Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL Lietuvos Respublikos VyriausybėS 2010 m. liepos 14 d. NUTARIMO Nr. 1052 „DĖL VALSTYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ VEIKLOS SKAIDRUMO UŽTIKRINIMO GAIRIŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. balandžio 28 d. Nr. 289

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 14 d. nutarimą Nr. 1052 „Dėl Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo patvirtinimo“ ir jį išdėstyti nauja redakcija (Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašas nauja redakcija nedėstomas):

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

NUTARIMAS

DĖL VALSTYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ VEIKLOS SKAIDRUMO UŽTIKRINIMO GAIRIŲ APRAŠO PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 23 straipsnio 1, 2 dalimis ir 5 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė  nutaria:

1. Patvirtinti pridedamą Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašą (toliau – Aprašas).

2. Nustatyti, kad:

2.1. Aprašo nuostatos privalomos valstybės valdomoms įmonėms, kaip jos apibrėžtos Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatyme (toliau – valstybės valdomos įmonės), išskyrus šio nutarimo 2.2 papunktyje nurodytus atvejus;

2.2. valstybės įmonei Ignalinos atominei elektrinei Aprašo 14 punkto nuostata netaikoma;

2.3. valstybės valdomoms įmonėms, kurios pagal Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymą nėra priskiriamos viešojo intereso įmonėms, Aprašo 5.14 papunkčio, 14, 17, 19, 21 ir 22 punktų nuostatos taikomos pagal taisyklę „laikykis arba paaiškink“;

2.4. valstybės valdomų bendrovių, kaip jos apibrėžtos Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatyme (toliau – valstybės valdomos bendrovės), dukterinėms akcinėms bendrovėms ir uždarosioms akcinėms bendrovėms, kaip jos suprantamos Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje (toliau – dukterinės bendrovės), taip pat visoms kitoms su valstybės valdomomis bendrovėmis per dukterines bendroves susijusioms paskesnių eilių dukterinėms bendrovėms, kaip jos suprantamos Akcinių bendrovių įstatymo 5 straipsnio 3 dalyje (toliau – paskesnių eilių dukterinės bendrovės), Aprašo nuostatos taikomos mutatis mutandis, išskyrus Aprašo 5.5, 5.12 ir 7.2 papunkčių nuostatas, kurios yra netaikomos, ir šio nutarimo 2.5 papunktyje nurodytus atvejus;

2.5. valstybės valdomų bendrovių dukterinėms bendrovėms ir paskesnių eilių dukterinėms bendrovėms, kurios pagal Finansinių ataskaitų audito įstatymą nėra priskiriamos viešojo intereso įmonėms, Aprašo 5.14 papunkčio, 14, 17 ir 19 punktų nuostatos taikomos pagal taisyklę „laikykis arba paaiškink“, Aprašo 8, 15, 16, 21 ir 22 punktų nuostatos netaikomos;

2.6. jeigu valstybė yra viena iš akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės, kuriose valstybei nuosavybės teise priklausančios akcijos suteikia 1/2 ar mažiau balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, akcininkų, jos, kaip akcininkės, turtines ir neturtines teises ir pareigas įgyvendinanti Vyriausybės įgaliota institucija glaudžiai bendradarbiauja su kitais šios bendrovės akcininkais ir siekia, kad būtų įgyvendinamos Aprašo nuostatos;

2.7. valstybės valdomos įmonės, valstybės valdomų bendrovių dukterinės bendrovės ir paskesnių eilių dukterinės bendrovės identifikuoja jų vykdomus specialiuosius įpareigojimus ir atskirai įvertina jų finansinius rezultatus pagal Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro patvirtintas rekomendacijas.“

2. Pakeisti nurodytu nutarimu patvirtintą Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašą:

2.1. Papildyti Aprašą 91 punktu:

91. Jeigu bendrovė yra valstybės valdomos bendrovės dukterinė bendrovė ar paskesnės eilės dukterinė bendrovė, interneto svetainėje turi būti skelbiami ją patronuojančios bendrovės Aprašo 5.1–5.3 papunkčiuose nurodyti duomenys ir nuoroda į patronuojančios bendrovės interneto svetainę.“

2.2. Pakeisti 10 punktą ir jį išdėstyti taip:

10. Pasikeitę ar paskelbti klaidingi Aprašo 5 ir 6 punktuose, 7.1–7.4 papunkčiuose, 8, 9 ir 91 punktuose nurodyti duomenys, informacija ir dokumentai turi būti nedelsiant pakeičiami ir interneto svetainėje.

2.3. Pakeisti 21 punktą ir jį išdėstyti taip:

21. Valstybės valdoma bendrovė, kuri yra patronuojanti bendrovė, konsoliduotajame metiniame pranešime, o jeigu pagal teisės aktus ji neprivalo rengti konsoliduotojo metinio pranešimo, – savo metiniame pranešime pateikia įmonių grupės struktūrą, taip pat kiekvienos dukterinės bendrovės ir paskesnių eilių dukterinių bendrovių Aprašo 5.1–5.3 papunkčiuose nurodytus duomenis, valdomų akcijų dalį (procentais) dukterinės bendrovės įstatiniame kapitale, finansinių metų finansinius ir nefinansinius veiklos rezultatus. Jeigu valstybės valdoma bendrovė, kuri yra patronuojanti bendrovė, rengia konsoliduotąjį metinį pranešimą, jam mutatis mutandis taikomi Aprašo 17 punkto reikalavimai.“

2.4. Pakeisti 23 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

23. Kiekvienais metais dėl visų valstybės valdomų įmonių ir jų veiklos viešoji įstaiga Valdymo koordinavimo centras rengia šias apibendrinančias ataskaitas:“.

2.5. Pakeisti 28 punktą ir jį išdėstyti taip:

28. Viešoji įstaiga Valdymo koordinavimo centras, išanalizavusi informaciją ir paaiškinimus, gautus iš valstybei atstovaujančių institucijų ir valstybės valdomų įmonių, kartu su Aprašo 23.1 papunktyje nurodyta apibendrinančia ataskaita parengia išvadas ir pasiūlymus.“

2.6. Pakeisti 29 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

29. Viešoji įstaiga Valdymo koordinavimo centras Aprašo 23 punkte nurodytas ataskaitas ir 28 punkte nurodytas išvadas ir pasiūlymus pateikia Ekonomikos ir inovacijų ministerijai ir valstybei atstovaujančioms institucijoms laikydamasi šių terminų:“.

2.7. Pakeisti 31 punktą ir jį išdėstyti taip:

31. Aprašo 23 punkte nurodytos apibendrinančios ataskaitos per 2 darbo dienas nuo pateikimo Aprašo 29 punkte nurodytoms institucijoms paskelbiamos viešosios įstaigos Valdymo koordinavimo centro interneto svetainėje.“

 

 

Ministrė Pirmininkė                                                                                          Ingrida Šimonytė

 

Ekonomikos ir inovacijų ministrė Aušrinė Armonaitė