkos teršimą ir (arba) kitokias pasekmes ar poveikį aplinkai;

4.4. neįprastos (neatitiktinės) veiklos sąlygos – įrenginio paleidimas, derinimas, stabdymas, aprašyti įrenginio eksploatavimo dokumente (techniniame reglamente ar kt.), taip pat nuotėkio buvimas, gedimas;

4.5. sąvokos „esamas kurą deginantis įrenginys“, „naujas kurą deginantis įrenginys“, „vidutinis kurą deginantis įrenginys“, „vardinė (nominali) šiluminė galia“, „veikimo valandos“ suprantamos kaip apibrėžta ar vartojama Išmetamų teršalų iš vidutinių kurą deginančių įrenginių normose, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. D1-778 „Dėl Išmetamų teršalų iš vidutinių kurą deginančių įrenginių normų patvirtinimo“ (toliau – Vidutinių kurą deginančių įrenginių normos).

5. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatyme, Lietuvos Respublikos vandens įstatyme, Lietuvos Respublikos aplinkos oro apsaugos įstatyme, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme, Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatyme, Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatyme ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

 

III SKYRIUS

BENDRIEJI LEIDIMŲ IŠDAVIMO PRINCIPAI

 

6. Veiklos vykdytojas, eksploatuojantis įrenginį (jo dalį, kelis įrenginius ar jų dalis), atitinkantį vieną ar kelis Taisyklių 1 priede nurodytus kriterijus, privalo turėti leidimą.

7. Įrenginiui eksploatuoti išduotame leidime gali būti viena ar kelios specialiosios dalys, atsižvelgiant į tai, kuriuos Taisyklių 1 priedo kriterijus atitinka įrenginys.

8. Veiklos vykdytojas, eksploatuojantis Taisyklių 6 punkte nurodytą ir Taisyklių 1 priedo 1 priedėlyje nurodytus kriterijus atitinkantį įrenginį, privalo turėti leidimo specialiąją dalį, skirtą kvapų valdymui.

9. Leidimą išduoda, pakeičia, peržiūri leidimo sąlygas, patikslina leidimo sąlygas, ir leidimo galiojimą panaikina AAA. Leidimas rengiamas ar pakeičiamas pagal AAA sprendimu priimtą paraišką.

10. Vienas leidimas gali būti išduodamas vienam įrenginiui, jo daliai arba keliems to paties veiklos vykdytojo eksploatuojamiems įrenginiams (ar jų dalims), esantiems toje pačioje vietoje (t. y. sklype, su juo besiribojančiuose sklypuose ar tik inžinerine infrastruktūra atskirtuose sklypuose). Veiklos vykdytojo prašymu, keliems to paties veiklos vykdytojo eksploatuojamiems įrenginiams (ar jų dalims), atitinkantiems Taisyklių 1 priedo 1.1–1.4 kriterijus ir esantiems vienos savivaldybės teritorijoje, gali būti išduotas vienas leidimas, jei prašydamas tokio leidimo veiklos vykdytojas raštu nurodo, kad supranta, kad viename iš įrenginių padarius pažeidimą ar pažeidimus, nurodytus Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 192 straipsnio 11 dalyje, Taisyklėse nustatyta tvarka gali būti panaikintas leidimo, išduoto keliems įrenginiams (ar jų dalims), galiojimas. Jei įrenginį (jo dalį, kelis įrenginius ar jų dalis) eksploatuoja ar valdo nuosavybės, nuomos, panaudos, patikėjimo teisės ar kitu teisiniu pagrindu keli veiklos vykdytojai, veiklos vykdytojams pateikus dokumentus, patvirtinančius ar įrodančius veiklos vykdytojų teises ir atsakomybės pasidalijimą, gali būti išduotas vienas leidimas (arba perrašomas, įrašant kelis veiklos vykdytojus, jei prieš tai buvo išduotas vienam veiklos vykdytojui), jame nurodant veiklos vykdytojų rekvizitus ir atsakomybės pasidalijimą.

11. Jei leidimas išduodamas įrenginio daliai ar kelių įrenginių dalims, leidime nurodomas viso įrenginio ar kelių įrenginių pavadinimas (-ai), jo (jų) projektinis pajėgumas, įrenginio dalis (ar įrenginių dalys), kuriai išduodamas leidimas ir jos (jų) projektinis pajėgumas. Įrenginys negali būti dalinamas dalimis, siekiant vykdyti veiklą ar eksploatuoti dalį įrenginio be leidimo.

12. Veiklos vykdytojas leidimą naujam įrenginiui (jo daliai, keliems įrenginiams ar jų dalims) eksploatuoti privalo gauti iki įrenginio veikimo (eksploatavimo) pradžios.

13. Planuojant įrenginio pakeitimą ar išplėtimą, kuris sąlygoja kitokias leidimo sąlygas, negu nustatytos leidime, leidimas turi būti pakeistas ar patikslintos leidimo sąlygos iki įrenginio pakeitimo ar išplėtimo.

14. Planuojant pradėti eksploatuoti naują ar pakeistą įrenginį, paraišką gauti ar pakeisti leidimą privaloma teikti AAA atsižvelgiant į Taisyklėse nustatytus paraiškos derinimo ir leidimo išdavimo terminus.

15. Leidimas išduodamas ar pakeičiamas tik atlikus planuojamos ūkinės veiklos atranką dėl poveikio aplinkai vertinimo (toliau – atranka) ir (ar) poveikio aplinkai vertinimą, kai vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu (toliau – PAV įstatymas) tokios procedūros privalomos, ir gavus atsakingosios institucijos atrankos išvadą, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas (toliau – atrankos išvada), ar sprendimą dėl poveikio aplinkai, pagal kurį planuojama ūkinė veikla atitinka teisės aktų reikalavimus (toliau – PAV sprendimas), išskyrus atvejus, kai leidimas keičiamas dėl priežasčių, nesusijusių su eksploatuojamo įrenginio ar įrenginyje vykdomos veiklos pakeitimu ar išplėtimu, patenkančiu į PAV įstatymo taikymo sritį, arba leidimas, pagal kurį bus vykdoma atrankos išvadoje ar sprendime nurodyta ūkinė veikla, išduodamas turint galiojantį statybą leidžiantį dokumentą ar leidimą naudoti žemės gelmių išteklius arba ertmes, išduotą sprendimo arba atrankos išvados galiojimo metu.

16. Jei planuojamai ūkinei veiklai atliktos atrankos ar poveikio aplinkai vertinimo procedūros, išduotas ir (ar) pakeistas leidimas turi atitikti PAV sprendime nustatytas sąlygas ir PAV sprendime ir (ar) atrankos išvadoje nurodytą ūkinės veiklos mastą bei charakteristikas, numatytas priemones reikšmingam neigiamam poveikiui aplinkai sumažinti ir (ar) jį kompensuoti, kurios turi būti įgyvendintos pasirengimo vykdyti veiklą, veiklos vykdymo ir užbaigimo metu.

17. Kai PAV įstatyme nustatytos procedūros neprivalomos, o veiklos vykdytojas pagal šių Taisyklių reikalavimus turi gauti ar pakeisti leidimo specialiąją dalį – „Nuotekų tvarkymas ir išleidimas“ arba „Aplinkos oro taršos valdymas“, veiklos vykdytojas turi įrodyti AAA, kad:

17.1. veiklos vykdymo metu su nuotekomis išleidžiami teršalai aplinkoje neviršys jiems nustatytos aplinkos kokybės normos (ribinės ar kitos vertės). Turi būti atliktas poveikio priimtuvui vertinimas, kai tai privaloma pagal Nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 „Dėl Nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ (toliau – Nuotekų tvarkymo reglamentas), reikalavimus;

17.2. veiklos vykdymo metu, įskaitant neįprastų (neatitktinių) veiklos sąlygų metu, į aplinkos orą išmetami teršalai neviršys jiems nustatytos aplinkos oro kokybės normos, nustatytos Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos Sąjungos kriterijus, sąraše ir Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąraše ir ribinėse aplinkos oro užterštumo vertėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 471/582 „Dėl Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos Sąjungos kriterijus, sąrašo ir Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių patvirtinimo“. Todėl turi būti atliktas išmetamų teršalų poveikio aplinkos orui įvertinimas (teršalų sklaidos aplinkos ore skaičiavimai), atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. D1-653 „Dėl Teršalų sklaidos skaičiavimo modelių, foninio aplinkos oro užterštumo duomenų ir meteorologinių duomenų naudojimo tvarkos ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti“ (toliau – Foninio aplinkos oro užterštumo ir meteorologinių duomenų naudojimo tvarka) nustatytus reikalavimus.

18. Leidimas išmesti šiltnamio efektą sukeliančias dujas iš įrenginių išduodamas, pakeičiamas ir jo galiojimas panaikinamas Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo 7 straipsnio ir Šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų skyrimo ir prekybos jais tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. D1-231 „Dėl Šiltnamio dujų apyvartinių taršos leidimų skyrimo ir prekybos jais tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

19. Leidimas išduodamas neterminuotam laikui, išskyrus leidimo specialiąją dalį „Laivų perdirbimas“, tačiau nustatydama leidimo sąlygas, AAA gali nustatyti sąlygas tam tikram laikotarpiui, kuriam pasibaigus leidimo sąlygos turi būti peržiūrimos, keičiamos ar leidimas gali būti panaikintas Taisyklių nustatyta tvarka.

20. Leidimo specialioji dalis „Laivų perdirbimas“ išduodama terminuotam laikui, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 1257/2013 14 straipsnio 1 dalyje. Pasibaigus šios leidimo specialiosios dalies galiojimo terminui, turi būti išduodama nauja specialioji leidimo dalis „Laivų perdirbimas“ Taisyklių nustatyta tvarka. Tokiu atveju Taisyklių 15 punkto reikalavimas atlikti PAV įstatyme nustatytas procedūras taikomas, jei keičiasi laivų perdirbimo veiklos sąlygos ir šis keitimas atitinka PAV įstatyme nurodytus atvejus. Norint gauti naują specialiąją dalį „Laivų perdirbimas“, būtina pateikti paraišką Taisyklėse nustatyta tvarka, atsižvelgiant į Taisyklių 14 punkte nustatytą reikalavimą ir visus Taisyklėse reikalaujamus duomenis ir dokumentus, reikalingus šios leidimo specialiosios dalies išdavimui.

21. Išduodant, pakeičiant leidimus, nustatant leidimo sąlygas ir eksploatuojant įrenginius, turi būti užtikrintas Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 192 straipsnio 2 dalyje įtvirtintų principų laikymasis.

 

IV SKYRIUS

PARAIŠKOS GAUTI AR PAKEISTI LEIDIMĄ RENGIMO REIKALAVIMAI

 

22. Paraiškos gauti ar pakeisti leidimą pavyzdys pateiktas Taisyklių 2 priede. Paraišką sudaro titulinis lapas, bendroji paraiškos dalis, specialioji (-iosios) paraiškos dalis (-ys). Paraiškoje Taisyklėse nustatytais atvejais ir tvarka teikiami kiti dokumentai.

23. Paraiškai rengti gali būti naudojami duomenys ir informacija (planai, schemos, ištraukos, išrašai ir kt.) iš teritorijų planavimo dokumentų, parengtų vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, informacijos atrankai ar poveikio aplinkai vertinimo dokumentų, parengtų vadovaujantis PAV įstatymu, iš techninio ar statybos projekto, aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitos (toliau – Inventorizacijos ataskaita), parengtos vadovaujantis Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ir ataskaitų teikimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 340 „Dėl Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ir ataskaitų teikimo taisyklės), poveikio visuomenės sveikatai vertinimo dokumentų, parengtų vadovaujantis Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodiniais nurodymais, patvirtintais Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-491 „Dėl Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodinių nurodymų patvirtinimo“, jeigu tokie dokumentai pagal teisės aktų reikalavimus buvo rengti.

24. Paraiškos tituliniame lape nurodomas veiklos vykdytojo pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinės adresas, kontaktinio asmens duomenys, ūkinės veiklos objekto pavadinimas ir adresas, Taisyklių 1 priede nurodytas kriterijus (kriterijai), kurį atitinka įrenginys ir, jei atitinka, –Taisyklių 1 priedo 1 priedėlio kriterijus (kriterijai).

25. Bendrojoje paraiškos dalyje nurodoma:

25.1. aprašomojoje dalyje – informacija apie įrenginį (jo dalį, kelis įrenginius ar jų dalis), jame vykdomą ir numatomą vykdyti veiklą:

25.1.1. trumpa aprašomoji informacija apie visus toje vietoje (ar keliose vietose, jei leidimo prašoma vienos savivaldybės teritorijoje esantiems keliems įrenginiams) to paties veiklos vykdytojo eksploatuojamus ir (ar) planuojamus eksploatuoti įrenginius, galinčius sukelti teršalų išmetimą ar išleidimą, nurodant įrenginių techninius parametrus neatsižvelgiant, ar įrenginiai atitinka Taisyklių 4.3 papunktį;

25.1.2. planuojamo eksploatuoti įrenginio ar įrenginių projektinis pajėgumas pagal Taisyklių 1 priede nurodytus kriterijus, išsamus įrenginyje ar įrenginiuose vykdomos ir planuojamos vykdyti veiklos, naudojamų technologijų aprašymas (įskaitant išmetamų ar išleidžiamų teršalų šaltinius, išmetamus ar išleidžiamus teršalus, jei jie neįrašyti specialiosiose paraiškos dalyse). Naujam įrenginiui nurodoma statybos pradžia ir planuojama veiklos pradžia, esamam įrenginiui, kurio veikimą planuojama pakeisti ar išplėsti – numatoma veiklos, pakeitus leidimą, pradžia;

25.1.3. jei paraiška gauti ar pakeisti leidimą teikiama kurą deginančių įrenginių eksploatavimui – pateikiami dokumentai, įrodantys jų vardinę (nominalią) šiluminę galią, tipą (dyzelinis variklis, dujų turbina, dvejopo kuro variklis, kitas variklis ar kitas kurą deginantis įrenginys), vidutinę naudojamą apkrovą, informacija apie metinį veikimo valandų skaičių (kai pagal Taisyklių 36.5 papunktį teikiama deklaracija apie veikimo valandų skaičių); teikiant informaciją apie esamus vidutinius kurą deginančius įrenginius, jei tiksli jų veikimo (eksploatacijos) pradžios data nežinoma, – pateikiami dokumentai, įrodantys, kad įrenginys pradėjo veikti (pradėtas eksploatuoti) iki 2018 m. gruodžio 20 d.;

25.1.4. ar įrenginys atitinka bent vieną Taisyklių 1 priedo 1 priedėlyje nurodytą kriterijų; jei taip, – nurodomas konkretus kriterijus (kriterijai);

25.1.5. įrenginio eksploatavimo vietos sąlygos (aplinkos elementų, į kuriuos bus išmetami ar išleidžiami teršalai foninis užterštumo lygis pagal atskirus iš įrenginio veiklos vykdymo metu išmetamus ar išleidžiamus teršalus, geografinės sąlygos (kalnas, slėnis ir pan., atvira neapgyvendinta vietovė ir kt.). Foninis aplinkos oro užterštumo lygis yra pagal foninio aplinkos oro užterštumo ir meteorologinių duomenų naudojimo tvarką įvertintas aplinkos oro užterštumo lygis;

25.1.6. priemonės ir veiksmai teršalų išmetimo ar išleidimo iš įrenginio prevencijai arba, jeigu to padaryti neįmanoma, – iš įrenginio išmetamo ar išleidžiamo teršalų kiekio mažinimui; kai įrenginyje vykdomos veiklos ir su tuo susijusios aplinkos taršos intensyvumas pagal technologiją per metus (ar per parą) reikšmingai skiriasi arba tam tikru konkrečiu periodu veikla nevykdoma, pateikiama informacija apie skirtingo intensyvumo veiklos vykdymo laikotarpius;

25.1.7. įrenginyje numatytos ar naudojamos atliekų susidarymo prevencijos priemonės (taikoma ne atliekas tvarkančioms įmonėms);

25.1.8. planuojami naudoti vandens šaltiniai, vandens poreikis, nuotekų tvarkymo būdai. Ši informacija neteikiama, jei ji įrašyta specialiosiose paraiškos dalyse „Nuotekų tvarkymas ir išleidimas“ ir (ar) „Vandens išgavimas iš paviršinių vandens telkinių“;

25.1.9. informacija apie įrenginio neįprastas (neatitiktines) veiklos sąlygas ir numatytas priemones taršai sumažinti, kad nebūtų viršijamos aplinkos kokybės normos; informacija apie tokių sąlygų galimą trukmę, pagrindžiant, kad nurodyta trukmė yra įmanomai trumpiausia, (išskyrus atvejus, kai ši informacija pateikiama specialiosiose paraiškos dalyse);

25.1.10. statybą leidžiančio dokumento numeris ir data, kai jį privaloma turėti teisės aktų nustatyta tvarka, ir nuoroda į jį, jei dokumentas viešai paskelbtas; jei atliktos atrankos ar poveikio aplinkai vertinimo procedūros, – nuoroda į PAV sprendimą arba į atrankos išvadą, nurodant PAV sprendimo ar atrankos išvados datą ir numerį;

25.1.11. jei buvo atliktos atrankos ar poveikio aplinkai vertinimo procedūros – išsami informacija kaip įgyvendintos ar bus iki veiklos vykdymo pradžios įgyvendintos PAV sprendime nustatytos sąlygos ir PAV sprendime ir (ar) atrankos išvadoje nurodytos priemonės reikšmingam neigiamam poveikiui aplinkai sumažinti ir (ar) jį kompensuoti, kurios turi būti įgyvendintos iki veiklos vykdymo pradžios ar veiklos vykdymo (įrenginio eksploatavimo) metu;

25.1.12. jei vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymu atliktas poveikio visuomenės sveikatai vertinimas, pateikiama nuoroda į poveikio visuomenės sveikatai vertinimo dokumentus. Ši informacija teikiama, jei įrenginys atitinka bent vieną Taisyklių 1 priedo 1 priedėlyje nurodytą kriterijų;

25.2. bendrosios dalies lentelėse – planuojamų naudoti žaliavų ir pagalbinių medžiagų, įskaitant chemines medžiagas ir cheminius mišinius, kurą, sąrašai, jų kiekis, rizikos / pavojaus ir saugumo / atsargumo frazės, saugos duomenų lapai; kurą deginančių įrenginių atveju – kuro rūšis (rūšys) pagal Vidutinių kurą deginančių įrenginių normose nurodytas kuro rūšis.

26. Jei veiklos vykdytojas nori gauti leidimą kelių įrenginių ar jų dalių eksploatavimui, Taisyklių 25.1.6–25.1.9 ir 25.2 papunkčiuose nurodytą informaciją paraiškoje turi pateikti atskirai (atskirose lentelėse) apie kiekvieną įrenginį, kurio eksploatavimui reikia turėti leidimą.

27. Specialiosios paraiškos dalys:

27.1. nuotekų tvarkymas ir išleidimas;

27.2. aplinkos oro taršos valdymas;

27.3. klimato kaitos valdymas;

27.4. atliekų apdorojimas (naudojimas ar šalinimas, įskaitant laikymą ir paruošimą naudoti ar šalinti);

27.5. vandens išgavimas iš paviršinių vandens telkinių;

27.6. laivų perdirbimas;

27.7. kvapų valdymas.

28. Pareiškėjas rengia bendrąją paraiškos dalį ir specialiąją (-ąsias) paraiškos dalį (-is), pagal kurią (-as) turi būti išduotas ar pakeistas leidimas. Kriterijai, kuriuos atitinkančių įrenginių eksploatavimui reikalinga konkreti Taisyklių 60 punkte nurodyta specialioji leidimo dalis, nurodyti Taisyklių 1 priede. Kiekviena specialioji paraiškos dalis rengiama pagal Taisyklių 2 priedo atitinkamame priedėlyje pateiktą pavyzdį. Jei įrenginyje vykdoma ar planuojama vykdyti veikla neapima tam tikrų sričių, apie kurias prašoma informacijos (pvz., atliekas naudoja, bet nešalina ar pan.) arba vykdoma veikla neturi tam tikro poveikio aplinkos komponentams ar žmonių sveikatai (nesusidaro teršalai ar pan.), pildant paraišką neaktualios lentelės nepildomos ir neteikiamos, tačiau paliekamas jų eilės numeris, pavadinimas, o lentelės vietoje pateikiamas pagrindimas, kodėl informacija ar duomenys neteikiami.

29. Specialiąją dalį „Nuotekų tvarkymas ir išleidimas“ pildo ir teikia veiklos vykdytojai, planuojantys eksploatuoti įrenginį, kuriame vykdoma ūkinė veikla atitinka Taisyklių 1 priedo 1 dalyje nurodytus kriterijus. Šioje dalyje pateikiama ši informacija ir dokumentai (2 priedo 1 priedėlis):

29.1. susidarančių (ar planuojama, kad susidarys) nuotekų rūšis, paviršinis vandens telkinys (priimtuvas), į kurį ketinama išleisti nuotekas;

29.2. planuojamų išleisti nuotekų kiekis ir jų užterštumas, tarp jų – ir prioritetinėmis medžiagomis;

29.3. išleidžiamų į aplinką teršalų inventorizacijos ir (ar) poveikio nuotekų priimtuvui apskaičiavimo dokumentai, parengti pagal Nuotekų tvarkymo reglamento, reikalavimus;

29.4. vandenų taršos prioritetinėmis medžiagomis mažinimo programa, planuojant taršą ar esant vandenų taršai šiomis medžiagomis, parengta pagal Nuotekų tvarkymo reglamento, reikalavimus;

29.5. papildoma informacija apie paviršinių nuotekų išleidimą, nurodyta Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamente, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. D1-193 „Dėl Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ (toliau – Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas);

29.6. išsami nuotekų valymo įrenginių schema, kurioje pažymėtos visos nevalytų, valomų ir išvalytų nuotekų tekėjimo linijos ir jas valdančios sklendės, vietos, kur viena nuotekų linija prijungta prie kitos (pvz., apvadinė linija), ir vietos, kur nuotekos gali patekti į aplinką (išleistuvas, avarinis išleistuvas). Išvardyti elementai nuotekų valymo įrenginiuose privalo būti pažymėti taip pat, kaip ir šioje schemoje.

30. Specialiąją paraiškos dalį „Aplinkos oro taršos valdymas“ pildo ir teikia veiklos vykdytojai, planuojantys eksploatuoti įrenginį, kuriame vykdoma ūkinė veikla atitinka Taisyklių 1 priedo 2 dalyje nurodytus kriterijus. Šioje dalyje pateikiama informacija apie (2 priedo 2 priedėlis):

30.1. numatomus išmesti iš visų įrenginių į aplinkos orą teršalus ir kiekvieno jų bendrą kiekį;

30.2. kiekvieno įrenginio stacionarius taršos šaltinius, iš kurių į aplinkos orą išmetami teršalai. Eksploatuojant naujus kurą deginančius įrenginius, vienu stacionariu taršos šaltiniu (kurą deginančiu įrenginiu) laikomi pagal Vidutinių kurą deginančių įrenginių normas sujungti nauji kurą deginantys įrenginiai. Eksploatuojant esamus kurą deginančius įrenginius, vienu stacionariu taršos šaltiniu (kurą deginančiu įrenginiu) laikoma esamų kurą deginančių įrenginių (katilų) grupė, kuriuose kuras oksiduojamas norint panaudoti deginimo proceso metu gaunamą šilumos energiją, o išmetamosios dujos į aplinkos orą išmetamos pro vieną kaminą. Kai eksploatuojama kurą deginančių įrenginių (katilų) grupė, sudaryta iš vieno ar daugiau naujų kurą deginančių įrenginių ir vieno ar daugiau esamų kurą deginančių įrenginių, ir jų išmetamosios dujos į aplinkos orą išmetamos pro vieną kaminą, naujas kuras deginantys įrenginys ar jų grupė ir esamas kurą deginantys įrenginys ar jų grupė laikomi atskirais stacionariais taršos šaltiniais (kurą deginančiais įrenginiais);

30.3. numatomą taršą į aplinkos orą iš kiekvieno įrenginio kiekvieno stacionaraus taršos šaltinio;

30.4. įrenginyje eksploatuojamus (numatomus eksploatuoti) aplinkos oro teršalų valymo įrenginius, taikomas aplinkos oro taršos prevencijos priemones;

30.5. kiekvieno įrenginio taršą į aplinkos orą esant neįprastoms (neatitiktinėms) veiklos sąlygoms;

30.6. šioje specialiojoje paraiškos dalyje pateikiami šie dokumentai:

30.6.1. pagrindžiantys išmetamo į aplinkos orą teršalų kiekio apskaičiavimą;

30.6.2. išmetamų teršalų poveikio aplinkos orui įvertinimas, įskaitant poveikio aplinkos orui įvertinimą neįprastų (neatitiktinių) veiklos sąlygų metu;

30.6.3. pagrindžiantys, kad vidutinis kurą deginantis įrenginys pradėjo veikti (pradėtas eksploatuoti) iki 2018 m. gruodžio 20 d., kai reikia pagal Taisyklių 25.1.3 papunktį pateikti dokumentus, įrodančius, kad įrenginys pradėjo veikti (pradėtas eksploatuoti) iki minėtos datos;

30.6.4. kurą deginančio įrenginio vardinę (nominalią) šiluminę galią pagrindžiantis gamintojo išduotas dokumentas arba Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos nustatyta tvarka kompetentingos institucijos išduotas dokumentas;

30.6.5. pagrindžiantys, kad vidutiniam kurą deginančiam įrenginiui prašomos nustatyti leidimo sąlygos atitinka Vidutinių kurą deginančių įrenginių normų IV skyriuje nustatytas išmetamų teršalų ribines vertes. Šiuos dokumentus pateikia veiklos vykdytojas, kuris planuoja pasinaudoti Vidutinių kurą deginančių įrenginių normų IV skyriuje nurodyta (-omis) ribinių verčių taikymo išimtimi (-s) atitinkamuose to skyriaus punktuose nurodytais atvejais, kada AAA gali atleisti veiklos vykdytoją nuo pareigos laikytis tam tikrų Vidutinių kurą deginančių įrenginių normose nustatytų ribinių verčių, ir pagal Taisyklių 17.2 papunkčio reikalavimus užtikrina, kad veiklos vykdymo metu į aplinkos orą išmetami teršalai neviršys jiems nustatytos aplinkos oro kokybės normos.

31. Specialiąją paraiškos dalį „Klimato kaitos valdymas“ pildo ir teikia veiklos vykdytojai, planuojantys eksploatuoti įrenginį, kuriame vykdoma ūkinė veikla atitinka Taisyklių 1 priedo 5 dalyje nurodytą kriterijų. Šioje dalyje pateikiama ši informacija (2 priedo 3 priedėlis):

31.1. planuojamos išmesti šiltnamio efektą sukeliančios dujos (toliau – ŠESD);

31.2. įrenginio šaltiniai, iš kurių į atmosferą išmetamos ŠESD ir stebėsenos plano pateikimo data;

31.3. šioje specialiojoje paraiškos dalyje pateikiami šie dokumentai:

31.3.1. ŠESD stebėsenos planas, parengtas vadovaujantis Europos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje dalyvaujančių veiklos vykdytojų ir orlaivio naudotojų šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo stebėsenos, apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. D1-168 „Dėl Europos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje dalyvaujančių veiklos vykdytojų ir orlaivio naudotojų šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo stebėsenos, apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka;

31.3.2. veiklos vykdytojo įsipareigojimas, nurodytas Taisyklių 2 priedo 9 priedėlyje, teikti iki kiekvienų metų kovo 31 d. ŠESD ataskaitas ir kiekvienais kalendoriniais metais iki balandžio 30 d. atsisakyti tokio ŠESD apyvartinių taršos leidimų kiekio, kuris lygus per praėjusius kalendorinius metus išmestam į atmosferą anglies dioksido kiekiui, išreikštam tonomis, ir (ar) anglies dioksido ekvivalento kiekiui.

32. Specialiąją paraiškos dalį „Atliekų apdorojimas (naudojimas ar šalinimas, įskaitant laikymą ir paruošimą naudoti ar šalinti)“ pildo ir teikia veiklos vykdytojai, planuojantys eksploatuoti įrenginius, atitinkančius Taisyklių 1 priedo 3 dalyje nurodytus kriterijus, išskyrus atvejus, nurodytus Taisyklių 1 priedo 2 priedėlyje. Šioje dalyje pateikiama:

32.1. informacija pagal Taisyklių 2 priedo 4 priedėlio A ir (ar) B dalis;

32.2. papildoma informacija, nurodyta specifiniams atliekų srautams ar kategorijoms taikomuose teisės aktuose:

32.2.1. paraiškoje gauti leidimą eksploatuoti įrenginį, kuriame bus vykdoma netinkamų transporto priemonių apdorojimo veikla – papildomi duomenys pagal Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 710 „Dėl Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, nustatytus reikalavimus;

32.2.2. paraiškoje gauti leidimą eksploatuoti įrenginį, kuriame bus vykdoma elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų apdorojimo veikla – papildomi duomenys, kaip bus vykdomi Elektros ir elektroninės įrangos, jos atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. D1-481 „Dėl Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, nustatyti reikalavimai;

32.2.3. paraiškoje gauti leidimą eksploatuoti įrenginį, kuriame bus vykdoma statybinių atliekų apdorojimo veikla – papildomi duomenys, kaip bus vykdomi Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 „Dėl Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, nustatyti reikalavimai;

32.2.4. paraiškoje gauti leidimą eksploatuoti įrenginį, kuriame bus vykdoma biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo veikla – papildomi duomenys, kaip bus vykdomi Biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo aplinkosauginiai reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. sausio 25 d. įsakymu D1-57 „Dėl Biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo aplinkosauginių reikalavimų patvirtinimo“;

32.2.5. paraiškoje gauti leidimą eksploatuoti įrenginį, kuriame bus vykdoma netauriųjų metalo laužo ir atliekų supirkimo veikla – papildomi duomenys pagal Netauriųjų metalo laužo ir atliekų apskaitos ir saugojimo taisykles ir Netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo vietų įrengimo reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2010 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. 4-678 „Dėl Netauriųjų metalo laužo ir atliekų apskaitos ir saugojimo taisyklių ir Netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo vietų įrengimo reikalavimų patvirtinimo“;

32.2.6. paraiškoje gauti leidimą eksploatuoti įrenginį, kuriame bus vykdoma baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo veikla – papildomi duomenys, kaip bus vykdomi Baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 625 „Dėl Baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, nustatyti reikalavimai;

32.2.7. paraiškoje gauti leidimą eksploatuoti atliekų deginimo ar bendro atliekų deginimo įrenginį – papildomi duomenys, kaip bus vykdomi Atliekų deginimo aplinkosauginiai reikalavimai, patvirtinti aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 699 „Dėl Atliekų deginimo aplinkosauginių reikalavimų patvirtinimo“;

32.2.8. paraiškoje gauti leidimą eksploatuoti įrenginį, kuriame bus vykdoma atliekų šalinimo sąvartynuose veikla – papildomi duomenys pagal Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklėse nustatytus reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. 444 „Dėl Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių patvirtinimo“;

32.2.9. paraiškoje gauti leidimą eksploatuoti įrenginį, kuriame bus vykdoma pavojingųjų atliekų maišymo su kitomis pavojingosiomis atliekomis ar medžiagomis, įskaitant pavojingųjų medžiagų skiedimą, operacijos, – papildomi duomenys pagal Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme nustatytas sąlygas;

32.3. šioje specialiojoje paraiškos dalyje pateikiami šie dokumentai:

32.3.1. atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas, parengtas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Atliekų tvarkymo taisyklės) 3 priedą (toliau – atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas);

32.3.2. atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo planas, parengtas pagal Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plano rengimo, derinimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 469 „Dėl Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plano rengimo, derinimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo planas), nuostatas.

33. Specialiąją dalį „Vandens išgavimas iš paviršinių vandens telkinių“ pildo ir teikia veiklos vykdytojai, planuojantys eksploatuoti įrenginį, kuriame vykdoma ūkinė veikla atitinka Taisyklių 1 priedo 4 dalyje nurodytus kriterijus. Šioje dalyje pateikiama ši informacija (2 priedo 5 priedėlis):

33.1. paviršinio vandens telkinio, iš kurio planuojama išgauti vandenį, pavadinimas ir kategorija, identifikavimo kodas, tiksli vandens išgavimo vieta;

33.2. vandens telkinio charakteristika ir planuojamas išgauti vandens kiekis. Išgaunamo vandens kiekis apskaičiuojamas per metus išgaunamą ar numatomą išgauti vandens kiekį padalijus iš išgavimo dienų skaičiaus;

33.3. su šia specialiąja paraiškos dalimi pateikiama informacija apie stacionarųjį vandens išgavimo įrenginį (techniniai dokumentai, statybos projektas ir pan.).

34. Specialiąją paraiškos dalį „Laivų perdirbimas“ pildo ir teikia veiklos vykdytojai, planuojantys eksploatuoti įrenginius, atitinkančius Taisyklių 1 priedo 6 punkte nurodytus kriterijus. Šioje dalyje pateikiama ši informacija (2 priedo 6 priedėlis):

34.1. laivų perdirbimo metodas (-ai), naudojamas (-i) įrenginyje;

34.2. numatomas didžiausio galimo perdirbti įrenginyje laivo tipas ir dydis;

34.3. planuojamas didžiausias įrenginyje laikyti laivų, skirtų perdirbimui, kiekis vienu metu;

34.4. planuojamas didžiausias įrenginyje vienu metu perdirbamų laivų kiekis;

34.5. planuojama didžiausia įrenginio metinė laivų perdirbimo apimtis;

34.6. planuojamas didžiausias vienu metu įrenginyje laikyti laivų perdirbimo metu susidariusių atliekų kiekis (taikoma įrenginiams, kuriuose vietoje susidarančios atliekos laikomos trumpiau kaip Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme nustatytas laikinojo laikymo laikotarpis ir įrenginyje neatliekama su atliekų apdorojimu susijusi veikla);

34.7. planuojamas tolimesnis atliekų apdorojimas (taikoma įrenginiams, kuriuose vietoje susidarančios atliekos laikomos trumpiau nei Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme nustatytas laikinojo laikymo laikotarpis ir įrenginyje neatliekama su atliekų apdorojimu susijusi veikla);

34.8. jei įrenginyje planuojama perdirbti 500 GT ir didesnius laivus, pateikiama informacija apie perdirbamo laivo konstrukcijoje ir (ar) įrangoje esančias pavojingąsias medžiagas, įskaitant ir nurodytas Reglamento (ES) Nr. 1257/2013 I ir (ar) II prieduose, ir kaip jos bus laikomos ir tvarkomos (jei šios medžiagos netampa atliekomis). Apie įrenginį, kuriame perdirbami mažesni nei 500 GT laivai, ši informacija pateikiama, jei planuojama perdirbti laivus, kurių konstrukcijoje ir (ar) įrangoje yra pavojingųjų medžiagų (2 priedo 6 priedėlio 3 lentelė);

34.9. paraiškoje leidimui eksploatuoti įrenginį, kuriame bus vykdoma laivų perdirbimo veikla, pateikiami kiti papildomi duomenys, kaip bus vykdomi laivų perdirbimo įrenginiams Reglamento (ES) Nr. 1257/2013 13 straipsnio 1 dalyje nustatyti reikalavimai;

34.10. šioje specialiojoje paraiškos dalyje pateikiami šie dokumentai:

34.10.1. laisvos formos prašymas įrašyti į Europos laivų perdirbimo kompleksų sąrašą, jei įrenginys atitinka Reglamente (ES) Nr. 1527/2013 nustatytus reikalavimus;

34.10.2. laivų perdirbimo įrenginio planas;

34.10.3. teršimo incidentų likvidavimo lokalinis planas.

35. Specialiąją paraiškos dalį „Kvapų valdymas“ pildo ir teikia veiklos vykdytojai, planuojantys eksploatuoti įrenginį, kuriame vykdoma ūkinė veikla atitinka bent vieną Taisyklių 1 priedo 1–6 punktuose nurodytą kriterijų, jei įrenginyje bus vykdoma Taisyklių 1 priedo 1 priedėlyje nurodyta veikla. Šioje dalyje pateikiama ši informacija (2 priedo 7 priedėlis):

35.1. stacionarių kvapų šaltinių duomenys – kvapų šaltiniai, išmetamųjų dujų rodikliai (srauto greitis, temperatūra, tūrio debitas), kvapų šaltinių veikimo trukmė;

35.2. kvapų šaltinio vietos žemėlapis su pažymėtu kiekvienu šaltiniu, informacija apie įrenginio skleidžiamų kvapų atitiktį visuomenės sveikatos saugos teisės aktams ir tai pagrindžiantys dokumentai (laboratoriniai tyrimai, skaičiavimai);

35.3. kvapų valdymo (mažinimo) priemonės ir jų efektyvumo rodikliai. Kai vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymu atliktas poveikio visuomenės sveikatai vertinimas, pateikiama nuoroda į poveikio visuomenės sveikatai vertinimo dokumentus;

35.4. kvapų mažinimo priemonių efektyvumą įrodantys dokumentai.

36. Jei taikoma, paraiškoje pateikiami šie dokumentai ar veiklos vykdytojo patvirtinti jų nuorašai:

36.1. žemėlapis, kuriame pažymėta įrenginio vieta saugomų teritorijų ir biotopų, paviršinių vandens telkinių apsaugos juostų ir zonų, vandenviečių apsaugos zonų išsidėstymo atžvilgiu, pažymėti ir sunumeruoti taršos šaltiniai, vandens išgavimo iš paviršinių vandens telkinių vietos;

36.2. ūkio subjektų aplinkos monitoringo programa, parengta vadovaujantis Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. D1-546 „Dėl Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo“;

36.3. užpildyta Taisyklių 2 priedo 8 priedėlyje pateikta deklaracija;

36.4. užpildyta Taisyklių 2 priedo 9 priedėlyje pateikta deklaracija. Ją pildo veiklos vykdytojas, eksploatuojantis įrenginį, kuriame vykdoma ūkinė veikla atitinka Taisyklių 1 priedo 5 dalyje nurodytą kriterijų;

36.5. užpildyta Taisyklių 2 priedo 10 priedėlyje pateikta Deklaracija apie veikimo valandų skaičių. Ją pildo veiklos vykdytojas, kuris planuoja eksploatuoti vidutinį kurą deginantį įrenginį, kuris veiks ne daugiau kaip 500 arba 1000 veikimo valandų per metus (taikant slenkantį 3 arba 5 metų vidurkį), ir pageidauja pasinaudoti Vidutinių kurą deginančių įrenginių normų 19 arba 20 punkte nustatyta ribinių verčių taikymo išimtimi;

36.6. Nekilnojamojo turto centrinio duomenų banko registro išrašo kopija (žemės sklypo ir statinių); jei veikla vykdoma nuomos teise valdomoje teritorijoje ir (ar) statiniuose – nuomos sutarčių (kurios turi būti įregistruotos viešajame registre) kopijos;

36.7. valstybės rinkliavos už leidimo išdavimą ar pakeitimą sumokėjimą patvirtinantis dokumentas;

36.8. kiti dokumentai, kuriuos veiklos vykdytojas mano esant reikalingus.

 

V SKYRIUS

PARAIŠKOS GAUTI AR PAKEISTI LEIDIMĄ TEIKIMAS, DERINIMAS IR VIEŠINIMAS

 

37. Paraiška gauti ar pakeisti leidimą su pagal Taisykles reikalaujamais joje pateiktais dokumentais teikiama AAA el. paštu ar kitomis elektroninėmis ryšio priemonėmis, tiesiogiai ar per kontaktinį centrą, nurodytą Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme, išskyrus atvejus, kai nėra techninių galimybių tokiu būdu pateiktos informacijos atgaminti ar perskaityti. Tokiu atveju paraiška teikiama popieriniu formatu (susegta ar surišta) ir skaitmeninėje laikmenoje. Kartu su paraiška teikiamas lydraštis. Teikiant paraišką elektroniniame formate, paraiškos teikimo lydraštis ir Taisyklėse nurodytos deklaracijos turi būti pasirašytos kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuotos elektroninėmis ryšio priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą, nepakeičiamumą ir identifikuoti paraišką teikiantį asmenį. Paraiškos skaitmeninė rinkmena turi būti pateikta *.docx ar *.odt formatu ir *.pdf formatu, kiti kartu pateikiami dokumentai – *.pdf, *.docx, *.xlsx, *.odt, *.ods, *.tif formatais (pasirinktinai). Paraiškos priedai, kurių teikimą tik popieriniame formate nustato kiti teisės aktai, arba dokumentai, kurių gali būti teikiami tik originalai, teikiami atskirai, paraiškos teikimo lydraštyje atskirai nurodant popierinių dokumentų sąrašą.

38. Pareiškėjas gali nurodyti, kokius duomenis pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.116 straipsnio reikalavimus jis laiko komercine (gamybine) paslaptimi, kurie neviešinami ar kitaip neteikiami tretiesiems asmenims be raštiško pareiškėjo sutikimo. Tokia informacija ir asmens duomenys, teikiant paraišką elektroninėmis ryšio priemonėmis ar skaitmeninėje laikmenoje, turi būti atskirta ir pateikta atskirame aplanke; teikiant paraišką popieriniame formate, – pateikti atskirame voke. Teikdama paraišką derinti kitoms institucijoms, šią informaciją ir (ar) duomenis, taip pat asmens duomenis, AAA privalo informuoti šias institucijas, kad teikiami duomenys ir (arba) informacija laikomi komercine paslaptimi ir užtikrinti, kad teikiant paraišką elektroninėmis ryšio priemonėmis, tokia informacija būtų atskirta ir pateikta atskirame aplanke, o teikiant paraišką popieriniame formate,– tokia informacija būtų pateikta atskirame voke. Duomenys, veiklos vykdytojo nurodyti kaip komercinė (gamybinė) paslaptis, negali būti skelbiami viešai ar kitaip pateikiami tretiesiems asmenims be raštiško veiklos vykdytojo sutikimo. Teikdama paraišką derinti kitoms institucijoms, šią informaciją ir (ar) duomenis, taip pat asmens duomenis, AAA privalo informuoti šias institucijas, kad teikiami duomenys ir (arba) informacija laikomi komercine paslaptimi ir užtikrinti, kad teikiant paraišką elektroninėmis ryšio priemonėmis, tokia informacija būtų atskirta ir pateikta atskirame aplanke, o teikiant paraišką popieriniame formate, – tokia informacija būtų pateikta atskirame voke. Komercine (gamybine) paslaptimi negali būti laikoma informacija ir duomenys, kurie įstatymų ir kitus teisės aktų nustatyta tvarka turi būti prieinami visuomenei.

Asmens duomenys tvarkomi asmenų identifikacijos ir komunikacijos tikslais vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu. Dokumentai, kuriuose yra asmens duomenys, tvarkomi ir saugomi AAA patvirtintame dokumentacijos plane nurodytą bylos saugojimo terminą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 „Dėl Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“. Pasibaigus dokumentų saugojimo terminui, dokumentai, kuriuose yra asmens duomenų, sunaikinami, išskyrus tuos, kurie įstatymų ar kitų teisės aktų, reglamentuojančių duomenų saugojimą, nustatytais atvejais perduodami saugoti pagal Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, jo įgyvendinamuosius ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius tokių dokumentų saugojimą.

39. Jei pateikta paraiška gauti ar pakeisti leidimą su specialiąja paraiškos dalimi „Atliekų apdorojimas (naudojimas ar šalinimas, įskaitant laikymą ir paruošimą naudoti ar šalinti)“, paraišką reikia derinti su AAD.

40. Jei pateikta paraiška gauti ar pakeisti leidimą su specialiąja dalimi „Kvapų valdymas“, paraišką reikia derinti su NVSC.

41. Paraiška gauti ar pakeisti leidimą vertinama ir derinama šia tvarka:

41.1. AAA užregistruoja paraišką, per 3 darbo dienas paskelbia ją (be priedų) viešai interneto svetainėje ir ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo gavimo dienos įvertina, ar paraiška pateikta pagal Taisyklių reikalavimus, ar paraiškoje pateikti visi tinkamai įforminti duomenys ir (ar) dokumentai, ir (ar) pakanka informacijos ir duomenų, įskaitant informaciją, gautą atliekant PAV įstatyme nustatytas procedūras, jei tokios buvo atliekamos, leidimo sąlygoms nustatyti;

41.2. paraišką gauti ar pakeisti leidimą su specialiąja paraiškos dalimi „Atliekų apdorojimas (naudojimas ar šalinimas, įskaitant laikymą ir paruošimą naudoti ar šalinti)“ AAA ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo gavimo dienos, teikia šios paraiškos ir joje pateiktų dokumentų elektroninę versiją AAD. AAD pastabas ir (ar) pasiūlymus dėl atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plano ir atliekų naudojimo ar šalinimo techninio reglamento, o jei paraiška pateikta pakeisti leidimą – ir dėl paraiškos, turi pateikti AAA ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo paraiškos gavimo iš AAA dienos. Neatsakius per nustatytą terminą, laikoma, kad AAD pateiktiems dokumentams pastabų ir (ar) pasiūlymų neturi. AAD, peržiūrėjęs pateiktus dokumentus, teikia nuomonę, ar:

41.2.1. pagal atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plane pateiktą informaciją apie atliekų naudojimo ar šalinimo įrenginių uždarymo ir sutvarkymo, priežiūros po uždarymo priemones AAD galės patikrinti, ar tinkamai įgyvendintos Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plane numatytos priemonės veiklos vykdytojui nutraukus atliekų naudojimo ar šalinimo veiklą;

41.2.2. atliekų naudojimo ar šalinimo techniniame reglamente pateikiama informacija apie atliekų laikymą ir atliekų naudojimo ar šalinimo technologinį procesą (toliau – technologinis procesas) leis AAD vykdant aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę įvertinti bendrą ir atskirų atliekų rūšių kiekį atskiruose technologinio proceso etapuose ir vykdomas atliekų tvarkymo veiklos rūšis; ar, atsižvelgiant į veiklos vykdytojo aplinkos apsaugos kontrolės  rezultatus, planuojami atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos pakeitimai yra galimi leidimo sąlygų ir teisės aktų, reglamentuojančių atliekų tvarkymą, reikalavimų laikymosi užtikrinimui;

41.2.3. paraiškoje pakeisti leidimą nurodyti numatomi leidimo sąlygų pakeitimai atsižvelgiant į veiklos vykdytojo aplinkos apsaugos kontrolės  rezultatus galimi leidimo sąlygų ir teisės aktų, reglamentuojančių atliekų tvarkymą, reikalavimų laikymosi užtikrinimui;

41.3. paraišką gauti ar pakeisti leidimą su specialiąja paraiškos dalimi „Kvapų valdymas“ ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo gavimo dienos AAA teikia NVSC šia tvarka:

41.3.1. paraiška su lydraščiu NVSC teikiama el. paštu ar kitomis elektroninėmis ryšio priemonėmis vienu iš Taisyklių 37 punkte nurodytų formatų, išskyrus atvejus, kai nėra techninių galimybių tokiu būdu pateiktos informacijos atgaminti ar perskaityti. Teikimo lydraštyje nurodoma, kad pastabos turi būti pateiktos AAA ir pareiškėjui, pateikusiam paraišką. Jei galiojantis leidimas paskelbtas AAA interneto svetainėje, teikiant NVSC derinti paraišką dėl leidimo pakeitimo, AAA pateikia tikslią interneto tinklalapio nuorodą;

41.3.2. NVSC, vykdydamas Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas, privalo ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo paraiškos gavimo iš AAA dienos pagal kompetenciją įvertinti, ar paraiška atitinka visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus kvapų valdymo srityje ir reikalavimus Taisyklių specialiajai leidimo daliai „Kvapų valdymas“ ir atsakyti AAA ir pareiškėjui. Jei NVSC neturi pastabų ar pasiūlymų paraiškai, derina paraišką, kartu pateikdamas AAA užpildytą leidimo specialiąją dalį „Kvapų valdymas“.

42. Suinteresuota visuomenė turi teisę susipažinti su paraiška ir teikti pasiūlymus ar pastabas dėl paraiškos ir leidimo išdavimo ar pakeitimo 10 darbo dienų nuo informacijos apie gautą paraišką paskelbimo AAA interneto svetainėje dienos.

43. Jeigu AAA nepakanka duomenų ir informacijos leidimo sąlygoms nustatyti, paraiškos derinimo metu AAA turi teisę motyvuotai pareikalauti, kad veiklos vykdytojas pateiktų papildomus duomenis ir informaciją, nurodydama teisinį pagrindą ir kokioms konkrečioms leidimo sąlygoms nustatyti trūksta informacijos ir (ar) duomenų.

44. Priimdama sprendimą priimti paraišką arba nepriimti paraiškos AAA įvertina suinteresuotos visuomenės pateiktas pastabas ir (ar) pasiūlymus.

45. Sprendimą priimti paraišką AAA priima šia tvarka:

45.1. jei paraiška Taisyklėse nustatytais atvejais nebuvo teikta derinti kitoms institucijoms – nustačiusi, kad paraiška gauti ar pakeisti leidimą atitinka Taisyklių reikalavimus, paraiškoje pateikti visi tinkamai įforminti duomenys ir (ar) dokumentai, pakanka informacijos ir duomenų leidimo sąlygoms nustatyti, nėra nė vienos Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 192 straipsnyje nustatytos paraiškos nepriėmimo sąlygos, AAA priima sprendimą priimti paraišką ir per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo išsiunčia jį pareiškėjui;

45.2. jei paraiška Taisyklių 41.2 papunktyje nustatytu atveju buvo teikta derinti AAD – nustačiusi, kad paraiška gauti ar pakeisti leidimą atitinka Taisyklių reikalavimus, paraiškoje pateikti visi tinkamai įforminti duomenys ir (ar) dokumentai, pakanka informacijos ir duomenų leidimo sąlygoms nustatyti, AAD neturi pastabų ir (ar) pasiūlymų paraiškai ir pateiktiems dokumentams, dėl kurių paraiška negali būti priimta, arba per Taisyklių 41.2 papunktyje nustatytą laikotarpį nepateikia pastabų ir (ar) pasiūlymų paraiškai ir (ar) pateiktiems dokumentams ir jei pakanka informacijos ir duomenų leidimo sąlygoms nustatyti, nėra nė vienos Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 192 straipsnyje nustatytos paraiškos nepriėmimo sąlygos, AAA priima sprendimą priimti paraišką (išskyrus Taisyklių 49 punkte nurodytą atvejį) ir per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo išsiunčia jį pareiškėjui;

45.3. jei paraiška Taisyklių 41.3 papunktyje nustatytu atveju teikta derinti NVSC, – AAA priima sprendimą priimti paraišką, surašo jį ant AAA blanko ir per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo išsiunčia jį pareiškėjui, nustačiusi, kad:

45.3.1. paraiška gauti ar pakeisti leidimą atitinka Taisyklių reikalavimus, paraiškoje pateikti visi tinkamai įforminti duomenys ir (ar) dokumentai, pakanka informacijos ir duomenų leidimo sąlygoms nustatyti ir nėra nė vienos Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 192 straipsnyje nustatytos paraiškos nepriėmimo sąlygos;

45.3.2. NVSC neturi pastabų ir (ar) pasiūlymų paraiškai ir pateiktiems dokumentams, dėl kurių paraiška negali būti priimta arba pateikia pastabas, nesusijusias su Taisyklių 3 priedo 7 priedėlyje nurodyta informacija ir planuojamomis kvapų kontrolės priemonėmis, ir Taisyklių 41.3.2 papunktyje nustatyta tvarka pateikia leidimo sąlygas kvapų valdymui arba;

45.3.3. per Taisyklių 41.3.2 papunktyje nustatytą laikotarpį NVSC nepateikia pastabų ir (ar) pasiūlymų paraiškai ir (ar) pateiktiems dokumentams.

46. Sprendimą nepriimti paraiškos AAA priima vadovaudamasi Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 192 straipsnyje nurodytais atvejais šia tvarka:

46.1. jei paraiška Taisyklėse nustatytais atvejais nebuvo teikta derinti kitoms institucijoms – nustačiusi, kad paraiška gauti ar pakeisti leidimą neatitinka Taisyklių reikalavimų, paraiškoje pateikti ne visi ar netinkamai įforminti duomenys ir (ar) dokumentai, paraiškoje ir (ar) kituose dokumentuose, naudojamuose nustatant taršos leidimo sąlygas, pateikta neteisinga informacija, nepakanka informacijos ir duomenų, kurių reikia leidimo sąlygoms nustatyti, arba nustatoma kita Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 192 straipsnyje nustatyta sąlyga, dėl kurios paraiškos negalima priimti, AAA priima sprendimą nepriimti paraiškos, kuriame pateikia pastabas ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, išsiunčia jį pareiškėjui, nurodydama jam prievolę patikslinti paraišką ir (ar) kartu pateiktus dokumentus – pateikti trūkstamus dokumentus ar informaciją arba pateikti paaiškinimus, kartu grąžindama paraišką. Paraiška negrąžinama, jei buvo pateikta el. paštu ar kitomis elektroninėmis ryšio priemonėmis;

46.2. jei paraiška Taisyklių 41.2 papunktyje nustatytu atveju buvo teikta derinti AAD, – nustačiusi, kad paraiška gauti ar pakeisti leidimą neatitinka Taisyklių reikalavimų, paraiškoje pateikti ne visi ar netinkamai įforminti duomenys ir (ar) dokumentai, AAD pateikia pastabų ir (ar) pasiūlymų paraiškai ir (ar) joje pateiktiems dokumentams ir AAA nustato, kad dėl jų paraiškos negalima priimti, jei nepakanka informacijos ir (ar) duomenų, kurių reikia leidimo sąlygoms nustatyti, arba nustatoma kita Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 192 straipsnyje nustatyta sąlyga, dėl kurios paraiška negali būti priimta, AAA priima sprendimą nepriimti paraiškos, kuriame pateikia apibendrintas savo ir AAD pastabas, surašo jį ant AAA blanko ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo, išsiunčia jį pareiškėjui, nurodydama jam prievolę patikslinti paraišką ir (ar) joje pateiktus dokumentus – pateikti trūkstamus dokumentus ar informaciją arba pateikti paaiškinimus, kartu grąžindama paraišką. Paraiška negrąžinama, jei buvo pateikta el. paštu ar kitomis elektroninėmis ryšio priemonėmis;

46.3. jei paraiška Taisyklių 41.3 papunktyje nustatytu atveju buvo teikta derinti NVSC ir NVSC pateikė pastabų ar pasiūlymų – AAA priima sprendimą nepriimti paraiškos, kurį surašo ant AAA blanko, prideda NVSC pastabas ir per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo išsiunčia jį pareiškėjui, nurodydama jam prievolę patikslinti paraišką ir (ar) joje pateiktus dokumentus – pateikti trūkstamus dokumentus ar informaciją arba pateikti paaiškinimus, kartu grąžindama paraišką, išskyrus atvejus, jei paraiška buvo pateikta el. paštu ar kitomis elektroninėmis ryšio priemonėmis, nustačiusi, kad:

46.3.1. paraiška gauti ar pakeisti leidimą neatitinka Taisyklių reikalavimų, paraiškoje pateikti nevisi ar netinkamai įforminti duomenys ir (ar) dokumentai, nepakanka informacijos ir duomenų leidimo sąlygoms nustatyti arba nustatyta nors viena Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 192 straipsnyje nurodyta paraiškos nepriėmimo sąlyga;

46.3.2. NVSC pateikė pastabų ir (ar) pasiūlymų paraiškai ir pateiktiems dokumentams, dėl kurių paraiškos negalima priimti;

46.4. jei paraiška leidimui pakeisti teikiama todėl, kad buvo nustatytas Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 192 straipsnio 9 dalies 4 arba 5 punkte nurodytas leidimo pakeitimo atvejis, sprendime nepriimti paraiškos nurodomas 20 darbo dienų terminas patikslintos paraiškos pateikimui ir nurodoma, kad per šį terminą nepateikus patikslintos paraiškos, bus pradėta leidimo galiojimo panaikinimo procedūra Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 192 straipsnio 11 dalies 4 punkte nurodytu pagrindu.

47. Jei buvo priimtas sprendimas nepriimti paraiškos, gavus pagal šiame sprendime nurodytas pastabas patikslintą paraišką, ši paraiška nagrinėjama, derinama ir sprendimas priimti šią paraišką arba nepriimti šios paraiškos priimamas Taisyklių 39–49 punktuose nustatyta tvarka.

48. Sprendimas priimti paraišką arba, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 192 straipsnyje nustatytais pagrindais, nepriimti paraiškos priimamas ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo paraiškos gavimo dienos. Sprendimas priimti paraišką ir priimta paraiška ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos, paskelbiami AAA interneto svetainėje.

49. Jei Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme nustatytais atvejais veiklos vykdytojas privalo turėti laidavimo draudimo sutartį arba banko garantiją, (toliau – finansinis užtikrinimas), AAA Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plano rengimo, derinimo ir įgyvendinimo tvarkos apraše nustatyta tvarka informuodama veiklos vykdytoją apie sprendimą dėl atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plano suderinimo nurodo, kad atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 11 straipsnyje nustatytus reikalavimus atliekas naudojančioms ar šalinančioms įmonėms, sprendimas priimti paraišką gauti ar pakeisti leidimą bus priimtas, kai veiklos vykdytojas AAA pateiks finansinį užtikrinimą, t. y. kai atsižvelgiant į Taisyklių 41 punkte nustatytus reikalavimus bus pateikti visi tinkamai įforminti dokumentai. Veiklos vykdytojui pateikus finansinį užtikrinimą, AAA priima sprendimą priimti paraišką ne vėliau kaip per 4 darbo dienas nuo finansinio užtikrinimo pateikimo AAA dienos, išskyrus atvejus, jei Taisyklių 41 punkte nustatyta tvarka nustato, kad dėl kitų priežasčių paraiškos negalima priimti ir per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo išsiunčia pareiškėjui patvirtinimą, kad paraiška priimta.

50. Nagrinėjant patikslintą paraišką, negalima teikti pastabų dėl paraiškos atitikties Taisyklių reikalavimams, reikalaujama informacijos ir (arba) duomenų, kurių AAA nenurodė ir (ar) neprašė nagrinėdama pirminę paraišką, tačiau galėjo pareikalauti. Ši nuostata netaikoma, jei AAA pateikia motyvuotą pagrindimą, kodėl nepateikė tam tikrų pastabų pirminei paraiškai, arba jei patikslintoje paraiškoje pasikeitė kiti duomenys ar informacija arba atsirado kitų duomenų ar informacijos, dėl kurių paraiškos negalima priimti Taisyklėse nustatyta tvarka, nors dėl jų nebuvo teiktos pastabos nagrinėjant pirmą kartą pateiktą paraišką.

51. Prieš priimdama sprendimą priimti paraišką arba nepriimti paraiškos, AAA savo iniciatyva arba veiklos vykdytojui paprašius turi teisę žodžiu aptarti savo pastabas su veiklos vykdytoju. Pastabų aptarimo rezultatai įforminami pasitarimo protokolu ir pateikti veiklos vykdytojui kartu su spendimu priimti paraišką arba nepriimti paraiškos.

 

VI SKYRIUS

REIKALAVIMAI LEIDIMUI AR JO PAKEITIMUI RENGTI

 

52. Pagal Taisyklių 3 priede pateiktą pavyzdį leidimą rengia AAA.

53. Leidimui rengti arba pakeisti naudojami veiklos vykdytojo paraiškoje pateikti duomenys, paraiškoje pateikti dokumentai, teisės aktai, kuriuose nustatyti aplinkos apsaugos, prireikus – ir visuomenės sveikatos priežiūros reikalavimai įrenginyje vykdomai veiklai (kai tokie reikalavimai nustatyti), PAV ataskaitos, PAV sprendimo arba informacijos atrankai ir atrankos išvados duomenys (jei atliktos PAV įstatyme nustatytos procedūros).

54. Rengdama leidimą, AAA privalo aptarti su veiklos vykdytoju visus ginčytinus klausimus, įskaitant išmetamo ar išleidžiamo teršalų kiekio apskaičiavimo metodo (metodikų) pasirinkimą, išmetamo ar išleidžiamo teršalų kiekio (koncentracijos) matavimo metodų pasirinkimą, duomenų vertinimą.

55. Leidimą sudaro:

55.1. titulinis lapas;

55.2. bendroji dalis;

55.3. specialioji (-iosios) dalis (-ys), kurioje (-iose) nustatomos leidimo sąlygos;

55.4. leidimo priedai:

55.4.1. AAA priimta paraiška gauti ar pakeisti leidimą;

55.4.2. ŠESD stebėsenos planas;

55.4.3. ūkio subjekto aplinkos monitoringo programa;

55.4.4. atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas ir atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo planas;

55.4.5. išsami nuotekų valymo įrenginių schema, kurioje pažymėtos visos nevalytų, valomų ir išvalytų nuotekų tekėjimo linijos ir jas valdančios sklendės, vietos, kuriose viena nuotekų linija prijungta prie kitos (pvz., apvadinė linija), ir vietos, kur nuotekos gali patekti į aplinką (išleistuvas, avarinis išleistuvas);

55.4.6. kai leidimas pakeistas – AAA sprendimas (sprendimai) dėl leidimo pakeitimo; kai leidimo sąlygos patikslintos – AAA sprendimas (sprendimai) dėl leidimo sąlygų tikslinimo, nurodytas Taisyklių 80.3 papunktyje;

55.4.7. leidimo priedų sąrašas (3 priedo 9 priedėlis), kuris koreguojamas pakeitus priedus ar AAA priėmus sprendimą pakeisti ar tikslinti leidimą.

56. Leidimo specialiosios dalys:

56.1. Nuotekų tvarkymas ir išleidimas;

56.2. Aplinkos oro taršos valdymas;

56.3. Klimato kaitos valdymas;

56.4. Atliekų apdorojimas (naudojimas ar šalinimas, įskaitant laikymą ir paruošimą naudoti ar šalinti);

56.5. Vandens išgavimas iš paviršinių vandens telkinių;

56.6. Laivų perdirbimas;

56.7. Kvapų valdymas (išduodama, kai reikia bet kurios kitos Taisyklių 56.1–56.6 papunkčiuose nurodytos leidimo specialiosios dalies).

57. Leidimo sąlygomis laikoma:

57.1. leidimo specialiojoje (-iosiose) dalyje (-yse) pateikti duomenys ir (ar) informacija;

57.2. ūkio subjekto aplinkos monitoringo programa;

57.3. AAA sprendimas (ar sprendimai) tikslinti leidimo sąlygas, nurodytas Taisyklių 80.3 papunktyje;

57.4. atliekų naudojimo ar šalinimo techniniame reglamente pateikti duomenys ir (ar) informacija:

57.4.1. atliekų laikymo vieta, jos plotas, atliekų laikymo sąlygos;

57.4.2. atliekų naudojimo ar šalinimo technologinio proceso aprašymas, kuriame nurodomi duomenys apie naudojamas ir (ar) šalinamas atliekas, pagrindinius technologinio proceso etapus, jų metu naudojamas medžiagas, susidarančias atliekas, nuotekas, teršalų išmetimą į aplinkos orą;

57.5. išsami nuotekų valymo įrenginių schema, kurioje pažymėtos visos nevalytų, valomų ir išvalytų nuotekų tekėjimo linijos ir jas valdančios sklendės, vietos, kur viena nuotekų linija prijungta prie kitos (pvz., apvadinė linija), ir vietos, kur nuotekos gali patekti į aplinką (išleistuvas, avarinis išleistuvas).

58. Leidimo tituliniame lape rašomas veiklos vykdytojo pavadinimas, buveinės adresas, ūkinės veiklos objekto pavadinimas ir adresas, leidimą sudarančios specialiosios dalys, leidimo išdavimo ir keitimų datos, kita Taisyklių 3 priede pateikto leidimo titulinio lapo pavyzdyje nurodyta informacija.

59. Leidimo bendrojoje dalyje nurodoma:

59.1. duomenys apie įrenginį (jo dalį, kelis įrenginius ar jų dalis):

59.1.1. ūkinės veiklos objekto (įrenginio ar įrenginių) pavadinimas, jo projektinis pajėgumas, adresas;

59.1.2. jei įrenginį (jo dalį, kelis įrenginius ar jų dalis) eksploatuoja ar valdo nuosavybės, nuomos, panaudos, patikėjimo teisės ar kitu teisiniu pagrindu keli ūkio subjektai – konkreti kiekvieno ūkio subjekto (veiklos vykdytojo) atsakomybė pagal pateiktą deklaraciją;

59.2. informacija apie kiekviename įrenginyje (jo dalyje, keliuose įrenginiuose ar jų dalyse) vykdomą ūkinę veiklą:

59.2.1. įrenginyje (jo dalyje, keliuose įrenginiuose ar jų dalyse) vykdomos veiklos rūšys ir kriterijai, pagal kuriuos išduodamas leidimas įrenginiui;

59.2.2. trumpas įrenginyje (jo dalyje, keliuose įrenginiuose ar jų dalyse) naudojamų technologijų, vykdomos veiklos aprašymas;

59.2.3. kai leidimas išduodamas su specialiąja dalimi „Klimato kaitos valdymas“ – kuriai veiklos rūšiai ar rūšims priskiriama ŠESD išmetanti ūkinė veikla.

60. Leidimo sąlygos vienoje ar keliose specialiosiose leidimo dalyse nustatomos įrenginiui pagal Taisyklių 1 priedo kriterijus, kuriuos atitinkančio įrenginio eksploatavimui reikia gauti leidimą:

60.1. specialiojoje leidimo dalyje „Nuotekų tvarkymas ir išleidimas“ (3 priedo 1 priedėlis) nurodoma:

60.1.1. vandens telkinys (priimtuvas), į kurį leidžiama išleisti nuotekas ir tiksli išleidimo vieta;

60.1.2. leidžiamų išleisti nuotekų kiekis ir jų užterštumas (normatyvai), tarp jų prioritetinėmis medžiagomis;

60.1.3. kitos sąlygos nuotekoms tvarkyti ir išleisti, nustatomos pagal aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus;

60.2. specialiojoje leidimo dalyje „Aplinkos oro taršos valdymas“ (3 priedo 2 priedėlis) nurodoma:

60.2.1. bendras leidžiamų išmesti į aplinkos orą teršalų sąrašas, kiekvieno teršalo kiekis ir bendras jų kiekis;

60.2.2. leidžiama tarša į aplinkos orą iš kiekvieno stacionaraus taršos šaltinio;

60.2.3. įrenginio eksploatavimo reglamentavimas neįprastomis (neatitiktinėmis) veiklos sąlygomis, apie kurias veiklos vykdytojas informavo pagal Taisyklių 25.1.9 papunktį, ir įrenginio eksploatavimo reglamentavimas, atsižvelgiant į paraiškoje pagal Taisyklių 25.1.6 papunktį pateiktą informaciją apie skirtingo intensyvumo veiklos vykdymo laikotarpius;

60.2.4. kitos sąlygos, jei būtina mažinti aplinkos oro taršą arba gerinti aplinkos oro kokybę;

60.3. specialiojoje leidimo dalyje „Klimato kaitos valdymas“ (3 priedo 3 priedėlis) nurodoma:

60.3.1. šaltiniai, iš kurių į atmosferą išmetamos ŠESD ir jų pavadinimas;

60.3.2. ŠESD stebėsenos ir apskaitos plano pateikimo ir tvirtinimo data;

60.4. specialiojoje leidimo dalyje „Atliekų apdorojimas (naudojimas ar šalinimas, įskaitant laikymą ir paruošimą naudoti ar šalinti)“ nurodoma:

60.4.1. informacija pagal Taisyklių 3 priedo 4 priedėlio A ir (ar) B dalis;

60.4.2. prievolė turėti galiojantį finansinį užtikrinimą, jei šis reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu, ir kitos sąlygos atliekų apdorojimui, įskaitant laikymą ir paruošimą naudoti ar šalinti, nustatomos pagal aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus;

60.5. specialiojoje leidimo dalyje „Vandens išgavimas iš paviršinių vandens telkinių“ (3 priedo 5 priedėlis) nurodoma:

60.5.1. paviršinio vandens telkinio, iš kurio leidžiama išgauti vandenį, pavadinimas ir kategorija, identifikavimo kodas, tiksli vandens išgavimo vieta;

60.5.2. leidžiamas išgauti vandens kiekis;

60.5.3. kitos sąlygos vandens išgavimui iš paviršinių vandens telkinių nustatomos pagal aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus;

60.6. specialiojoje leidimo dalyje „Laivų perdirbimas“ nurodoma:

60.6.1. įrenginyje leidžiamas taikyti laivų perdirbimo metodas (-ai);

60.6.2. įrenginyje leidžiamas didžiausias perdirbti laivo tipas ir dydis;

60.6.3. didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti laivų, skirtų perdirbti, kiekis įrenginyje;

60.6.4. didžiausias leidžiamas įrenginyje vienu metu perdirbamų laivų kiekis;

60.6.5. didžiausia įrenginio metinė laivų perdirbimo apimtis;

60.6.6. didžiausias leidžiamas įrenginyje vienu metu laikyti atliekų, susidariusių laivo perdirbimo metu, kiekis (taikoma įrenginiams, kuriuose vietoje susidarančios atliekos laikomos trumpiau nei Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme nustatytas laikinojo laikymo laikotarpis ir nevykdoma su atliekų apdorojimu susijusi veikla);

60.6.7. tolimesnis atliekų apdorojimas (taikoma įrenginiams, kuriuose laivu perdirbimo metu susidarančios atliekos jų susidarymo vietoje yra laikomos trumpiau nei Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme nustatytas laikino laikymo laikotarpis ir neatliekama su atliekų apdorojimu susijusi veikla);

60.6.8. įrenginio veiklos apribojimai ir sąlygos, įskaitant pavojingųjų atliekų laikymą ir (ar) tvarkymą;

60.6.9. pavojingųjų medžiagų, įskaitant nurodytų Reglamento (ES) Nr. 1257/2013 I ir (ar) II prieduose, saugojimas, tvarkymas (jei po laivo perdirbimo jos netampa atliekomis);

60.6.10. įrenginio veiklos apribojimai ir sąlygos dėl pavojingųjų medžiagų laikymo, tvarkymo;

60.6.11. įrenginio veiklos apribojimai ir (ar) kitos sąlygos laivų perdirbimui pagal aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus;

60.6.12. šios specialiosios leidimo dalies galiojimo terminas;

60.7. specialiojoje leidimo dalyje „Kvapų valdymas“ nurodoma:

60.7.1. kvapų šaltiniai ir didžiausias leidžiamas kvapo emisijos rodiklis;

60.7.2. kvapų valdymo (mažinimo) priemonės (pvz., tinkamas rezervuarų įrengimas, jų uždengimas ar uždarymas, garų, susidarančių užpildant rezervuarus, surinkimas ir apdorojimas ir pan.);

60.8. specialiųjų leidimo dalių lentelėse „Kitos sąlygos“ nurodomi reikalavimai, vadovaujantis paraiškos bendrosios dalies informacija, reikalaujama pagal Taisyklių 25.1.7, 25.1.8 ir 25.1.9 papunkčius, kitos sąlygos, būtinos Taisyklių 29.5, 32.2.1–32.2.9 papunkčiuose nurodytų teisės aktų reikalavimų laikymosi užtikrinimui.

61. Kiekviena specialioji leidimo dalis rengiama pagal Taisyklių 3 priedo atitinkamame priedėlyje pateiktą pavyzdį. Jei įrenginyje vykdoma ar planuojama vykdyti veikla neapima tam tikrų sričių, nurodytų leidimo specialiųjų dalių pavyzdžiuose (pvz., atliekas leidžiama naudoti, bet neleidžiama šalinti ar pan.) arba leidžiama vykdyti veikla ar leidžiamas eksploatuoti įrenginys neturi tam tikro poveikio aplinkos komponentams ar žmonių sveikatai (pvz., nesusidaro tam tikri teršalai ar pan.), leidimo specialiųjų dalių atitinkamos lentelės nepildomos, tačiau paliekamas jų eilės numeris, pavadinimas ir lentelės vietoje įrašomas pagrindimas, kodėl ši lentelė nepildoma.

62. Kai reikia užtikrinti, kad iš įrenginio stacionarių taršos šaltinių išmetamas ar išleidžiamas teršalo kiekis, pasklidęs aplinkoje, neviršytų teisės akte tam teršalui nustatytos aplinkos kokybės normos, AAA, įvertinusi paraiškoje pateiktus duomenis ir dokumentus, įrenginio eksploatavimo vietos sąlygas, leidime turi nustatyti griežtesnę (-es) išmetamo ar išleidžiamo teršalo ribinę vertę, negu nustatyta (-os) tam tikros ūkinės veiklos vykdymą reglamentuojančiuose teisės aktuose. 

 

VII SKYRIUS

LEIDIMO IŠDAVIMAS, LEIDIMO SĄLYGŲ PERŽIŪRĖJIMAS IR LEIDIMO PAKEITIMAS

 

63. Sprendimas išduoti ar pakeisti leidimą ir leidimas teikiami elektroniniame formate (išskyrus atvejus, kai tam nėra techninių galimybių) ir turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuotas elektroninėmis ryšio priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą, nepakeičiamumą ir identifikuoti sprendimą priėmusį asmenį. Jei leidimas išduodamas popieriniame formate, Leidimo tituliniame lape pasirašo AAA atsakingas asmuo.

64. Leidimas išduodamas ar pakeičiamas arba atsisakoma jį išduoti ar pakeisti AAA sprendimu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 192 straipsnyje nurodytomis sąlygomis. Sprendimas išduoti ar pakeisti leidimą arba neišduoti ar nekeisti leidimo surašomas AAA blanke. Leidimas ar jo pakeitimas rengiamas pagal priimtą paraišką.

65. Leidimas išduodamas, pakeičiamas arba motyvuotai atsisakoma jį išduoti arba pakeisti ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo paraiškos priėmimo AAA dienos. Dėl objektyvių priežasčių AAA motyvuotu sprendimu, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, gali ne ilgiau kaip 10 darbo dienų pratęsti terminą sprendimui priimti. Veiklos vykdytojui apie leidimo išdavimo ar pakeitimo termino pratęsimą pranešama raštu ir nurodomos pratęsimo priežastys.

66. Leidimui suteikiamas registracijos numeris; pakeistam leidimui registracijos numeris nekeičiamas. Sprendime išduoti ar pakeisti leidimą turi būti nurodyta, kad prieš pradėdamas eksploatuoti naują ar pakeistą (išplėstą) įrenginį veiklos vykdytojas privalo prieš 10 darbo dienų raštu informuoti AAA ir AAD apie naujo ar pakeisto (išplėsto) įrenginio eksploatavimo pradžią.

67. Leidimas ir su jo išdavimu ar pakeitimu susiję dokumentai saugomi AAA Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

68. Leidimas turi būti pakeistas esant bent vienai iš Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 192 straipsnyje nurodytų leidimo pakeitimo sąlygų.

69. Leidimui pakeisti veiklos vykdytojas pateikia AAA paraišką ir dokumentus, patvirtinančius pasikeitusius duomenis. Keičiant leidimą, pakeičiama visa specialioji dalis, kurioje pasikeitė duomenys, bendroji dalis, jei pasikeitė joje nurodyti duomenys ir surašomas naujas leidimo titulinis lapas (viršelis). Jeigu keičiami tik Taisyklių 55.4.2–55..4 papunkčiuose nurodyti leidimo priedai, nekeičiant leidimo sąlygų, paraiška neteikiama. Šie dokumentai keičiami pagal šių dokumentų rengimui ir (ar) keitimui nustatytus reikalavimus.

70. AAA sprendimas pakeisti leidimą priimamas Taisyklėse naujo leidimo išdavimui nustatyta tvarka ir terminais.

71. Veiklos vykdytojas privalo nedelsdamas pranešti AAA apie bet kokius planuojamus įrenginio pobūdžio ar veikimo pakeitimus ar išplėtimą, kurie gali daryti poveikį aplinkai (kurą deginančių įrenginių atveju – išmetamų teršalų ribinių verčių laikymuisi); apie bet kokius planuojamus atliekų tvarkymo įrenginyje vykdomos atliekų apdorojimo (naudojimo ar šalinimo, įskaitant laikymą ir paruošimą naudoti ar šalinti) veiklos pakeitimus. Pranešime veiklos vykdytojas pateikia informaciją remdamasis poveikio aplinkai vertinimo dokumentais arba informacija atrankai, jei tokios procedūros atliktos, arba išsamią informaciją apie planuojamus pakeitimus ir jų poveikį aplinkai.

72. Siekdama užtikrinti Taisyklių 21 punkte nurodytų principų laikymąsi, užtikrinti, kad įrenginys būtų eksploatuojamas pagal leidimo sąlygas, ir leidimo sąlygos atitiktų teisės aktų reikalavimus, AAA privalo peržiūrėti leidimo sąlygas šiais atvejais:

72.1. kai aplinkos monitoringo (stebėsenos) rezultatai ar kitaip gauti aplinkos kokybės duomenys rodo, kad įrenginio keliama tarša yra leistina, tačiau daro reikšmingą neigiamą poveikį aplinkai;

72.2. įsigaliojus naujiems arba pasikeitus tiesiogiai taikomų Europos Sąjungos aplinkos apsaugos teisės aktų reikalavimams, aplinkos apsaugą reglamentuojančių Lietuvos Respublikos įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų, aplinkos apsaugos normatyvų, aplinkos apsaugos standartų, aplinkos kokybės normų reikalavimams, kuriais vadovaujantis nustatomos leidimo sąlygos;

72.3. AAA priėmus Inventorizacijos ataskaitą pagal Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ir ataskaitų teikimo taisykles; ši nuostata netaikoma peržiūrint kurą deginančių įrenginių leidimo sąlygas;

72.4. veiklos vykdytojo prašymu, kai leidime nustatytos sąlygos tam tikram laikotarpiui;

72.5. gavusi Taisyklių 71 punkte nurodytą informaciją;

72.6. kai AAD pateikia informaciją apie nustatytus leidimo sąlygų pažeidimus;

72.7. veiklos vykdytojo prašymu, jeigu per metus (bet ne mažiau kaip 5 laboratoriniai tyrimai iš eilės, bent vienas iš jų valstybės laboratorinės kontrolės) išleidžiamose nuotekose nenustatyta pavojingų medžiagų, nurodytų Nuotekų tvarkymo reglamento 2 priede, ribinės koncentracijos viršijimo arba tokios medžiagos neaptikta (jeigu pavojinga medžiaga nenurodyta Nuotekų tvarkymo reglamento 2 priede arba jai nenustatyta ribinė koncentracija);

72.8. kai leidime nustatytos pavojingų medžiagų, nurodytų Nuotekų tvarkymo reglamento 1 priede ir (ar) 2 priedo A dalyje ir (ar) B dalies B1 sąraše ribinės vertės ir sąlygos šias medžiagas išleisti su nuotekomis;

72.9. kai NVSC, vykdydamas Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 192 straipsnio 9 dalies 3 punkto reikalavimus, nustato, kad, pasikeitus arba įsigaliojus naujiems visuomenės sveikatos priežiūrą reguliuojantiems teisės aktams, taršos leidime reikia nustatyti griežtesnes ar papildomas kvapų valdymo sąlygas arba kad turi būti taikomos kitos kvapų sumažinimo priemonės, ir pateikia AAA konkrečią informaciją, koks turi būti AAA sprendimo turinys (t. y. ar reikia keisti leidimą, nurodo, įrenginio pavadinimą, galiojančias keistinas sąlygas ir kaip jos turi būti pakeistos) ir pateikia pagrindimą sprendimui priimti;

72.10. kai NVSC, vykdydamas Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 192 straipsnio 9 dalies 4 punkto reikalavimus, 2 kartus per metus nustato, kad fizinis ar juridinis asmuo pažeidė taršos leidimo sąlygas, susijusias su kvapų valdymu, ir pateikia sprendimą, kad tokių pažeidimų prevencijai reikia sugriežtinti arba įrašyti papildomas taršos leidimo sąlygas, kuriame nurodo galiojančias keistinas sąlygas ir kaip jos turi būti pakeistos ir pateikia pagrindimą AAA sprendimui priimti;

72.11. iš kitų institucijų gavusi informaciją apie įrenginio ir (ar) jame vykdomos veiklos pakeitimus, aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus;

72.12. savivaldybei Bendruosiuose savivaldybių aplinkos monitoringo nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. D1-436 „Dėl Bendrųjų savivaldybių aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo“, nustatyta tvarka informavus, kad savivaldybės arba ūkio subjekto aplinkos monitoringo duomenys rodo, kad ūkio subjekto keliama tarša blogina aplinkos būklę ir pasiūlius, kokias ir kaip sąlygas reikėtų tikslinti.

73. Leidimo sąlygos Taisyklių 72.8 papunktyje nurodytu atveju turi būti peržiūrimos ne rečiau kaip kas ketverius metus, skaičiuojant nuo pirmojo pagal Taisykles išduoto ar pakeisto leidimo išdavimo ar pakeitimo datos. Peržiūrint leidimo sąlygas vadovaujamasi Nuotekų tvarkymo reglamente nustatytais reikalavimais.

74. Peržiūrėdama leidimo sąlygas, AAA naudojasi AAD atliktų tikrinimų rezultatais, veiklos vykdytojo atliekamo aplinkos monitoringo (stebėsenos) duomenimis, ir (ar) kita Taisyklėse nustatyta tvarka gauta informacija. Jei nepakanka informacijos leidimo sąlygoms peržiūrėti ir įvertinti, AAA turi teisę prašyti veiklos vykdytojo pateikti informaciją, įskaitant trūkstamus teršalų išmetimo ar išleidimo monitoringo (stebėsenos) rezultatus ir kitus duomenis. Veiklos vykdytojas privalo pateikti šiame punkte nurodytą informaciją AAA ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos, jeigu šią informaciją turi, arba raštu paaiškinti, kodėl jos negali pateikti.

75. Kai leidimo sąlygos peržiūrimos vadovaujantis Taisyklių 72.3 papunkčiu, dėl leidimo pakeitimo ar leidimo sąlygų patikslinimo sprendžiama įvertinus šiuos kriterijus:

75.1. kai veiklai taikomi PAV įstatymo reikalavimai ir inventorizacijos ataskaitoje nustatoma:

75.1.1. leidime nenurodytas naujas taršos šaltinis, naujas teršalas leidime nurodytame taršos šaltinyje, iš leidime nurodyto taršos šaltinio išmetamo teršalo koncentracija (maksimalus vienkartinis dydis) ir (ar) metinis kiekis viršija daugiau kaip 25 proc. nustatytą leidimo sąlygose – leidimas pakeičiamas Taisyklėse nustatyta tvarka atlikus procedūras pagal PAV įstatymo 3 straipsnio 6 dalies reikalavimus;

75.1.2. iš leidime nurodyto taršos šaltinio išmetamo teršalo koncentracija (maksimalus vienkartinis dydis) ir (ar) metinis kiekis yra ne daugiau kaip 25 proc. didesnis už nustatytą leidimo sąlygose ir veiklos vykdytojas pagal Taisyklių 17.2 papunkčio reikalavimus įrodo, kad veiklos vykdymo metu į aplinkos orą išmetami teršalai neviršija jiems nustatytos aplinkos oro kokybės normos arba iš leidime nurodyto taršos šaltinio išmetamo teršalo koncentracija (maksimalus vienkartinis dydis) ir (ar) metinis kiekis yra mažesnis už nustatytą leidimo sąlygose – leidimas nekeičiamas. Jei veiklos vykdytojas prašo, leidimo sąlygos tikslinamos Taisyklių 80 punkte nustatyta tvarka pagal inventorizacijos ataskaitos duomenis;

75.2. kai veiklai netaikomi PAV įstatymo reikalavimai ir inventorizacijos ataskaitoje nustatoma:

75.2.1. naujas leidime nenurodytas taršos šaltinis, naujas teršalas leidime nurodytame taršos šaltinyje, iš leidime nurodyto taršos šaltinio išmetamo teršalo koncentracija (maksimalus vienkartinis dydis) ir (ar) metinis kiekis yra didesnis viršija 25 proc. nustatytą leidimo sąlygose –leidimo sąlygos patikslinamos Taisyklių 80 punkte nustatyta tvarka pagal inventorizacijos ataskaitos duomenis pagal Taisyklių 11 punkto reikalavimus įrodžius, kad veiklos vykdymo metu į aplinkos orą išmetami teršalai neviršija jiems nustatytos aplinkos oro kokybės normos;

75.2.2. iš leidime nurodyto taršos šaltinio išmetamo teršalo koncentracija (maksimalus vienkartinis dydis) ir (ar) metinis kiekis yra ne daugiau kaip 25 proc. didesnis už nustatytą leidimo sąlygose ir veiklos vykdytojas pagal Taisyklių 17.2 papunkčio reikalavimus įrodo, kad veiklos vykdymo metu į aplinkos orą išmetami teršalai neviršija jiems nustatytos aplinkos oro kokybės normos arba iš leidime nurodyto taršos šaltinio išmetamo teršalo koncentracija (maksimalus vienkartinis dydis) ir (ar) metinis kiekis yra mažesnis už nustatytą leidimo sąlygose – leidimas nekeičiamas. Jei veiklos vykdytojas prašo, leidimo sąlygos tikslinamos Taisyklių 80 punkte nustatyta tvarka pagal inventorizacijos ataskaitos duomenis.

76. Kai leidimo sąlygos peržiūrimos vadovaujantis Taisyklių 72.5 papunkčiu, veiklos vykdytojui pateikus informaciją apie bet kokius planuojamus įrenginyje vykdomos veiklos pakeitimus, sprendimas dėl prievolės pakeisti leidimą priimamas įvertinus planuojamų pakeitimų mastą ir pobūdį ir šių pakeitimų atitiktį PAV įstatymo nuostatoms. Nustačius, kad planuojami pakeitimai atitinka PAV įstatymo 3 straipsnio 6 dalies reikalavimus, leidimas keičiamas Taisyklėse nustatyta tvarka, atlikus PAV įstatyme nustatytas procedūras.

77. Leidimo su specialiąją dalimi „Atliekų apdorojimas (naudojimas ar šalinimas, įskaitant laikymą ir paruošimą naudoti ar šalinti)“ sąlygos turi būti patikslintos Taisyklių 80.3 papunktyje nustatyta tvarka, jei, išnagrinėjus veiklos vykdytojo pateiktą informaciją ir peržiūrėjus leidimo sąlygas nustatoma, kad planuojami veiklos pakeitimai neatitinka kriterijų, nurodytų PAV įstatymo 3 straipsnio 6 dalyje ir Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 192 straipsnyje nurodytų leidimo keitimo atvejų, bet planuojama pakeisti:

77.1. nepavojingųjų atliekų:

77.1.1. didžiausią vienu metu leidžiamą laikyti bendrą atliekų kiekį, įskaitant atliekų apdorojimo metu susidarančias atliekas;

77.1.2. didžiausią leidžiamą šalinti bendrą atliekų kiekį;

77.1.3. atliekų tvarkymo veiklą (veiklos rūšies kodą) vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklių 2 priedu;

77.1.4. projektinį įrenginio pajėgumą;

77.1.5. naudojamų ar šalinamų, įskaitant laikomų, atliekų kodą (kodus) ir pavadinimą (pavadinimus);

77.1.6. didžiausią leidžiamą laikyti atliekų kiekį jų susidarymo vietoje iki surinkimo;

77.1.7. planuojamą tolimesnio atliekų apdorojimo veiklą;

77.2. pavojingųjų atliekų:

77.2.1. technologinio srauto didžiausią vienu metu leidžiamą laikyti bendrą atliekų kiekį, įskaitant apdorojimo metu susidarančias atliekas;

77.2.2. technologinio srauto didžiausią leidžiamą šalinti bendrą atliekų kiekį;

77.2.3. tvarkymo veiklą (veiklos rūšies kodą), vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklių 2 priedu;

77.2.4. projektinį įrenginio pajėgumą;

77.2.5. naudojamų ar šalinamų, įskaitant laikomų, atliekų kodą (kodus) ir pavadinimą (pavadinimus);

77.2.6. technologinio srauto didžiausią leidžiamą laikyti atliekų kiekį jų susidarymo vietoje iki surinkimo;

77.2.7. planuojamą tolimesnio atliekų apdorojimo veiklą;

78. Išmetamų ar išleidžiamų teršalų sumažinimo priemonės taikomos, jeigu Taisyklių 72 punkte nustatyta tvarka atlikusi leidimo sąlygų peržiūrą, AAA nustato, kad:

78.1. monitoringo (stebėsenos) rezultatai ar kitaip gauti duomenys (pvz., peržiūrėjus leidimo sąlygas Taisyklių 72.1, 72.3, 72.4, 72.7 ar 72.8 papunkčiuose nurodytais atvejais) rodo, kad įrenginio keliama tarša leistina, tačiau daro reikšmingą neigiamą poveikį aplinkai, ir galima teisės aktų nustatyta tvarka leidime pakeisti ar įrašyti naujas išmetamų ar išleidžiamų teršalų ribines vertes;

78.2. įrenginiui saugiai eksploatuoti reikia taikyti kitas technologijas (pvz., peržiūrėjus leidimo sąlygas Taisyklių 72.3, 72.6 papunkčiuose nurodytais atvejais).

79. Kai leidimo sąlygos peržiūrimos vadovaujantis Taisyklių 72.6 punktu, leidimo sąlygos sugriežtinamos arba įrašomos naujos (keičiamas leidimas arba patikslinamos jo sąlygos), specialiųjų dalių lentelėse „Kitos sąlygos“ nurodant techninius (skaitinius) parametrus iš paraiškos bendrosios dalies informacijos, reikalaujamos pagal Taisyklių 25.1.6 papunktį (jei nebuvo įrašytos išduodant leidimą), kitas sąlygas, būtinas Taisyklių 29.5, 32.2.1–32.2.9 papunkčiuose nurodytų teisės aktų reikalavimų laikymosi užtikrinimui, arba įrašomos kitos sąlygos, leisiančios užtikrinti aplinkos apsaugos normatyvų ir standartų laikymąsi.

80. Leidimo sąlygas AAA privalo peržiūrėti per 20 darbo dienų nuo Taisyklių 72.1 ir 72.3–72.8 papunkčiuose nurodytos informacijos gavimo dienos arba per 1 metus nuo 72.2 papunktyje nurodytų teisės aktų įsigaliojimo dienos, jei juose nenurodyta kitaip. Leidimų sąlygoms peržiūrėti Taisyklių 72.2 papunktyje nustatytu atveju AAA parengia ir patvirtina leidimų peržiūrėjimo planą. Peržiūrėjusi leidimo sąlygas, AAA priima sprendimą dėl prievolės pakeisti leidimą, surašo jį ant AAA blanko ir ne vėliau, kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo pateikia veiklos vykdytojui ir AAD. Sprendimas priimamas šia tvarka:

80.1. jeigu peržiūrint leidimo sąlygas nustatoma bent viena Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 192 straipsnyje nurodyta leidimo pakeitimo sąlyga, AAA priima sprendimą, kad būtina pakeisti leidimą; sprendime nurodo, kokias leidimo dalis ir kokiu pagrindu reikia pakeisti ir nustato ne trumpesnį kaip 20 darbo dienų terminą, per kurį veiklos vykdytojas privalo pateikti paraišką pakeisti leidimą, jei leidimą reikia pakeisti Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 192 straipsnio 9 dalies 4 ir 5 punktuose nustatytais atvejais, – ne trumpesnį kaip 20, bet ne ilgesnį kaip 30 darbo dienų terminą pateikti paraišką. Sprendime turi būti įrašyti reikalavimai, kuriuos turi atitikti teikiama paraiška pakeisti leidimą;

80.2. jeigu peržiūrint leidimo sąlygas nenustatoma nė viena Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 192 straipsnyje nurodyta leidimo pakeitimo sąlyga ir leidimo specialiosiose dalyse leidimo sąlygos nesikeičia, AAA priima sprendimą, kad nereikia keisti leidimo, sprendime nurodo pagrindą, kuriuo vadovaudamasi atliko leidimo sąlygų peržiūrą ir motyvus, kuriais vadovaudamasi priėmė sprendimą;

80.3. jei peržiūrint leidimo sąlygas nenustatoma nė viena Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 192 straipsnyje nurodyta leidimo pakeitimo sąlyga, tačiau Taisyklėse nustatyta tvarka nustatoma, kad leidimo sąlygas būtina patikslinti, priimamas sprendimas, kad nereikia keisti leidimo. Tokiu atveju sprendime nurodomos patikslintos leidimo sąlygos: įrenginio pavadinimas, leidimo specialiosios dalies pavadinimas, lentelės numeris ir pavadinimas, galiojančios sąlygos, kurias reikia tikslinti patikslintos sąlygos, kuriomis turi būti vadovaujamasi nuo šio sprendimo priėmimo dienos. Sprendime nurodoma, kad šis sprendimas laikomas leidimo sąlyga ir juo turi būti vadovaujamasi eksploatuojant įrenginį ir vykdant leidimo sąlygų laikymosi kontrolę. Sprendimas pridedamas prie leidimo ir įrašomas į leidimo priedų sąrašą.

81. Jeigu teisę eksploatuoti arba valdyti visą įrenginį arba tokio įrenginio dalį įgyja kitas fizinis asmuo, juridinis asmuo ar jo padalinys (įskaitant užsienio valstybės juridinį asmenį ar kitą organizaciją, taip pat jų padalinį) arba pasikeičia fizinio asmens vardas, pavardė arba juridinio asmens, kitos organizacijos pavadinimas, teisinė forma, kodas, adresas (įrenginio eksploatavimo vieta nesikeičia) arba jei leidime nurodyta atsakomybė pasidalijama, leidimo rekvizitai patikslinami vadovaujantis šiomis nuostatomis:

81.1. leidimo turėtojo teisių perėmėjas (perėmėjai) arba leidimo turėtojas kartu su dalies teisių perėmėju (perėmėjais), jei leidime nurodyta atsakomybė pasidalijama, privalo ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo duomenų pasikeitimo raštu informuoti AAA apie pasikeitusius duomenis ir pateikti prašymą patikslinti leidimo rekvizitus, dokumentus, patvirtinančius pasikeitusius duomenis ir (ar) įrodančius apie perimtas teises ir atsakomybės pasidalijimą, atitinkamai pakeistus Taisyklių 31.3, 32.3, 36.2–36.4 papunkčiuose nuodytus dokumentus ar kitus Taisyklėse reikalaujamus dokumentus, kuriuose nurodyta šio punkto pirmojoje pastraipoje pateikta informacija, jei jie buvo teikti paraiškoje gauti ar pakeisti leidimą;

81.2. patikslinti leidimo rekvizitus AAA privalo ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Taisyklių 81.1 punkte nurodytų duomenų ir dokumentų gavimo dienos. Jeigu pateiktas neišsamus prašymas arba pateikti ne visi dokumentai ar jie neatitinka teisės aktuose jiems nustatytų reikalavimų, leidimo rekvizitų patikslinimo terminas skaičiuojamas nuo visų tinkamai parengtų leidimo rekvizitams patikslinti reikalingų duomenų ir (ar) dokumentų gavimo dienos;

81.3. sprendimas patikslinti leidimo rekvizitus surašomas AAA blanke. Sprendime nurodoma, koks asmuo (-ys) nuo sprendimo priėmimo dienos laikomas (-i) asmeniu (-imis), eksploatuojančiu (-iais) įrenginį, kuriam išduotas leidimas. Tikslinant leidimo rekvizitus pakeičiamas leidimo titulinis lapas ir (jei reikia) AAA nustatyta tvarka – leidimo specialiosiose dalyse įrašyti keičiami leidimo rekvizitai. Leidimo registracijos numeris nekeičiamas.

82. Kai veiklos vykdytojas privalo turėti finansinį užtikrinimą, sprendimas tikslinti leidimo rekvizitus priimamas, kai leidimo turėtojo teisių perėmėjas (ar perėmėjai) AAA pateikia finansinį užtikrinimą, t. y. kai vadovaujantis Taisyklių 81 punkte nustatytais reikalavimais pateikiami visi tinkamai įforminti dokumentai. Veiklos vykdytojui pateikus finansinį užtikrinimą, AAA tikslina leidimo rekvizitus per 10 darbo dienų nuo finansinio užtikrinimo pateikimo AAA dienos.

83. Agentūrai pakeitus leidime nustatytą didžiausią leidžiamą naudoti, šalinti ir laikyti atliekų kiekį ir (ar) įrenginio projektinį pajėgumą, AAA per 5 darbo dienas, atnaujina duomenis Vieningoje gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinėje sistemoje.

 

VIII SKYRIUS

LEIDIMO GALIOJIMO PANAIKINIMAS

 

84. Leidimo galiojimas panaikinamas esant bent vienai iš sąlygų, nurodytų Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 192 straipsnio 11 dalyje. Šios dalies 9 punkte nurodytu atveju, kai NVSC, vykdydamas Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo jam priskirtas funkcijas kvapų valdymo srityje, 3 kartus per metus nustato taršos leidimo sąlygų pažeidimus, susijusius su kvapų normų viršijimu, AAA leidimo galiojimo panaikinimo procedūrą pradeda gavusi NVSC pranešimą, kuriame pateikiamas pagrindimas apie nustatytą leidimo galiojimo panaikinimo sąlygą ir patikrinimų aktai.

85. Sprendimas panaikinti leidimo galiojimą priimamas šia tvarka:

85.1. prieš priimdama sprendimą panaikinti leidimo galiojimą Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 192 straipsnio 11 dalies 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10 punktuose nurodytais atvejais AAA per 3 darbo dienas nuo šiuose papunkčiuose nurodytų aplinkybių nustatymo dienos leidimo turėtoją įspėja raštu apie galimą leidimo galiojimo panaikinimą ir nurodo priežastis, kodėl gali būti panaikintas leidimo galiojimas. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 192 straipsnio 11 dalies 2, 3, 4, 7 ir 10 punktuose nurodytais atvejais AAA nustato 20 darbo dienų terminą, per kurį asmuo turi pašalinti nurodytas aplinkybes, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 192 straipsnio 11 dalies 8 punkte nurodytu atveju nustato 6 mėn. terminą, per kurį asmuo turi pašalinti nurodytas aplinkybes. Jei leidimo turėtojas per šį laiką pašalina įspėjime nurodytas aplinkybes ir pateikia AAA įrodymus, leidimo galiojimas nepanaikinamas. AAA apie tai, kad leidimo galiojimas nebus naikinamas, per 5 darbo dienas informuoja leidimo turėtoją. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 192 straipsnio 11 dalies 6 punkte nurodytu atveju terminas, per kurį asmuo turi pašalinti nurodytas aplinkybes, nenustatomas;

85.2. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 192 straipsnio 11 dalies 1, 5 ir 9 punktuose nurodytais atvejais leidimo galiojimas panaikinamas neteikiant raštiško įspėjimo;

85.3. sprendimas panaikinti leidimo galiojimą priimamas šiais terminais:

85.3.1. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 192 straipsnio 11 dalies 2, 3, 4, 7 ir 10 punktuose nurodytais atvejais – per 3 darbo dienas nuo dienos, kai pasibaigia Taisyklių 85.1 papunktyje nurodytas 20 darbo dienų terminas;

85.3.2. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 192 straipsnio 11 dalies 8 punkte nurodytu atveju – per 3 darbo dienas nuo dienos, kai pasibaigia Taisyklių 85.1 papunktyje nurodytas 6 mėn. terminas;

85.3.3. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 192 straipsnio 11 dalies 6 punkte nurodytu atveju – per 3 darbo dienas nuo Taisyklių 85.1 papunktyje pateikto įspėjimo apie galimą leidimo galiojimo panaikinimą dienos;

85.3.4. Taisyklių 85.2 papunktyje nurodytais atvejais – per 3 darbo dienas nuo aplinkybių, dėl kurių turi būti panaikintas leidimo galiojimas nustatymo dienos.

86. Leidimo galiojimas panaikinamas AAA motyvuotu sprendimu. Sprendimas surašomas ant AAA blanko, nurodant leidimo galiojimo panaikinimo priežastis ir sprendimo apskundimo tvarką. AAA sprendimas per 3 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo pateikiamas veiklos vykdytojui (išskyrus, kai leidimo galiojimas panaikintas nustačius Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 192 straipsnio 11 dalies 6 punkte nurodytas aplinkybes), AAD, o jei panaikintas leidimo su Taisyklių 56.7 papunktyje nurodyta specialiąją dalimi galiojimas – ir NVSC.

 

IX SKYRIUS

LEIDIMO SĄLYGŲ LAIKYMASIS IR KONTROLĖ

 

87. Taisyklių 80 punkte nurodytu sprendimu (-ais) turi vadovautis veiklos vykdytojas, eksploatuojantis įrenginį (-ius), kuriam (-iems) išduotas leidimas, ir AAD, vykdantis leidimo sąlygų laikymosi, išskyrus leidimo specialiosios dalies „Kvapų valdymas“ sąlygų laikymosi, kontrolę. Leidimo specialiosios dalies „Kvapų valdymas“ sąlygų laikymąsi kontroliuoja NVSC.

88. Jei eksploatuodamas įrenginį veiklos vykdytojas pažeidžia leidimo sąlygas, jis privalo:

88.1. per 3 darbo dienas apie tai pranešti AAD;

88.2. nedelsiant imtis priemonių ištaisyti leidimo sąlygų pažeidimą ir užtikrinti, kad vėl būtų laikomasi leidimo sąlygų per trumpiausią įmanomą laikotarpį;

88.3. imtis reikiamų papildomų priemonių, kurias pagal kompetenciją AAD ar AAA nurodo būtinomis, siekiant, kad būtų ištaisytas pažeidimas ir vėl būtų laikomasi leidimo sąlygų.

89. NVSC privalo per 3 darbo dienas nuo Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 192 straipsnio vienuoliktosios dalies 9 punkte nurodytų leidimo panaikinimo sąlygų, susijusių su kvapų normų viršijimu, nustatymo dienos informuoti AAA apie prievolę panaikinti leidimo galiojimą ir pateikti šių sąlygų nustatymą pagrindžiančius dokumentus.

 

X SKYRIUS

INFORMACIJOS VIEŠINIMAS

 

90. AAA savo interneto svetainėje ne vėliau kaip per 5 darbo dienas paskelbia išduotų leidimų ar jų pakeitimų (su priedais, nurodytais Taisyklių 55.4.6 ir 55.4.7 papunkčiuose) ir AAA sprendimų dėl leidimų sąlygų patikslinimo ir leidimų galiojimo panaikinimo elektronines versijas. Leidimai su priedais, nurodytais Taisyklių 55.4 papunktyje, turi būti viešai prieinami AAA svetainėje per visą leidimų galiojimo laikotarpį.

91. Apie išduotus ar pakeistus leidimus AAA per 3 darbo dienas nuo sprendimo išduoti ar pakeisti leidimą priėmimo dienos raštu informuoja AAD, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentą ir savivaldybės, kurios teritorijoje planuojama vykdyti veiklą, vykdomąją instituciją, pateikdama nuorodą AAA interneto svetainėje; jei leidimas išduotas su Taisyklių 56.7 papunktyje nurodyta specialiąja dalimi – tokia pat tvarka informuojamas ir NVSC. Apie leidimo sąlygų ar rekvizitų patikslinimą AAA ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos informuoja AAD; jei leidimas išduotas su Taisyklių 56.7 papunktyje nurodyta specialiąja dalimi – tokia pat tvarka informuoja ir NVSC. Teikiant šią informaciją, nurodoma sprendimo priėmimo data, leidimo numeris, informacija, atlikta procedūra (išduotas, pakeistas leidimas, patikslintos sąlygos, patikslinti rekvizitai ir pan.), įrenginio adresas ir numatoma veiklos pradžia.

 

XI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

92. Veiklos vykdytojas turi teisę AAA sprendimus arba neveikimą skųsti administracinių ginčų komisijai arba teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

93. Leidimuose klaidos ištaisomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 35 straipsnyje nustatytais teisiniais pagrindais ir sąlygomis šia tvarka:

93.1. AAA, išdavusi ar pakeitusi leidimą ir pastebėjusi ar gavusi iš veiklos vykdytojo ar kontrolę vykdančios institucijos raštu pranešimą apie skaičiavimo, spausdinimo, faktinių duomenų neatitikimo ar kitas technines klaidas, kurios gali turėti esminės įtakos leidime nustatytų sąlygų laikymuisi ar institucijų atliekamai leidimų sąlygų laikymosi kontrolei, privalo klaidas ištaisyti;

93.2. klaidos pripažinimo technine klaida būtina sąlyga yra fakto konstatavimas, kad toks ištaisymas nepažeis trečiųjų asmenų teisėtų interesų. Gali būti patikslinti ir ištaisyti netikslūs ir klaidingi duomenys, jeigu į išduotą ar pakeistą leidimą įrašyti duomenys neatitinka dokumentų, kuriais remiantis buvo įrašyti;

93.3. AAA, baigusi administracinę klaidų ištaisymo procedūrą , per 3 darbo dienas raštu informuoja veiklos vykdytoją ir AAD apie klaidas, jas nurodo, išsiunčia pataisytą arba naują leidimą ir paskelbia informaciją apie buvusias klaidas, jų ištaisymą ir pataisytą ar naują leidimą savo interneto svetainėje.

94. Už Taisyklėse nustatytų reikalavimų nesilaikymą taikoma atsakomybė Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

__________________

 

Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo

ir galiojimo panaikinimo taisyklių

1 priedas

 

KRITERIJAI, KURIUOS ATITINKANČIŲ ĮRENGINIŲ EKSPLOATAVIMUI REIKIA LEIDIMO

 

1. KRITERIJAI, KURIUOS ATITINKANČIŲ ĮRENGINIŲ EKSPLOATAVIMUI REIKIA SPECIALIOSIOS LEIDIMO DALIES NUOTEKŲ TVARKYMUI IR IŠLEIDIMUI

 

1.1. išleidžiama (planuojama išleisti) į gamtinę aplinką (paviršinius vandens telkinius, filtravimo įrenginius, tręšimo laukus ir kt.) 5 m3 per parą ir daugiau buitinių, gamybinių ir kt. (išskyrus paviršines) nuotekų (apskaičiuojama dalijant per metus išleidžiamą ar numatomą išleisti nuotekų kiekį iš išleidimo dienų skaičiaus);

1.2. į aplinką išleidžiama ar planuojama išleisti paviršines nuotekas, kurios surenkamos nuo galimai teršiamų teritorijų, kurių paviršinių nuotekų surinkimo plotas didesnis kaip 1 ha (išskyrus automobilių stovėjimo aikšteles);

1.3. į aplinką išleidžiamos paviršinės nuotekos, surenkamos nuo 10 ha ir didesnių paviršių, skirtų autotransportui (gatvių, privažiavimų, stovėjimo aikštelių), ir (ar) kai į bendrą paviršinių nuotekų tvarkymo sistemą patenka nuotekos nuo galimai teršiamų teritorijų, kurių bendras paviršinių nuotekų surinkimo plotas didesnis kaip 1 ha; 

1.4. išleidžiamos į gamtinę aplinką nuotekos, kuriose nepriklausomai nuo nuotekų kiekio/debito prioritetinių medžiagų koncentracija yra lygi arba didesnė už Nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236, 2 priedo A dalyje „Ribinė koncentracija į gamtinę aplinką“ nurodytą vertę ir (ar) kuriose yra prioritetinių pavojingų medžiagų (nepriklausomai nuo išleidžiamų prioritetinių pavojingų medžiagų kiekio);

1.5. išleidžiamos iš atliekų deginimo arba bendro atliekų deginimo įrenginio nuotekos, susidariusios valant išmetamąsias dujas;

1.6. išleidžiama (planuojama išleisti) į paviršinius vandens telkinius 5 m3 per parą ir daugiau vandens (apskaičiuojama dalijant per metus išleidžiamą ar numatomą išleisti vandens kiekį iš išleidimo dienų skaičiaus) iš žuvininkystės tvenkinių.

 

2. KRITERIJAI, KURIUOS ATITINKANČIŲ ĮRENGINIŲ EKSPLOATAVIMUI REIKIA SPECIALIOSIOS LEIDIMO DALIES APLINKOS ORO TARŠOS VALDYMUI

 

2.1. naudojamas kurą deginantis įrenginys, kurio vardinė (nominali) šiluminė galia lygi arba didesnė kaip 1 MW, bet nesiekia 50 MW ir kuris patenka į Išmetamų teršalų iš vidutinių kurą deginančių įrenginių normų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. D1-778 „Dėl Išmetamų teršalų iš vidutinių kurą deginančių įrenginių normų patvirtinimo“, taikymo sritį;

2.2. naudojamas kurą deginantis įrenginys, kuris patenka į Išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių normų LAND 43-2013, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. D1-244 „Dėl Išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių normų LAND 43-2013 patvirtinimo“ (toliau – LAND 43-2013), taikymo sritį ir:

2.2.1. vardinė (nominali) šiluminė galia lygi 20 MW arba didesnė, bet nesiekia 50 MW;

2.2.2. vardinė (nominali) šiluminė galia mažesnė kaip 20 MW, kai šiame įrenginyje yra ne mažesnės kaip 0,5 MW vardinės (nominalios) šiluminės galios kietuoju kuru kūrenamas katilas;

2.3. iš stacionarių taršos šaltinių į aplinkos orą per metus išmetama 10 tonų ar daugiau teršalų, išskyrus:

2.3.1. teršalus, išmetamus į aplinkos orą iš ūkinių gyvūnų, kurių apibrėžtis pateikta Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 3D-234, auginimo įrenginių stacionarių taršos šaltinių;

2.3.2. teršalus, išmetamus į aplinkos orą iš kurą deginančių įrenginių, kurių vardinė (nominali) šiluminė galia mažesnė kaip 20 MW ir kurie patenka į LAND 43-2013 taikymo sritį. Išimtis netaikoma eksploatuojant šio priedo 2.1 ir 2.2 papunktyje nurodytus kurą deginančius įrenginius;

2.3.3. teršalus, išmetamus į aplinkos orą iš kurą deginančių įrenginių, kurių vardinė (nominali) šiluminė galia mažesnė kaip 0,12 MW;

2.3.4. teršalus, išmetamus į aplinkos orą iš tirpiklius naudojančių įrenginių, kurie:

2.3.4.1. pagal Lakiųjų organinių junginių, susidarančių naudojant tirpiklius tam tikrų veiklos rūšių įrenginiuose, emisijos ribojimo tvarką, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 620 „Dėl Lakiųjų organinių junginių, susidarančių naudojant tirpiklius tam tikrų veiklos rūšių įrenginiuose, emisijos ribojimo tvarkos patvirtinimo“ (toliau – Tirpiklių tvarka), turi būti registruojami, t. y. patenka į Tirpiklių tvarkos taikymo sritį dėl juose vykdomos Tirpiklių tvarkos 1 priede nurodytos veiklos rūšies, kurią vykdant pasiekiama Tirpiklių tvarkos 2 priede nustatyta tirpiklio suvartojimo riba;

2.3.4.2. nepatenka į Tirpiklių tvarkos taikymo sritį, t. y. vykdant Tirpiklių tvarkos 1 priede nurodytą veiklą nepasiekiama Tirpiklių tvarkos 2 priede nustatyta tirpiklių suvartojimo riba.

 

3. KRITERIJAI, KURIUOS ATITINKANČIŲ ĮRENGINIŲ EKSPLOATAVIMUI REIKIA SPECIALIOSIOS LEIDIMO DALIES ATLIEKŲ APDOROJIMUI (NAUDOJIMUI AR ŠALINIMUI, ĮSKAITANT LAIKYMĄ IR PARUOŠIMĄ NAUDOTI IR ŠALINTI)

 

3.1. apdorojamos atliekos (naudojamos ar šalinamos, įskaitant laikymą ir paruošimą naudoti ir šalinti), išskyrus atvejus, kai vadovaujantis Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“, 1 priedu tokiai veiklai reikalingas Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas;

3.2. laikomos atliekos jų susidarymo vietoje viršija Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme nustatytą laikino laikymo laikotarpį;

3.3. kasybos pramonės atliekoms laikyti kasybos pramonės atliekų įrenginiuose.

 

4. KRITERIJUS, KURĮ ATITINKANČIŲ ĮRENGINIŲ EKSPLOATAVIMUI REIKIA SPECIALIOSIOS LEIDIMO DALIES PAVIRŠINIO VANDENS IŠGAVIMUI

 

Išgaunama ar planuojama išgauti 100 m3 per parą (vidutinis metinis paėmimas) ar daugiau vandens iš vieno paviršinio vandens telkinio (išskyrus vandenį, naudojamą mėgėjų sodininkystės poreikiams bei vandenį, naudojamą hidroenergijai išgauti hidroelektrinėse, kurių galia neviršija 10 MW).

 

5. KRITERIJUS, KURĮ ATITINKANČIŲ ĮRENGINIŲ EKSPLOATAVIMUI REIKIA SPECIALIOSIOS LEIDIMO DALIES KLIMATO KAITOS VALDYMUI

 

Naudojamas kurą deginantis įrenginys, kurio nominalus šiluminis našumas didesnis kaip 20 MW, bet nesiekia 50 MW (išskyrus įrenginius, skirtus pavojingoms arba komunalinėms atliekoms deginti).

 

6. KRITERIJUS, KURĮ ATITINKANČIŲ ĮRENGINIŲ EKSPLOATAVIMUI REIKIA SPECIALIOSIOS LEIDIMO DALIES LAIVŲ PERDIRBIMUI

 

Įrenginiai, kuriuose vykdoma laivų perdirbimo veikla, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1257/2013 3 straipsnio 1 dalies 6 punkte.

_________________________

 

Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo

ir galiojimo panaikinimo taisyklių

1 priedo

1 priedėlis

 

KRITERIJAI, KURIUOS ATITINKANČIŲ ĮRENGINIŲ EKSPLOATAVIMUI REIKIA SPECIALIOSIOS DALIES KVAPŲ VALDYMUI

 

Leidimo specialiąją dalį „Kvapų valdymas“ reikia turėti įrenginiams, kuriuos eksploatuojant privaloma turėti bent vieną Taisyklių 1 priedo 1–6 nurodytą specialiąją dalį ir kuriuose vykdoma ši veikla (pagamintos produkcijos pakuotės svoris neįtraukiamas į galutinį pagamintos produkcijos svorį):

1. Biologiškai skaidžių atliekų apdorojimas (išskyrus atvejus, kai apdorojamos tik žaliosios atliekos), biodujų išgavimas iš atliekų, nuotekų dumblo laikymas.

2. Gamybinių nuotekų valymas nuotekų valymo įrenginiuose.

3. Paukščių arba gyvulių auginimas.

4. Asfaltbetonio gamyba.

5. Medienos plokščių (orientuotų skiedrantų plokščių, smulkintų plokščių arba plaušo plokščių) gamyba, kai gamybos pajėgumas ne mažesnis kaip 300 m3 per dieną, bet ne didesnis kaip 600 m3 per dieną.

6. Plastiko, įskaitant putplastį, gamyba, plastmasės dirbinių gamyba iš granulių, kai gamybos pajėgumas – 5 ar daugiau tonų per dieną.

7. Augalinių ar gyvulinių riebalų, aliejaus ir jo produktų gamyba, duonos ir konditerijos gaminių gamyba, kai gamybos pajėgumas – 5 ar daugiau tonų per dieną.

8. Cukraus gamyba.

9. Alaus gamyba, kai gamybos pajėgumas – 5 ar daugiau tūkst. litrų per dieną.

10. Gyvulinės kilmės pašarų gamyba, kai gamybos pajėgumas – 35 ar daugiau tonų per dieną.

11. Mėsos perdirbimas, gyvulių ar paukščių skerdimas, kai gamybos pajėgumas – ne mažesnis kaip 25 tonų per dieną, bet ne didesnis kaip 50 tonų per dieną.

12. Naftos, naftos produktų sandėliavimas ir krova, lijalinio vandens tvarkymas.

13. Kailių ir odų rauginimas, kai apdorojimo pajėgumas – ne mažesnis kaip 6 tonos, bet ne didesnis kaip 12 tonų gatavos produkcijos per dieną.

14. Šalutinių gyvūninių produktų tvarkymas.

 

Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir

galiojimo panaikinimo taisyklių

1 priedo

2 priedėlis

 

 

 

 

VEIKLOS RŪŠYS, KURIOMS NETAIKOMAS REIKALAVIMAS TURĖTI LEIDIMO DALĮ „ATLIEKŲ APDOROJIMAS (NAUDOJIMAS AR ŠALINIMAS, ĮSKAITANT LAIKYMĄ IR PARUOŠIMĄ NAUDOTI AR ŠALINTI)“

 

(ĮMONĖMS, KURIOS GAMYBOS VIETOJE NAUDOJA ARBA ŠALINA, ĮSKAITANT PARUOŠIMĄ NAUDOTI ARBA ŠALINTI, TIK SAVO ŪKINĖS VEIKLOS METU SUSIDARIUSIAS NEPAVOJINGAS ATLIEKAS)

 

Eil.Nr.

Ekonominės veiklos rūšys ir kodai

Atliekų pavadinimas

Atliekų kodas

Atliekų kiekis, t/mėn.

Atliekų naudojimo ir šalinimo veikla

 

Kodai

Veiklos pavadinimas

Trumpas veiklos apibūdinimas

1.

Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla (A01)

Augalinių audinių atliekos

02 01 03

≤ 500

R10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R3

Apdorojimas žemėje, naudingas žemės ūkiui ar gerinantis aplinkos būklę.

 

 

 

 

 

 

Organinių medžiagų, nenaudojamų kaip tirpikliai, perdirbimas (atnaujinimas) (įskaitant kompostavimą ir kitus biologinio pakeitimo procesus).

Grūdinius ar kitus augalus auginantys ūkio subjektai kompostuoja ar anaerobiniu būdu apdoroja gamybos metu susidarančias augalinės kilmės (pavyzdžiui, grūdų) atliekas ir gautu kompostu ar anaerobiniu raugu tręšia savo laukus. Ūkininkai kompostuoja augalinės kilmės atliekas ir kompostu tręšia savo laukus.

2.

Miškininkystė ir medienos ruoša (A02)

Miškininkystės atliekos

02 01 07

≤ 900

 

 

 

 

 

R1

 

 

 

 

R3

 

Naudojimas kurui ar kitais būdais energijai gauti.

 

 

Organinių medžiagų, nenaudojamų kaip tirpikliai, perdirbimas (atnaujinimas) (įskaitant kompostavimą ir kitus biologinio pakeitimo procesus)

Medienos ruošimo įmonės medienos atliekas naudoja kurui savo katilinėse.

 

Įvairių medžių šakų, kitų miškininkystės atliekų kompostavimas.

 

3.

Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamyba, gaminių iš šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba (C16)

Medžio žievės ir medienos atliekos

 

 

 

 

03 03 01

 

 

 

 

 

≤ 1000

 

 

 

 

 

R1

 

 

 

 

 

Naudojimas kurui ar kitais būdais energijai gauti.

 

 

Medienos apdirbimo įmonės medienos atliekas naudoja kurui savo katilinėse.

 

Pjuvenos, drožlės, skiedros, mediena, medžio drožlių plokštės ir fanera, nenurodyti

03 01 04

03 01 05

 

 

≤ 1300

 

 

R1

 

4.

Guminių ir plastikinių gaminių gamyba (C22)

Plastiko atliekos

07 02 13

≤ 800

R3

Organinių medžiagų, nenaudojamų kaip tirpikliai, perdirbimas (atnaujinimas)

 

Gamybos metu susidarančios plastiko atliekos (brokas) pakartotinai naudojamos produkcijai gaminti.

 

 

 

Plastiko drožlės ir nuopjovos

12 01 05

≤ 800

R3

Organinių medžiagų, nenaudojamų kaip tirpikliai, perdirbimas (atnaujinimas)

 

5.

Kitų nemetalo mineralinių produktų gamyba (C23)

Dolomito ir bazalto lydinys

01 04 99

10 01 99

≤ 1800

≤ 1800

R5

 

Kitų neorganinių medžiagų perdirbimas ir (arba) atnaujinimas

Akmens vatos gamybos metu susidarančios atliekos pakartotinai naudojamos produkcijai gaminti.

Žvyro ir skaldos atliekos, nenurodytos 01 04 07

01 04 08

≤ 100

R10

Apdorojimas žemėje, naudingas žemės ūkiui ar gerinantis aplinkos būklę

Karjerų eksploatacijos metu susidarančios atliekos naudojamos karjerų rekultivacijai.

Dalelės ir dulkės (išskyrus

10 13 12 ir 10 13 13)

10 13 06

≤ 10

R5

Kitų neorganinių medžiagų perdirbimas ir (arba) atnaujinimas

Cemento gamybos metu surinktos atliekos naudojamos cementui gaminti.

6.

 

 

 

Baldų gamyba (C31)

Pjuvenos, drožlės, skiedros, mediena, medžio drožlių plokštės ir fanera, nenurodyti

03 01 04

03 01 05

≤ 1300

R1

Naudojimas kurui ar kitais būdais energijai gauti.

 

Gamybos metu susidarančios atliekos naudojamos kurui savo katilinėse.

7.

 

 

Pastatų statyba (F41), Inžinerinių statinių statyba (F42),

Specializuota statybos veikla (F43)

Statybinės ir griovimo atliekos: betonas

plytos

čerpės ir keramika betono, plytų, čerpių ir keramikos gaminių mišiniai (išskyrus 17 01 06)

bituminiai mišiniai (išskyrus 17 03 01) gruntas ir akmenys (išskyrus 17 05 03),

kelių skalda (išskyrus 17 05 07).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 01 01

17 01 02

17 01 03

17 01 07

17 03 02

17 05 04

17 05 08

≤ 400

R5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R12

 

 

 

 

Kitų neorganinių medžiagų perdirbimas (atnaujinimas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklos rūšių

 

Susmulkintos statybinės ir griovimo atliekos, sunaudojamos Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1–637 „Dėl Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, nurodytais būdais arba naudojamos kaip statybos produktai, kai jų atitiktį šių produktų gamintojas patvirtina eksploatacinių savybių deklaracija

 

Atliekų rūšiavimas pagal rūšį ir (ar) frakcijas, jas paruošiant tolimesniam naudojimui

8.

 

 

 

 

Didmeninė prekyba, išskyrus prekybą variklinėmis transporto priemonėmis ir motociklais (G46)

Popieriaus ir kartono pakuotės

 

15 01 01

 

≤ 30

R12

 

 

 

Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklos rūšių

Pakuotės atliekos supresuojamos ir perduodamos tolesniam tvarkymui.

 

9.

Mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą (G47)

Plastikinės pakuotės be PET

(polietileno plėvelė)

15 01 02

 

≤ 2

R12

 

Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklos rūšių

Pakuotės atliekos supresuojamos ir perduodamos tolesniam tvarkymui.

10.

Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla

(I55)

(I56)

**

Biologinės atliekos (maisto ir virtuvės atliekos)

 

 

Biologinės atliekos (sodų ir parkų žaliosios atliekos)

 

 

 

 

 

 

20 01 08

 

 

 

 

20 02 01

 

 

 

 

 

 

 

≤ 0,400

 

 

 

 

R10

 

 

 

 

R3

 

 

 

 

 

 

 

 

Apdorojimas žemėje, naudingas žemės ūkiui ar gerinantis aplinkos būklę.

 

Organinių medžiagų, nenaudojamų kaip tirpikliai, perdirbimas (atnaujinimas) (įskaitant kompostavimą ir kitus biologinio pakeitimo procesus).

Ūkio subjektai (pavyzdžiui, viešbučiai, moteliai, restoranai, viešojo maitinimo įstaigos (pavyzdžiui, švietimo įstaigos)) kompostuoja ūkinės veiklos metu susidarančias biologines atliekas (maisto ir virtuvės, žaliąsias atliekas) ir naudoja kompostą.

*Pastaba: ekonominės veiklos rūšių pavadinimai ir kodai nurodyti pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių, patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“


** Taikoma ir kitiems ūkio subjektams, kurie naudoja tik savo ūkinės veiklos metu susidariusias biologines atliekas iki 5 t/metus.

 

 

Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo

ir galiojimo panaikinimo taisyklių

2 priedas

 

 

(Paraiškos pavyzdys)

 

 

PARAIŠKA

GAUTI AR PAKEISTI TARŠOS LEIDIMĄ

 

 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

(Juridinio asmens kodas)

 

 

(Veiklos vykdytojo, teikiančio paraišką, pavadinimas, buveinės adresas, telefono, fakso Nr., elektroninio pašto adresas)

 

 

(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)

 

 

(nurodoma, kokius kriterijus pagal Taisyklių 1 priedą atitinka įrenginys)

 

(kontaktinio asmens duomenys, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

 

 

 

I. BendroJI PARAIŠKOS DALIS

 

 

(informacija pagal Taisyklių 25 punktą)

 

 

 

 

 

Žaliavų, kuro ir cheminių medžiagų naudojimas gamyboje

 

1 lentelė. Įrenginyje naudojamos žaliavos, kuras ir papildomos medžiagos.

 

Eil. Nr.

Žaliavos, kuro rūšies arba medžiagos pavadinimas

Planuojamas naudoti kiekis, matavimo vnt. (t, m3 ar kt. per metus)

Kiekis, vienu metu saugomas vietoje (t, m3 ar kt. per metus), saugojimo būdas (atvira aikštelė ar talpyklos, uždarytos talpyklos ar uždengta aikštelė ir pan.)

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 lentelė. Įrenginyje naudojamos pavojingos cheminės medžiagos ir cheminiai mišiniai

 

Bendra informacija apie cheminę medžiagą arba cheminį mišinį

Informacija apie pavojingą cheminę medžiagą (gryną arba esančią cheminio mišinio sudėtyje)

Saugojimas, naudojimas, utilizavimas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Preki-nis pavadi-

nimas

Medžia-

ga ar mišinys

Saugos duomenų lapo (SDL) parengimo (peržiūrėji-mo) data

Pavo-

jingos medžia-

gos pavadi-

nimas

Koncent-

racija mišinyje

EC ir CAS

Nr.

Pavojingumo klasė ir kategorija pagal klasifikavimo ir ženklinimo reglamentą 1272/2008

Pavojin-

gumo

frazė

Vienu metu laikomas kiekis (t) ir laikymo būdas

Per metus sunaudo-jamas kiekis (t)

Kur naudoja-ma gamybo-

je

Nustatyti (apskai-čiuoti) cheminės medžiagos išmetimai ar išleidi-mai

Utili-zavi-mo būdas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. SPECIALIOSIOS DALYS

 

III. PARAIŠKOS PRIEDAI, KITA PAGAL TAISYKLES REIKALAUJAMA INFORMACIJA IR DUOMENYS

 

Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo

ir galiojimo panaikinimo taisyklių

2 priedo

1 priedėlis

 

 

SPECIALIOJI PARAIŠKOS DALIS

 

Nuotekų TVARKYMAS IR išleidimas

 

1 lentelė. Informacija apie paviršinį vandens telkinį (priimtuvą), į kurį planuojama išleisti nuotekas

 

Eil. Nr.

Vandens telkinio pavadinimas, kategorija ir kodas

80% tikimybės sausiausio mėnesio vidutinis debitas, m3/s (upėms)

Vandens telkinio plotas, ha

(stovinčio vandens telki-niams)

Vandens telkinio būklė

Rodiklis

Esama (foninė) būklė

Leistina vandens telkinio apkrova

mato vnt.

reikšmė

hidraulinė, m3/d.

teršalais

mato vnt.

reikšmė

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 lentelė. Informacija apie nuotekų išleidimo vietą / priimtuvą, į kurį planuojama išleisti nuotekas, kai nuotekas planuojama infiltruoti į gruntą tam tikslui įrengtuose filtravimo įrenginiuose, kaupti sukaupimo rezervuaruose periodiškai išvežant ar pan.

 

Eilės Nr.

Nuotekų išleidimo vietos/priimtuvo aprašymas

Juridinis nuotekų

išleidimo

pagrindas

Leistina priimtuvo apkrova

hidraulinė

teršalais

m3/d.

parametras

mato vnt.

reikšmė

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 lentelė. Duomenys apie nuotekų šaltinius ir (ar) išleistuvus

 

Nr.

Koordinatės

Priimtuvo numeris

Planuojamų išleisti nuotekų aprašymas

Išleistuvo tipas/techniniai duomenys

Išleistuvo vietos
aprašymas

Planuojamas išleisti didžiausias nuotekų kiekis

m3/d.

m3/m.

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4 lentelė. Į gamtinę aplinką planuojamų išleisti nuotekų užterštumas

 

Nr.

Teršalo pavadinimas

Nuotekų užterštumas prieš valymą

Didžiausias pageidaujamas nuotekų užterštumas jas išleidžiant į aplinką

Numa-tomas valymo efekty-vumas, %

mom.,

mg/l

vidut.,

mg/l

t/metus

DLK mom.,

mg/l

Pagei-daujama LK mom.,

mg/l

DLK vidut.,

mg/l

 

Pagei-daujama LK vid.,

mg/l

DLT paros,

t/d.

Pagei-daujama LT paros,

t/d.

DLT metų,

t/m.

Pageidau-jama LT metų,

t/m.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 lentelė. Objekte / įrenginyje naudojamos nuotekų kiekio ir taršos mažinimo priemonės

 

Eil. Nr.

Nuotekų

šaltinis / išleistuvas

Priemonės ir jos paskirties aprašymas

Įdiegimo data

Priemonės projektinės savybės

rodiklis

mato vnt.

reikšmė

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

6 lentelė. Pramonės įmonių ir kitų abonentų, iš kurių planuojama priimti nuotekas, sąrašas ir planuojamų priimti nuotekų savybės

 

Eil.

Nr.

Abonento pavadinimas

Didžiausias nuotekų kiekis, kurį numatoma priimti iš abonento

Didžiausia tarša, kurią numatoma gauti su abonento nuotekomis

tūkst. m3/m.

Teršalai

LKmom.,

mg/l

LKvid.,

mg/l

LTparos,

t/d.

LTmetinė,

t/m.

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Abonentai, iš kurių numatoma priimti nuotekas (išskyrus paviršines), užterštas prioritetinėmis ir (ar) prioritetinėmis pavojingomis medžiagomis:

1.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Abonentai, iš kurių numatoma priimti daugiau kaip po 50 m3/d. gamybinių nuotekų, bet kurie neatitinka 1 punkte nurodytų kriterijų:

2.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Suminiai abonentų, iš kurių numatoma priimti gamybines nuotekas (kurie neatitinka 1 ir 2 punktuose nurodytų kriterijų), duomenys:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Suminiai kitų abonentų (kurie neatitinka 1, 2 ir 3 punktuose nurodytų kriterijų) duomenys:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Iš viso (visų numatomų priimti iš abonentų nuotekų duomenys):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 lentelė. Pramonės įmonių ir kitų abonentų, iš kurių planuojama priimti paviršines nuotekas, sąrašas ir planuojamų priimti nuotekų savybės

 

Eil.

Nr.

Abonentas

Didžiausias nuotekų kiekis, kurį numatoma priimti iš abonento

Didžiausia tarša, numatoma gauti su abonento nuotekomis

tūkst. m3/m.

Teršalai

LK mom.,

mg/l

LK vid.,

mg/l

LT paros,

t/d.

LT metinė,

t/m.

1

2

3

4

5

6

7

8

6.

Abonentai, iš kurių numatoma priimti nuo galimai teršiamų teritorijų, apibūdintų Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamente, surenkamas paviršines nuotekas:

6.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Suminiai kitų abonentų (kurie neatitinka 6 eilutėje nurodytų kriterijų) išleidžiamų paviršinių nuotekų duomenys:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Iš viso (visų 6 ir 7 eilutėse nurodytų abonentų numatomų priimti nuotekų duomenys):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo

ir galiojimo panaikinimo taisyklių

2 priedo

2 priedėlis

 

SPECIALIOJI PARAIŠKOS DALIS

 

 

APLINKOS ORO TARŠOS VALDYMAS

 

 

1 lentelė. Į aplinkos orą numatomi išmesti teršalai ir jų kiekis

 

Teršalo pavadinimas

Teršalo kodas

Numatoma (prašoma leisti) išmesti, t/m.

1

2

3

Azoto oksidai

 

 

Kietosios dalelės

 

 

Sieros dioksidas

 

 

Amoniakas

 

 

Lakieji organiniai junginiai (abėcėlės tvarka):

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiti teršalai (abėcėlės tvarka):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 


 

2 lentelė. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių duomenys

 

Įrenginio pavadinimas______________________________________.

Ekonominės veiklos rūšies kodas pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.)_______________

 

Taršos šaltiniai

Išmetamųjų dujų rodikliai

pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje

Teršalų išmetimo (stacionariųjų taršos šaltinių veikimo) trukmė,

val./m.

Nr.

koordinatės

aukštis,

m

išėjimo angos matmenys, m

srauto greitis,

m/s

temperatūra,

º C

tūrio debitas,

Nm3/s

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 lentelė. Tarša į aplinkos orą

 

Įrenginio pavadinimas_____________________________________________________________________________________________

 

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.

Taršos šaltiniai

Teršalai

Numatoma (prašoma leisti) tarša

Nr.

pavadinimas

kodas

vienkartinis

dydis

metinė,

t/m.

vnt.

maks.

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso įrenginiui:

 


 

4 lentelė. Aplinkos oro teršalų valymo įrenginiai ir taršos prevencijos priemonės

 

Įrenginio pavadinimas ___________________________________________________________________________________________

 

Taršos šaltinio, į kurį patenka pro valymo įrenginį praėjęs dujų srautas, Nr.

Valymo įrenginiai

Valymo įrenginyje valomi (nukenksminami) teršalai

pavadinimas ir paskirties apibūdinimas

 

pavadinimas

kodas

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

Taršos prevencijos priemonės:

 

 

 

5 lentelė. Tarša į aplinkos orą esant neįprastoms (neatitiktinėms) veiklos sąlygoms

Įrenginio pavadinimas______________________________________________________________________________________________

 

Taršos

šaltinio, iš kurio išmetami teršalai esant šioms sąlygoms, Nr.

Sąlygos, dėl kurių gali įvykti neįprasti (neatitiktiniai) teršalų išmetimai

Neįprastų (neatitiktinių) teršalų išmetimų duomenų detalės

Pastabos, detaliau apibūdinančios neįprastų (neatitiktinių) teršalų išmetimų pasikartojimą, trukmę ir kt. sąlygas

 

išmetimų trukmė,

val., min.

(reikiamą pabraukti)

teršalai

teršalų koncentracija išmetamosiose dujose, mg/Nm3

pavadinimas

kodas

1

2

 

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo

ir galiojimo panaikinimo taisyklių

2 priedo

3 priedėlis

 

SPECIALIOJI PARAIŠKOS DALIS

 

 

KLIMATO KAITOS VALDYMAS

 

Išmetamos šiltnamio efektą sukeliančios dujos (toliau – ŠESD) iš kurą deginančių įrenginių, kurių bendras nominalus šiluminis našumas didesnis kaip 20 MW, bet nesiekia 50 MW (išskyrus įrenginius pavojingoms arba komunalinėms atliekoms deginti)

 

Eil. Nr.

ŠESD (anglies dioksido (CO2)) išmetimo šaltiniai

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo

ir galiojimo panaikinimo taisyklių

2 priedo

4 priedėlio A dalis

 

SPECIALIOJI PARAIŠKOS DALIS

 

ATLIEKŲ APDOROJIMAS (NAUDOJIMAS AR ŠALINIMAS, ĮSKAITANT LAIKYMĄ IR PARUOŠIMĄ NAUDOTI AR ŠALINTI)

 

NEPAVOJINGOSIOS ATLIEKOS

 

1 lentelė. Didžiausias numatomas laikyti nepavojingųjų atliekų kiekis

Įrenginio pavadinimas ___________________________________________________________

 

Atliekos

Atliekų laikymas

Planuojamas tolimesnis atliekų apdorojimas

Kodas

Pavadinimas

Patikslintas pavadinimas

Atliekų tvarkymo veiklos kodas (R13 ir (ar) D15)

 

Didžiausias vienu metu numatomas laikyti bendras atliekų, įskaitant apdorojimo metu susidarančių atliekų, kiekis, t

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 lentelė. Didžiausias numatomas laikyti nepavojingųjų atliekų kiekis jų susidarymo vietoje iki surinkimo (S8)

Įrenginio pavadinimas ___________________________________________________________

 

Atliekos

Atliekų laikymas

Planuojamas tolimesnis atliekų apdorojimas

Kodas

Pavadinimas

Patikslintas pavadinimas

Didžiausias vienu metu numatomas laikyti bendras atliekų kiekis, t

 

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 lentelė. Numatomos naudoti, išskyrus numatomas laikyti ir paruošti naudoti, nepavojingosios atliekos

 

Įrenginio pavadinimas___________________________________________________________

 

Numatomos naudoti, išskyrus numatomas laikyti ir paruošti naudoti, atliekos

Atliekų naudojimas

 

Planuojamas tolimesnis atliekų apdorojimas

Kodas

Pavadinimas

Patikslintas pavadinimas

Atliekos naudojimo veiklos kodas (R1–R11)

Projektinis įrenginio pajėgumas, t/m.

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 lentelė. Numatomos šalinti, išskyrus numatomas laikyti ir paruošti šalinti, nepavojingosios atliekos

 

Įrenginio pavadinimas___________________________________________________________

 

Numatomos šalinti, išskyrus numatomas laikyti ir paruošti šalinti, atliekos

Atliekų šalinimas

Kodas

Pavadinimas

Patikslintas pavadinimas

Atliekos šalinimo veiklos kodas (D1–D7, D10)

Projektinis įrenginio pajėgumas

Didžiausias numatomas

šalinti bendras atliekų kiekis, t/m.

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 lentelė. Numatomos paruošti naudoti ir (ar) šalinti nepavojingosios atliekos

 

Įrenginio pavadinimas___________________________________________________________

 

Numatomos paruošti naudoti ir (ar) šalinti atliekos

Atliekų paruošimas naudoti ir (ar) šalinti

Kodas

Pavadinimas

Patikslintas pavadinimas

Atliekos tvarkymo veiklos kodas (D8, D9, D13, D14, R12, S5)

Projektinis įrenginio pajėgumas, t/m.

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Kita informacija pagal Taisyklių 32.2 papunktį.

_________________________

 

 

Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo

ir galiojimo panaikinimo taisyklių

2 priedo

4 priedėlio B dalis

 

SPECIALIOJI PARAIŠKOS DALIS

 

ATLIEKŲ APDOROJIMAS (NAUDOJIMAS AR ŠALINIMAS, ĮSKAITANT LAIKYMĄ IR PARUOŠIMĄ NAUDOTI AR ŠALINTI)

 

PAVOJINGOSIOS ATLIEKOS

 

1 lentelė. Didžiausias numatomas laikyti pavojingųjų atliekų kiekis

Įrenginio pavadinimas ___________________________________________________________

 

 

Pavojingųjų atliekų technologinio srauto žymėjimas

Pavojingųjų atliekų technologinio srauto pavadinimas

Atliekos kodas

Atliekos pavadinimas

Patikslintas atliekos pavadinimas

Atliekų laikymas

Planuojamas tolimesnis atliekų apdorojimas

Atliekų tvarkymo veiklos kodas (R13 ir (ar) D15)

Didžiausias vienu metu numatomas laikyti bendras atliekų, įskaitant apdorojimo metu susidarančių atliekų, kiekis, t

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

2 lentelė. Didžiausias numatomas laikyti pavojingųjų atliekų kiekis jų susidarymo vietoje iki surinkimo (S8)

Įrenginio pavadinimas ___________________________________________________________

 

Pavojingųjų atliekų technologinio srauto žymėjimas

Pavojingųjų atliekų technologinio srauto pavadinimas

Atliekos kodas

Atliekos pavadinimas

Patikslintas atliekos pavadinimas

Atliekų laikymas

Planuojamas tolimesnis atliekų apdorojimas

Didžiausias vienu metu numatomas laikyti

bendras atliekų kiekis, t

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 lentelė. Numatomos naudoti, išskyrus numatomas laikyti ir paruošti naudoti, pavojingosios atliekos

Įrenginio pavadinimas___________________________________________________________

 

Pavojingųjų

atliekų technologinio srauto žymėjimas

Pavojingųjų atliekų technologinio srauto pavadinimas

Atliekos kodas

Atliekos pavadinimas

Patikslintas atliekos pavadinimas

Atliekų naudojimas

 

Atliekos naudojimo veiklos kodas

(R1–R11)

Projektinis įrenginio pajėgumas, t/m.

 

Planuojamas tolimesnis atliekų apdorojimas

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 lentelė. Numatomos šalinti, išskyrus numatomas laikyti ir paruošti šalinti, pavojingosios atliekos

Įrenginio pavadinimas___________________________________________________________

 

Pavojingųjų atliekų technologinio srauto žymėjimas

Pavojingųjų atliekų technologinio srauto pavadinimas

Atliekos kodas

Atliekos pavadinimas

Patikslintas atliekos pavadinimas

Atliekų šalinimas

Atliekos šalinimo veiklos kodas (D1–D7, D10, D12)

Projektinis įrenginio pajėgumas

Didžiausias numatomas

šalinti bendras atliekų kiekis, t/m.

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 lentelė. Numatomos paruošti naudoti ir (ar) šalinti pavojingosios atliekos

Įrenginio pavadinimas___________________________________________________________

 

Pavojingųjų

atliekų technologinio srauto žymėjimas

Pavojingųjų atliekų technologinio srauto pavadinimas

Atliekos kodas

Atliekos pavadinimas

Patikslintas atliekos pavadinimas

Atliekų paruošimas naudoti ir (ar) šalinti

Atliekos tvarkymo veiklos kodas (D8, D9, D13, D14, R12, S5)

Projektinis įrenginio pajėgumas, t/m.

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kita informacija pagal Taisyklių 32.2 papunktį.

_________________________

 

Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo

ir galiojimo panaikinimo taisyklių

2 priedo

5 priedėlis

 

SPECIALIOJI PARAIŠKOS DALIS

 

VANDENS IŠGAVIMAS IŠ PAVIRŠINIŲ VANDENS TELKINIŲ

 

1 lentelė. Informacija apie paviršinį vandens telkinį, iš kurio numatoma išgauti vandenį, vandens išgavimo vietą ir planuojamą išgauti vandens kiekį. Lentelė pildoma, jeigu numatoma išgauti vandenį iš paviršinių vandens telkinių, atsižvelgiant į Taisyklių 1 priede nurodytus kriterijus.

 

Vandens telkinio kategorija (upė, ežeras, tvenkinys, kt.)

 

Vandens telkinio pavadinimas

 

Vandens telkinio identifikavimo kodas

 

80% tikimybės sausiausio mėnesio vidutinis upės debitas, m3/s

 

Ežero, tvenkinio tūris, m3

 

Vandens išgavimo vieta saugomų teritorijų atžvilgiu

 

Vandens išgavimo vietos Nr.

 

 

 

Vandens išgavimo vietos koordinatės

 

 

 

Didžiausias planuojamas išgauti vandens kiekis

m3/m.

m3/p.

m3/m.

m3/p.

m3/m.

m3/p.

 

 

 

 

 

 

 

 

Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo

ir galiojimo panaikinimo taisyklių

2 priedo

6 priedėlis

 

SPECIALIOJI PARAIŠKOS DALIS

 

LAIVŲ PERDIRBIMAS

 

1 lentelė. Informacija apie laivų perdirbimo įrenginį

 

Įrenginio pavadinimas______________________________________________________________

 

Laivų perdirbimo metodas (-ai)

Numatomas didžiausio galimo perdirbti įrenginyje laivo tipas ir dydis (ilgis, plotis, gylis, GT)

Didžiausias planuojamas vienu metu laikyti laivų, skirtų perdirbimui, kiekis įrenginyje, matavimo vienetai (t, vnt. ar kt.)

Didžiausias planuojamas vienu metu perdirbamų laivų kiekis įrenginyje, matavimo vienetai (t, vnt. ar kt.)

Didžiausia planuojama įrenginio metinė laivų perdirbimo apimtis (LDT/per metus)

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 lentelė. Informacija apie laivų perdirbimo metu susidarančias atliekas (taikoma įrenginiams, kuriuose susidariusios atliekos jų susidarymo vietoje yra laikomos trumpiau nei Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme nustatytas laikino laikymo laikotarpis ir kuriuose neatliekama su atliekų apdorojimu susijusi veikla)

 

Įrenginio pavadinimas______________________________________________________________

 

Atliekos

Atliekų laikymas

Planuojamas tolimesnis atliekų apdorojimas

Kodas

Pavadinimas

Patikslintas pavadinimas

Numatomas didžiausias vienu metu laikyti atliekų kiekis, matavimo vienetai (t, m3ar kt.)

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 lentelė. Informacija apie perdirbamo laivo konstrukcijoje ir (ar) įrangoje esančias pavojingąsias medžiagas, įskaitant nurodytas Reglamento (ES) Nr. 1257/2013 I ir (ar) II prieduose (taikoma įrenginiams, kuriuose perdirbami 500 GT ir didesni laivai. Mažesnius nei 500 GT laivus perdirbantiems įrenginiams taikoma, kai juose planuojama perdirbti laivus, kurių konstrukcijoje ir (ar) įrangoje yra pavojingųjų medžiagų)

 

Įrenginio pavadinimas______________________________________________________________

 

Pavojingosios medžiagos pavadinimas

Kiekis, saugomas vietoje (t, m3 ar kt. )

Numatomas laikymo (saugojimo) būdas

Numatomas tvarkymo būdas

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo

ir galiojimo panaikinimo taisyklių

2 priedo

7 priedėlis

 

SPECIALIOJI PARAIŠKOS DALIS

 

KVAPŲ VALDYMAS

 

1 lentelė. Stacionarių kvapų šaltinių duomenys

Kvapo šaltinis

Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje

Kvapo emisijos rodiklis*, OUE/s, OUE/m/s, OUE/m2/s, OUE/m3/s

Kvapų išmetimo (stacionariųjų taršos šaltinių veikimo) trukmė per parą/savaitę/ metus, nurodant konkrečias valandas

Kvapo šaltinio Nr.

pavadinimas

koordinatės (plotinio šaltinio perimetro koordinatės) (LKS)

aukštis nuo žemės paviršiaus,

m

išėjimo angos matmenys, m

srauto greitis,

m/s

temperatūra t,º C

tūrio debitas,

Nm3/s

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Kvapo emisijos rodiklio apibrėžimas pateiktas Kvapų kontrolės gyvenamosios aplinkos ore taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. V-885 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ ir Kvapų kontrolės gyvenamosios aplinkos ore taisyklių patvirtinimo“

 

2 lentelė. Kvapų valdymo (mažinimo) priemonės, jų efektyvumo rodikliai

 

Kvapo šaltinio Nr.

Kvapų valdymo (mažinimo) priemonės

Numatomas (prašomas leisti) kvapo emisijos rodiklis

OUE/s, OUE/m/s, OUE/m2/s, OUE/m3/s

pavadinimas

įrengimo vieta, koordinatės, LKS

efektyvumas, proc.

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 lentelė. Kvapų valdymo (mažinimo) priemonių efektyvumas prie artimiausių jautrių receptorių

 

Nustatyta kvapo koncentracija

(OUE/m3) prie artimiausio jautraus receptoriaus*

Artimiausio jautraus receptoriaus adresas ir koordinatės (LKS)

1

2

 

 

 

 

 

*jautrus receptorius – statinys ar teritorija, kurioje gyvena, ilsisi žmonės ar laikinai būna jautrios visuomenės grupės (vaikai, pacientai ir pan.), pvz. gyvenamasis namas, vaikų darželis, mokykla, ligoninė, sanatorija, poilsio, globos namai, gyvenamosios ar rekreacinės teritorijos ir pan.

 

 

Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo

ir galiojimo panaikinimo taisyklių

2 priedo

8 priedėlis

 

(Deklaracijos pavyzdys)

 

 

deklaracija

 

Teikiu paraišką gauti / pakeisti Taršos leidimą.

 

Patvirtinu, kad šioje paraiškoje pateikta informacija yra teisinga, pilna ir tiksli.

 

Neprieštarauju, kad leidimą išduodanti institucija paraiškos arba jos dalies kopiją, išskyrus informaciją, kuri šioje paraiškoje nurodyta kaip komercinė (gamybinė) paslaptis, pateiktų tretiesiems asmenims.

 

 

Parašas: _____________________________________        Data: ____________

(veiklos vykdytojo arba jo įgalioto asmens)

 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(pasirašančiojo vardas, pavardė, pareigos)

 

 

___________________

 

Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo

ir galiojimo panaikinimo taisyklių

2 priedo

9 priedėlis

 

(Deklaracijos pavyzdys)

 

 

deklaracija

 

 

Įsipareigoju nustatytais terminais deklaruoti per praėjusius kalendorinius metus į atmosferą išmestą ŠESD kiekį, teikti ataskaitas ir kiekvienais kalendoriniais metais iki balandžio 30 d. atsisakyti ŠESD apyvartinių taršos leidimų kiekio, kuris yra lygiavertis per praėjusius kalendorinius metus išmestam į atmosferą anglies dioksido kiekiui, išreikštam tonomis, ir (ar) anglies dioksido ekvivalento kiekiui.

 

Parašas: _____________________________________        Data: ____________

(veiklos vykdytojo arba jo įgalioto asmens)

 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(pasirašančiojo vardas, pavardė, pareigos (pildoma didžiosiomis raidėmis))

 

 

___________________________

 

Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo

ir galiojimo panaikinimo taisyklių

2 priedo

10 priedėlis

 

(Deklaracijos pavyzdys)

 

DEKLARACIJA

APIE VEIKIMO VALANDŲ SKAIČIŲ

 

Patvirtinu, kad vidutinis kurą deginantis įrenginys, kurio:

Tipas: _________________________________________________________________________

Eksploatavimo vieta (adresas): _____________________________________________________

Veiklos (eksploatavimo) pradžios data: _______________________________________________

Vardinė (nominali) šiluminė galia: __________________________________________________

neveiks daugiau kaip _______ veikimo valandų (kaip jos apibrėžtos Išmetamų teršalų iš vidutinių kurą deginančių įrenginių normose, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. D1-778 „Dėl Išmetamų teršalų iš vidutinių kurą deginančių įrenginių normų patvirtinimo“) per metus (taikant slenkantį ___ metų vidurkį).

Įsipareigoju saugoti ne mažiau kaip šešerių iš eilės einančių kalendorinių metų duomenis apie veikimo valandų skaičių per metus.

 

Parašas:___________________________ Data:____________________________

(veiklos vykdytojo arba jo įgalioto asmens)

 

 

(pasirašančiojo vardas ir pavardė, pareigos (pildoma didžiosiomis raidėmis)

 

 

____________________________

 

Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo

ir galiojimo panaikinimo taisyklių

3 priedas

 

(Taršos leidimo pavyzdys)

 

 

_____________________________________________________________

(leidimą išduodančios ar keičiančios institucijos pavadinimas (didžiosiomis raidėmis))

 

TARŠOS LEIDIMAS

 

Nr.________________

 

 

 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

(Juridinio asmens kodas)

 

 

(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)

 

 

 

(veiklos vykdytojas, buveinės adresas, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

 

 

Leidimą sudaro:

1. Specialioji (-iosios) dalis (-ys):.........................................................................................

 

2. Iki leidimo pakeitimo galiojusio TIPK leidimo (jei toks išduotas) registracijos numeris, jį išdavusio regiono aplinkos apsaugos departamento pavadinimas, išdavimo, atnaujinimo ir (ar) koregavimo (jeigu buvo) datos:............................................................

 

3. Leidimo priedai.

 

 

Išduotas.................. m...................................... d.

 

Pakeistas................. m...................................... d.

 

 

Direktorius ar jo įgaliotas asmuo ___________________________ _______________

(Vardas, pavardė)                                                                                                 (parašas)

A. V.

 

BENDROJI DALIS

 

(informacija pagal Taisyklių 59 punktą)

 

Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo

ir galiojimo panaikinimo taisyklių

3 priedo

1 priedėlis

 

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS

 

Nuotekų TVARKYMAS IR išleidimas

 

1 lentelė. Informacija apie nuotekų išleidimo vietą / priimtuvą

 

Eilės Nr.

Nuotekų išleidimo vietos / priimtuvo pavadinimas, kategorija, kodas ir koordinatės

Leistina priimtuvo apkrova

hidraulinė

teršalais (svorio vienetais)

m3/d.

parametras

mato vnt.

reikšmė

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 lentelė. Į gamtinę aplinką leidžiamų išleisti nuotekų užterštumas. Nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės netaikomos neįprastų (neatitiktinių) veiklos sąlygų metu – paleidžiant, derinant ir stabdant įrenginį

 

Nr.

Teršalo pavadinimas

Nuotekų užterštumas prieš valymą

Didžiausias leidžiamas nuotekų užterštumas jas išleidžiant į aplinką

Minimalus išvalymo efektyvumas, %

mom.,

mg/l

Vidut.,

mg/l

t/metus

LK mom.,

mg/l

LK vidut.,

mg/l

LT paros,

t/d.

LT metų,

t/m.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 lentelė. Leidžiamų išleisti nuotekų užterštumas. Nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės taikomos neįprastų (neatitiktinių) veiklos sąlygų metu – paleidžiant, derinant ir stabdant įrenginį ir konkrečiam aplinkos apsaugos priemonių įgyvendinimo laikotarpiui

 

Nr.

Teršalo pavadinimas

Nuotekų užterštumas prieš valymą

Didžiausias pageidaujamas nuotekų užterštumas jas išleidžiant į aplinką

mom.,

mg/l

vidut.,

mg/l

t/metus

LLK mom.,

mg/l

LLK vidut.,

mg/l

LLT paros,

t/d.

LLT metų,

t/m.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 lentelė. Kitos sąlygos nuotekoms tvarkyti ir išleisti pagal aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus

 

Eil. Nr.

Sąlygos

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo

ir galiojimo panaikinimo taisyklių

3 priedo

2 priedėlis

 

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS

 

APLINKOS ORO TARŠOS VALDYMAS

 

 

 

1 lentelė. Leidžiami išmesti į aplinkos orą teršalai ir jų kiekis

 

Teršalo pavadinimas

Teršalo kodas

Leidžiama išmesti, t/m.

1

2

3

Azoto oksidai

 

 

Kietosios dalelės

 

 

Sieros dioksidas

 

 

Amoniakas

 

 

Lakieji organiniai junginiai (abėcėlės tvarka):

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiti teršalai (abėcėlės tvarka):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 


 

2 lentelė. Leidžiama tarša į aplinkos orą. (Nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės netaikomos neįprastų (neatitiktinių) veiklos sąlygų metu)

 

Įrenginio pavadinimas_____________________________________________________________________________________________

 

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.

Taršos šaltiniai

Teršalai

Leidžiama tarša

Nr.

pavadinimas

kodas

vienkartinis

dydis

metinė,

t/m.

vnt.

maks.

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso įrenginiui:

 

 

3 lentelė. Kitos sąlygos aplinkos oro taršai valdyti pagal aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus

 

Eil. Nr.

Sąlygos

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo

ir galiojimo panaikinimo taisyklių

3 priedo

3 priedėlis

 

 

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS

 

KLIMATO KAITOS VALDYMAS

 

 

Išmetamos šiltnamio efektą sukeliančios dujos (toliau – ŠESD) iš kurą deginančių įrenginių, kurių bendras nominalus šiluminis našumas didesnis kaip 20 MW, bet nesiekia 50 MW (išskyrus įrenginius, pavojingoms arba komunalinėms atliekoms deginti)

 

Eil. Nr.

ŠESD (anglies dioksido (CO2)) išmetimo šaltiniai

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo

ir galiojimo panaikinimo taisyklių

3 priedo

4 priedėlio A dalis

 

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS

 

ATLIEKŲ APDOROJIMAS (NAUDOJIMAS AR ŠALINIMAS, ĮSKAITANT LAIKYMĄ IR PARUOŠIMĄ NAUDOTI AR ŠALINTI)

 

NEPAVOJINGOSIOS ATLIEKOS

 

1 lentelė. Didžiausias leidžiamas laikyti nepavojingųjų atliekų kiekis

Įrenginio pavadinimas ___________________________________________________________

 

Atliekos

Atliekų laikymas

Tolimesnis atliekų apdorojimas

Kodas

Pavadinimas

Patikslintas pavadinimas

Atliekų tvarkymo veiklos kodas (R13 ir (ar) D15)

 

Didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti bendras atliekų, įskaitant apdorojimo metu susidarančių atliekų, kiekis, t

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 lentelė. Didžiausias leidžiamas laikyti nepavojingųjų atliekų kiekis jų susidarymo vietoje iki surinkimo (S8)

Įrenginio pavadinimas ___________________________________________________________

 

Atliekos

Atliekų laikymas

Tolimesnis atliekų apdorojimas

Kodas

Pavadinimas

Patikslintas pavadinimas

Didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti bendras atliekų kiekis, t

 

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 lentelė. Leidžiamos naudoti, išskyrus numatomas laikyti ir paruošti naudoti, nepavojingosios atliekos

Įrenginio pavadinimas___________________________________________________________

 

Atliekos

Atliekų naudojimas

 

Tolimesnis atliekų apdorojimas

Kodas

Pavadinimas

Patikslintas pavadinimas

Atliekos naudojimo veiklos kodas (R1–R11)

Projektinis įrenginio pajėgumas, t/m.

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 lentelė. Leidžiamos šalinti, išskyrus numatomas laikyti ir paruošti šalinti, nepavojingosios atliekos

Įrenginio pavadinimas___________________________________________________________

 

Atliekos

Atliekų šalinimas

Kodas

Pavadinimas

Patikslintas pavadinimas

Atliekos šalinimo veiklos kodas (D1–D7, D10)

Projektinis įrenginio pajėgumas

Didžiausias leidžiamas

šalinti bendras atliekų kiekis, t/m.

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 lentelė. Leidžiamos paruošti naudoti ir (ar) šalinti nepavojingosios atliekos

Įrenginio pavadinimas___________________________________________________________

 

Atliekos

Atliekų paruošimas naudoti ir (ar) šalinti

Kodas

Pavadinimas

Patikslintas pavadinimas

Atliekos tvarkymo veiklos kodas (D8, D9, D13, D14, R12, S5)

Projektinis įrenginio pajėgumas, t/m.

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 lentelė. Prievolė turėti galiojantį finansinį užtikrinimą, jei šis reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu, ir kitos sąlygos nepavojingųjų atliekų apdorojimui (naudojimui ar šalinimui, įskaitant laikymą ir paruošimą naudoti ar šalinti) pagal aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus

 

Eil. Nr.

Sąlygos

1

2

 

 

 

 

 

 

 

_________________________

 

Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo

ir galiojimo panaikinimo taisyklių

3 priedo

4 priedėlio B dalis

 

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS

 

ATLIEKŲ APDOROJIMAS (NAUDOJIMAS AR ŠALINIMAS, ĮSKAITANT LAIKYMĄ IR PARUOŠIMĄ NAUDOTI AR ŠALINTI)

 

PAVOJINGOSIOS ATLIEKOS

 

1 lentelė. Didžiausias leidžiamas laikyti pavojingųjų atliekų kiekis

Įrenginio pavadinimas ___________________________________________________________

 

Pavojingųjų atliekų technologinio srauto žymėjimas

Pavojingųjų atliekų technologinio srauto pavadinimas

Atliekos kodas

Atliekos pavadinimas

Patikslintas atliekos pavadinimas

Atliekų laikymas

Tolimesnis atliekų apdorojimas

Atliekų tvarkymo veiklos kodas (R13 ir (ar) D15)

Didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti bendras atliekų, įskaitant apdorojimo metu susidarančių atliekų, kiekis, t

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8