LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL KASMETINIO KOLEGIJŲ MOKSLINIŲ TYRIMŲ, EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS IR MENO VEIKLOS VERTINIMO REGLAMENTO PATVIRTINIMO

 

 

2019 m. liepos 25 d. Nr. V-858

Vilnius

 

Siekdamas įgyvendinti Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 45 straipsnio 3 dalį ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės valstybės biudžeto lėšų moksliniams tyrimams, eksperimentinei plėtrai ir meno veiklai plėtoti skyrimo mokslo ir studijų institucijoms tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimu Nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“, 5 ir 7 punktais:

1. T v i r t i n u Kasmetinio kolegijų mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir meno veiklos vertinimo reglamentą (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. kolegijoms moksliniams tyrimams, eksperimentinei plėtrai ir meno veiklai plėtoti skiriama ne mažiau kaip 10 proc. nuo kolegijų bazinio finansavimo lėšų;

2.2. kasmetinio kolegijų mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir meno veiklos vertinimo procedūros pradėtos iki šio įsakymo įsigaliojimo, baigiamos pagal iki šio įsakymo įsigaliojimo galiojusių teisės aktų nuostatas.

3. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. birželio 15 d. įsakymą Nr. V-575 „Dėl Kasmetinio kolegijų mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir meno veiklos vertinimo reglamento patvirtinimo.

4. Šis įsakymas įsigalioja 2020 m. sausio 1 d.

 

 

 

Laikinai einantis švietimo, mokslo ir sporto                                                      Algirdas Monkevičius

ministro pareigas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. liepos 25 d. įsakymu Nr. V-858

 

KASMETINIo kolegijų MOKSLINIŲ TYRIMŲ, EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS IR MENO VEIKLOS VERTINIMO REGLAMENTAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Kasmetinio kolegijų mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir meno veiklos vertinimo reglamente (toliau – Reglamentas) nustatomi kolegijų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) ir meno veiklos vertinimo eiga, jo metu nagrinėjami duomenys ir jo rezultatai, siekiant skatinti kolegijas įgyvendinti Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo (toliau – Įstatymas) 45 straipsnio 3 dalį, per veiklos glaudų ryšį su praktika stiprinant mokslo ir studijų vienovę.

 

2. Reglamente laikoma, kad:

2.1. užsakomoji projektinė veikla yra ūkio subjektų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) užsakymų vykdymas;

2.2. meno taikomoji veikla yra ūkio subjektų meno užsakymų vykdymas;

2.3. stebėsena yra kompleksinis duomenų apie objektą ir (ar) reiškinį rinkimas tam tikru periodu, duomenų analizė ir stebėtų objektų ir (ar) reiškinių pokyčių prognozavimas, išvadų teikimas;

2.4. analizė yra išsamus duomenų nagrinėjimas, kurio pagrindu pateikiamos išvados ir rekomendacijos;

2.5. konsultacija yra ūkio subjektui suteikti patarimai, informacija dėl ekspertinių žinių tyrimų rezultatų taikymo praktikoje pagal subjekto poreikius;

2.6. kita švietėjiška veikla yra stovyklų vaikams, paauglių, senjorų užimtumo renginių, kuriuos organizuojant panaudojamos mokslinės ir praktinės žinios bei gebėjimai, taikomųjų mokslinių tyrimų rezultatai, vykdymas;

 

2.7. papildomų kompetencijų tai pačiai kvalifikacijai suteikimas yra išorės subjektams teikiamos neformaliojo švietimo paslaugos, kuriomis suteikiamos profesinei veiklai ir asmens ugdymui reikalingos kompetencijos;

 

2.8. perkvalifikavimas yra kvalifikacijos, reikalingos kitai profesinei veiklai, suteikimas;

2.9. seminaras yra tam tikros tematikos mokslinių ir praktinių žinių sklaidai skirtas renginys su praktinės veiklos elementais;

2.10. tiriamoji studija yra ūkio subjekto užsakymu atliktas ne mažesnis kaip 2 autorinių lankų apimties darbas, kuriame nagrinėjama konkreti problema;

2.11. Reglamento 1 priede nustatyti mokslo darbai suprantami taip, kaip jie apibrėžti Kasmetinio universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir meno veiklos vertinimo reglamente, patvirtintame 2017 m. spalio 4 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-747 „Dėl Kasmetinio universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir meno veiklos vertinimo reglamento patvirtinimo“ (toliau – Kasmetinio vertinimo reglamentas).

3. Kolegijose vykdomų MTEP ir meno veiklos rezultatai (toliau kartu vadinama – rezultatai) grupuojami į tokius pogrupius:

3.1. mokslo darbai;

3.2. užsakomoji projektinė veikla ir meno taikomoji veikla;

3.3. kita užsakomoji projektinė veikla (stebėsena, analizė, tiriamoji studija);

3.4 papildomų kompetencijų suteikimas, kvalifikacijos tobulinimas, seminaras;

3.5. konsultacijos;

3.6. kita švietėjiška veikla.

 

II SKYRIUS

kolegijų MTEP IR MENO VEIKLOS Rezultatų pateikimas IR NAGRINĖJIMAS

 

4. Kolegijos ne vėliau kaip iki kiekvienų metų balandžio 1 d. pateikia:

4.1. Lietuvos mokslo tarybai (toliau – LMT) per jos informacinę sistemą duomenis apie Reglamento 3.1 papunktyje nurodytus jų praėjusių kalendorinių metų mokslo darbus pagal Reglamento 1 priedą;

4.2. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai (toliau – Ministerija) skaitmeninėje laikmenoje pagal Reglamento 2 priede nustatytą formą parengtus duomenis apie jų praėjusių kalendorinių metų rezultatus, nurodytus Reglamento 3.2–3.6 papunkčiuose, taip pat sutarčių ir finansinių pavedimų, patvirtinančių gautas lėšas, suskaitmenintas kopijas bei Reglamento 3.2–3.3 papunkčiuose vykdytų veiklų galutinius rezultatus.

5. Kolegijos atsako už pateiktų duomenų teisingumą.

6. Duomenys dėl sutarčių nenagrinėjami, jei gautos sumos nėra patvirtintos finansinių pavedimų kopijomis.

7. Kolegijų pateiktus duomenis apie:

7.1. Reglamento 3.1 papunktyje nurodytus mokslo darbus nagrinėja LMT vadovaudamasi Kasmetinio vertinimo reglamentu. Nagrinėjimo rezultatus, išreikštus taškais, LMT iki kiekvienų metų rugsėjo 1 d. pateikia švietimo, mokslo ir sporto ministro sudarytai kolegijų MTEP ir meno veiklos vertinimo komisijai (toliau – Komisija).

7.2. Reglamento 3.2–3.6 papunkčiuose nurodytus rezultatus nagrinėja Komisija. Komisija patikrina, ar pateiktas darbas priskirtas tinkamam rezultatų pogrupiui.

8. Komisijos darbui vadovauja Komisijos pirmininkas.

 

9. Nagrinėdama kolegijų rezultatus, Komisija turi teisę pasitelkti ekspertus, prašyti kolegijų patikslinti pateiktą informaciją.

 

10. Komisijos posėdžių protokolus surašo, į posėdžius kviečia ir medžiagą Komisijos posėdžiams rengia Komisijos sekretorius.

 

11. Komisijos posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai Komisijos narių.

 

 

III SKYRIUS

lėšų skyrimas

 

12. Lėšos MTEP ir meno veiklai (toliau – lėšos) kolegijoms paskirstomos proporcingai taškams, gautiems už Reglamento 3.1 papunktyje nurodytus mokslo darbus, ir proporcingai lėšų sumoms, praėjusiais kalendoriniais metais kolegijų gautoms už Reglamento 3.2–3.6 papunkčiuose nurodytus rezultatų pogrupius. Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšos ir iš Ministerijos gautos valstybės biudžeto lėšos į šias sumas neįskaitomos. Lėšos Reglamento 3 punkte nurodytiems rezultatų pogrupiams padalijamos taip:

12.1. Reglamento 3.1 papunkčio pogrupiui – 10 procentų;

12.2. Reglamento 3.2 papunkčio pogrupiui – 30 procentų;

12.3. Reglamento 3.3 papunkčio pogrupiui – 15 procentų;

12.4. Reglamento 3.4 papunkčio pogrupiui – 20 procentų;

12.5. Reglamento 3.5 papunkčio pogrupiui – 15 procentų;

12.6. Reglamento 3.6 papunkčio pogrupiui – 10 procentų.

13. Kiekviename Reglamento 3.2–3.6 papunkčiuose nurodytame rezultatų pogrupyje kolegijoms skiriama ne daugiau lėšų, nei jos gavo už to pogrupio rezultatus. Tuo atveju, jei kuriame nors iš šių rezultatų pogrupių lieka nepaskirstytų lėšų, šios lėšos skiriamos Reglamento 3.1 papunkčio rezultatų pogrupiui.

14. Komisija, įvertinusi kolegijų pateiktus duomenis, apie jų rezultatus švietimo, mokslo ir sporto ministrui teikia išvadą dėl lėšų paskirstymo.

15. Išnagrinėjęs Komisijos išvadą, švietimo, mokslo ir sporto ministras priima sprendimą dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo kolegijoms.

16. Švietimo, mokslo ir sporto ministrui priėmus sprendimą skirti valstybės biudžeto lėšas:

16.1. atitinkamai patikslinamos einamųjų metų valstybinių kolegijų programų sąmatos;

16.2. su nevalstybinėmis kolegijomis sudaromos lėšų naudojimo sutartys.

_________________

 

Kasmetinio kolegijų mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir meno veiklos vertinimo reglamento

1 priedas

 

MOKSLO DARBŲ RŪŠYS BEI UŽ DARBO MATO VIENETĄ SKIRIAMI TAŠKAI

 

Eil. Nr.

Mokslo darbo rūšis

Darbo apimties vienetas

Darbo apimties vieneto vertė taškais

 

1.

Tarptautiniu mastu pripažintos mokslo leidyklos išleista:

mokslo monografija;

mokslo monografijos dalis, mokslo studija, sintezės mokslo darbas ar jų dalys (visi ne mažesnės apimties kaip 4 aut. l.)

aut. l.

15

 

2.

Tarptautiniu mastu pripažintos mokslo leidyklos išleista mokslo studija, sintezės mokslo darbas ar jų dalys, mokslo monografijos dalis (visi ne mažesnės apimties kaip 2 aut. l.)

aut. l.

10

 

3.

Kitos leidyklos išleista:

mokslo monografija;

mokslo studija, sintezės mokslo darbas ar jų dalys, mokslo monografijos dalis (visi ne mažesnės apimties kaip 4 aut. l.)

aut. l.

7

 

4.

Kitos leidyklos išleista mokslo studija, sintezės mokslo darbas ar jų dalys (visi ne mažesnės apimties kaip 2 aut. l.)

aut. l.

4

 

5.

Mokslo straipsnis žurnale, turinčiame cituojamumo rodiklį IF CA JCR ir (ar) SNIP SCOPUS duomenų bazėje

vnt.

Pagal Kasmetinio universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir meno veiklos vertinimo reglamento 26 punkte nurodytą. formulę

 

6.

Mokslo straipsnis tarptautiniame žurnale, tarptautiniu mastu pripažintos mokslo leidyklos išleista mokslo monografijos dalis (nuo 0,25 iki 2 aut. l.)

vnt.

5

7.

Mokslo straipsnis recenzuojamame leidinyje

vnt.

2

8.

EPO, USPTO ar JPO pateiktos patentų paraiškos (pagal registracijos pažymėjimą)

vnt.

10

 

9.

EPO, USPTO ar JPO išduoti patentai, kurių savininkai yra Lietuvos fiziniai ar juridiniai asmenys

vnt.

15

 

_________________

 

Kasmetinio kolegijų mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir meno veiklos vertinimo reglamento

2 priedas

 

ATASKAITOS APIE MTEP IR MENO VEIKLOS REZULTATUS PAVYZDINĖ FORMA

 

_______________________________ ataskaita apie 20__ m. MTEP ir meno veiklos rezultatus

(kolegijos pavadinimas)

 

Kolegijos moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir meno veikla

Rezultato (-ų) pavadinimas (-ai)

Užsakovas (-ai), sutarties (-ių) Nr., data (-os)

Sutarties (-ių) suma (-os) Eur

Finansinio (-ių) pavedimo (-ų)

suma (-os)

Eur

Finansinio (-ių) pavedimo (-ų) data (-os), Nr.

Užsakomoji projektinė veikla ir meno taikomoji veikla

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso (suma Eur):

 

 

 

Kita užsakomoji projektinė veikla (stebėsena, analizė, tiriamoji studija ir kt.)

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso (suma Eur):

 

 

 

Papildomų kompetencijų suteikimas, kvalifikacijos tobulinimas, seminarai

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso (suma Eur):

 

 

 

Konsultacijos

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso (suma Eur):

 

 

 

Kita švietėjiška veikla

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso (suma Eur):

 

 

 

 

 

Iš viso (bendra suma Eur):

 

 

 

 

Jei sutartis sudaroma ilgesniam laikotarpiui nei ataskaitiniai metai, turi būti nurodoma ir bendra sutarties suma, ir suma, gauta ataskaitiniais metais.

 

 

Kolegijos direktorius

parašas

vardas, pavardė

 

Vyr. buhalteris (finansininkas)

Tel.

parašas

vardas, pavardė

 

 

 

Data

______________________