VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS 2013 M. LIEPOS 30 D. ĮSAKYMO NR. B1-508 „DĖL VETERINARIJOS REIKALAVIMŲ GYVŪNŲ AUGINTINIŲ VEISĖJAMS PATVIRTINIMO”

PAKEITIMO

 

2018 m. sausio 18 d. Nr. B1-85

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi ir Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo 3 straipsnio 9 dalies 7 punktu,

p a k e i č i u  Veterinarijos reikalavimus gyvūnų augintinių veisėjams, patvirtintus Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. B1-508 „Dėl Veterinarijos reikalavimų gyvūnų augintinių veisėjams patvirtinimo”:

1.   Pripažįstu netekusiais galios 58.4 ir 58.5 papunkčius.

2.   Pripažįstu netekusiu galios 59 punktą.

 

 

 

L. e. p. direktoriaus pavaduotojas,

pavaduojantis direktorių                                                                                             Mantas Staškevičius