LIETUVOS RESPUBLIKOS

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS 2016 M. BIRŽELIO 14 D. ĮSAKYMO NR. 1v-670 „DĖL RADIJO RYŠIO ĮRENGINIŲ TECHNINIO REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. liepos 24 d. Nr. 1V-686

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 9 straipsnio 2 punktu, 43 straipsniu ir atsižvelgdamas į 2017 m. liepos 20 d. Europos Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2017/1354, kuriuo nustatoma, kaip pateikti informaciją, nurodytą Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/53/ES 10 straipsnio 10 dalyje, (OL 2017 L 109, p. 7):

1. P a k e i č i u Radijo ryšio įrenginių techninį reglamentą, patvirtintą Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2016 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 1V-670 „Dėl Radijo ryšio įrenginių techninio reglamento patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 12.12 papunktį ir jį išdėstau taip:

12.12. ant radijo ryšio įrenginio pakuotės ir prie radijo ryšio įrenginio pridedamoje instrukcijoje 2017 m. liepos 20 d. Europos Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/1354, kuriuo nustatoma, kaip pateikti informaciją, nurodytą Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/53/ES 10 straipsnio 10 dalyje, (OL 2017 L 109, p. 7) nustatyta tvarka pateikti informaciją, leidžiančią nustatyti Europos Sąjungos valstybę narę ar Europos Sąjungos valstybės narės geografinę vietovę, kurioje yra nustatyti šio radijo ryšio įrenginio eksploatacijos pradžios apribojimai ar reikalavimas tokį radijo ryšio įrenginį naudoti tik turint leidimą;“.

1.2. Pakeičiu 17.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

17.4. ant radijo ryšio įrenginio, o jei to neįmanoma padaryti dėl radijo ryšio įrenginio dydžio ar pobūdžio, ant radijo ryšio įrenginio pakuotės arba radijo ryšio įrenginio lydimajame dokumente nurodyti savo pavadinimą (jei importuotojas yra fizinis asmuo – vardą, pavardę), registruotą prekės pavadinimą arba registruotą prekės ženklą ir pašto adresą, kuriuo su juo galima susisiekti; kontaktiniai duomenys privalo būti nurodyti Lietuvos Respublikos valstybine kalba;“.

1.3. Pakeičiu 18.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

18.5. jei mano arba turi pagrindo manyti, kad jo tiekiamas ar tiektas rinkai radijo ryšio įrenginys neatitinka Reglamento reikalavimų, užtikrinti, kad būtų imtasi būtinų taisomųjų priemonių, užtikrinančių šio radijo ryšio įrenginio atitiktį Reglamento reikalavimams, o jei tikslinga ‒ jį pašalinti arba atšaukti; jei jo tiekiamas ar tiektas rinkai Lietuvos Respublikos teritorijoje radijo ryšio įrenginys kelia pavojų, platintojas taip pat privalo nedelsdamas apie tai pranešti Tarnybai ir pateikti jai išsamią informaciją, visų pirma, apie neatitiktį, visas taisomąsias priemones, kurių buvo imtasi, ir jų rezultatus;“.

1.4. Pakeičiu 28 punktą ir jį išdėstau taip:

28. Europos Sąjungos atitikties deklaracija patvirtinama radijo ryšio įrenginio atitiktis Reglamento III skyriuje nurodytiems esminiams reikalavimams.“

1.5. Pakeičiu 41 punktą ir jį išdėstau taip:

41. Europos Komisijai ir kitoms Europos Sąjungos valstybėms narėms apie atitikties įvertinimo įstaigas pranešama Bandymų laboratorijų, sertifikacijos ir kontrolės įstaigų paskyrimo ir paskelbimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. liepos 4 d. nutarimu Nr. 674 „Dėl Bandymų laboratorijų, sertifikacijos ir kontrolės įstaigų paskyrimo ir paskelbimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka ir sąlygomis.“

1.6. Pakeičiu 71 punktą ir jį išdėstau taip:

71. Tarnyba Informacijos apie techninius reglamentus ir atitikties įvertinimo procedūras teikimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 617 „Dėl Informacijos apie techninius reglamentus ir atitikties įvertinimo procedūras teikimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka praneša Europos Komisijai apie rengiamus radijo sąsajų projektus. Šiame punkte nustatytas reikalavimas netaikomas rengiant radijo sąsajų, kurios visiškai ir be jokių išlygų atitinka pagal Sprendimą Nr. 676/2002/EB priimtus Europos Komisijos sprendimus dėl suderinto radijo spektro naudojimo, arba kurios, vadovaujantis Europos Komisijos teisės aktais, atitinka radijo ryšio įrenginius, kurie be apribojimų gali būti pradėti eksploatuoti ir naudojami visoje Europos Sąjungoje, projektus.“

2. N u s t a t a u, kad šio įsakymo 1.1 papunktis įsigalioja 2018 m. rugpjūčio 9 d.

3. N u r o d a u šį įsakymą paskelbti Teisės aktų registre.

 

 

 

L. e. direktoriaus pavaduotojo pareigas, pavaduojanti direktorių                                     Ieva Žilionienė