LIETUVOS RESPUBLIKOS

AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMO NR. VIII-1835 20, 24, 34 IR 73 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2019 m. birželio 13 d. Nr. XIII-2231

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 20 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 20 straipsnio 1 dalies 23 punktą ir jį išdėstyti taip:

23) priimti sprendimus dėl bendrovės restruktūrizavimo Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo nustatytais atvejais;“.

 

2 straipsnis. 24 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 24 straipsnio 2 dalį nauju 6 punktu:

6) bendrovė tampa nemoki arba yra žinoma, kad taps nemoki, kaip suprantama pagal Juridinių asmenų nemokumo įstatymą;“.

2. Buvusius 24 straipsnio 2 dalies 6 ir 7 punktus laikyti atitinkamai 7 ir 8 punktais.

 

3 straipsnis. 34 straipsnio pakeitimas

Pripažinti netekusia galios 34 straipsnio 12 dalį.

 

4 straipsnis. 73 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 73 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Bendrovė dėl bankroto likviduojama Juridinių asmenų nemokumo įstatymo nustatyta tvarka.“

 

5 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2020 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė