INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS KOMITETO

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS KOMITETO DIREKTORIAUS 2007 m. RUGSĖJO 4 d. ĮSAKYMO Nr. T-119 „DĖL TARPŽINYBINĖS DUOMENŲ SAUGYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. sausio 5 d. Nr. TE-2(2021)

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Tarpžinybinės duomenų saugyklos nuostatus, patvirtintus Informacinės visuomenės plėtros komiteto direktoriaus 2007 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. T-119 „Dėl Tarpžinybinės duomenų saugyklos nuostatų patvirtinimo“:

1.    Papildau 12.13. papunkčiu:

12.13.VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba (toliau – LŽŪKT) teikia LŽŪKT valdomos Integruotos augalų apsaugos informavimo, konsultavimo ir mokymų informacinės sistemos, informacinės sistemos „e-Geba“ Buhalterija modulio, informacinės sistemos „e-Geba“ Augalininkystės modulio duomenis;“

2.    Papildau 12.14. papunkčiu:

12.14. Valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras (toliau – ŽŪIKVC) teikia Paraiškų priėmimo informacinės sistemos, Žemdirbių mokymo ir konsultavimo informacinės sistemos, Ūkininkų ūkių registro, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registro, Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro, Pieno apskaitos informacinės sistemos, Ūkinių gyvūnų registro, Gyvulių veislininkystės informacinės sistemos, Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos informacinės sistemos (valdytoja – Žemės ūkio ministerija), žemės ūkio valdos ekonominio dydžio, išreiškiamo ekonominio dydžio vienetais,  žemės ūkio valdos ekonominio dydžio, išreiškiamo produkcijos standartine verte, ir Oficialių statistinių ataskaitų duomenis.“

3.   Pakeičiu 15 punktą ir jį išdėstau taip:

15. TDS tvarkomi duomenys:

15.1. mokesčių ir kitų įmokų į biudžetus apyskaita (Forma 1-VP). Einamojo mėnesio ir kaupiamieji nuo metų pradžios FM bei suvestiniai (susumuoti) VMI, Muitinės departamento ir FM duomenys;

15.2. FM išduotų paskolų ir garantijų duomenys (su detaliais juridinių asmenų duomenimis be asmens duomenų);

15.3. MMR sukaupti duomenys apie mokesčių mokėtojus – juridinius asmenis;

15.4. mokesčių ir kitų įmokų į biudžetus apyskaita (Forma 1-VP). Kaupiamieji (suminiai už laikotarpį nuo ataskaitinių metų pradžios iki ataskaitinio mėnesio pabaigos) duomenys, detalūs pagal apskritis, savivaldybes, Forma 1-VP;

15.5.  mokėjimai į VMI surenkamąsias sąskaitas ir operacijos su įmokomis. Detalūs pagal operacijos laiką, vietą ir mokesčių rūšis duomenys apie sumokėtas mokesčių sumas, atliktus permokų grąžinimus mokesčių mokėtojams, mokesčių išskaitas ir užskaitas. Detalūs pagal mokesčių mokėtojus – juridinius asmenis ir nuasmeninti pagal mokesčių mokėtojus – fizinius asmenis;

15.6. pridėtinės vertės mokesčio deklaracijų duomenys (formos FR0600): detalūs pagal mokesčių mokėtojus – juridinius asmenis bei mokestinį laikotarpį ir nuasmeninti pagal fizinius asmenis;

15.7. prekių tiekimo į kitas Europos Sąjungos valstybes ataskaitų duomenys  (forma FR0564): detalūs pagal juridinius asmenis ir nuasmeninti pagal fizinius asmenis;

15.8. akcizų deklaracijų duomenys (akcizais apmokestinamų prekių mėnesiniai duomenys, detalūs pagal juridinius asmenis, jų sandėlius, teritorijas, šalis, prekių rūšis ir mokestinį laikotarpį);

15.9. pelno mokesčio deklaracijų duomenys (pagrindiniai ribotos ir neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų metinės pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U, formos FR0475): detalūs pagal juridinius asmenis be fizinių asmenų duomenų;

15.10. duomenys apie laisvosios ekonominės zonos įmonės statuso įgijimo ir statuso netekimo datas;

15.11. duomenys apie galimai nevykdančius ekonominės veiklos mokesčių mokėtojus (detalūs pagal juridinius asmenis);

15.12. avansinio pelno mokesčio deklaracijos (FR0430 duomenys, einamųjų mokestinių metų ketvirčių avansinio pelno mokesčio sumos, mokestinių metų avansinis pelno mokestis pagal  numatomą pelno mokesčio sumą);

15.13. mokesčių ir kitų įmokų į biudžetus apyskaita (Forma 1-VP). Mėnesiniai Muitinės departamento duomenys, detalūs pagal Formą 1-VP;

15.14. importo ir eksporto muitinės deklaracijų, pateiktų naudojantis elektroninėmis duomenų apdorojimo priemonėmis, duomenys (mėnesiniai duomenys apie importuotas ir eksportuotas prekes, neteikiant duomenų apie importuotojus ar eksportuotojus – fizinius asmenis);

15.15. pagrindiniai draudėjų faktai. Teikiami ketvirtiniai duomenys: ataskaitinio ketvirčio darbo apmokėjimo suma arba deklaruojamos pajamos, vidutinis apdraustųjų skaičius, atskirai per pirmąjį, antrąjį, trečiąjį, ketvirtąjį ketvirtį, metus priskaičiuotos ir pervestos SODRA draudimo įmokų sumos;

15.16. mėnesiniai pranešimų duomenys apie draudimo pradžios ir pabaigos skaičių pas draudėjus pagal pateikimo priežastis. Duomenys apie draudimo pradžią teikiami pagal pranešimą apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pradžią (1-SD) ir apie draudimo pabaigą pagal pranešimą apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pabaigą (2-SD) išėjusių iš darbo darbuotojų skaičius pagal EVR, pagal atleidimo pagrindus;

15.17. statistiniams tyrimams skirti Statistikos departamento parengti duomenys apie veikiančių įmonių pagrindines ekonomines veiklos rūšis (EVRK 2 red.) bei institucinius sektorius einamaisiais ir ateinančiais metais;

15.18. struktūrizuoti metinių finansinių ataskaitų duomenys (detalūs juridinių asmenų be fizinių asmenų duomenų);

15.19. duomenys apie įmonėms išduotus statybą leidžiančius dokumentus: juridinio asmens pavadinimas, kodas, statybą leidžiančio dokumento numeris ir data;

15.20. duomenys apie įmones, turinčias socialinės įmonės statusą: juridinio asmens kodas, įmonės pavadinimas, įmonės veiklos vieta, socialinės įmonės statuso įgijimo data, socialinės įmonės statuso netekimo data (jei statuso neteko per ketvirtį), statuso sustabdymo / atnaujinimo data;

15.21. duomenys apie įmones, gavusias subsidijas (paramą) darbo vietoms steigti: juridinio asmens kodas, įmonės pavadinimas, įmonės veiklos vieta (adresas), subsidijos (paramos) suteikimo / nutraukimo data;

15.22. duomenys apie įmones, gavusias subsidijas remiamojo įdarbinimo priemonėms įgyvendinti: juridinio asmens kodas, įmonės pavadinimas, įmonės veiklos vieta (adresas), subsidijos (paramos) suteikimo / nutraukimo data;

15.23. duomenys apie įmones, įdarbinusias užsieniečius, gavusius leidimą dirbti sezoninį darbą / aukštos kvalifikacijos darbus: skaičius suteiktų leidimų įdarbinti užsieniečius sezoniniams darbams, skaičius suteiktų leidimų įdarbinti užsieniečius aukštos kvalifikacijos darbams, įmonės, įdarbinusios užsieniečius, juridinio asmens kodas, pavadinimas, veiklos vieta (adresas), šalis(-ys), iš kurios(-ių) užsieniečiai atvyko;

15.24. asocijuotų asmenų tarpusavio sandorių arba ūkinių operacijų ataskaitų (FR0528) duomenys (detalūs juridinių asmenų ir nuasmeninti fizinių asmenų);

15.25. apskaitos kortelės juridinių asmenų duomenys (permokos suma, nepriemokos suma, apskaičiuotų delspinigių suma);

15.26. ataskaitos apie kontroliuojamuosius ir kontroliuojančius vienetus bei asmenis (FR0438) duomenys (juridinių asmenų be asmens duomenų);

15.27. nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijų KIT711 duomenys (detalūs pagal juridinius asmenis ir nuasmeninti pagal fizinius asmenis);

15.28. dividendų pelno mokesčio deklaracijų (FR0640) duomenys;

15.29. duomenys apie draudžiamuosius ir apdraustuosius asmenis pagal įmonę. Teikiami duomenys apie bendrą visų įmonės darbuotojų draudžiamąjį laikotarpį toje įmonėje, įmonėje 1 metus ar trumpiau dirbančių darbuotojų skaičių, jaunesnių nei 29 metų darbuotojų skaičių įmonėje, jaunų asmenų (darbuotojų) iki 18 metų skaičius įmonėje, skaičių įmonės darbuotojų, kuriems darbas įmonėje yra pirmasis darbas ir jie dirba mažiau nei 2 metus, skaičių įmonės darbuotojų, kurių draudžiamosios pajamos pas tą draudėją yra lygios minimaliai mėnesio algai arba mažesnės už ją, skaičius įmonės darbuotojų, kurių draudžiamosios pajamos mažesnės už minimalią mėnesio algą, dirbančių / priimtų į darbą darbuotojų skaičių pagal darbo sutarčių rūšis;

15.30. duomenys apie Europos Sąjungos struktūrinių fondų 2014-2020 metų programų projektus pagal juridinius asmenis be asmens duomenų;

15.31. duomenys apie 2014 - 2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų programų projektus pagal juridinius asmenis be asmens duomenų;

15.32. duomenys apie Europos Sąjungos ir valstybės paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai, žuvininkystei programas pagal juridinius asmenis be asmens duomenų ir nuasmenintus fizinių asmenų;

15.33. duomenys apie leidimus laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, išduotus darbo pagrindu (sprendimų išduoti ar pakeisti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje/atsisakyti išduoti ar pakeisti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje skaičius pagal įmones (kvietėjus) ir užsieniečių pilietybę);

15.34. duomenys apie uždarąsias akcines bendroves ir akcines bendroves: įstatinio kapitalo dydis, išskyrus investicines kintamojo kapitalo bendroves ir uždarojo tipo investicines bendroves, akcijų skaičius, akcijos nominali vertė, akcijų skaičius pagal klases;

15.35. duomenys apie kelių transporto priemonių parką (detalūs juridinių asmenų be asmens duomenų ir nuasmeninti fizinių asmenų);

15.36. TDS naudotojų duomenys: vardas, pavardė, pareigos, darbovietės pavadinimas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, IP adresas (vidinis ar išorinis), valstybės tarnautojo (ar darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį) pažymėjimo numeris, TDS naudotojui leidžiamų eksponuoti TDS duomenų vitrinų ir ataskaitų sąrašas;

15.37. duomenys apie stichinius meteorologinius reiškinius bei kenkėjų ir ligų pažeistus augalus;

15.38. duomenys apie panaudotus augalų apsaugos produktus ir trąšas – žemės ūkio verslo subjektų (juridinių asmenų ir nuasmeninti pagal žemės ūkio fizinius asmenis);

15.39. žemės ūkio verslo subjektų (juridinių asmenų ir nuasmeninti pagal žemės ūkio fizinius asmenis) buhalterinės apskaitos duomenys;

15.40. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis, įskaitant Europos Sąjungos paramos lėšas, finansuojamų žemės ūkio srities renginių dalyvių (juridinių asmenų be fizinių asmenų duomenų ir nuasmeninti fizinių asmenų) duomenys;

15.41. Duomenys apie iš pieno gamintojo konkrečiu periodu nupirktą pieno kiekį, riebumą, mokėtą kainą (juridinių asmenų be fizinių asmenų duomenų ir nuasmeninti fizinių asmenų);

15.42. Oficialių statistinių ataskaitų duomenys: įmonių sąrašas (be fizinių asmenų duomenų), ilgalaikio turto ir nusidėvėjimo (amortizacijos) kaita per ataskaitinį laikotarpį, gautos dotacijos ir subsidijos, augalininkystės produkcijos gamyba ir savikaina, gyvulininkystės produkcijos gamyba ir savikaina, žemės ūkio produktų pardavimas, darbuotojų skaičius;

15.43. Duomenys apie žemės ūkio subjektams apskaičiuotą žemės ūkio valdos / ūkio, ekonominį dydį, išreiškiamą ekonominio dydžio vienetais (juridinių asmenų be fizinių asmenų duomenų ir nuasmeninti fizinių asmenų);

15.44. Duomenys apie žemės ūkio valdoms apskaičiuotą valdos ekonominį dydį, išreiškiamą produkcijos standartine verte;

15.45. Duomenys apie registruotas žemės ūkio valdas (juridinių asmenų be fizinių asmenų duomenų ir nuasmeninti fizinių asmenų);

15.46. Duomenys apie registruotus ūkininkų ūkius (nuasmeninti fizinių asmenų);

15.47. Duomenys apie traktorius, savaeiges ir žemės ūkio mašinas, bei jų priekabas (juridinių asmenų be fizinių asmenų duomenų ir nuasmeninti fizinių asmenų);

15.48. Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos informacinės sistemos statistinė informacija apie Lietuvos įmonėse ir ūkiuose supirktos žaliavinės produkcijos ir pagamintų bei parduotų produktų kiekius ir kainas;

15.49. Veislinių ūkinių gyvūnų produktyvumo tyrimų ir jų laikytojų (juridinių asmenų be fizinių asmenų duomenų ir nuasmeninti fizinių asmenų) duomenys;

15.50. Duomenys apie ūkinių gyvūnų laikytojus, laikymo vietas, perkėlimus, kaitą;

15.51. Duomenys apie išduotus bei grąžintus galvijų ir arklinių šeimos gyvūnų tapatybės nustatymo dokumentus;

15.52. Duomenys apie užsakytus ūkinių gyvūnų įsagus, mikroschemas, jų platinimo bei pardavimo intervalus;

15.53. Duomenys apie užkrečiamų ūkinių gyvūnų ligų židinius;

15.54. Duomenys apie Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 ir 2014–2020 metų programos priemonių pareiškėjams išmokėtas paramos lėšas - paramos suma, paramos skyrimo data, išmokėta suma, projekto įgyvendinimo pabaigos data (juridinių asmenų be fizinių asmenų duomenų ir nuasmeninti fizinių asmenų);

15.55. Duomenys apie Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 ir 2014-2020 metų programos priemonių pareiškėjų planuojamas, atliekamas ir atliktas investicijas – investicijų rūšis, kategorija, veiklos sritis, sumos (juridinių asmenų be fizinių asmenų duomenų ir nuasmeninti fizinių asmenų);

15.56. Duomenys apie Lietuvos kaimo plėtros 2007 -2013 ir 2014–2020 metų programos priemonių pažeidimus, paramos gavėjams skirtas sankcijas, susigrąžintas ir susigrąžintinas lėšas - pažeidimų ir sankcijų pavadinimai, sumų dydžiai (juridinių asmenų be fizinių asmenų duomenų ir nuasmeninti fizinių asmenų);

15.57. Lietuvos bitininkystės sektoriaus 2014–2016 metų, 2017–2019 metų ir 2020-2022 metų programų priemonių išmokėtas paramos lėšas - paramos suma, paramos skyrimo data, išmokėta suma, projekto įgyvendinimo pabaigos data (juridinių asmenų be fizinių asmenų duomenų ir nuasmeninti fizinių asmenų);

15.58. Lietuvos bitininkystės sektoriaus 2014–2016 metų, 2017–2019 metų ir 2020-2022 metų programų priemonių pareiškėjų planuojamas, atliekamas ir atliktas investicijas - planuotos investicijos pavadinimas ir suma, įsigytos investicijos pavadinimas ir suma, prašoma paramos suma (juridinių asmenų be fizinių asmenų duomenų ir nuasmeninti fizinių asmenų);

15.59. Lietuvos bitininkystės sektoriaus 2014–2016 metų, 2017–2019 metų ir 2020-2022 metų programų priemonių pažeidimus, paramos gavėjams skirtas sankcijas, susigrąžintas ir susigrąžintinas lėšas - pažeidimų ir sankcijų pavadinimai, sumų dydžiai (juridinių asmenų be fizinių asmenų duomenų ir nuasmeninti fizinių asmenų);

15.60. Duomenys apie 2014-2020 m. paramos už plotus priemonių pareiškėjų žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus, auginamas kultūras (juridinių asmenų be fizinių asmenų duomenų ir nuasmeninti fizinių asmenų);

15.61. Paraiškų priėmimo informacinės sistemos duomenys apie deklaruotus laukus, kuriems siekiama gauti ekologinio žemės ūkio gamybos ir (arba) nacionalinės žemės ūkio ir maisto kokybės sistemos sertifikatus (juridinių asmenų be fizinių asmenų duomenų ir nuasmeninti fizinių asmenų);

15.62. Duomenys apie 2014-2020 m. paramos už plotus priemonių pareiškėjams apskaičiuotą paramos sumą (juridinių asmenų be fizinių asmenų duomenų ir nuasmeninti fizinių asmenų);

15.63. Duomenys apie 2014-2020 m. paramos už plotus priemonių pareiškėjams užfiksuotus pažeidimus, paramos gavėjams nustatytų sankcijų reikšmes ir sumas, susigrąžintas bei susigrąžintinas paramos lėšų sumas (juridinių asmenų be fizinių asmenų duomenų ir nuasmeninti fizinių asmenų);

15.64. Nacionalinės paramos pareiškėjų tiesioginių išmokų duomenys, tiesioginių išmokų pažymos, kuriomis remiantis apskaičiuojamos išmokos paramos gavėjams (juridinių asmenų be fizinių asmenų duomenų ir nuasmeninti fizinių asmenų).“

4. Pakeičiu 16 punktą ir jį išdėstau taip:

16. Iš duomenų teikėjų gaunami duomenys:

16.1. iš MMR gaunami Nuostatų 15.3 papunktyje nurodyti duomenys;

16.2. iš MAIS gaunami Nuostatų 15.4, 15.5, 15.25 papunkčiuose nurodyti duomenys;

16.3. iš PVM informacijos mainams tarp Europos Sąjungos valstybių skirtos IS gaunami Nuostatų 15.6 ir 15.7 papunkčiuose nurodyti duomenys;

16.4. iš IMIS gaunami Nuostatų 15.9, 15.12, 15.24, 15.26, 15.27, 15.28 papunkčiuose nurodyti duomenys;

16.5. iš AIS gaunami Nuostatų 15.8 papunktyje nurodyti duomenys;

16.6. iš Duomenų saugyklos IS gaunami Nuostatų 15.11 papunktyje nurodyti duomenys;

16.7. iš Integruotos muitinės informacinės sistemos gaunami Nuostatų 15.13, 15.14 papunkčiuose nurodyti duomenys;

16.8. iš SODRA IS gaunami Nuostatų 15.15, 15.16, 15.29 papunkčiuose nurodyti duomenys;

16.9. iš Integruotos statistikos informacinės sistemos gaunami Nuostatų 15.17 papunktyje nurodyti duomenys;

16.10. iš Juridinių asmenų registro gaunami Nuostatų 15.10, 15.18, 15.34 papunktyje nurodyti duomenys;

16.11. iš SIDA IS gaunami Nuostatų 15.20 papunktyje nurodyti duomenys;

16.12. iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos 2014 – 2020 metų ES struktūrinių fondų posistemio gaunami Nuostatų 15.30 papunktyje nurodyti duomenys;

16.13. iš NORIS gaunami Nuostatų 15.31 papunktyje nurodyti duomenys;

16.14. iš Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos informacinės sistemos gaunami Nuostatų 15.32. papunktyje nurodyti duomenys;

16.15. iš FM gaunami Nuostatų 15.1 ir 15.2 papunkčiuose nurodyti duomenys;

16.16. iš MIGRIS gaunami Nuostatų 15.33. papunktyje nurodyti duomenys;

16.17. iš Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro gaunami Nuostatų 15.35 papunktyje nurodyti duomenys;

16.18. iš Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos „Infostatyba“ gaunami Nuostatų 15.19 papunktyje nurodyti duomenys;

16.19. iš Užimtumo tarnybos valdomos informacinės sistemos gaunami Nuostatų 15.21, 15.22 ir 15.23 papunkčiuose nurodyti duomenys.

16.20. iš LŽŪKT valdomos Integruotos augalų apsaugos informavimo, konsultavimo ir mokymų informacinės sistemos gaunami 15.37 papunktyje nurodyti duomenys;

16.21. iš LŽŪKT valdomos ūkio valdymo informacinės sistemos „e-Geba“ Augalininkystės modulio gaunami 15.38 papunktyje nurodyti duomenys;

16.22. iš LŽŪKT valdomos ūkio valdymo informacinės sistemos „e-Geba“ Buhalterija modulio gaunami 15.39 papunktyje nurodyti duomenys.

16.23. iš ŽŪIKVC tvarkomos Žemdirbių mokymo ir konsultavimo informacinės sistemos gaunami 15.40 papunktyje nurodyti duomenys;

16.24. iš ŽŪIKVC tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos gaunami 15.41 papunktyje nurodyti duomenys;

16.25. iš ŽŪIKVC tvarkomos Žemės ūkio bendrovių ir kitų žemės ūkio įmonių gamybinių-finansinių rodiklių metinės suvestinės gaunami 15.42 papunktyje nurodyti duomenys;

16.26. iš ŽŪIKVC tvarkomo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registro gaunami 15.45 papunktyje nurodyti duomenys;

16.27. iš ŽŪIKVC tvarkomo Ūkininkų ūkių registro gaunami 15.46 papunktyje nurodyti duomenys;

16.28. iš ŽŪIKVC tvarkomo Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro gaunami 15.47 papunktyje nurodyti duomenys;

16.29. iš ŽŪIKVC tvarkomos Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos informacinės sistemos gaunami 15.48 papunktyje nurodyti duomenys;

16.30. iš ŽŪIKVC tvarkomos Gyvulių veislininkystės informacinės sistemos gaunami 15.49 papunktyje nurodyti duomenys;

16.31. iš ŽŪIKVC tvarkomo Ūkinių gyvūnų registro gaunami 15.50-15.53 papunkčiuose nurodyti duomenys;

16.32. iš ŽŪIKVC tvarkomos Paraiškų priėmimo informacinės sistemos gaunami 15.61 papunktyje nurodyti duomenys;

16.33. iš ŽŪIKVC gaunami 15.43 ir 15.44 papunkčiuose nurodyti duomenys;

16.34.      iš NMA tvarkomos Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonių administravimo, Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonių administravimo bei Lietuvos bitininkystės sektoriaus 2014–2016 metų, 2017–2019 metų ir 2020-2022 metų programų priemonių administravimo posistemės gaunami 15.54., 15.55., 15.56., 15.57., 15.58., 15.59. papunkčiuose nurodyti duomenys;

16.35.      iš NMA tvarkomos Plotinių priemonių 2014–2020 m. administravimo posistemės gaunami 15.60., 15.61., 15.62 papunkčiuose nurodyti duomenys;

16.36.      iš NMA tvarkomos Nacionalinės paramos administravimo posistemės gaunami 15.63 papunktyje nurodyti duomenys;

16.37.      iš NMA tvarkomos Oracle apskaitos posistemės gaunami 15.54, 15.56, 15.57, 15.59, 15.61, 15.62, 15.63 papunkčiuose nurodyti duomenys.“

 

 

 

Direktorius                                                                                                         Gintautas Mežetis

 

 

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos ekonomikos

ir inovacijų ministerijos

2020-12-28 raštu Nr. 3-5217

 

SUDERINTA

Muitinės departamento prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

2020-11-03 raštu Nr. (4.5)3B-6769

 

SUDERINTA

VĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos

2020-12-08 raštu Nr. R3-509-(1.9E)

 

SUDERINTA

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie

Žemės ūkio ministerijos

2020-12-15 raštu Nr. BR6-8514

 

SUDERINTA

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro

2020-12-10 raštu Nr. 1S-6222