LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMŲ IR SOCIALINĖS- PILIETINĖS VEIKLOS 2019–2020 MOKSLO METAIS

 

2020 m. kovo 31  d. Nr. V-480

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 3.3 papunkčiu ir Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 10 straipsnio 4 dalimi,

n u s t a t a u, kad:

1. 2019–2020 mokslo metais pagrindinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys nuo pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo atleidžiamas.

2. Buvęs mokinys, pateikęs prašymą dėl galimybės dalyvauti pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime iki Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-2558 „Dėl Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 5 punkte nurodyto termino, 2019–2020 mokslo metais atleidžiamas nuo pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo. Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą išduoda mokykla, kurioje buvęs mokinys baigė pagrindinio ugdymo programą, jo prašymu.

3. Šio įsakymo 1 ir 2 punkte nurodyti asmenys prašymo dėl atleidimo nuo 2019–2020 mokslo metų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo neteikia. Mokyklos vadovui sprendimo dėl šių asmenų atleidimo nuo pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo priimti nereikia.

4. Pagrindinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokiniui ir buvusiam mokiniui Pagrindinio išsilavinimo pažymėjime pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatams įrašyti skirtoje skiltyje prie kiekvieno dalyko pavadinimo nurodoma „(atleistas)“. Įvertinimui įrašyti skirtoje vietoje rašomas brūkšnys.

5. Asmuo, baigęs pagrindinio ugdymo programą ir 2019–2020 mokslo metais atleistas nuo pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, laikomas įgijusiu pagrindinį išsilavinimą ir turinčiu teisę mokytis pagal vidurinio ugdymo programą.

6. Pagrindinio ugdymo programos 5–10, I ir II gimnazijos klasės mokinys, 2019–2020 mokslo metais ne iki galo atlikęs ar neatlikęs socialinės-pilietinės veiklos, yra atleidžiamas nuo jos atlikimo.

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras                                                            Algirdas Monkevičius