LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS DIREKTORIAUS 2013 M. BALANDŽIO 4 D. ĮSAKYMO NR. 2-117 „DĖL TEISĖS AKTŲ AR JŲ PROJEKTŲ ANTIKORUPCINIO VERTINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. kovo 18 d. Nr. 2-78

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinio vertinimo Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyboje tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2013 m. balandžio 4 d. įsakymu Nr. 2-117 „Dėl teisės aktų ar jų projektų antikorupcinio vertinimo Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyboje tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama).

2. P a v e d u Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos (toliau – STT) Administravimo valdybos Bendrajam skyriui šį įsakymą paskelbti Teisės aktų registre, o STT Viešųjų ryšių skyriui – STT interneto svetainėje.

3. N u s t a t a u, kad šio įsakymo 1 punktas įsigalioja 2014 m. balandžio 1 d.

 

 

Direktorius                                                                                          Saulius Urbanavičius

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų

tarnybos direktoriaus 2013 m. balandžio 4 d.

įsakymu Nr. 2-117

(Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų

tarnybos direktoriaus

2014 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. 2-78

redakcija)

 

TEISĖS AKTŲ AR JŲ PROJEKTŲ ANTIKORUPCINIO VERTINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOJE TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šis Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinio vertinimo Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyboje (toliau – STT) tvarkos aprašas (toliau  – Tvarkos aprašas) nustato STT darbuotojų Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio nustatyta tvarka atliekamo teisės aktų ar jų projektų antikorupcinio vertinimo tvarką STT.

2. STT teisės aktų ar jų projektų antikorupcinį vertinimą atlieka STT Korupcijos prevencijos valdybos Antikorupcinio vertinimo skyriaus darbuotojai (toliau  – teisės aktų ar jų projektų vertintojai), gavę pavedimą šio Tvarkos aprašo nustatyta tvarka.

3. STT, atlikdama teisės aktų ar jų projektų antikorupcinį vertinimą, gali nagrinėti kitų valstybės ar savivaldybės įstaigų atliktus teisės aktų projektų antikorupcinius vertinimus, taip pat prireikus gali teikti pastabų ir pasiūlymų šioms įstaigoms dėl jų atlikto antikorupcinio vertinimo.

4. Šiame Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

4.1. Teisės aktas – Lietuvos Respublikos teisės aktas, reglamentuojantis visuomeninius santykius, nurodytus Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje.

4.2. Teisės akto projektas – Lietuvos Respublikos teisės akto projektas, kuriame numatoma reglamentuoti visuomeninius santykius, nurodytus Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje.

4.3. Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas – teisės aktų ir (ar) teisės aktų projektų vertinimas, siekiant nustatyti esamo ar numatomo teisinio reguliavimo trūkumus, galinčius sudaryti sąlygas pasireikšti korupcijai, taip pat pasielgti nesąžiningai, neteisingai, neskaidriai, neobjektyviai.

4.4. Teisės akto projekto rengėjas – teisės akto projektą parengęs subjektas (asmuo, asmenys ar darbo grupė).

5. Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas apima teisės aktų ar jų projektų atrinkimą, antikorupcinį vertinimą, konsultavimąsi ir (ar) derinimą su antikorupcinį vertinimą inicijavusiu subjektu, teisės aktą priėmusia, jo priėmimą inicijavusia valstybės ar savivaldybės įstaiga, institucija arba teisės akto projekto rengėjais dėl atliekamo antikorupcinio vertinimo, kreipimąsi į kitus STT padalinių specialistus, atsakymą į šio Tvarkos aprašo 1 priede nustatytus klausimus, antikorupcinio vertinimo išvados (2 priedas) rengimą ir teikimą antikorupcinį vertinimą inicijavusiam subjektui, teisės aktą priėmusiai, jo priėmimą inicijavusiai valstybės ar savivaldybės įstaigai arba teisės akto projekto rengėjui, ar STT direktoriui ar STT direktoriaus pavaduotojui, skelbimą Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinėje sistemoje (toliau – TAIS), STT atliktų teisės aktų ar jų projektų antikorupcinių vertinimų duomenų banke (toliau – duomenų bankas), pakartotinio teisės akto ar jo projekto antikorupcinio vertinimo atlikimą.

 

II. TEISĖS AKTŲ AR JŲ PROJEKTŲ ATRINKIMAS

 

6. STT vertina savo iniciatyva atrinktus, taip pat jai Respublikos Prezidento, Seimo Pirmininko, Ministro Pirmininko, Seimo komiteto, komisijos, frakcijos pateiktus antikorupciniu požiūriu vertintinus teisės aktus ar jų projektus.

7. Teisės aktų ar jų projektų vertintojai pagal STT direktoriaus nustatytas korupcijos prevencijos prioritetines kryptis ieško teisės aktų ar jų projektų, kurie yra galimai ydingi korupcijos prevencijos požiūriu.

8. Teisės aktų ar jų projektų vertintojai, suradę teisės aktą ar jo projektą, kuris yra galimai ydingas korupcijos prevencijos požiūriu, siūlo STT Korupcijos prevencijos valdybos viršininkui arba (STT Korupcijos prevencijos valdybos viršininko siūlymu) STT direktoriaus pavaduotojui, jo nesant, STT direktoriui priimti sprendimą atlikti šio teisės akto ar jo projekto antikorupcinį vertinimą. Atlikti antikorupciniu požiūriu vertintino teisės akto ar jo projekto antikorupcinį vertinimą gali siūlyti ir kiti STT darbuotojai, kurie atlikdami tarnybos funkcijas pagrįstai mano, kad atitinkamas teisės aktas, teisės akto projektas ar tam tikros jų nuostatos yra galimai ydingos korupcijos prevencijos požiūriu.

9. STT direktorius, STT direktoriaus pavaduotojas ar STT Korupcijos prevencijos valdybos viršininkas gavęs šio Tvarkos aprašo 8 punkte nurodytą pasiūlymą atlikti teisės akto ar jo projekto antikorupcinį vertinimą arba savo iniciatyva priima sprendimą dėl teisės akto ar jo projekto antikorupcinio vertinimo ir paveda STT Korupcijos prevencijos valdybos Antikorupcinio vertinimo skyriui atlikti teisės akto ar jo projekto antikorupcinį vertinimą. STT direktorius ar STT direktoriaus pavaduotojas teisės akto ar jo projekto antikorupcinį vertinimą taip pat paveda atlikti, kai gauna Respublikos Prezidento, Seimo Pirmininko, Ministro Pirmininko, Seimo komiteto, komisijos, frakcijos teikimą atlikti teisės akto ar jo projekto antikorupcinį vertinimą.

 

III. TEISĖS AKTŲ AR JŲ PROJEKTŲ ANTIKORUPCINIS VERTINIMAS

 

10. STT Korupcijos prevencijos valdybos Antikorupcinio vertinimo skyriaus viršininkas, jo nesant, STT Korupcijos prevencijos valdybos viršininkas, esant šio Tvarkos aprašo 9 punkte nurodytam sprendimui ar pavedimui, paveda teisės akto ar jo projekto vertintojui atlikti teisės akto ar jo projekto antikorupcinį vertinimą.

11. Jei teisės aktas ar jo projektas yra didelės apimties, teisės akto ar jo projekto antikorupcinį vertinimą gali būti pavedama atlikti dviem teisės aktų ar jų projektų vertintojams.

12. Teisės akto ar jo projekto vertintojas, atlikdamas teisės akto ar jo projekto antikorupcinį vertinimą:

12.1. analizuoja jo turinį, atsako į šios Tvarkos aprašo 1 priede nurodytus klausimus ir atsižvelgdamas į STT sukauptą patirtį prognozuoja, ar teisės akto ar teisės akto projekto nuostatos nėra ydingos korupcijos prevencijos požiūriu;

12.2. prireikus konsultuojasi su teisės akto ar jo projekto rengėjais, kitais specialistais, inicijuoja kreipimąsi į STT Pirmąją valdybą ar kitus subjektus dėl informacijos gavimo. Ši informacija teisės akto ar jo projekto vertintojui pateikiama per suderintą terminą.

13. Atsakydamas į klausimus, teisės aktų ar jų projektų vertintojas:

13.1. atsižvelgia į esamą teisinį reguliavimą ir visuomeninius santykius reguliuojamoje srityje;

13.2. prognozuoja, kokią įtaką teisės aktas ar jo projektas turės visuomeniniams santykiams korupcijos prevencijos požiūriu;

13.3. vertindamas galiojantį teisės aktą, atsižvelgia į teisės akto taikymo praktiką ir sunkumus, nustatytus korupcijos atvejus ir į tai, kokios konkrečios teisės akto nuostatos sudaro sąlygas korupcijai;

13.4. atsižvelgia į teisės sistemą ir kitų teisės aktų nuostatas;

13.5. įvertina, ar teisės akto arba jo projekto nuostatos dera su atitinkamą sritį reglamentuojančiais teisės aktais ir (ar) juos konkretina;

13.6. atsižvelgia į tai, ar teisės aktas arba jo projektas nustato subjektų, kurių veikla reglamentuojama, teises ir pareigas, apibrėžia jų kompetenciją;

13.7. kiek įmanoma, detaliau analizuoja teisės akto ar jo projekto parengimo priežastis;

13.8. gauna (esant tarnybiniam būtinumui) kitų STT padalinių turimą informaciją, reikalingą teisės akto ar jo projekto antikorupciniam vertinimui atlikti;

13.9. vertina, ar teisės aktas arba jo projektas nustato kontroliuojantį subjektą, apibrėžia jo kontrolės formas, nustato, ar kontroliuojantis ir teises suteikiantis subjektas yra tas pats asmuo.

14. Teisės akto ar jo projekto antikorupcinis vertinimas atliekamas ne ilgiau kaip per 15 darbo dienų. Teisės akto ar jo projekto antikorupcinio vertinimo pradžią ir pabaigą duodamas pavedimą nustato STT Korupcijos prevencijos valdybos Antikorupcinio vertinimo skyriaus viršininkas, jo nesant, Korupcijos prevencijos valdybos viršininkas. Jei pavedimą atlikti teisės akto ar jo projekto antikorupcinį vertinimą duodantis subjektas nurodo kitą terminą, tai terminas negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos. Teisės akto ar jo projekto antikorupcinio vertinimo terminas gali būti pratęsiamas 10 darbo dienų pavedimą atlikti teisės akto ar jo projekto antikorupcinį vertinimą duodančio subjekto sprendimu, išskyrus atvejus (pavyzdžiui, teisės akto ar jo projekto vertintojo laikinasis nedarbingumas, atostogos, tarnybinė komandiruotė, negaunama informacijos, reikalingos teisės akto ar jo projekto antikorupciniam vertinimui atlikti, ir pan.), kai terminas STT direktoriaus pavaduotojo, jo nesant, STT direktoriaus sprendimu gali būti pratęsiamas ilgesniam laikotarpiui.

 

IV. TEISĖS AKTO AR JO PROJEKTO ANTIKORUPCINIO VERTINIMO IŠVADOS RENGIMAS, DERINIMAS IR TEIKIMAS PASIRAŠYTI

 

15. Teisės akto ar jo projekto vertintojas, atlikęs antikorupcinį vertinimą, surašo antikorupcinio vertinimo išvadą ir užpildo Tvarkos aprašo 1 priedą, kurių projektai yra derinami šio Tvarkos aprašo 16, 17 punktų nustatyta tvarka.

16. Antikorupcinio vertinimo išvados projektas ir Tvarkos aprašo 1 priedo projektas, suderinti su STT Korupcijos prevencijos valdybos Antikorupcinio vertinimo skyriaus viršininku ir Korupcijos prevencijos valdybos viršininku, prireikus vieno iš jų nurodymu, elektroniniu paštu pateikiami derinti antikorupcinį vertinimą inicijavusiam subjektui ir (ar) teisės akto ar jo projekto rengėjui. Pateikus elektroniniu paštu antikorupcinio vertinimo išvados projektą derinti antikorupcinį vertinimą inicijavusiam subjektui ir (ar) teisės akto ar jo projekto rengėjui ir:

16.1. per nustatytą terminą negavus pastabų ir (ar) pasiūlymų, laikoma, kad dėl antikorupcinio vertinimo išvados projekto pastabų ir (ar) pasiūlymų nėra;

16.2. per nustatytą terminą gavus pastabų ir (ar) pasiūlymų, teisės akto ar jo projekto vertintojas jas įvertina ir sprendžia, kaip į jas atsižvelgti ar neatsižvelgti.

17. Antikorupcinio vertinimo išvados projektas STT yra derinamas, pasirašomas ir išsiunčiamas gavėjams STT darbo reglamento nustatyta tvarka.

18. Antikorupcinio vertinimo išvadą teisės akto ar jo projekto vertintojas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo jos pasirašymo ir užregistravimo STT dokumentų valdymo sistemoje dienos, paskelbia TAIS, o Tvarkos aprašo 1 priedą – duomenų banke.

19. Antikorupcinio vertinimo išvada teikiama antikorupcinį vertinimą inicijavusiam subjektui ir teisės akto ar jo projekto rengėjui, o jei antikorupcinis vertinimas buvo atliktas STT iniciatyva – teisės akto projekto rengėjui ir (ar) jo priėmimą inicijavusiai valstybės ar savivaldybės įstaigai, institucijai, kitiems su antikorupciniu vertinimu susijusiems subjektams, kuriuos nurodo teisės akto ar jo projekto vertintojas.

20. STT iniciatyva atlikus antikorupcinį vertinimą, tačiau nenustačius korupcijos prevencijos požiūriu ydingų nuostatų, STT direktoriaus pavaduotojo, jo nesant, STT direktoriaus sprendimu antikorupcinio vertinimo išvada gali būti neskelbiama TAIS ir (ar) nesiunčiama šio Tvarkos aprašo 22 punkte nurodytiems antikorupcinio vertinimo išvados gavėjams, tačiau kartu su užpildytu Tvarkos aprašo 1 priedu yra paskelbiama duomenų banke.

21. Šio Tvarkos aprašo 22 punkte nurodytų antikorupcinio vertinimo išvados gavėjų yra prašoma per tris mėnesius nuo antikorupcinio vertinimo gavimo dienos informuoti STT apie tai, kaip yra atsižvelgta ar neatsižvelgta į antikorupcinio vertinimo išvadoje pateiktas pastabas ir pasiūlymus.

 

V. PAKARTOTINIS VERTINIMAS

 

22. STT savo iniciatyva arba Respublikos Prezidento, Seimo Pirmininko, Ministro Pirmininko, Seimo komiteto, komisijos, frakcijos teikimu gali atlikti teisės akto projekto pakartotinį antikorupcinį vertinimą, kai teisės akto projekte, kurio antikorupcinis vertinimas jau buvo atliktas, yra padaroma esminių pakeitimų.

23. STT pakartotinai vertinant teisės aktų projektus, teisės aktų ar jų projektų vertintojas antikorupcinį teisės akto projekto vertinimą atlieka šio Tvarkos aprašo nustatyta tvarka, taip pat vertina, ar teisės akto projektas pakeistas atsižvelgiant į STT pateiktas antikorupcinio vertinimo pastabas ir pasiūlymus.

24. Jei į pastabas ir pasiūlymus, kurie buvo nurodyti pirminėje antikorupcinio vertinimo išvadoje, nebuvo atsižvelgta, teisės aktų ar jų projektų vertintojas apie tai gali pažymėti antikorupcinio vertinimo išvadoje, pakartotinai atlikęs antikorupcinį vertinimą.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

25. Jei atliekant antikorupcinį vertinimą kyla šiame Tvarkos apraše nenurodytų klausimų, juos sprendžia STT Korupcijos prevencijos valdybos viršininkas.

26. Už šio Tvarkos aprašo nuostatų pažeidimą STT darbuotojai atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

_________________

 


 

Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinio

vertinimo Lietuvos Respublikos specialiųjų

tyrimų tarnyboje tvarkos aprašo

1 priedas

 

 

TEISĖS AKTO AR JO PROJEKTO PAVADINIMAS IR NUMERIS[1]

 

Teisės akto ar jo projekto antikorupcinio vertinimo atlikimo pagrindas:

_________________________________________________________________________

Teisės akto ar jo projekto antikorupcinio vertinimo pradžia: __________________

Teisės akto ar jo projekto antikorupcinio vertinimo pabaiga: __________________

 

KLAUSIMAI

 

Klausimo Nr.

Klausimas

 

Klausimo vertinimas

 

1.

 

Ar teisės akto arba jo projekto tikslai, uždaviniai atitinka teisės akto ar jo projekto nuostatas?

 

2.

 

Ar nustatytas, numatomas teisinis reguliavimas pakankamai reglamentuoja atitinkamą sritį?

 

3.

 

Ar dėl nustatyto, numatomo teisinio reguliavimo nesudaroma prielaidų pasipelnyti valstybės sąskaita?

 

4.

 

Ar nėra akivaizdžių spragų, leisiančių dviprasmiškai aiškinti ir taikyti teisės aktą?

 

5.

 

Ar nustatytos subjektų, su kuriais susijęs teisės akto įgyvendinimas, teisės ir pareigos, pakankamas jų įgyvendinimo teisinis reguliavimas?

 

6.

 

Ar už teisės akto ar jo projekto nuostatų pažeidimą yra nustatyta atsakomybė?

 

7.

 

Ar nustatyta teisės akto įgyvendinimo, subjektų veiklos ir procedūrų kontrolė?

 

8.

 

Kokios aplinkybės, priežastys turėjo įtakos teisės akto ar jo projekto parengimui?

 

 

9.

 

Ar nustatyti, numatomi sprendimai yra ir (ar) bus viešai skelbiami?

 

10.

Ar dėl nustatyto, numatomo teisinio reglamentavimo nesumažės skaidrumo?

 

11.

Ar nustatytas, numatomas teisinis reglamentavimas nesudaro papildomų sąlygų korupcijai, taip pat pasielgti nesąžiningai, neteisingai, neskaidriai, neobjektyviai?

 

12.

Ar nustatyti, numatomi įgaliojimai nesuteikia, nesuteiks teisų tik vienam subjektui (pareigūnui, komisijai)?

 

13.

Ar nenustatytos, numatomos išskirtinės ar nevienodos sąlygos konkrečioje srityje veikiantiems subjektams, tam tikros išimtys ar lengvatos atskiriems subjektams?

 

14.

Ar nustatyta skaidri sprendimo priėmimo procedūra?

 

15.

Kiti aktualūs klausimai[2]:

 

 

_____________

 


 

Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinio

vertinimo Lietuvos Respublikos

specialiųjų tyrimų tarnyboje tvarkos

aprašo

2 priedas

 

(Teisės akto ar jo projekto antikorupcinio vertinimo išvados forma)

 

 

(Dokumento sudarytojo pavadinimas)

 

(Adresatas)

 

ANTIKORUPCINIO VERTINIMO IŠVADA

DĖL TEISĖS AKTO AR JO PROJEKTO

(teisės akto ar jo projekto pavadinimo santrauka)

 

(Data) (Registracijos numeris)

 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio nuostatomis[3] ____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________,

(pažymima, ar antikorupcinis vertinimas atliktas savo iniciatyva ar (ir) atsižvelgiant į Respublikos Prezidento, Seimo Pirmininko, Ministro Pirmininko,

Seimo komiteto, komisijos, frakcijos teikimą, asmens ar įstaigos prašymą) atlikome teisės akto (-ų) ar jo (-ų) projekto (-ų)

___________________________________________________________________________________

(nurodyti tikslų teisės akto ar jo projekto pavadinimą, numerį, prireikus – jo trumpinį)

antikorupcinį vertinimą.

Atliekant teisės akto ar jo projekto antikorupcinį vertinimą, nustatyta:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(nurodama, kaip teisės aktas ar jo projektas buvo įvertintas pagal šio Tvarkos aprašo 12  ir 13 punktų nuostatas)

Atlikę teisės akto ar jo projekto antikorupcinį vertinimą, teikiame šias pastabas ir pasiūlymus:

1. _____________________________________________________________________

2. _____________________________________________________________________

3._____________________________________________________________________

 

Atlikus antikorupcinį vertinimą darytina išvada, kad

__________________________________________________________________________

(nurodyti įvertinto teisės akto ar jo projekto pavadinimą, numerį ar jo trumpinį)

nuostatos ___________________________________________________________________.

(pvz., yra ydingos antikorupciniu požiūriu, sudaro prielaidų piktnaudžiauti, mažina skaidrumą ir pan.)

Prašome per tris mėnesius nuo antikorupcinio vertinimo išvados gavimo dienos informuoti STT, kaip buvo atsižvelgta ar neatsižvelgta į antikorupcinio vertinimo išvadoje pateiktus pasiūlymus (prašoma teisės akto ar jo projekto rengėjo ir (ar) jo priėmimą inicijavusios valstybės ar savivaldybės institucijos).

 

(Pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

 

 

 

(Rengėjo nuoroda)[1] Išnašoje pateikiama:

1) Vertinto teisės akto ar jo projekto nuoroda į TAIS.

2) Teisės akto ar jo projekto antikorupcinio vertinimo nuoroda į TAIS.

 

[2]Pavyzdžiui:

1) Ar neplečiami įgaliojimai vykdyti priežiūrą?

2) Ar nedidinami patekimo į rinką ar veiklos ribojimai?

3) Ar teisės aktas arba jo projektas turės įtakos skirstant ekonominę naudą, ar lems papildomas ūkio subjektų išlaidas?

4) Ar teisės akte arba jo projekte nenustatyta mažiau arba daugiau sprendimų priėmimo procedūrų?

5) Ar detaliai nustatytos kolegialios institucijos sudarymo, veiklos, atnaujinimo, narių skyrimo procedūros?

6) Ar detaliai reguliuojamas atskirų institucijos darbuotojų funkcijų ir užduočių paskirstymas?

7) Ar nustatyta galimybė skųsti sprendimus ir kam?

8) Ar pagal esamą arba numatomą reguliavimą sprendimus dėl leidimų išdavimo, veiklos priežiūros ir sankcijų taikymo priima ta pati institucija ar pareigūnas?

9) Ar nedidinama valstybės tarnautojų interesų konflikto kilimo rizika?

10) Ar nepanaikina įgaliojimus turinčių asmenų tarnybinio kaitumo atestavimas arba kitoks dalykinių arba profesinių žinių tikrinimas?

[3] Antikorupcinio vertinimo tvarka yra nustatyta Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinio vertinimo Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyboje tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus _________m. __________ d. įsakymu Nr. _________ „Dėl teisės aktų ar jų projektų antikorupcinio vertinimo Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyboje tvarkos aprašo patvirtinimo“.