herbas-M_nespalvotas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

ĮSAKYMAS

 

DĖL STUDIJŲ IŠORINIO VERTINIMO IR AKREDITAVIMO TVARKOS APRAŠO, vertinamųjų sričių ir rodiklių PATVIRTINIMO

 

2019 m. liepos 17 d. Nr. V-835

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 2 straipsnio 3 dalimi ir 48 straipsnio 5 dalimi:

1. Tvirtinu Studijų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašą, vertinamąsias sritis ir rodiklius (toliau – Aprašas) (pridedama).

2. P a v e d u  Studijų kokybės vertinimo centrui:

2.1. iki 2019 m. spalio 1 d. parengti, suderinti su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir patvirtinti išorinio studijų krypčių ir naujų studijų programų vertinimo metodikas;

2.2. iki 2019 m. spalio 1 d. patvirtinti studijų krypčių išorinio vertinimo planą.

3. N u s t a t a u, kad:

3.1. visų aukštųjų mokyklų vykdomos studijų kryptys laikomos akredituotomis, kol nebus įvertintos ir akredituotos šio įsakymo nustatyta tvarka;

3.2. vykdomų studijų išorinio vertinimo ir akreditavimo procedūros šio įsakymo nustatyta tvarka pradedamos įgyvendinti nuo 2020 m. sausio 1 d. pagal Studijų kokybės vertinimo centro patvirtintą studijų krypčių išorinio vertinimo planą;

3.3. studijų išorinio vertinimo ir akreditavimo procedūros, pradėtos iki šio įsakymo įsigaliojimo, baigiamos pagal iki šio įsakymo įsigaliojimo galiojusių teisės aktų nuostatas;

3.4. Aprašo VI skyriaus nuostatos taikomos nuo 2025 m. sausio 1 d.;

3.5. krypties studijų kasmetinei stebėsenai ir vertinimui atlikti pagal Aprašo 55 punkte ir Aprašo 1 priede bei 4 priede nustatytus rodiklius naudojami valstybiniuose registruose kaupiami ir Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro apskaičiuoti duomenys.

4. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. liepos 24 d. įsakymą Nr. ISAK-1652 „Dėl Studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

5. Šio įsakymo 4 punktas įsigalioja 2019 m. spalio 1 d.

 

 

 

Laikinai einantis švietimo, mokslo ir sporto

ministro pareigas                                                                                  Algirdas Monkevičius

 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto

ministro 2019 m. liepos 17 d.

įsakymu Nr. V-835

 

STUDIJŲ IŠORINIO VERTINIMO IR AKREDITAVIMO TVARKOS APRAŠAS, vertinamosios sritys ir rodikliai

 

i SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Studijų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Lietuvos Respublikoje įsteigtų ir turinčių leidimą vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą aukštųjų mokyklų, egzilio sąlygomis veikiančių aukštųjų mokyklų (toliau – aukštoji mokykla egzilyje), Lietuvos Respublikoje ir užsienyje vykdomų ir ketinamų vykdyti studijų išorinio vertinimo tikslus bei atlikimo principus, akreditavimo tikslus bei jo atlikimo tvarką, bei užsienio aukštųjų mokyklų filialų, įsteigtų Lietuvos Respublikoje ir turinčių leidimą vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą (toliau – filialas), studijų išorinio vertinimo tvarką.

2.    Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu bei Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo nuostatomis ir gairėmis.

3.    Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme nustatytas sąvokas.

4Aprašas taikomas pirmosios, antrosios pakopos, vientisųjų bei profesinių (išskyrus rezidentūrą) aukštojo mokslo krypties studijų (toliau – krypties studijos) išoriniam vertinimui ir akreditavimui.

5Aukštosios mokyklos vykdomų krypties studijų išorinis vertinimas ir akreditavimas atliekamas ne rečiau kaip kartą per 7 metus. Atliekant krypties studijų išorinį vertinimą ir akreditavimą atskirai įvertinamos ir akredituojamos aukštosios mokyklos vykdomos studijų krypties pirmosios pakopos, antrosios pakopos, vientisosios, profesinės studijos (išskyrus rezidentūrą).

 

II SKYRIUS

EKSPERTINIS VYKDOMŲ STUDIJŲ KRYPČIŲ IŠORINIS VERTINIMAS

 

6. Ekspertinis vykdomų krypties studijų išorinis vertinimas atliekamas pagal Aprašo 2 priede nustatytas vertinamąsias sritis ir rodiklius.

7.    Ekspertinis krypties studijų išorinis vertinimas vykdomas pagal Studijų kokybės vertinimo centro (toliau – Centras) patvirtintą studijų krypčių išorinio vertinimo planą. Vienu metu vertinamos visos vienos krypties studijos, vykdomos visose Lietuvos aukštosiose mokyklose.

8.    Aukštosios mokyklos, aukštosios mokyklos egzilyje, filialo krypties studijų ekspertinį išorinį vertinimą atlieka Centras arba kita aukštojo mokslo kokybės vertinimo agentūra, įtraukta į Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo agentūrų registrą arba tarpvalstybinėse sutartyse nurodytos agentūros (toliau – Agentūra). Filialo vykdomų studijų vertinimą atlieka Centras, vadovaudamasis Aprašu arba filialo kilmės šalyje nustatyta tvarka – kita Agentūra, bendradarbiaudama su Centru.

9.    Aukštoji mokykla, aukštoji mokykla egzilyje, filialas dėl vykdomų krypties studijų vertinimo į Centrą kreipiasi Centro metodikoje nustatyta tvarka. Jei aukštoji mokykla siekia ekspertinį krypties studijų išorinį vertinimą atlikti kitoje Agentūroje, į Agentūrą ji kreipiasi pagal Agentūros nustatytas procedūras.

10.  Centras ekspertinį krypties studijų išorinį vertinimą vykdo vadovaudamasis šiuo Aprašu ir Centro patvirtintomis metodikomis. Agentūra pagal sutartį su aukštąja mokykla atlieka vertinimą, remdamasi Agentūros nustatytomis jos interneto svetainėje paskelbtomis vertinimo procedūromis ir kriterijais. Agentūra pateikia vertinimo išvadas aukštajai mokyklai ir Centrui. Vertinimą atliekanti Agentūra turi sudaryti sąlygas Centrui iš anksto susipažinti su vertinimo metodika, numatomomis taikyti procedūromis, stebėti vizitą.

11Ekspertinio krypties studijų išorinio vertinimo pagrindu priimamas sprendimas dėl krypties studijų akreditavimo. Sprendimą dėl krypties studijų akreditavimo priima Centras.

12.  Ekspertinis krypties studijų išorinis vertinimas atliekamas šiais etapais:

12.1. krypties studijų savianalizės, kurią atlieka tos krypties studijas vykdanti aukštoji mokykla, aukštoji mokykla egzilyje, filialas, ir savianalizės suvestinės parengimas pagal Centro (Agentūros) metodikoje nustatytus reikalavimus;

12.2. krypties studijų savianalizės suvestinės nagrinėjimas, kurį atlieka Centro arba Agentūros nustatyta tvarka pasitelkta ekspertų grupė;

12.3. ekspertų grupės vizitas į krypties studijas vykdančią aukštąją  mokyklą, aukštąją mokyklą egzilyje, filialą;

12.4. vertinimo išvadų parengimas, svarstymas Centro patariančiojoje Studijų vertinimo komisijoje, sprendimo dėl įvertinimo ir akreditavimo priėmimas ir viešas paskelbimas;

12.5. paskesnė veikla, kuria siekiama tobulinti krypties studijas, atsižvelgiant į vertinimo išvadas ir jose pateiktas rekomendacijas dėl krypties studijų tobulinimo, ir stebėsena.

13. Vertinimo išvadose pateikiama bendra krypties studijų analizė ir įvertinimas pagal Aprašo 2 priede nustatytas vertinamąsias sritis bei Aprašo 3 priede nustatytą įvertinimo skalę.

14. Agentūros atlikto vertinimo išvadose privalo būti Aprašo 2 priede nurodytų vertinamųjų sričių ar jas atitinkančių Agentūros taikomų vertinamųjų sričių įvertinimas pagal Aprašo 3 priede nustatytą vertinimo skalę.

15. Jeigu filialo studijų vertinimą atliko Agentūra, gavęs vertinimo išvadas, teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą vertinimo išvadų kopiją su oficialiu vertimu į valstybinę kalbą, filialas pateikia šiuos dokumentus Centrui ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai (toliau – Ministerija). Jeigu filialo studijų vertinimą atliko Centras, jis vertinimo išvadas pateikia filialo steigėjui, o vertinimo išvadų kopiją – Ministerijai.

16. Ekspertinio krypties studijų išorinio vertinimo, savianalizės atlikimo ir jos suvestinės pateikimo, vertinimo atlikimo terminus reglamentuoja Centro išorinio studijų krypčių vertinimo metodika.

 

III SKYRIUS

VYKDOMŲ STUDIJŲ KRYPČIŲ AKREDITAVIMAS

 

17. Studijų krypties akreditavimui aukštoji mokykla, aukštoji mokykla egzilyje, filialas Centrui turi pateikti prašymą vertinti ir akredituoti konkrečios krypties studijas.

18. Kai ekspertinį krypties studijų išorinį vertinimą atliko Agentūra, aukštoji mokykla, aukštoji mokykla egzilyje, filialas, likus ne mažiau kaip 2 mėnesiams iki krypties studijų akreditavimo termino pabaigos, Centrui pateikia:

18.1. prašymą akredituoti krypties studijas;

18.2. ne senesnę kaip 1 metų krypties studijų vertinimo išvadą.

19. Centras, gavęs Aprašo 17 ar 18 punktuose nurodytus dokumentus, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų (tuo atveju, kai vertinimą atlieka Centras, terminas skaičiuojamas nuo sprendimo dėl įvertinimo išsiuntimo aukštajai mokyklai, aukštajai mokyklai egzilyje, filialui dienos) priima vieną iš šių sprendimų dėl vykdomos krypties studijų akreditavimo:

19.1. akredituoti 7 metų terminui, jei  visos vertinamosios sritys yra įvertintos ne mažiau kaip 3 balais pagal Aprašo 2 priede numatytas vertinimo sritis ir Aprašo 3 priede nustatytą įvertinimo skalę;

19.2. akredituoti 3 metų terminui, jei bent viena vertinamoji sritis yra įvertinta „patenkinamai“ – 2 balais pagal Aprašo 2 priede numatytas vertinimo sritis ir Aprašo 3 priede nustatytą įvertinimo skalę. Toks sprendimas akredituoti negali būti priimamas du kartus iš eilės;

19.3. neakredituoti, jei bent viena vertinamoji sritis buvo įvertinta „nepatenkinamai“ – 1 balu pagal Aprašo 2 priede numatytas vertinimo sritis ir Aprašo 3 priede nustatytą įvertinimo skalę arba antrą kartą iš eilės bent viena vertinamoji sritis yra įvertinta „patenkinamai“ – 2 balais pagal Aprašo 2 priede numatytas vertinimo sritis ir Aprašo 3 priede nustatytą įvertinimo skalę.

20. Sprendimas dėl krypties studijų akreditavimo remiantis Agentūros vertinimo išvadomis priimamas išnagrinėjus vertinimo išvadas Studijų vertinimo komisijoje ir nustačius, kad:

20.1. krypties studijų įvertinimas apima visas vykdomas krypties ir pakopos studijas aukštojoje mokykloje, aukštojoje mokykloje egzilyje, filiale;

20.2. įvertinimas atliktas pagal šio Aprašo 2 priede nustatytas vertinamąsias sritis ar jų atitikmenį ir 3 priede nustatytą įvertinimo skalę;

20.3. vertinimo išvados yra ne senesnės kaip 1 metų;

20.4. vertinimą atliko Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo agentūrų registre įregistruota Agentūra;

20.5. vertinimo išvados yra pagrįstos, išsamios ir objektyvios.

21. Jeigu priimtas sprendimas krypties studijas akredituoti 3 metų terminui, ne anksčiau kaip po 2 metų organizuojamas pakartotinis ekspertinis studijų krypties išorinis vertinimas.

22. Pakartotinis ekspertinis krypties studijų išorinis vertinimas atliekamas šio Aprašo II skyriuje nustatyta tvarka.

23. Atlikus pakartotinį ekspertinį krypties studijų išorinį vertinimą, Centras priima vieną iš šių sprendimų dėl vykdomos krypties studijų akreditavimo:

23.1. akredituoti likusiam terminui iki artimiausio tos krypties studijų vertinimo, jeigu visos vertinamosios sritys yra įvertintos ne mažiau kaip 3 balais – „gerai“ – pagal Aprašo 2 priede numatytas vertinimo sritis ir Aprašo 3 priede nustatytą įvertinimo skalę;

23.2. neakredituoti, jei bent viena vertinamoji sritis buvo įvertinta „nepatenkinamai“ – 1 balu arba „patenkinamai“ – 2 balais pagal Aprašo 2 priede numatytas vertinimo sritis ir Aprašo 3 priede nustatytą įvertinimo skalę, arba kai nustatoma, kad studijų kryptis neatitinka IV skyriuje nurodyto slenkstinio rodiklio.

24. Jeigu priimtas sprendimas krypties studijų neakredituoti, studentų priėmimas į tokias krypties studijas negali būti vykdomas, o studijas baigus paskutiniams studentams, įsigalioja sprendimas dėl neakreditavimo. Įsigaliojus sprendimui dėl neakreditavimo šios krypties studijų programos išregistruojamos.

25. Jeigu pagal krypties, dėl kurios priimtas sprendimas neakredituoti, studijas yra studijuojančių studentų, aukštoji mokykla, aukštoji mokykla egzilyje, filialas per 2 mėnesius (neįskaitant liepos ir rugpjūčio mėnesių) nuo sprendimo dėl krypties studijų neakreditavimo priėmimo dienos privalo:

25.1. sudaryti priemonių, užtikrinančių krypties studijose studijuojantiems studentams galimybes baigti kokybiškas studijas, įgyvendinimo planą (t. y. nurodyti, kokių priemonių aukštoji mokykla, aukštoji mokykla egzilyje, filialas imsis siekiant ištaisyti esminius krypties studijų trūkumus);

25.2. informuoti Ministeriją apie šioje kryptyje studijuojančių studentų skaičių;

25.3. Ministerijai pateikti aukštosios mokyklos, aukštosios mokyklos egzilyje, filialo vadovo patvirtintus ir su studentų savivalda suderintus siūlymus dėl šių studentų tolesnių studijų galimybių.

26. Aukštosios mokyklos, aukštosios mokyklos egzilyje, filialo siūlymus svarsto švietimo, mokslo ir sporto ministro sudaryta komisija iš Ministerijos, Lietuvos aukštųjų mokyklų ir studentų atstovybių atstovų, aukštųjų mokyklų socialinių partnerių, kuri ne vėliau kaip per 3 mėnesius priima sprendimą dėl tolesnių studijų galimybių. Apie priimtą komisijos sprendimą Ministerija informuoja Centrą ir aukštąją mokyklą. Atsižvelgdamas į komisijos sprendimą, Centras priima sprendimą dėl krypties studijų akreditavimo termino pratęsimo ir akreditavimo termino trukmės arba neakreditavimo.

27. Krypties studijų akreditavimo terminas gali būti pratęstas be vertinimo procedūros, kai:

27.1. visos konkrečios krypties studijos yra baigiamos vykdyti, t. y. nepriimama arba nebeketinama priimti naujų studentų, o krypties studijų akreditavimo terminas baigiasi anksčiau negu konkrečios krypties studijų programas baigs paskutinė priimtųjų studentų laida;

27.2. atlikus vertinimą priimamas sprendimas krypties studijų neakredituoti, tačiau švietimo, mokslo ir sporto ministro sudaryta komisija teikia Centrui siūlymą pratęsti krypties studijų akreditavimo terminą, iki krypties studijas baigs visi studentai, priimti iki sprendimo neakredituoti krypties studijas priėmimo, bet ne ilgiau kaip 5 metams;

27.3. tai būtina siekiant užbaigti teisės aktais nustatytas vertinimo bei galimas vertinimo rezultatų apskundimo procedūras, bet ne ilgiau kaip 6 mėnesiams;

27.4. tos krypties studijos buvo pradėtos vykdyti iki atitinkamos krypties studijų vertinimo likus ne mažiau kaip trejiems metams.

28. Centras, priėmęs sprendimą akredituoti arba neakredituoti krypties studijas, per 3 darbo dienas nuo sprendimo įsigaliojimo įveda akreditavimo duomenis į Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registrą Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro objektų registravimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka.

 

Iv SKYRIUS

Ketinamų vykdyti studijų vertinimas IR AKREDITAVIMAS

 

29. Ketinamos vykdyti studijų programos prieš pradedant jas vykdyti turi būti įregistruotos Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre.

30. Ketinamos vykdyti studijų programos gali būti registruojamos Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre įvertinus ją aukštosios mokyklos, aukštosios mokyklos egzilyje, filialo nustatyta tvarka tais atvejais, kai aukštosios mokyklos, aukštosios mokyklos egzilyje, filialo ketinama vykdyti studijų programa yra tos pačios krypties ir pakopos, kuri yra akredituota vadovaujantis Aprašo 19.1 papunkčiu.

31. Kai aukštoji mokykla ketina vykdyti tos krypties ir pakopos studijas, kuri nėra akredituota vadovaujantis Aprašo 19.1 papunkčiu, arba nevykdo tos krypties ir pakopos studijų, ketinama vykdyti studijų programa (kryptis) gali būti įregistruota Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre tik atlikus jos išorinį ekspertinį vertinimą ir Centrui priėmus sprendimą tokią programą įvertinti teigiamai.

32. Ketinamos vykdyti jungtinės studijų programos gali būti vertinamos vadovaujantis Europos jungtinių studijų programų kokybės užtikrinimo modeliu. Prieš vertinant magistrantūros jungtinę studijų programą nustatoma, ar universiteto vykdomos mokslo (meno) veiklos lygis kryptyje (pagal studijų ir mokslo krypčių atitikmenis, nustatytus Aprašo 6 priede) atitinka Aprašo 1 priede nustatytas reikšmes.

33. Ketinamos vykdyti studijų programos (krypties) išorinis ekspertinis vertinimas atliekamas pagal šio Aprašo 2 priede nustatytas vertinamąsias sritis ir rodiklius (netaikant tų, kurie nebūdingi (negali būti įvertinti) naujos programos (krypties) atveju).

34. Aukštoji mokykla, aukštoji mokykla egzilyje, filialas, ketinantys vykdyti naują studijų programą (kryptį), Aprašo 31 punkte nustatytu atveju Centrui pateikia:

34.1. prašymą vertinti studijų programą (jeigu aukštoji mokykla, aukštoji mokykla egzilyje, filialas nevykdo akredituotos tos krypties studijų, kartu pateikiamas ir prašymas akredituoti tos krypties studijas);

34.2. ketinamos vykdyti studijų programos aprašą, parengtą pagal Centro patvirtintoje metodikoje nustatytą tvarką.

35. Ketinamos vykdyti studijų programos (krypties) išorinio ekspertinio vertinimo procedūra atliekama tokiais etapais:

35.1. ketinamos vykdyti studijų programos (krypties) aprašo pateikimas Centrui ir jo atitikties Centro metodikos nuostatoms vertinimas;

35.2. ekspertų grupės sudarymas ir programos (krypties) aprašo nagrinėjimas;

35.3. ekspertų grupės vizitas į studijų programą (kryptį) ketinančią vykdyti aukštąją mokyklą, aukštąją mokyklą egzilyje, filialą;

35.4. ketinamos vykdyti studijų programos (krypties) vertinimo išvadų parengimas, svarstymas Studijų vertinimo komisijoje, sprendimo dėl įvertinimo priėmimas ir viešas skelbimas.

36. Į Agentūrą dėl ketinamos vykdyti studijų programos (krypties) išorinio ekspertinio vertinimo atlikimo aukštoji mokykla, aukštoji mokykla egzilyje kreipiasi Agentūros nustatyta tvarka.

37. Centras, išnagrinėjęs ekspertų parengtas vertinimo išvadas priima vieną iš šių sprendimų:

37.1. studijų programą (kryptį) vertinti teigiamai, jeigu  ne daugiau negu viena ketinamos vykdyti studijų programos vertinamoji sritis, numatyta Aprašo 2 priede, yra įvertinta ne prasčiau kaip „patenkinamai“ – 2 balais pagal šio Aprašo 3 priede nustatytą įvertinimo skalę;

37.2. studijų programą (kryptį) vertinti neigiamai, jeigu bent viena iš studijų programos vertinamųjų sričių, numatytų Aprašo 2 priede, buvo įvertinta „nepatenkinamai“ – 1 balu – arba „patenkinamai“ – 2 balais pagal šio Aprašo 3 priede nustatytą įvertinimo skalę.

38. Tuo atveju, jeigu aukštoji mokykla, aukštoji mokykla egzilyje, filialas nevykdo akredituotos tos krypties studijų, o studijų programa vertinama teigiamai, krypties studijos yra akredituojamos laikotarpiui iki numatomo artimiausio tos krypties studijų vertinimo kitose aukštosiose mokyklose.

39. Centras, priėmęs Aprašo 37.1 papunktyje nurodytą sprendimą, per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo pateikia ketinamos vykdyti studijų programos duomenis Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro tvarkytojui.

40. Filialų ketinamos vykdyti studijų programos vertinamos pagal šiame Apraše nustatytą tvarką. Filiale ketinama vykdyti studijų programa taip pat turi būti įvertinta ir (ar) akredituota pagal filialą įsteigusios institucijos kilmės šalyje nustatytą tvarką.

41. Jeigu ketinamos vykdyti studijų programos išorinį ekspertinį vertinimą atliko Agentūra, aukštoji mokykla, aukštoji mokykla egzilyje Centrui pateikia:

41.1. prašymą dėl studijų programos įregistravimo, jeigu aukštoji mokykla, aukštoji mokykla egzilyje vykdo tos krypties studijas, arba prašymą dėl studijų programos įregistravimo bei krypties studijų akreditavimo, jeigu aukštoji mokykla, aukštoji mokykla egzilyje nevykdo tos krypties studijų;

41.2. ketinamos vykdyti studijų programos išorinio ekspertinio vertinimo išvadas su įvertinimu balais pagal šio Aprašo 2 priede nustatytas vertinamąsias sritis ir Aprašo 3 priede numatytą įvertinimo skalę. Jei ketinamos vykdyti studijų programos išorinio ekspertinio vertinimo išvados yra parengtos ne valstybine kalba, taip pat Centrui pateikiamas teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas išorinio ekspertinio vertinimo išvadų vertimas į valstybinę kalbą. Filialas taip pat pateikia išorinio ekspertinio vertinimo išvadas arba kitus įrodymus, kad ketinama vykdyti studijų programa yra teigiamai įvertinta filialą įsteigusios institucijos kilmės šalyje nustatyta tvarka;

41.3. teisės aktuose nustatytus duomenis, būtinus ketinamos vykdyti studijų programos įregistravimui Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre.

42. Priėmus Aprašo 37.2 papunktyje numatytą sprendimą, kitą ketinamą vykdyti tos pačios krypties ir pakopos studijų programą aukštoji mokykla, aukštoji mokykla egzilyje, filialas gali teikti vertinimui ne anksčiau kaip po vienų metų nuo Aprašo 37.2 papunktyje numatyto sprendimo ketinamą vykdyti studijų programą įvertinti nepatenkinamai priėmimo.

43. Priėmus Aprašo 37.1 papunktyje nurodytą sprendimą dėl ketinamos vykdyti studijų programos, kuri yra vienintelė aukštosios mokyklos, aukštosios mokyklos egzilyje, filialo vykdoma studijų programa toje studijų kryptyje, aukštoji mokykla, aukštoji mokykla egzilyje, filialas galiojančiu tos krypties akreditavimo laikotarpiu negali teikti naujų tos pačios krypties ir pakopos ketinamų vykdyti studijų programų. Centras tokiu atveju priima sprendimą dėl naujai pradėtos krypties ir pakopos studijų akreditavimo šio Aprašo nustatyta tvarka.

44. Kai, vadovaujantis Aprašo II skyriaus nuostatomis, vykdomos krypties studijos įvertinamos nepatenkinamai ir priimamas Aprašo 19.3 papunktyje numatytas sprendimas, ketinamos vykdyti tos krypties studijų programos gali būti teikiamos vertinimui ne anksčiau kaip po vienų metų nuo Aprašo 19.3 papunktyje numatyto sprendimo įsigaliojimo.

45. Ketinamos vykdyti studijų programos teigiamo įvertinimo atveju paskesnė veikla vykdoma vadovaujantis Aprašo V skyriuje nustatyta tvarka.

46. Kai aukštoji mokykla, aukštoji mokykla egzilyje, filialas ketina pradėti vykdyti įregistruotą akredituotos krypties programą kitos savivaldybės teritorijoje (išskyrus atvejus, kai yra to paties pavadinimo miesto ir rajono savivaldybės) esančiame padalinyje, ji turi pateikti programos aprašą Centro metodikoje nustatyta tvarka. Programos aprašas įvertinamas pagal Aprašo 2 priede nustatytas šias vertinamąsias sritis ir rodiklius: studentų priėmimas ir parama, studijavimo pasiekimai ir absolventų užimtumas, dėstytojų mokslo ir (arba) meno ir didaktinė veikla, studijų materialieji ištekliai, studijų vidinis vertinimas, tobulinimas ir viešinimas.

 

V SKYRIUS

PASKESNĖ VEIKLA IR STEBĖSENA

47. Įsigaliojus Centro sprendimui dėl krypties studijų akreditavimo pradedama vykdyti paskesnė veikla.

48. Paskesnė veikla apima veiksmų ir priemonių visumą bei kasmetinę krypties studijų rodiklių stebėseną, ir yra skirta įgyvendinti vertinimo metu pateiktus siūlymus, tobulinti studijų kokybę, taip pat užtikrinti, kad vertinimo metu nustatyti trūkumai bus pašalinti.

49. Paskesnės veiklos etapai:

49.1. tobulinimo priemonių numatymas – aukštoji mokykla, aukštoji mokykla egzilyje, filialas, gavę Centro sprendimą, pagal vertinimo išvadose pateiktus siūlymus, numato priemones krypties studijoms tobulinti;

49.2. numatytų priemonių įgyvendinimas – aukštoji mokykla, aukštoji mokykla egzilyje, filialas įgyvendina numatytas priemones krypties studijoms tobulinti;

49.3. priemonių įgyvendinimo rezultatų stebėsena – Centras atlieka krypties studijų tobulinimo ir rekomendacijų įgyvendinimo stebėseną.

50. Šio Aprašo 4 priede nustatytų ir 5 priede aprašytų krypties studijų rodiklių kasmetinę stebėseną atlieka Centras. Kiekvienos studijų krypties (pagal pakopą) stebėsenos rodiklių duomenis Centras skelbia savo interneto svetainėje bei pateikia Ministerijai.

51. Kasmetinės rodiklių stebėsenos (pagal studijų metus) analizę Centras atlieka kiekvienų metų pirmajame ketvirtyje. Išnagrinėjus duomenis ir nustačius žymų bent trijų studijų krypties stebėsenos rodiklių aukštojoje mokykloje, aukštojoje mokykloje egzilyje, filiale pokytį (30 proc. ar didesnį) per paskutinius 3 metus, Centras, išnagrinėjęs aukštosios mokyklos, aukštosios mokyklos egzilyje, filiale paaiškinimą dėl rodiklių pokyčių, gali teikti siūlymą Ministerijai dėl tos aukštosios mokyklos, aukštosios mokyklos egzilyje, filialo neeilinio išorinio ekspertinio studijų krypties išorinio vertinimo inicijavimo, kuris atliekamas šio Aprašo II skyriuje nustatyta tvarka. Sprendimą dėl neeilinio vertinimo priima švietimo, mokslo ir sporto ministras.

 

VI SKYRIUS

KRYPTIES STUDIJŲ ĮVERTINIMAS PAGAL SLENKSTINĮ VERTINIMO RODIKLĮ

 

52. Įsigaliojus šio skyriaus nuostatoms, prieš pradedant ekspertinį vykdomų studijų krypčių išorinį vertinimą magistrantūros studijų kryptys (išskyrus Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos studijų programas) įvertinamos pagal Universiteto vykdomos mokslo (meno) veiklos lygio kryptyje (pagal studijų ir mokslo krypčių atitikmenis, nustatytus Aprašo 6 priede) slenkstinį rodiklį.

53. Slenkstinio vertinimo rodiklio aprašas pateiktas Aprašo 1 priede.

54. Centras išanalizuoja universitetų vykdomas magistrantūros krypčių studijas pagal slenkstinį vertinimo rodiklį likus ne mažiau kaip 15 mėnesių iki krypties studijų akreditavimo pabaigos ir informuoja apie tai universitetą, nurodydamas, ar magistrantūros studijos atitinka nustatytą rodiklį ir gali būti pradėtas ekspertinis vykdomos magistrantūros studijų krypties išorinis vertinimas.

55. Centras savo interneto svetainėje skelbia magistrantūros studijų krypties įvertinimo pagal slenkstinį vertinimo rodiklį rezultatus.

56. Ekspertinis magistrantūros krypties studijų išorinis vertinimas pradedamas tik po to, kai yra nustatoma, kad universiteto vykdomos krypties studijos atitinka slenkstinį vertinimo rodiklį. Jeigu magistrantūros studijos neatitinka slenkstinio vertinimo rodiklio, tokios krypties studijos nevertinamos ir priimamas sprendimas dėl neakreditavimo. Sprendimas dėl šiose magistrantūros krypties studijose studijuojančių studentų priimamas Aprašo 26 punkte nustatyta tvarka.

57. Kai ketinama vykdyti programa gali būti įregistruota vadovaujantis Aprašo 31 punktu, visų pirma nustatoma, ar ketinama vykdyti studijų kryptis atitinka šio Aprašo 52 punkte nustatytą slenkstinį rodiklį. Nustačius, kad ketinama vykdyti magistrantūros studijų kryptis atitinka šio Aprašo 52 punkte nustatytą slenkstinį rodiklį, pradedamas ekspertinis ketinamos vykdyti studijų programos (krypties) išorinis vertinimas. Dviejų krypčių magistrantūros studijų programos vertinimo atveju nustatoma, ar ketinama vykdyti magistrantūros studijų programa atitinka šio Aprašo 52 punkte nustatytą slenkstinį rodiklį abiejose studijų kryptyse.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

58. Ministerija gali inicijuoti neeilinį akredituotos krypties studijų vertinimą, nepasibaigus šios krypties studijų akreditavimo terminui, tuo atveju, kai gauna informacijos apie vykdomų studijų neatitiktį teisės aktų reikalavimams.

59. Apeliacijos dėl vertinimo nagrinėjamos Centro ar Agentūros nustatyta tvarka.

60. Aukštoji mokykla, aukštoji mokykla egzilyje, filialas bei vertinimą atlikęs Centras ne vėliau kaip per mėnesį nuo sprendimo dėl studijų krypties akreditavimo įsigaliojimo privalo savo interneto  svetainėje skelbti visas atlikto vertinimo išvadas ir sprendimą dėl studijų krypties akreditavimo.

_________________

 

Studijų krypties išorinio vertinimo ir

akreditavimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

SLENKSTINIO STUDIJŲ KRYPTIES VERTINIMO RODIKLIO APRAŠAS

 

Rodiklio pavadinimas

Universiteto vykdomos mokslo (meno) veiklos lygis kryptyje

Aprėptis

Mokslo (meno) lygiui nustatyti naudojami Lietuvos mokslo tarybos atlikto paskutinių trejų metų mokslo (meno) veiklos vertinimo rezultatų penkių geriausių mokslo krypties darbų ekspertinio vertinimo suminiai svertiniai įverčiai.

Skaičiavimo metodas

Rodiklis apskaičiuojamas naudojant Lietuvos mokslo tarybos atlikto paskutinių trejų metų mokslo (meno) veiklos vertinimo rezultatų penkių geriausių mokslo krypties darbų ekspertinio vertinimo suminius svertinius įverčius.

 

Tuo atveju, kai studijų kryptis siejama su daugiau nei viena mokslo (meno) kryptimi (pagal šio Aprašo 6 priede pateiktus mokslo (meno) ir studijų krypčių atitikmenis), naudojami visų mokslo (meno) krypčių įverčiai.

Reikšmė

Ne mažiau kaip 3 balai atitinkamoje mokslo (meno) kryptyje (kryptyse). Jei studijų kryptis siejama su daugiau nei viena mokslo (meno) kryptimi, mokslo (meno) įvertis bent vienoje kryptyje turi būti ne žemesnis kaip 3 balai.

 

Aukštajai mokyklai egzilyje mokslo (meno) krypties (krypčių) įvertis turi būti ne žemesnis kaip 2 balai, jį pasiekti turi ne vėliau kaip po 3 metų nuo krypties studijų vykdymo pradžios.

Duomenų šaltinis

Lietuvos mokslo tarybos duomenys.

Ataskaitinis laikotarpis

Lietuvos mokslo tarybos paskutinių trejų metų duomenys.

 

_________________________

 

Studijų krypties išorinio vertinimo ir

Akreditavimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

Krypties studijų vertinamosios sritys ir rodikliai

 

Vertinamoji sritis

Rodikliai

1. Studijų paskirtis ir studijų rezultatai

1.1. Studijų tikslų ir studijų rezultatų atitikties šalies (regiono) ūkio ir visuomenės poreikiams (aukštajai mokyklai egzilyje netaikoma), institucijos strategijai, mokslinių tyrimų (taikomojo mokslo, meno) veiklos inovacijoms įvertinimas.

 

1.2. Krypties ir pakopos studijų programų atitiktis teisės aktų reikalavimams.

 

1.3. Aukštojoje mokykloje, aukštojoje mokykloje egzilyje, filiale vykdomų krypties ir pakopos studijų programų skaičiaus, jų studijų rezultatų, turinio racionalumo įvertinimas (ketinamų vykdyti studijų programų atveju netaikoma).

2. Mokslo (meno) ir studijų veiklos sąsajos

2.1. Aukštosios mokyklos, aukštosios mokyklos egzilyje, filiale vykdomos mokslo (taikomosios mokslo, meno) veiklos lygio pakankamumo su studijų kryptimi susijusioje mokslo (meno) kryptyje įvertinimas.

 

2.2. Studentų įtraukimo į mokslinę (taikomąją mokslo, meno) veiklą, atitinkančią studijų pakopą įvertinimas (ketinamų vykdyti studijų programų atveju netaikoma).

 

2.3. Studijų turinio susiejimo su naujausiais mokslo, meno ir technologijų pasiekimais įvertinimas.

3. Studentų priėmimas ir parama

3.1. Priėmimo reikalavimų tinkamumo ir taikymo nuoseklumo įvertinimas.

 

3.2. Studijų paklausumo tarp stojančiųjų per paskutinius 3 metus įvertinimas (ketinamų vykdyti studijų programų atveju netaikoma).

 

3.3. Į krypties studijas priimtų studijuoti studentų pasirengimo studijuoti įvertinimas (ketinamų vykdyti studijų programų atveju netaikoma).

 

3.4. Informacijos apie studijas ir studentų konsultavimo pakankamumo įvertinimas.

 

3.5. Sąlygų studijuojančiųjų akademiniam judumui užtikrinti įvertinimas.

3.6. Dalinių studijų rezultatų, ankstesnio mokymosi pripažinimo tvarkos įvertinimas.

3.7. Studentams teikiamos akademinės, finansinės, socialinės ir kitokios paramos pakankamumo ir veiksmingumo įvertinimas.

4. Studijavimo pasiekimai ir absolventų užimtumas

4.1. Sėkmingai studijas baigusių ir jų nebaigusių studentų santykio ir priemonių jo gerinimui (jei tai būtina) įvertinimas (ketinamoms vykdyti studijų programoms netaikoma).

 

4.2. Baigiamųjų darbų atitikties krypties ir pakopos reikalavimams įvertinimas (ketinamų vykdyti studijų programų atveju netaikoma).

 

4.3. Krypties ir pakopos studijų absolventų, dirbančių 1–3 (profesiniams bakalaurams, bakalaurams) arba 1–2 (magistrantūros, profesinių studijų (išskyrus rezidentūrą) absolventams) Lietuvos profesijų klasifikatoriaus pagrindinėse grupėse 12 mėnesių po studijų baigimo, taip pat dirbančių savarankiškai, dalies (proc.) nuo visų krypties ir pakopos studijas baigusių ir jų netęsiančių absolventų (netaikoma vertinant aukštosios mokyklos egzilyje studijas ir ketinamas vykdyti studijų programas) bei priemonių jo gerinimui (jei tai būtina) įvertinimas.

 

4.4. Vykdomos studentų studijavimo pažangos stebėsenos sistemingumo įvertinimas.

4.5. Akademinio sąžiningumo, tolerancijos ir nediskriminavimo užtikrinimo įvertinimas.

 

4.6. Studijų metu taikomų studijavimo, pasiekimų vertinimo metodų, skatinančių studentus būti aktyviais studijų proceso dalyviais, įvertinimas.

 

4.7. Apeliacijų, skundų dėl studijų proceso teikimo ir nagrinėjimo procedūrų taikymo efektyvumo įvertinimas.

5. Dėstytojai

5.1. Krypties studijų programose (-oje) nuolat institucijoje dirbančių dėstytojų pakankamumo studijoms vykdyti įvertinimas.

 

5.2. Dėstytojų pasirengimo dėstyti užsienio kalba (jeigu vykdomos jungtinės studijų programos arba vykdomos krypties studijos ir užsienio kalbomis) įvertinimas.

 

5.3. Sąlygų krypties dalykų dėstytojų akademiniam judumui užtikrinti įvertinimas (netaikoma vertinant aukštosios mokyklos egzilyje studijas ir ketinamas vykdyti studijų programas).

 

5.4. Dėstytojų kvalifikacijos (mokslinės, didaktinės, profesinės) tinkamumo numatomiems studijų rezultatams pasiekti ir sąlygų kvalifikacijai tobulinti įvertinimas.

6. Studijų materialieji ištekliai

6.1. Krypties studijų užsiėmimams, praktikai skirtų patalpų, įrangos ir priemonių pakankamumo ir tinkamumo įvertinimas.

 

6.2. Sąlygų savarankiškam studentų darbui tinkamumo įvertinimas.

 

6.3. Studijų informacijos išteklių prieinamumo ir pakankamumo įvertinimas.

7. Studijų vidinis vertinimas, tobulinimas ir viešinimas

7.1. Studijų vidinio kokybės užtikrinimo sistemos veiksmingumo įvertinimas.

 

7.2. Socialinių dalininkų įtraukimo į studijų vidinį kokybės užtikrinimą veiksmingumo įvertinimas.

 

7.3. Studijų tobulinimo sąsajų su vidinio ir išorinio vertinimo rezultatais įvertinimas.

7.4. Informacijos apie studijas, jų vertinimo ir tobulinimo procesus ir rezultatus rinkimo, panaudojimo ir viešinimo įvertinimas.

7.5. Krypties studentų nuomonės (surinktos Centro jo pasirinktais būdais ir priemonėmis) apie studijų kokybę įvertinimas (ketinamų vykdyti studijų programų atveju netaikoma).

 

________________________

 

Studijų krypties išorinio vertinimo ir

akreditavimo tvarkos aprašo

3 priedas

 

KRYPTIES STUDIJŲ VERTINAMŲJŲ SRIČIŲ ĮVERTINIMO SKALĖ

 

Balas

Įvertinimas

Apibūdinimas

5

Išskirtinės kokybės

Sritis vertinama išskirtinai gerai nacionaliniame kontekste ir gera tarptautinėje erdvėje.

4

Labai gerai

Sritis vertinama labai gerai nacionaliniame kontekste, be jokių trūkumų.

3

Gerai

Sritis plėtojama sistemiškai, be esminių trūkumų.

2

Patenkinamai

Sritis tenkina minimalius reikalavimus, yra esminių trūkumų, kuriuos būtina pašalinti.

1

Nepatenkinamai

Sritis netenkina minimalių reikalavimų, yra esminių trūkumų, dėl kurių krypties studijos negali būti vykdomos.

 

__________________________

 

Studijų krypties išorinio vertinimo ir

akreditavimo tvarkos aprašo

4 priedas

 

KASMETINIAI KRYPČIŲ STUDIJŲ STEBĖSENOS RODIKLIAI

 

 

1.  Krypties ir pakopos studijose studijuojančių studentų skaičius per pastaruosius 3 metus.

2.  Į krypties pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas priimtų ir studijų sutartį pasirašiusių studentų, išskyrus atleistuosius nuo brandos egzaminų dėl ligos, mažiausias stojamasis konkursinis balas per pastaruosius 3 metus.

3.  Į krypties ir pakopos studijas priimtų ir per pirmuosius studijų metus jas nutraukusių studentų dalis (proc.) per paskutinius 3 metus (kasmet) pagal studijų nutraukimo aplinkybes.

4Studentų, baigusių krypties ir pakopos studijas laiku, dalis (proc.) per pastaruosius 3 metus.

 

5.  Studentų, išvykusių dalinėms studijoms į užsienio aukštąsias mokyklas (ne mažesnės apimties kaip 15 studijų kreditų) procentas nuo visų tos aukštosios mokyklos krypties ir pakopos studijose studijuojančių studentų per paskutinius 3 metus (kasmet) (netaikomas egzilio aukštosios mokyklos atveju).

6.  Studentų, išvykusių trumpalaikėms stažuotėms, praktikai, konkursams, meistriškumo kursams, projektams ir kitoms intensyvioms programoms į užsienio aukštąsias mokyklas procentas nuo visų studijuojančių studentų per paskutinius 3 metus kiekvienoje studijų programoje atskirai (netaikomas egzilio aukštosios mokyklos atveju).

7.  Krypties dalykų dėstytojų, išvykusių dėstyti, vykdyti tyrimų į užsienio mokslo ir studijų institucijas per paskutinius 3 metus dalis (proc.) nuo bendro dėstytojų skaičiaus. Duomenys pateikiami kiekvieniems studijų metams atskirai.

8Krypties studijų absolventų, dirbančių 1–3 (profesiniams bakalaurams, bakalaurams) arba 1–2 (magistrantūros, profesinių studijų absolventams) Lietuvos profesijų klasifikatoriaus pagrindinėse grupėse 12 mėnesių po studijų baigimo, taip pat dirbančių savarankiškai, dalis (proc.) nuo visų krypties ir pakopos studijas baigusių ir jų netęsiančių absolventų (netaikomas aukštosios mokyklos egzilyje atveju).

 

___________________

 

Studijų krypties išorinio vertinimo ir akreditavimo

tvarkos aprašo

5 priedas

 

 

KASMETINIŲ KRYPČIŲ STUDIJŲ STEBĖSENOS RODIKLIŲ APRAŠAI

 

 

 

1. Į krypties ir pakopos studijas priimtų ir jose studijuojančių studentų skaičius per pastaruosius 3 metus.

Aprėptis

Visi aukštosios mokyklos vertinamos studijų krypties ir pakopos studentai.

Skaičiavimo metodas

Apskaičiuojant rodiklį imamas į aukštosios mokyklos krypties ir pakopos studijas priimtų ir jose studijuojančių studentų skaičius.

Atskirai apskaičiuojami duomenys pagal studijų kryptį, studijų pakopą ir aukštosios mokyklos tipą (universitetinės, koleginės). Apskaičiuojant rodiklį ištęstinėse ir nuolatinėse studijose studijuojančių studentų skaičiai sumuojami. 

Reikšmė

Į krypties ir pakopos studijas priimtų studentų skaičiaus pokytis (proc.)

Duomenų šaltinis

Studentų registras

Ataskaitinis laikotarpis

Kalendorinių metų spalio 1 d. duomenys per pastaruosius 3 metus (kasmet).

Rodiklio pavadinimas

2. Į krypties pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas priimtų ir studijų sutartį pasirašiusių studentų, išskyrus atleistuosius nuo brandos egzaminų dėl ligos, mažiausias stojamasis konkursinis balas.

Aprėptis

Į krypties pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas priimtų ir studijų sutartį pasirašiusių studentų, išskyrus atleistuosius nuo brandos egzaminų dėl ligos, stojamieji konkursiniai balai.

Skaičiavimo metodas

Apskaičiuojant rodiklį, imamas mažiausias stojamasis konkursinis balas, apskaičiuotas švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka.

Atskirai apskaičiuojami duomenys pagal studijų kryptį ir aukštosios mokyklos tipą (universitetinės, koleginės). Apskaičiuojant rodiklį ištęstinėse ir nuolatinėse studijose studijuojančių studentų skaičiai sumuojami. 

Reikšmė

Į krypties pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas priimtų ir studijų sutartį pasirašiusių studentų mažiausio stojamojo konkursinio balo pokytis (proc.).

Duomenų šaltinis

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti;

Studentų registras

Ataskaitinis laikotarpis

Kalendorinių metų spalio 1 d. duomenys (kasmet).

Rodiklio pavadinimas

3.  Į krypties ir pakopos studijas priimtų ir per pirmuosius studijų metus jas nutraukusių studentų dalis (proc.) per pastaruosius 3 metus (kasmet) pagal studijų nutraukimo aplinkybes.

Aprėptis

Visi į vertinamos studijų krypties ir pakopos studijas priimti ir studijų sutartis pasirašę studentai.

Skaičiavimo metodas

Apskaičiuojant rodiklį, imami duomenys apie į studijų krypties ir pakopos studijas priimtų ir studijų sutartis pasirašiusių studentų skaičių ir per pirmuosius studijų metus jas nutraukusių ar pašalintų iš aukštosios mokyklos studentų skaičių. Pastarasis dėmuo dalinamas iš visų į studijas priimtų ir studijų sutartis pasirašiusių studentų skaičiaus ir paverčiamas procentine išraiška. Šis rodiklis skaičiuojamas pagal paskutinių 3 metų (kasmet) duomenis. Nuolatinės ir ištęstinės studijų formos duomenys apskaičiuojami bendrai.

Duomenys apskaičiuojami atskirai pagal aukštąją mokyklą, studijų kryptį, studijų pakopą ir studijų nutraukimo aplinkybes.

Reikšmė

Į krypties ir pakopos studijas priimtų ir per pirmuosius studijų metus jas nutraukusių studentų dalies kryptyje pokytis per paskutinius 3 metus (kasmet) (proc.).

Duomenų šaltinis

Studentų registras

Ataskaitinis laikotarpis

Kalendorinių metų vasario 1 d. duomenys per pastaruosius 3 metus (kasmet).

Rodiklio pavadinimas

4. Studentų, baigusių krypties ir pakopos studijas laiku, dalis (proc.)

Aprėptis

Visi vertinamos studijų krypties ir pakopos studentai.

Skaičiavimo metodas

Apskaičiuojant rodiklį, imami visi vertinamos krypties ir pakopos studentai. Iš jų yra išskiriami studentai, pabaigę studijas laiku. Nustatoma, kokią dalį (proc.) šie studentai sudaro nuo visų tos krypties ir pakopos studentų. Ištęstinių ir nuolatinių studijų studentai skaičiuojami bendrai.

Reikšmė

Studentų, baigusių studijas laiku, dalies pokytis nuo visų vertinamoje kryptyje studijuojančių studentų (proc.)

Duomenų šaltinis

Studentų registras

Ataskaitinis laikotarpis

Kalendorinių metų vasario 1 d. duomenys per pastaruosius 3 metus (kasmet).

Rodiklio pavadinimas

5. Studentų, išvykusių dalinėms studijoms (ne mažesnės apimties kaip 15 studijų kreditų) procentas nuo visų krypties studijose studijuojančių studentų per paskutinius 3 metus (kasmet).

Aprėptis

Visi vertinamos studijų krypties ir pakopos studentai.

Skaičiavimo metodas

Apskaičiuojant rodiklį, imami vertinamos krypties ir pakopos studentai. iš jų yra išskiriami studentai, išvykę dalinėms studijoms (ne mažesnės apimties kaip 15 studijų kreditų). Apskaičiuojant rodiklį yra nustatoma, kokią dalį (proc.) šie studentai sudaro nuo visų tos krypties ir pakopos absolventų.

Duomenys apskaičiuojami atskirai pagal studijų kryptį, studijų pakopą.

Reikšmė

Studentų, išvykusių dalinėms studijoms (ne mažesnės apimties kaip 15 studijų kreditų) skaičiaus pokytis nuo visų vertinamoje kryptyje studijuojančių studentų (proc.).

Duomenų šaltinis

Studentų registras

Ataskaitinis laikotarpis

Kalendorinių metų vasario 1 d. duomenys per pastaruosius 3 metus (kasmet).

Rodiklio pavadinimas

6. Studentų, išvykusių trumpalaikėms stažuotėms, praktikai, konkursams, meistriškumo kursams, projektams ir kitoms intensyvioms programoms procentas nuo visų studijuojančių studentų per paskutinius 3 metus kiekvienoje studijų programoje atskirai.

Aprėptis

Visi vertinamos studijų krypties ir pakopos studentai.

Skaičiavimo metodas

Apskaičiuojant rodiklį, imami visi vertinamos krypties ir pakopos studentai. iš jų yra išskiriami studentai, išvykę trumpalaikėms stažuotėms, praktikai, konkursams, meistriškumo kursams, projektams ir kitoms intensyvioms programoms. Apskaičiuojant rodiklį yra nustatoma, kokią dalį (proc.) šie studentai sudaro nuo visų tos krypties ir pakopos studentų.

Duomenys apskaičiuojami atskirai pagal studijų kryptį, studijų pakopą.

Reikšmė

Studentų, išvykusių trumpalaikėms stažuotėms, praktikai, konkursams, meistriškumo kursams, projektams ir kitoms intensyvioms programoms skaičiaus pokytis nuo visų vertinamoje kryptyje studijuojančių studentų (proc.).

Duomenų šaltinis

Studentų registras;

Švietimo mainų paramos fondas

Ataskaitinis laikotarpis

Kalendorinių metų vasario 1 d. duomenys per pastaruosius 3 metus (kasmet).

Rodiklio pavadinimas

7. Krypties dalykų dėstytojų, išvykusių dėstyti, vykdyti tyrimų į užsienio mokslo ir studijų institucijas per paskutinius 3 metus dalis (proc.) nuo bendro krypties studijų dalykų dėstytojų skaičiaus.

Aprėptis

Visi vertinamos krypties ir pakopos studijų dėstytojai.

Skaičiavimo metodas

1. Apskaičiuojant rodiklį imami visi dėstytojai, dėstantys vertinamos krypties ir pakopos studijų dalykus, ir iš jų išskiriami dėstytojai, kurie buvo išvykę dėstyti į užsienio aukštąsias mokyklas per pastaruosius 3 metus, nustatant, kokią dalį dėstytojų jie sudaro (proc.). Neįskaitomi nuotoliniu būdu užsienio aukštosiose mokyklose dėstantys, vykdantys tyrimus, dėstytojai.

Duomenys pateikiami kiekvieniems studijų metams atskirai.

Reikšmė

1. Krypties dalykų dėstytojų, išvykusių dėstyti į užsienio aukštąsias mokyklas per paskutinius 3 metus, dalies pokytis (proc.).

2. Krypties dalykų dėstytojų, atvykusių dėstyti iš užsienio aukštųjų mokyklų per paskutinius 3  metus, dalies pokytis (proc.).

Duomenų šaltinis

Pedagogų registras;

Švietimo mainų paramos fondas

Ataskaitinis laikotarpis

Kalendorinių metų vasario 1 d. duomenys per pastaruosius 3 metus (kasmet).

Rodiklio pavadinimas

8.  Krypties studijų absolventų, įsidarbinusių 1–3 (profesiniams bakalaurams, bakalaurams) arba 1–2 (magistrantūros, profesinių studijų absolventams) Lietuvos profesijų klasifikatoriaus pagrindinėse grupėse per 12 mėnesių po studijų baigimo, taip pat dirbančių savarankiškai, dalis (proc.) nuo visų krypties ir pakopos studijas baigusių ir jų netęsiančių absolventų.

Aprėptis

Visi vertinamos studijų krypties ir pakopos absolventai, baigę studijas ir jų netęsiantys.

Skaičiavimo metodas

Apskaičiuojant rodiklį, imami visi vertinamosios krypties ir pakopos per pastaruosius 3 metus studijas baigę ir jų netęsiantys absolventai, ir iš jų išskiriami absolventai, kurie įsidarbino Lietuvos profesijų klasifikatoriaus nustatytose pagrindinėse grupėse (1–3 profesiniams bakalaurams, bakalaurams ir 1–2 magistrantūros, profesinių studijų absolventams), taip pat pradėję dirbti savarankiškai per 12 mėnesių po studijų baigimo, nustatant, kokią dalį jie sudaro (proc.).

Šis rodiklis skaičiuojamas pagal pastarųjų 3 metų (kasmet) duomenis.

Duomenys apskaičiuojami atskirai pagal studijų kryptį, studijų pakopą.

Ištęstinių ir nuolatinių studijų absolventai skaičiuojami bendrai.

Reikšmė

Vertinamos krypties ir pakopos studijų absolventų, įsidarbinusių Lietuvos profesijų klasifikatoriaus nustatytose pagrindinėse grupėse, taip pat pradėjusių dirbti savarankiškai per 12 mėnesių po studijų baigimo dalies pokytis (proc.).

Duomenų šaltinis

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras

Ataskaitinis laikotarpis

Kalendorinių metų vasario 1 d. duomenys per pastaruosius 3 metus (kasmet)

___________________________