Pasvalio rajono savivaldybės administracijos

direktorius

 

Įsakymas

Dėl žemės sklypo, esančio Pasvalio r. sav., Vaškų sen., vaškų mstl., kaštonų g., formavimo ir pertvarkymo projekto Patvirtinimo

 

2019 m. lapkričio 29 d. Nr. DV-736

Pasvalys

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 ir 15 punktais, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 40 straipsnio 7 dalies 4 punktu, Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 redakcija) (su visais aktualiais pakeitimais), 5, 12.2, 67, 68 ir 72 punktais ir atsižvelgdamas į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2019 m. spalio 2 d. Žemės valdos projekto patikrinimo aktą Nr.FPA-303-(8.20.):

1. Tvirtinu UAB „Geodezima“, Aido Gaspariūno (kvalifikacinio pažymėjimo Nr. 2R-FP-567) parengtą žemės sklypo, esančio Pasvalio r. sav., Vaškų sen., Vaškų mstl., Kaštonų g., formavimo ir pertvarkymo projektą. Planavimo organizatorius – Pasvalio rajono savivaldybės administracija, iniciatorius – Pasvalio rajono savivaldybė.

2. Nustatau:

704 m2 žemės sklypo Nr. 1:

Naudojimo paskirtis – kita;

Naudojimo būdas bendro naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendro naudojimo) teritorijos;

Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:

XIX – Nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorija ir apsaugos zonos – 629 m2;

Suformuotame žemės sklype servitutų nėra.

3.  Žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas įsigalioja kitą dieną po įsakymo dėl žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo paskelbimo Pasvalio rajono savivaldybės interneto svetainėje dienos.

4. Pavedu Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus vyriausiajam specialistui Vygantui Bajorūnui šio įsakymo vykdymo kontrolę.

Įsakymas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Regionų apygardos administraciniam teismui, skundą (prašymą) paduodant bet kuriuose šio teismo rūmuose, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Administracijos direktorius                                                                                    Povilas Balčiūnas