TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO

 

2020 m. vasario 27 d. Nr. T1-42

Telšiai 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos 2020 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Telšių rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti Telšių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybės) 2020 metų:

1.1. biudžeto pajamas – 46094,9 tūkst. eurų (1 priedas), iš jų: 1327,5 tūkst. eurų biudžetinių įstaigų pajamų į Savivaldybės biudžetą pagal įmokų rūšis (2 priedas), ir 1695,7 tūkst. eurų praėjusių metų nepanaudotų biudžeto lėšų likutį;

1.2. asignavimus – 49417,6 tūkst. eurų (3 priedas), iš jų:

1.2.1. savarankiškosioms funkcijoms vykdyti – 25834,0 tūkst. eurų (4 priedas);

1.2.2. specialiajai tikslinei dotacijai valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti – 3195,6 tūkst. eurų (5 priedas);

1.2.3. specialiajai tikslinei dotacijai ugdymo reikmėms finansuoti – 10466,0 tūkst. eurų (6 priedas);

1.2.4. kitai tikslinei dotacijai finansuoti – 5103,8 tūkst. eurų (7 priedas);

1.2.5. aplinkos apsaugos specialiajai programai vykdyti – 168,0 tūkst. eurų (8 priedas);

1.2.6. iš biudžetinių įstaigų pajamų – 1327,5 tūkst. eurų (9 priedas);

1.2.7. iš skolintų lėšų investiciniams projektams finansuoti – 1627,0 tūkst. eurų (10 priedas);

1.2.8. praėjusių metų nepanaudotų biudžeto lėšų likučio paskirstymą – 1695,7 tūkst. eurų (11 priedas);

1.3. asignavimus pagal programas – 49417,6 tūkst. eurų (12 priedas).

2. Pavesti Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojams, sudarant ir tvirtinant 2020 metų programų sąmatas, numatyti reikiamus asignavimus įsiskolinimams, susidariusiems iki 2020 m. sausio 1 d. už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes, padengti.

3. Nustatyti, kad iš sutaupytų asignavimų išlaidoms pirmiausia turi būti dengiamas įsiskolinimas.

4. Patvirtinti 16,0 tūkst. eurų dydžio Savivaldybės mero fondą.

5. Pavesti Savivaldybės administracijos direktorių paskelbti priemonių verslo plėtros sąlygoms gerinti sąrašą ir informaciją apie asignavimų panaudojimą šioms priemonėms įgyvendinti Savivaldybės tinklapyje www.telsiai.lt.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                            Kęstutis Gusarovas