LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠEIMŲ, AUGINANČIŲ VAIKUS SU SUNKIA NEGALIA, SOCIALINIO SAUGUMO STIPRINIMO PRITAIKANT BŪSTĄ IR GYVENAMĄJĄ APLINKĄ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO     

 

2019 m. birželio 27 d. Nr. A1-365

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 201 straipsnio 2 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 167 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano patvirtinimo“, 1.1.4 papunkčiu:

1. T v i r t i n u Šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, socialinio saugumo stiprinimo pritaikant būstą ir gyvenamąją aplinką tvarkos aprašą (pridedama).

2. P a v e d u šio įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal veiklos sritį.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                                                     Linas Kukuraitis

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės

apsaugos ir darbo ministro

2019 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-365

 

ŠEIMŲ, AUGINANČIŲ VAIKUS SU SUNKIA NEGALIA, SOCIALINIO SAUGUMO STIPRINIMO PRITAIKANT BŪSTĄ IR GYVENAMĄJĄ APLINKĄ tvarkos Aprašas

 

I SKYRIUS

Bendrosios nuostatos

 

1. Šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, socialinio saugumo stiprinimo pritaikant būstą ir gyvenamąją aplinką tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato:

1.1. reikalavimus pritaikomam būstui, būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymo darbams, būsto pritaikymo išlaidoms, būsto pritaikymo eilei sudaryti;

1.2. prašymų pritaikyti būstą vaikams su sunkia negalia (toliau – Prašymas) pateikimo, nagrinėjimo, būsto pritaikymo vaikams su sunkia negalia poreikio vertinimo tvarką;

1.3. būsto pritaikymo vaikams su sunkia negalia finansavimo dydį, išlaidų planavimo ir Paraiškos skirti lėšų būsto pritaikymui vaikams su sunkia negalia finansuoti (Aprašo 2 priedas) (toliau – paraiška) teikimo ir nagrinėjimo tvarką, finansavimo skyrimo ir atsiskaitymo už lėšų panaudojimą tvarką, viešųjų pirkimų organizavimo tvarką;

1.4. būsto pritaikymo vaikams su sunkia negalia darbų priežiūros ir priėmimo tvarką.

2. Aprašu vadovaujasi Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Neįgaliųjų reikalų departamentas), savivaldybių administracijos ir jų sudarytos būsto pritaikymo neįgaliesiems komisijos (toliau – komisija), priimdamos sprendimus dėl būsto pritaikymo vaikams su sunkia negalia, bei neįgaliųjų asociacijos ir jų atstovai, dalyvaujantys komisijų darbe bei atliekantys būsto pritaikymo priežiūrą.

3. Apraše vartojamos sąvokos:

3.1. Būsto pritaikymas – būsto ir gyvenamosios aplinkos pertvarkymas, panaudojant specialius elementus, keičiant vaikams su sunkia negalia, turintiems judėjimo ir (arba) apsitarnavimo funkcijų sutrikimų, nepritaikytas erdves, ir paprastasis remontas, atliekant tiesiogiai su būsto pritaikymu susijusius statybos darbus.

3.2. Gyvenamoji aplinka – nuolydžiai, takeliai, skirti privažiuoti neįgaliojo vežimėliu prie būsto ar automobilio stovėjimo bei saugojimo vietos, individualiam, daugiabučiam namui ar gyvenamosioms patalpoms, įrengtoms negyvenamosios paskirties pastate, priskirtame žemės sklype.

3.3. Pareiškėjas – vaikui su sunkia negalia atstovaujantis asmuo – vienas iš tėvų, globėjas (rūpintojas), atstovas pagal įstatymą.

3.4. Vaikas su sunkia negalia – vaikas, kuriam Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas sunkus neįgalumo lygis.

3.5. Būstas, daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektai ir gyvenamoji aplinka Apraše toliau kartu vadinami būstu. Jei Apraše vartojama sąvoka „būstas“, ta norma yra bendroji, taikoma ir būstui, ir daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektams, ir gyvenamajai aplinkai. Jei norma yra specialioji, taikoma tik daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektams arba tik gyvenamajai aplinkai, atitinkamai vartojama sąvoka „daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektai“ arba „gyvenamoji aplinka“.

3.6. Kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme, Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatyme.

 

II SKYRIUS

reikalavimai vaikams su sunkia negalia, kuriems pritaikomas būstas

 

4. Būstas pritaikomas vaikui su sunkia negalia.

5. Vaikui su sunkia negalia būstas gali būti pakartotinai pritaikomas ne anksčiau kaip po 5 metų nuo paskutinio sprendimo pritaikyti būstą pagal Būsto pritaikymo neįgaliesiems finansavimo 2013−2015 metais tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 kovo 27 d. įsakymu Nr. A1-137 „Dėl Būsto pritaikymo neįgaliesiems finansavimo 2013−2015 metais tvarkos aprašo patvirtinimo“, Būsto pritaikymo neįgaliesiems 2016–2018 metais tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. A1-460 „Dėl Būsto pritaikymo neįgaliesiems 2016–2018 metais tvarkos aprašo patvirtinimo“, Šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, socialinio saugumo stiprinimo pritaikant būstą ir gyvenamąją aplinką 2017 metais tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. A1-363 „Dėl Šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, socialinio saugumo stiprinimo pritaikant būstą ir gyvenamąją aplinką 2017 metais tvarkos aprašo patvirtinimo“, Šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, socialinio saugumo stiprinimo pritaikant būstą ir gyvenamąją aplinką 2018 metais tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. A1-360 „Dėl Šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, socialinio saugumo stiprinimo pritaikant būstą ir gyvenamąją aplinką 2018 metais tvarkos aprašo patvirtinimo“, Būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. vasario 19 d. įsakymu Nr. A1-103 „Dėl Būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašo patvirtinimo“, arba Aprašą priėmimo dienos, išskyrus atvejus, kai dėl pasikeitusios vaiko su sunkia negalia sveikatos būklės reikalingi papildomi būsto pritaikymo darbai. Tokiu atveju, pareiškėjui kartu su Prašymu pateikus Aprašo 15.4 papunktyje nurodytą dokumentą, sprendimą dėl pakartotinio būsto pritaikymo, nepraėjus 5 metams nuo paskutinio sprendimo pritaikyti būstą priėmimo dienos, tikslingumo priima komisija savivaldybės administracijos nustatyta tvarka. Pakartotinai gali būti pritaikomas tik tas būstas, kuris vaikui su sunkia negalia jau buvo pritaikytas.

 

III SKYRIUS

Reikalavimai pritaikomam būstui

 

6. Reikalavimai pritaikomam būstui:

6.1. būstas yra vaiko su sunkia negalia, kuriam prašoma pritaikyti būstą, deklaruota ir faktinė nuolatinė gyvenamoji vieta, išskyrus Aprašo 6.7 papunktyje nurodytą atvejį, kai būstas nėra baigtas statyti ar įrengtas;

6.2. būstas priklauso nuosavybės teise vaikui su sunkia negalia ar jo artimiesiems giminaičiams, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, arba savivaldybei (socialinis arba iš savivaldybės nuomojamas būstas);

6.3. būsto savininkui nėra apribotos daiktinės teisės į būstą, išskyrus hipoteką. Ši nuostata netaikoma, jei vaikui su sunkia negalia perkami mobilūs keltuvai (įskaitant laiptų kopiklius) arba techninės pagalbos priemonės;

6.4. būsto savininkas arba butų ir kitų patalpų savininkai sutinka, kad jam (jiems) priklausantis būstas arba atitinkamai daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektai būtų pritaikyti, arba savivaldybės administracijos nustatyta tvarka savivaldybės administracijos direktorius ar savivaldybės vykdomoji institucija yra priėmusi sprendimą pritaikyti daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektus neįgaliojo specialiesiems poreikiams, jei toks pritaikymas finansuojamas ne iš bendrojo naudojimo objektų savininkų lėšų, jei butų ir kitų patalpų savininkų susirinkime priimamas sprendimas nepritaikyti daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų neįgaliojo specialiesiems poreikiams;

6.5. dėl daiktinės teisės į būstą, šių teisių suvaržymo nėra iškelta byla (pavyzdžiui, dėl arešto, nuosavybės nustatymo ir t. t.);

6.6. būstas baigtas statyti ir pripažintas tinkamu naudoti;

6.7. būstas yra naujos statybos, jo baigtumas ne mažesnis kaip 80 procentų ir jis nuosavybės teise priklauso vaikui su sunkia negalia ar jo artimiesiems giminaičiams, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse. Tokiu atveju būsto pritaikymo darbus pareiškėjas privalo organizuoti savarankiškai ir jie turi būti atlikti po Sutarties dėl savarankiško būsto pritaikymo vaikui su sunkia negalia darbų organizavimo ir išlaidų apmokėjimo (Aprašo 4 priedas) (toliau – Sutartis dėl savarankiško būsto pritaikymo) pasirašymo dienos iki einamųjų metų pabaigos, jei pritaikomas būstas yra įtrauktas į einamaisiais metais pritaikomų būstų sąrašą, arba ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo Sutarties dėl savarankiško būsto pritaikymo pasirašymo dienos. Gali būti perkama įranga ir atliekami Aprašo 10.1.1, 10.1.3, 10.1.4, 10.1.12, 10.1.15, 10.2.1, 10.2.2, 10.2.4.4, 10.2.7 papunkčiuose nurodyti būsto bei gyvenamosios aplinkos pritaikymo vaikui su sunkia negalia darbai;

6.8. būstas įregistruotas Nekilnojamojo turto registre;

6.9. būstas nėra nuomojamas (išskyrus socialinį ar savivaldybei nuosavybės teise priklausantį būstą).

7. Aprašo 6 punkte nurodyti reikalavimai netaikomi, kai pritaikant būstą vaikui su sunkia negalia įsigyjamos tik techninės pagalbos priemonės (toliau – priemonės), nurodytos Techninės pagalbos priemonių sąraše (Aprašo 6 priedas) (toliau – priemonių sąrašas).

8. Jei būste vaikas su sunkia negalia faktiškai negyvena dėl to, kad būstas nėra pritaikytas jo poreikiams, sprendimą dėl tokio būsto pritaikymo (arba nepritaikymo) priima komisija savivaldybės administracijos nustatyta tvarka.

IV SKYRIUS

REIKALAVIMAI Būsto pritaikymo DARBAMS

 

9. Būsto pritaikymo projektas ir atliekami statybos darbai turi atitikti statybos techninio reglamento STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 317 „Dėl STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“ patvirtinimo“ (toliau – STR 2.03.01:2001), ir kitų statybą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas.

10. Pagal Aprašą pritaikant būstą vaikui su sunkia negalia gali būti perkama įranga ir (ar) atliekami šie būsto pritaikymo darbai:

10.1. būsto viduje:

10.1.1. įvairaus tipo perkėlimo įranga (mobilūs keltuvai, perkėlimo sistemos) asmeniui pakelti (pavyzdžiui, perkelti iš lovos ir perkelti būste iš vienos vietos į kitą) ir jos montavimas;

10.1.2. sanitariniai įrenginiai (klozetas, praustuvas, vonia, dušas (trapas (jei nėra techninių galimybių, dušo padėklas arba nuotekų išsiurbimo stotelė), dušo užuolaida arba viena sienelė ir užuolaida), svirtiniai vandens maišytuvai) ir jų įrengimas, perstatymas, pritaikymas, pagalbinės sienos tarp tualeto ir vonios patalpų išardymas, patalpų didinimas (nekeičiant atraminių sienų išdėstymo), pertvarų jungimas, dėl būsto pritaikymo atsiradę būtini, tiesiogiai su atliekamu būsto pritaikymu susiję apdailos ir paprastojo remonto darbai (įskaitant ventiliacijos, rankšluosčių džiovintuvo įrengimą);

10.1.3. atlenkiamo dušo stalo ar kėdutės, suolelio vonios kambaryje (persėsti į vonią) pirkimas ir pastatymas;

10.1.4. elektrinio vandens šildytuvo (ne daugiau kaip 100 litrų), jeigu centralizuotai nėra tiekiamas šiltas vanduo, pirkimas ir pastatymas;

10.1.5. įvairių buities įrenginių (skalbimo mašinos, džiovyklės, viryklės) pastatymas ir prijungimas (išskyrus pirkimą);

10.1.6. kabinamųjų bei montuojamųjų baldų pritaikymas, kabinimas, pastatymas ir montavimas (išskyrus pirkimą);

10.1.7. slenksčių pažeminimas, išardymas, slenksčio nuolydžio įrengimas;

10.1.8. balkono durų paplatinimas ir grindų pakėlimas iki slenksčio lygio;

10.1.9. balkono apsaugų nuo iškritimo (tinklų, grotų ir pan.), išskyrus balkono stiklinimą, įrengimas;

10.1.10. durų paplatinimas ir įrengimas, papildomos durų angos, nuotolinio valdymo durų atidarymo mechanizmų įrengimas;

10.1.11. koridoriaus paplatinimas (nekeičiant viso buto išplanavimo, pvz., išmontuojant sienines spintas);

10.1.12. turėklų pirkimas, jų pritvirtinimas, atramų, laikiklių pirkimas, jų pastatymas;

10.1.13. elektros, telefono jungiklių ir šakutės lizdų, vandentiekio čiaupų nuleidimas iki pasiekiamo lygio, papildomo šakutės lizdo įrengimas pasiekiamame lygyje;

10.1.14. automatinio, įsijungiančio nuo judesio arba įjungiamo nuotolinio valdymo įrenginiais, apšvietimo įrengimas;

10.1.15. dujų nuotėkio signalizatoriaus įrengimas;

10.1.16. saugos priemonių įrengimas (sienų dangos minkštinimas arba jos keitimas dėl vaiko sensorinių sutrikimų, apsauginių plėvelių langams klijavimas, durų užraktų ar apsaugų įrengimas ir pan.);

10.1.17. nesant techninių galimybių įrengti arba pritaikyti būste esančius sanitarinius įrenginius, komisijos sprendimu gali būti perkami mobilūs techninės pagalbos įrenginiai (mobilios vonios ir mobilūs tualetai). Tada jokie stacionarūs sanitariniai įrenginiai neįrengiami ir esamos sanitarinės patalpos nepritaikomos;

10.1.18. keltuvo (lifto) tarp aukštų būsto viduje įrengimas individualiuose namuose. Sprendimą dėl tokių keltuvų (liftų) įrengimo tikslingumo priima komisija;

10.1.19. esant vaiko sensorinės sistemos sutrikimų, judėjimo, regos ar klausos sutrikimų, gali būti perkamos priemonės, nurodytos priemonių sąraše, jei jos nenurodytos Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. A1-338 „Dėl Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, arba jei šių priemonių nesuteikia Techninės pagalbos neįgaliesiems centras prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – TPNC). Šių priemonių įsigijimą organizuoja pats pareiškėjas, o jų įsigijimo išlaidos padengiamos savivaldybės administracijai pateikus jų įsigijimą patvirtinančius dokumentus Aprašo 48 ir 49 punktuose nustatyta tvarka;

10.2. būsto išorėje:

10.2.1. buitiniai biologiniai valymo įrenginiai ir jų montavimas, nuotekų įvado prijungimas prie buitinių nuotekų tinklo, esančio ne toliau kaip 25 metrai (arba toliau nei 25 metrai, jeigu prijungimo išlaidas, atsiradusias viršijus šį atstumą, apmoka pats pareiškėjas) iki individualaus gyvenamojo namo;

10.2.2. vandentiekio įrenginiai ir jo įvado iki gyvenamojo namo iš vandens šulinio, gręžinio ar centralizuoto vandentiekio tinklo, esančio ne toliau kaip 25 metrai (arba toliau nei 25 metrai, jeigu prijungimo išlaidas, atsiradusias viršijus šį atstumą, apmoka pats pareiškėjas) iki individualaus gyvenamojo namo, įrengimas;

10.2.3. būsto durų platinimas, slenksčių išardymas, nuolydžių įrengimas, papildomos durų angos ir durų įrengimas;

10.2.4. įėjimas į būstą:

10.2.4.1. išorės laiptų pritaikymas, turėklų pirkimas, jų pritvirtinimas, įvairių atramų, laikiklių pastatymas;

10.2.4.2. papildomo apšvietimo (taip pat ir automatinio, su judesio jutikliais arba įjungiamo nuotolinio valdymo įrenginiais) įrengimas prie būsto durų ir laiptinėje iki būsto;

10.2.4.3. įvairus ženklinimas laiptinėje (laiptų pakopų žymėjimas ir pan.);

10.2.4.4. įvairaus tipo prievažų, nuovažų, rampų, vežimėlio traukimo mechanizmų įrengimas ir pritaikymas;

10.2.4.5. įvairaus tipo keltuvai (liftai) (vertikalūs, nuožulnūs, laiptų kopikliai) ir jų įrengimas. Laiptų kopikliai gali būti perkami tik tokiu atveju, jei nėra techninių galimybių įrengti keltuvą (liftą);

10.2.5. individualių įėjimų įrengimas pirmajame pastato aukšte esantiems būstams vietoj balkono durų arba, jei jų nėra, vietoj (arba šalia) lango;

10.2.6. laiptų kopiklio, vežimėlio apsisukimo ir (arba) saugojimo aikštelės įrengimas;

10.2.7 privažiavimo iki automobilio saugojimo vietos (stovėjimo aikštelės ar garažo), prievažų, nuovažų, rampų, keltuvų (liftų) vietų įrengimas pagal STR 2.03.01:2001 reikalavimus.

 

V SKYRIUS

būsto pritaikymo poreikį nustatantys ir vertinantys subjektai

 

11. Būsto pritaikymo poreikį nustato komisija, kuri yra sudaroma Būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. vasario 19 d. įsakymu Nr. A1-103 „Dėl Būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2 punkte nustatyta tvarka.

12. Nustatant būsto pritaikymo poreikį, savivaldybės administracijos nustatyta tvarka dalyvauja statybos darbų specialistas (architektas, inžinierius ar pan.). Statybos darbų specialistas rengia statybos darbų projektus, preliminarius darbų aprašus ir išlaidų sąmatas. Jei pareiškėjas kreipiasi tik dėl priemonių sąraše nurodytų priemonių įsigijimo, statybos darbų projektai, preliminarūs darbų aprašai ir išlaidų sąmatos nėra rengiami.

13. Komisija:

13.1. įvertina būsto pritaikymo vaikui su sunkia negalia poreikį;

13.2. priima sprendimą dėl būsto pritaikymo poreikio tenkinimo arba netenkinimo;

13.3. pirmame einamųjų metų posėdyje svarsto ir tvirtina savivaldybės administracijos sudarytą būsto pritaikymo eilę;

13.4. atsižvelgdama į patvirtintą būsto pritaikymo eilę ir einamiesiems metams skirtas Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšas, ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugpjūčio 15 dienos sudaro ir tvirtina einamaisiais metais siūlomų pritaikyti būstų sąrašą. Komisija siūlomų pritaikyti būstų sąrašą gali papildyti, vadovaudamasi Aprašo 30 punktu;

13.5. priima sprendimą dėl vaiko su sunkia negalia eilės pritaikyti būstą praleidimo, jei:

13.5.1. būstui pritaikyti reikalingų lėšų suma viršija skirtas valstybės biudžeto lėšas ir savivaldybės administracija neturi galimybių padengti trūkstamos sumos iš savivaldybės biudžeto. Tokiu atveju savivaldybės administracija siūlo pareiškėjui trūkstamą sumą dengti savo lėšomis. Jei pareiškėjas negali (ar nepageidauja) savo lėšomis dengti trūkstamos sumos, komisija priima sprendimą dėl vaiko su sunkia negalia eilės pritaikyti būstą praleidimo;

13.5.2. pareiškėjas raštu prašo nukelti būsto pritaikymo darbus ne ilgiau kaip vieniems metams. Pareiškėjas gali prašyti nukelti būsto pritaikymo darbus ne daugiau kaip tris kartus;

13.5.3. būsto mokestinė vertė yra mažesnė nei numatytų darbų vertė (išskyrus atvejus, kai planuojama įsigyti tik priemonių sąraše nurodytas priemones) ir komisija yra priėmusi neigiamą sprendimą dėl šio būsto pritaikymo. Komisija, 2 kartus priėmusi sprendimą dėl būsto pritaikymo eilės praleidimo, jei būsto mokestinė vertė yra mažesnė nei numatytų darbų vertė, siūlo savivaldybės administracijai pareiškėją įtraukti į asmenų, laukiančių socialinio būsto, eilę;

13.6. priima sprendimą dėl būsto pritaikymo preliminaraus darbų aprašo ir išlaidų sąmatos patvirtinimo arba nepatvirtinimo;

13.7. priima sprendimą dėl būsto pritaikymo vaikui su sunkia negalia darbų vykdymo, jei būsto mokestinė vertė, nustatyta masinio nekilnojamojo turto vertinimo būdu, yra mažesnė už būsto pritaikymo vaikui su sunkia negalia darbų išlaidų sąmatoje numatytas išlaidas, jei pareiškėjas negali būti įtrauktas į asmenų, laukiančių socialinio būsto, eilę;

13.8. priima sprendimą dėl daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų pritaikymo vaiko su sunkia negalia specialiesiems poreikiams, jei pareiškėjas pateikia daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų sprendimą nesutikti, kad bendrojo naudojimo objektai būtų pritaikyti vaiko su sunkia negalia specialiesiems poreikiams, ir jį teikia tvirtinti savivaldybės vykdomajai institucijai;

13.9. kontroliuoja, kaip vykdomi būsto pritaikymo darbai, ir vertina atliktus būsto pritaikymo darbus.

 

VI SKYRIUS

BŪSTO PRITAIKYMO EILĖS SUDARYMAS, prašymų pateikimas ir nagrinėjimas

 

14. Savivaldybės administracija nustato Prašymų priėmimo terminą einamųjų metų laikotarpiui. Pareiškėjas laisvos formos Prašymą pateikia savivaldybės administracijai pagal deklaruotą gyvenamąją vietą. Prašyme pareiškėjas nurodo savo vardą, pavardę, vaiko su sunkia negalia, kuriam prašoma pritaikyti būstą, vardą ir pavardę, gyvenamąjį adresą ir prašomo pritaikyti būsto adresą. Pareiškėjas taip pat turi patvirtinti, kad nėra pateikęs kito Prašymo dėl to paties vaiko su sunkia negalia.

15. Kartu su Prašymu pareiškėjas pateikia šiuos dokumentus ar jų kopijas:

15.1. vaiko su sunkia negalia neįgaliojo pažymėjimo kopiją, jeigu Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – NDNT) duomenų bazėje nėra informacijos apie nustatytą neįgalumo lygį;

15.2. vaiko su sunkia negalia tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją ir pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas teikiamas kreipiantis tiesiogiai į savivaldybės administraciją);

15.3. laisvos formos rašytinį būsto savininko sutikimą (netaikoma, kai įsigyjamos tik priemonių sąraše nurodytos priemonės), kuriame nurodomas būsto savininko vardas ir pavardė bei būsto, kurį leidžiama pritaikyti, adresas, leisti pritaikyti būstą, jei prašoma pritaikyti būstą asmeniui, kuris nėra būsto savininkas, arba daugumos daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų sutikimą (sutikime nurodomi minėtų patalpų savininkų vardai ir pavardės), jei prašoma vaiko su sunkia negalia specialiesiems poreikiams pritaikyti daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektus (jeigu teikiant Prašymą toks sutikimas jau yra). Jeigu butų ir kitų patalpų savininkų susirinkime priimamas sprendimas daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų vaiko su sunkia negalia specialiesiems poreikiams nepritaikyti, pareiškėjas pateikia šį sprendimą arba patvirtintą jo kopiją;

15.4. išrašą iš asmens medicinos dokumentų (forma Nr. 027/a „Medicinos dokumentų išrašas / siuntimas“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-120 „Dėl Privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų bei Privalomų sveikatos statistikos ataskaitų formų patvirtinimo“ (toliau – Forma Nr. 027/a), jei vaikui su sunkia negalia reikalingos priemonių sąraše nurodytos priemonės arba kreipiamasi dėl pakartotinio būsto pritaikymo, nepraėjus 5 metams nuo paskutinio sprendimo pritaikyti būstą priėmimo dienos, pasikeitus vaiko su sunkia negalia sveikatos būklei, ir būtini papildomi būsto pritaikymo darbai.

16. Jeigu dokumentai ir (ar) duomenys, kurių reikia nustatant vaiko su sunkia negalia teisę į būsto pritaikymą, yra valstybės registruose (kadastruose), žinybiniuose registruose, valstybės informacinėse sistemose ar juos savivaldybės administracija pagal prašymą ir (ar) duomenų teikimo sutartis gauna iš valstybės ir (ar) savivaldybės institucijų, įstaigų, įmonių ir organizacijų, pareiškėjas šių dokumentų ir (ar) duomenų pateikti neprivalo. Valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų tvarkytojai, valstybės ir (ar) savivaldybių institucijos, įstaigos, įmonės ir organizacijos savivaldybės administracijos prašymu privalo nemokamai teikti savivaldybės administracijai dokumentus ir (ar) duomenis, kurių reikia nustatant būsto pritaikymo vaikui su sunkia negalia poreikį.

17. Prašymas gali būti teikiamas tiesiogiai savivaldybės administracijai raštu arba elektroniniu būdu. Elektroninėmis priemonėmis teikiamas Prašymas turi būti pasirašytas saugiu pareiškėjo elektroniniu parašu arba pareiškėjo asmens tapatybė turi būti patvirtinta kitais saugiais būdais (pvz., per elektroninę bankininkystę).

18. Valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų tvarkytojai, valstybės ir (ar) savivaldybių institucijos, įstaigos, įmonės ir organizacijos, savivaldybės administracijos prašymu teikiančios jai Aprašo 15 ir 21 punktuose nurodytus dokumentus, gali pateikti elektroninius dokumentus, pasirašytus saugiu elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu.

19. Savivaldybės administracijoje gautas Prašymas užregistruojamas suteikiant registracijos numerį. Pagal Prašymo gavimo savivaldybės administracijoje datą ir registracijos numerį sudaroma pareiškėjų eilė. Sudarant eilę, prioritetas teikiamas vaikams su sunkia negalia, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis. Jei Prašymą pateikia keli pareiškėjai, turintys prioritetą, jų Prašymai išrikiuojami pagal Prašymo gavimo savivaldybės administracijoje datą ir registracijos numerį.

20. Savivaldybės administracija Aprašo 35 punkte nustatyta tvarka preliminariai nustato pareiškėjus, kurių prašomi pritaikyti vaikams su sunkia negalia būstai galėtų būti pritaikyti einamaisiais metais. Jei savivaldybės administracija nustato, kad pareiškėjas, kurio prašomas pritaikyti būstas galėtų būti pritaikomas einamaisiais metais, nepateikė visų reikalingų dokumentų, nurodytų Aprašo 15 punkte, arba dokumentuose pateikta informacija yra nepakankama, savivaldybės administracija raštu kreipiasi į pareiškėją, nurodydama, kokius trūkstamus dokumentus ar informaciją ir iki kada pareiškėjas privalo pateikti (šis terminas turi būti ne trumpesnis nei 10 darbo dienų nuo savivaldybės administracijos rašto dėl trūkstamų dokumentų pateikimo gavimo dienos). Jei pareiškėjas prašomų dokumentų ir informacijos nepateikia iki kreipimesi nurodyto termino, pareiškėjui raštu per 5 darbo dienas nuo nustatytos dokumentų pateikimo datos pranešama, kad jo Prašymas toliau nenagrinėjamas ir kad jis vėl bus nagrinėjamas tik pareiškėjui pateikus savivaldybės administracijos prašomus dokumentus ir informaciją.

21. Savivaldybės administracija, preliminariai nustačiusi pareiškėjus, kurių prašomi pritaikyti būstai einamaisiais metais galėtų būti pritaikyti, ir gavusi iš jų visą Prašymui nagrinėti reikalingą informaciją bei dokumentus, nurodytus Aprašo 15 punkte, papildomai prie pareiškėjo Prašymo prideda šiuos iš valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, kitų valstybės ar savivaldybių informacinių sistemų gautus dokumentus ar patvirtintas jų kopijas:

21.1. išrašą iš NDNT duomenų bazės apie nustatytą neįgalumo lygį ir specialųjį nuolatinės slaugos poreikį;

21.2. išrašą iš Lietuvos Respublikos gyventojų registro apie deklaruotą vaiko su sunkia negalia gyvenamąją vietą;

21.3. Nekilnojamojo turto registro duomenų išrašą (netaikoma, jei įsigyjamos tik priemonių sąraše nurodytos priemonės), kuriame turi būti pateikti šie duomenys:

21.3.1. būsto adresas;

21.3.2. būsto savininkas ar bendraturtis, jei yra (teikiami tokie bendraturčio asmens duomenys: vardas, pavardė ir gimimo data);

21.3.3. jei yra, daiktinių teisių apribojimai (būsto areštas, įkeitimas ir pan.);

21.3.4. jei yra, daiktinės teisės į nekilnojamąjį daiktą, šių teisių suvaržymo (arešto, nuosavybės nustatymo ir t. t.) iškėlimo faktas;

21.3.5. būsto mokestinė vertė, nustatyta masinio nekilnojamojo turto vertinimo būdu;

21.3.6. būsto statybos pabaigos metai arba naujo būsto statybos baigtumas (proc.);

21.3.7. pastato paskirtis;

21.4. valstybinę žemę patikėjimo teise valdančio subjekto rašytinį sutikimą, jei numatomi ant valstybinės žemės pastatyto būsto pritaikymo darbai.

22. Jeigu pagal pareiškėjo pateiktus dokumentus savivaldybės administracija Aprašo nustatyta tvarka nustato, kad prašomas pritaikyti būstas neatitinka Aprašo nustatytų reikalavimų, Prašymas toliau nenagrinėjamas. Savivaldybės administracijos darbuotojas pareiškėjui, kurio Prašymo nuspręsta toliau nenagrinėti, per 5 darbo dienas nuo tokio sprendimo priėmimo dienos išsiunčia informaciją apie savivaldybės administracijos priimtą sprendimą nenagrinėti Prašymo ir nurodo tokio sprendimo priėmimo motyvus bei sprendimo apskundimo tvarką.

 

VII SKYRIUS

Būsto pritaikymo poreikio vertinimas ir nustatymas

 

23. Komisija, vertindama būsto pritaikymo poreikį:

23.1. apžiūri prašomą pritaikyti būstą;

23.2. priima sprendimą dėl būsto pritaikymo poreikio tenkinimo ir sudaro siūlomų pritaikyti būstų sąrašą.

24. Komisija, su pareiškėju suderintu laiku atvykusi į prašomą pritaikyti būstą, šį būstą apžiūri ir įvertina jo pritaikymo vaikui su sunkia negalia poreikį. Apžiūrint ir įvertinant būsto pritaikymo poreikį, privalo dalyvauti ne mažiau kaip vienas trečdalis komisijos narių (neįgaliųjų organizacijos atstovo dalyvavimas privalomas) ir statybos darbų specialistas (jei jis nėra komisijos narys). Jei pareiškėjas kreipiasi dėl būsto pritaikymo vaikui su sunkia negalia tik dėl priemonių sąraše nurodytų priemonių įsigijimo, komisija neprivalo apžiūrėti prašomo pritaikyti būsto, o vertina vaiko su sunkia negalia ir jį prižiūrinčio asmens fizinės galimybes pagal Aprašo 25.2 papunktyje nurodytą kriterijų, užpildo Būsto pritaikymo vaikui su sunkia negalia poreikio vertinimo aktą (Aprašo 1 priedas) (toliau – aktas) ir akto 12 punkto lentelės 15 punkte pažymi vaiko su sunkia negalia sensorinės sistemos, judėjimo, regos ar klausos sutrikimus ir būtinas priemones.

25. Vertindami būsto pritaikymo poreikį, apžiūroje dalyvaujantys komisijos nariai ir statybos darbų specialistas (jeigu jis nėra komisijos narys), atsižvelgdami į vaiko su sunkia negalia sveikatos būklę, paprašo vaiko su sunkia negalia ar jį prižiūrinčio asmens parodyti savo fizines galimybes ir įvertina jas pagal šiuos kriterijus:

25.1. ar gali laisvai, saugiai ir nenaudodamas didesnės fizinės jėgos (prižiūrinčio asmens galimybės vertinamos, jei vaikas su sunkia negalia yra gulintis ir pats negali apsitarnauti):

25.1.1. prieiti ar privažiuoti vežimėliu prie įėjimo į būstą;

25.1.2. patekti į būstą, būsto balkoną;

25.1.3. gauti ir (ar) teikti asmens higienai reikalingas paslaugas (nuprausti vonioje, duše), ir (ar) pakeisti patalynę;

25.1.4. patekti į nors vieną būste esančią patalpą, skirtą kiekvienam iš šių poreikių tenkinti:

25.1.4.1. maistui gaminti ir maitintis;

25.1.4.2. asmens higienai (tualeto, vonios arba dušo kambarys);

25.1.4.3. ilsėtis, miegoti;

25.1.5. naudotis būste esančiais įrenginiais ir (ar) prietaisais, skirtais:

25.1.5.1. būstui apšviesti ir šildyti (valdymo ir kontrolės prietaisai, mygtukai, jungikliai);

25.1.5.2. maistui gaminti ir maitintis (viryklė, virtuvės baldai);

25.1.5.3. asmens higienai (unitazas, praustuvas, vonia arba dušas);

25.1.5.4. ilsėtis, miegoti (lova, sofa ar pan.);

25.1.6. laisvai judėti (savarankiškai arba vežimėliu) Aprašo 25.1.4 papunktyje nurodytose patalpose;

25.1.7. patekti į būstą ir (arba) būti visose būsto patalpose, nedarydamas sau žalos;

25.2. turi sensorinės sistemos, judėjimo, regos ar klausos sutrikimų (vertinami tik vaiko su sunkia negalia sutrikimai) ir jam yra būtinos priemonės. Sprendžiant dėl vaiko su sunkia negalia sensorinės sistemos, judėjimo, regos ar klausos sutrikimo pateikiama Forma Nr. 027/a.

26. Įvertinus vaiko su sunkia negalia ir jį prižiūrinčio asmens fizines galimybes pagal Aprašo 25 punkte nurodytus kriterijus, užpildomas aktas.

27. Jeigu į bent vieną akto 12 punkto lentelėje pateiktą klausimą atsakoma „Negali“, akte pažymima, kokios yra fizinės aplinkos kliūtys ir koks būsto pritaikymas reikalingas. Jeigu akto 12 punkto lentelėje į visus pateiktus klausimus atsakoma „Gali“, akte nurodoma, kad būsto pritaikymo vaikui su sunkia negalia poreikio nėra, ir tokį Prašymą komisija atmeta.

28. Užpildytą aktą pasirašo visi būsto apžiūroje dalyvavę komisijos nariai, būsto apžiūroje dalyvavęs statybos darbų specialistas (jeigu jis nėra komisijos narys), pareiškėjas. Per 2 darbo dienas nuo akto užpildymo dienos jis pateikiamas savivaldybės administracijai. Jeigu vaiko su sunkia negalia specialiesiems poreikiams ketinama pritaikyti daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektus ir pareiškėjas, teikdamas Prašymą, nepateikė daugumos daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų sutikimo, komisija informuoja pareiškėją apie sutikimo būtinumą ir pažymi tai akte. Jei prašoma pritaikyti būstą asmeniui, kuris nėra būsto savininkas, pareiškėjas laisvos formos rašytinį būsto savininko sutikimą leisti pritaikyti būstą, o jei vaiko su sunkia negalia specialiesiems poreikiams prašoma pritaikyti daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektus, daugumos daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų sutikimą privalo pateikti per 20 darbo dienų nuo akto užpildymo dienos. Jeigu butų ir kitų patalpų savininkų susirinkime priimamas sprendimas daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų vaiko su sunkia negalia specialiesiems poreikiams nepritaikyti, pareiškėjas pateikia šį sprendimą arba patvirtintą jo kopiją.

29. Savivaldybės administracija pagal akte nurodytus vaiko su sunkia negalia poreikius atitinkančių pritaikymo darbų aprašymus per 20 darbo dienų nuo akto perdavimo savivaldybės administracijai dienos parengia preliminarų būsto pritaikymo vaikui su sunkia negalia darbų aprašą ir išlaidų sąmatą, sudarytą atsižvelgiant į vidutines darbų, paslaugų ir (ar) prekių rinkos kainas. Būsto pritaikymo darbų projektas rengiamas tik tokiu atveju, jei to reikalauja Statybos įstatymo nuostatos.

30. Būsto pritaikymo darbų projektus (jei tokie buvo rengiami), preliminarius darbų aprašus, išlaidų sąmatas, aktą bei Aprašo 15 ir 21 punktuose nurodytus dokumentus savivaldybės administracija ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo jų parengimo ar gavimo dienos pateikia svarstyti komisijai artimiausiame komisijos posėdyje. Komisija sprendimą dėl būsto pritaikymo (arba jo nepritaikymo), dėl būsto pritaikymo preliminaraus darbų aprašo ir išlaidų sąmatos patvirtinimo arba nepatvirtinimo priima ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugpjūčio 1 dienos. Jei vaiko su sunkia negalia eilė pritaikyti būstą praleidžiama, apie tai pareiškėjas informuojamas raštu, nurodant eilės praleidimo motyvus. Jei savivaldybės administracija gauna papildomą finansavimą iš valstybės biudžeto ar gali skirti papildomų lėšų iš savivaldybės biudžeto, gali būti nagrinėjami tie pareiškėjų Prašymai, kurie nebuvo išnagrinėti iki rugpjūčio 1 dienos.

31. Komisija apie priimtą sprendimą dėl būsto pritaikymo (arba jo nepritaikymo) ir komisijos posėdžio protokolą su priedais (jei jų yra) ir išnagrinėtus dokumentus (preliminarius darbų aprašus, išlaidų sąmatas) ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo komisijos posėdžio dienos perduoda savivaldybės administracijai.

32. Savivaldybės administracija raštu informuoja pareiškėją apie komisijos priimtą sprendimą per 10 darbo dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos. Jei priimamas sprendimas finansuoti būsto pritaikymo darbus, pareiškėjas su komisijos sprendimu ir patvirtintu preliminariu būsto pritaikymo darbų aprašu supažindinamas pasirašytinai. Jeigu pareiškėjas nepasirašo, būsto pritaikymo darbai neatliekami. Pareiškėjas, kurio Prašymas yra atmestas, apie sprendimą informuojamas raštu, nurodant Prašymo atmetimo motyvus ir sprendimo apskundimo tvarką. Pareiškėjas, kurio Prašymas atmestas dėl Aprašo 13.5 papunktyje nurodytos priežasties, iš būsto pritaikymo eilės neišbraukiamas.

33. Pareiškėjui akte nurodžius, kad būsto pritaikymo darbus organizuos savarankiškai, su pareiškėju pasirašoma Sutartis dėl savarankiško būsto pritaikymo. Jei pareiškėjas pateikia Prašymą tik dėl priemonių sąraše nurodytų priemonių įsigijimo, Sutartis dėl savarankiško būsto pritaikymo nepasirašoma.

34. Savivaldybės administracija, atsižvelgusi į komisijos priimtus sprendimus pritaikyti būstą, būsto pritaikymo darbus organizuoja tiems pareiškėjams, kurie nepasirašė Sutarties dėl savarankiško būsto pritaikymo.

 

VIII SKYRIUS

būsto pritaikymo IŠLAIDŲ PLANAVIMAS IR finansavimas

 

35. Valstybės biudžeto lėšos būstui vaikams su sunkia negalia pritaikyti paskirstomos kiekvienai savivaldybei proporcingai pagal savivaldybėje gyvenančių vaikų su sunkia negalia skaičių. Neįgaliųjų reikalų departamentas, gavęs Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informaciją apie būstui vaikams su sunkia negalia pritaikyti skirtų valstybės biudžeto lėšų dydį, šias lėšas Neįgaliųjų reikalų departamento direktoriaus įsakymu paskirsto savivaldybėms ir raštu informuoja savivaldybių administracijas apie joms skiriamų lėšų dydį. Savivaldybės administracija, gavusi Neįgaliųjų reikalų departamento pranešimą apie skirtas valstybės biudžeto lėšas būstui vaikams su sunkia negalia pritaikyti, komisijos posėdyje preliminariai numato, kuriems pareiškėjams pagal eilę bei gautas valstybės biudžeto lėšas būstas galėtų būti pritaikytas einamaisiais metais.

36. Jei būstui vaikams su sunkia negalia pritaikyti lėšų iš valstybės biudžeto skiriama papildomai arba jų atsisako kitos savivaldybės, Neįgaliųjų reikalų departamentas kartą per ketvirtį gali papildomai skirti lėšų savivaldybėms. Savivaldybių administracijos paraiškas skirti papildomų lėšų ir pranešimus apie skirtų valstybės biudžeto lėšų būstams pritaikyti grąžinimą pateikia Neįgaliųjų reikalų departamentui ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 1 dienos. Neįgaliųjų reikalų departamento papildomai skirtos valstybės biudžeto lėšos gali būti skiriamos būstams pritaikyti arba kitais metais numatomų pritaikyti būstų pritaikymo eskiziniams brėžiniams, projektams, darbų ir išlaidų aprašams rengti, keltuvų (liftų) įsigijimo išlaidoms apmokėti avansu.

37. Pareiškėjai, kuriems dėl lėšų trūkumo būsto pritaikymo darbai nefinansuojami arba kurie raštu prašo nukelti būsto pritaikymo darbus einamaisiais metais, lieka būsto pritaikymo eilėse. Jeigu vaiko su sunkia negalia sveikatos būklė ir kiti duomenys pagal pareiškėjo ir savivaldybės administracijos pateiktus dokumentus pasikeitė, pareiškėjo Prašymas Aprašo nustatyta tvarka nagrinėjamas iš naujo, išskyrus atvejus, kai pareiškėjas savo Prašymo atsisako raštu.

38. Išlaidų sąmatoje, kurią rekomenduojama rengti pagal formą, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 1K-206 „Dėl biudžeto sudarymo ir vykdymo formų“, nurodomos visos tinkamos finansuoti išlaidos, susijusios su būsto pritaikymu (įskaitant projektų rengimo išlaidas).

39. Tinkamos finansuoti išlaidos turi atitikti gero finansų valdymo principus – jos turi būti:

39.1. efektyvios ir tikslingos;

39.2. būtinos būsto pritaikymo darbams atlikti;

39.3. patirtos pasirašius savivaldybės administracijos sudarytas projektavimo, statybos darbų sutartis arba po savivaldybės administracijos ir pareiškėjo Sutarties dėl savarankiško būsto pritaikymo pasirašymo dienos;

39.4. patirtos išlaidos, kai priemonių sąraše nurodytos priemonės įsigyjamos, komisijai priėmus sprendimą dėl būsto pritaikymo poreikio tenkinimo;

39.5. numatytos būsto pritaikymo vaikui su sunkia negalia išlaidų sąmatoje, pridėtoje prie savivaldybės administracijos ir statybos darbų rangovo sutarties, arba skirtos darbams, nurodytiems darbų apraše, pridėtame prie Sutarties dėl savarankiško būsto pritaikymo, sudarytos tarp savivaldybės administracijos ir pareiškėjo.

40. Įvairių tipų keltuvų (liftų) pirkimo, gamybos ir jų įrengimo (išmontavimo, kad juos būtų galima panaudoti kitų neįgaliųjų poreikiams tenkinti) kaina į būsto pritaikymo išlaidų sąmatas neįtraukiama. Keltuvų (liftų) pirkimo, gamybos ir jų įrengimo (išmontavimo, kad juos būtų galima panaudoti kitų neįgaliųjų poreikiams tenkinti) išlaidų sąmatos rengiamos ir pridedamos atskirai. Apskaičiuojant būsto pritaikymo darbų išlaidas, į jas neįtraukiamos keltuvų (liftų) pirkimo, gamybos ir jų įrengimo išlaidos.

41. Netinkamos finansuoti būsto pritaikymo išlaidos:

41.1. atliktų darbų, medžiagų defektų šalinimo išlaidos;

41.2. baudos, finansinės nuobaudos ir bylinėjimosi išlaidos;

41.3. pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM), kurį prekių tiekėjai ar paslaugų teikėjai gali susigrąžinti pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymą;

41.4. būsto, žemės ir pastatų pirkimo išlaidos;

41.5. iš valstybės ar savivaldybių biudžetų ar kitų viešai prieinamų finansavimo šaltinių kompensuojamos ar kompensuotos tos pačios būsto pritaikymo išlaidos.

42. Netinkamos finansuoti taip pat yra Apraše nenumatytos papildomos būsto pritaikymo išlaidos, kurios iš valstybės biudžeto lėšų pagal Aprašą nekompensuojamos, bet gali būti dengiamos iš kitų šaltinių (išskyrus kompensuojamas per Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgyvendinamas priemones).

43. Būsto pritaikymo darbai atliekami iš šiam tikslui skirtų valstybės biudžeto lėšų. Jei yra keli būsto pritaikymo darbų vykdymo variantai (pvz., jei gali būti pritaikomi keli sanitariniai mazgai arba yra keli patekimo į būstą būdai), atliekami mažiausiai kainuojantys būsto pritaikymo darbai.

44. Savivaldybės administracija tvarko valstybės biudžeto lėšomis įsigyto ilgalaikio materialiojo turto apskaitą ir užtikrina tinkamą šio turto būklę, vykdydama nuolatinę jo priežiūrą savivaldybės administracijos nustatyta tvarka. Jei keltuvo (lifto) pirkimą ir įrengimą organizavo pareiškėjas, keltuvas (liftas) atitenka jo nuosavybėn, už jo eksploataciją, priežiūrą, susijusias išlaidas pareiškėjas ir atsako.

45. Vieno būsto pritaikymo išlaidoms (išskyrus keltuvų (liftų) pirkimo (arba gamybos) ir įrengimo išlaidas) dengti iš valstybės biudžeto gali būti skiriama ne didesnė kaip 150 bazinių socialinių išmokų dydžio suma. Apskaičiuojant maksimalią sumą, taikomas komisijos sprendimo tenkinti būsto pritaikymo poreikį priėmimo dieną galiojantis bazinės socialinės išmokos dydis, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Pasikeitus bazinės socialinės išmokos dydžiui, komisijai priimant sprendimą apskaičiuota maksimali būsto pritaikymo suma neperskaičiuojama. Išlaidos, viršijančios šią sumą, gali būti dengiamos savivaldybės biudžeto arba kitomis lėšomis savivaldybės administracijos nustatyta tvarka.

46. Vieno keltuvo (lifto) pirkimo (arba gamybos) ir įrengimo išlaidoms dengti papildomai iš valstybės biudžeto gali būti skiriama ne didesnė kaip 165 bazinių socialinių išmokų dydžio, galiojančio priimant sprendimą dėl būsto pritaikymo, suma. Išlaidos, viršijančios šią sumą, gali būti dengiamos savivaldybės biudžeto arba kitomis lėšomis savivaldybės administracijos nustatyta tvarka.

47. Priemonėms, nurodytoms priemonių sąraše, įsigyti iš valstybės biudžeto gali būti skiriama ne didesnė kaip 50 bazinių socialinių išmokų dydžio, galiojančio komisijai priimant sprendimą dėl būsto pritaikymo, suma, bet ne daugiau nei faktinės priemonės įsigijimo išlaidos. Priemonių sąraše nurodytas priemones pareiškėjas gali pirkti ir užsienio valstybėje.

48. Pareiškėjas, įsigijęs priemonių sąraše nurodytą priemonę, per 20 darbo dienų, bet ne vėliau kaip iki einamųjų metų lapkričio 15 dienos, savivaldybės administracijai pateikia vieną iš dokumentų, patvirtinančių priemonių įsigijimą:

48.1. sąskaitą faktūrą ir pinigų sumokėjimą patvirtinantį dokumentą (kasos aparato kvitą ar kasos pajamų orderio antrąjį egzempliorių arba kasos pajamų orderio kvitą ar pinigų priėmimo kvitą, arba kredito ar mokėjimo įstaigos patvirtintą sąskaitą, įrodančią, kad mokėjimas įvykdytas kredito ar mokėjimo įstaigos internetinėje sistemoje, arba mokėjimo nurodymą dėl pinigų pervedimo įmonei ar organizacijai, pardavusiai priemonę). Jeigu pateikiamas pinigų priėmimo kvitas, kuriame nurodyti parduodamos ar perkamos priemonės pavadinimas, kiekis, matavimo vienetai ir vieneto kaina, nebūtina pateikti sąskaitą faktūrą;

48.2. sąskaitą faktūrą, kurioje nurodytas apmokėjimo termino atidėjimas priemonių sąraše nurodytoms priemonėms įsigyti;

48.3. pirkimo užsienio valstybėje dokumentą (šio dokumento vertimo į lietuvių kalbą išlaidas (jeigu vertimo poreikis nustatomas komisijos posėdyje) apmoka pareiškėjas);

48.4. pirkimo–pardavimo kvitą, jei priemonė perkama iš asmens, vykdančio individualią veiklą pagal verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą.

49. Savivaldybės administracija ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo pareiškėjo Aprašo 48 punkte nurodytų dokumentų pateikimo dienos apmoka pareiškėjui priemonių įsigijimo išlaidas, pervedama jas į jo nurodytą asmeninę sąskaitą per Lietuvos Respublikoje, kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje įregistruotas kredito įstaigas ar kitus mokėjimo paslaugų teikėjus. Jei priemonė perkama užsienyje, apmokamos ir jos siuntimo išlaidos, sumokami Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatyti mokesčiai, jei bendra priemonės įsigijimo ir jos siuntimo išlaidų bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytų mokesčių suma ne didesnė kaip 50 bazinių socialinių išmokų.

 

IX skyrius

PARAIŠKOS NAGRINĖJIMAS, FINANSAVIMO SKYRIMAS, ATSISKAITYMAS UŽ LĖŠŲ PANAUDOJIMĄ

 

50. Neįgaliųjų reikalų departamentas su savivaldybės administracija iki savivaldybės administracijos paraiškų pateikimo Neįgaliųjų reikalų departamentui sudaro Būsto pritaikymo vaikams su sunkia negalia finansavimo sutartį.

51. Kasmet, iki lapkričio 1 dienos, savivaldybės administracija Neįgaliųjų reikalų departamentui teikia informaciją apie prognozuojamą valstybės biudžeto lėšų poreikį būstui neįgaliesiems pritaikyti ateinančiais kalendoriniais metais, užpildydama paraišką, o einamųjų metų paraiškas savivaldybės administracija gali pateikti ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugpjūčio 15 dienos.

52. Prireikus (pavyzdžiui, esant papildomam lėšų poreikiui ar atsiradus papildomų pareiškėjų Prašymų) savivaldybės administracija Neįgaliųjų reikalų departamentui gali teikti papildomas paraiškas. Papildomos paraiškos gali būti teikiamos iki einamųjų metų spalio 15 dienos.

53. Neįgaliųjų reikalų departamentas, gavęs iš savivaldybės administracijos paraišką, ją įvertina per 10 darbo dienų nuo jos gavimo dienos.

54. Neįgaliųjų reikalų departamentas, vertindamas paraišką:

54.1. per 5 darbo dienas nuo paraiškos gavimo dienos patikrina, kaip užpildyta paraiškos forma. Nustatęs, kad paraiškoje yra netikslumų, jis per 2 darbo dienas nuo šios aplinkybės paaiškėjimo dienos kreipiasi į savivaldybės administraciją dėl nustatytų netikslumų paraiškoje patikslinimo;

54.2. prireikus prašo savivaldybės administracijos pateikti komisijos sprendimų ir būsto pritaikymo darbų bei išlaidų aprašų kopijas. Šiuos dokumentus savivaldybės administracija privalo pateikti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos;

54.3. gali pateikti pastabas savivaldybės administracijai, reikalauti patikslinti Aprašo 54.2 papunktyje nurodytus dokumentus.

55. Savivaldybių administracijos kartą per ketvirtį iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 8 dienos Neįgaliųjų reikalų departamentui teikia finansines būsto pritaikymo ataskaitas.

 

X skyrius

Viešųjų pirkimų organizavimas

 

56. Savivaldybės administracija būsto pritaikymo darbus, medžiagas ir reikalingą įrangą ar įrenginius perka vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu.

57. Viešieji pirkimai vykdomi gavus Neįgaliųjų reikalų departamento informaciją apie skiriamas valstybės biudžeto lėšas po komisijos posėdžio, kuriame priimamas sprendimas pritaikyti būstą pagal projektą arba preliminarius (ar pakoreguotus pagal komisijos rekomendaciją) darbų aprašus ir galutines sąmatas, su kuriomis pareiškėjai supažindinami pasirašytinai prieš pradedant vykdyti būsto pritaikymo darbus.

58. Keltuvų (liftų) pirkimo, gamybos bei jų įrengimo kaina į preliminarias ir galutines būsto pritaikymo išlaidų sąmatas neįtraukiama. Keltuvų (liftų) pirkimo, gamybos bei jų įrengimo išlaidų sąmatos, kurias rengia savivaldybės administracijos paskirtas statybos darbų specialistas, pridedamos atskirai prie kitų būsto darbų pritaikymo sąmatų. Apskaičiuojant būsto pritaikymo darbų išlaidas, neįtraukiamos keltuvų (liftų) pirkimo, gamybos ir jų įrengimo išlaidos. Nupirkusi ir (ar) sumontavusi keltuvą (liftą), savivaldybės administracija su pareiškėju pasirašo Asmens aprūpinimo keltuvu (liftu) sutartį (Aprašo 3 priedas).

59. Apskaičiuojant tiesiogines ir netiesiogines būsto pritaikymo išlaidas, neįtraukiamas pirkimo ir (arba) importo PVM, kurį prekių tiekėjai ar paslaugų teikėjai gali susigrąžinti, t. y. įtraukti į PVM atskaitą.

60. Savivaldybės administracija, rengdama viešųjų pirkimų dokumentus ir vertindama viešųjų pirkimų dalyvių pasiūlymus, vadovaujasi Aprašo IV ir VIII skyriuose nustatytais reikalavimais būsto pritaikymo darbams ir išlaidoms.

 

XI SKYRIUS

savarankiškai atlikto būsto pritaikymo išlaidų kompensavimas

 

61. Būsto pritaikymo darbus, įskaitant keltuvų (liftų) pirkimą ir įrengimą, pareiškėjas gali organizuoti savarankiškai. Savarankiškai organizuoti būsto pritaikymo darbus, įskaitant keltuvų (liftų) įrengimą ar bet kurio tipo mobilių keltuvų (įskaitant laiptų kopiklius) pirkimą, pareiškėjas gali ir tada, kai pritaikomas būstas neįtrauktas į einamaisiais metais pritaikomų būstų sąrašą.

62. Pareiškėjas, nusprendęs savarankiškai organizuoti būsto pritaikymo darbus, įskaitant keltuvų (liftų) įrengimą ar bet kurio tipo mobilių keltuvų (įskaitant laiptų kopiklius) pirkimą, raštu apie tai informuoja savivaldybės administraciją, kuri apie tokį pareiškėjo pageidavimą per 5 darbo dienas informuoja komisiją. Komisija, įvertinusi ir priėmusi sprendimą dėl būsto pritaikymo poreikio tenkinimo:

62.1. ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo komisijos sprendimo dėl būsto pritaikymo poreikio tenkinimo priėmimo dienos pateikia pareiškėjui Sutartį dėl savarankiško būsto pritaikymo bei pritaikymo darbų aprašą ir sąmatą, jeigu pareiškėjui pritaikomas būstas yra įtrauktas į einamaisiais metais pritaikomų būstų sąrašą;

62.2. ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo komisijos sprendimo dėl būsto pritaikymo poreikio tenkinimo priėmimo dienos pateikia pareiškėjui Sutartį dėl savarankiško būsto pritaikymo bei pritaikymo darbų aprašą ir sąmatą, jeigu pareiškėjui pritaikomas būstas neįtrauktas į einamaisiais metais pritaikomų būstų sąrašą. Sutartis dėl savarankiško būsto pritaikymo pasirašoma tik tuo atveju, jei pareiškėjas sutinka, kad jam pritaikomo būsto pritaikymo darbų išlaidos būtų apmokėtos tik įtraukus jam pritaikomą būstą į einamaisiais metais pritaikomų būstų sąrašą, atėjus eilei. Pasirašant Sutartį dėl savarankiško būsto pritaikymo, jei pareiškėjui pritaikomas būstas neįtrauktas į einamaisiais metais pritaikomų būstų sąrašą, pareiškėjas papildomai pasirašytinai informuojamas, kad:

62.2.1. būsto pritaikymo išlaidų suma, numatyta Sutartyje dėl savarankiško būsto pritaikymo, bus išmokama tada, kai pareiškėjui pritaikomas būstas, atėjus eilei, bus įtrauktas į einamaisiais metais pritaikomų būstų sąrašą;

62.2.2. būsto pritaikymo išlaidų suma, numatyta Sutartyje dėl savarankiško būsto pritaikymo, bus išmokama tik tuo atveju, jei vaikas su sunkia negalia būsto įtraukimo į einamaisiais metais pritaikomų būstų sąrašą metu jame faktiškai ir pagal deklaraciją gyvena;

62.2.3. būsto pritaikymo išlaidų suma, numatyta Sutartyje dėl savarankiško būsto pritaikymo, neišmokama mirus vaikui su sunkia negalia, taip pat jeigu nutraukiamas būsto pritaikymo vaikams su sunkia negalia finansavimas iš valstybės biudžeto lėšų;

62.2.4. būsto pritaikymo darbai turi būti atlikti ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo Sutarties dėl savarankiško būsto pritaikymo pasirašymo.

63. Jei būsto pritaikymo darbus atlieka asmuo, neturintis registruoto juridinio asmens statuso ar nesiverčiantis individualia veikla pagal pažymą arba verslo liudijimą, dengiamos tik būstui pritaikyti reikalingų prekių ir medžiagų išlaidos.

64. Savarankiškai atliekami būsto pritaikymo darbai turi būti vykdomi pagal komisijos patvirtintą statybos darbų specialisto parengtą preliminarų būsto pritaikymo darbų aprašą ir išlaidų sąmatą. Savivaldybės administracija padengia būsto pritaikymo išlaidas, neviršijančias Aprašo 45 ir 46 punktuose nurodytos sumos ir numatytas Sutartyje dėl savarankiško būsto pritaikymo, taip pat padengia būsto pritaikymo išlaidas, neviršijančias Aprašo 47 punkte nurodytos sumos. Pareiškėjas privalo pateikti savivaldybės administracijai visus būstui pritaikyti įsigytų prekių ir medžiagų įsigijimą bei sumokėjimą už jas patvirtinančius dokumentus, taip pat atliktų darbų aktą, jeigu būsto pritaikymo darbus atliko įmonė ar verslo liudijimą arba individualios veiklos pažymą turintis asmuo.

65. Savarankiškai organizuojamo būsto pritaikymo išlaidas, numatytas patirti einamaisiais metais, savivaldybės administracija nurodo Neįgaliųjų reikalų departamentui teikiamoje paraiškoje.

66. Pareiškėjas, baigęs būsto pritaikymo darbus, per 5 darbo dienas informuoja atsakingus savivaldybės administracijos darbuotojus apie darbų pabaigą ir sudaro sąlygas komisijai atvykti bei įvertinti atliktus būsto pritaikymo darbus. Įvertinus atliktus būsto pritaikymo darbus, pasirašomas Būsto pritaikymo vaikui su sunkia negalia darbų užbaigimo aktas (Aprašo 5 priedas) (toliau – darbų užbaigimo aktas).

67. Savivaldybės administracija, gavusi komisijos pasirašytą darbų užbaigimo aktą, padengia būsto pritaikymo išlaidas – perveda lėšas į pareiškėjo nurodytą sąskaitą. Jei buvo pritaikytas būstas, neįtrauktas į einamaisiais metais pritaikomų būstų sąrašą, būsto pritaikymo išlaidų suma, neviršijanti Sutartyje dėl savarankiško būsto pritaikymo nurodytos sumos, pervedama pareiškėjui tik tuomet, kai būstas įtraukiamas į einamaisiais metais pritaikomų būstų sąrašą.

 

XII SKYRIUS

būsto pritaikymo darbų VYKDYMAS, priežiūra ir priėmimas

 

68. Nupirkusi mobilius techninės pagalbos įrenginius, nurodytus Aprašo 10.1.17 papunktyje, savivaldybės administracija privalo raštu informuoti savivaldybę aptarnaujantį TPNC teritorinį skyrių apie pareiškėjui perduotus mobilius techninės pagalbos įrenginius. Gavęs informaciją apie vaikui su sunkia negalia skirtą mobilų techninės pagalbos įrenginį, TPNC išbraukia asmenį iš šio įrenginio laukiančiųjų eilės.

69. Jeigu, nebaigus būsto pritaikymo darbų ar juos baigus, vaikas su sunkia negalia, kuriam buvo pritaikomas būstas, mirė ar išsikėlė iš šio būsto, statybos rangovas baigia pradėtus darbus, bet nepradeda likusių darbų, nors sąmatoje jie buvo numatyti, ir nepablogina būsto būklės, kuri buvo prieš pritaikymo darbų pradžią. Vaikui su sunkia negalia mirus, jo šeimos nariai, globėjai ar rūpintojai privalo nedelsdami informuoti keltuvo (lifto) įrengimą organizavusią savivaldybės administraciją apie nereikalingą keltuvą (liftą). Tokiu atveju savivaldybės administracijos sumontuotas keltuvas (liftas) savivaldybės administracijos sprendimu gali būti išmontuojamas. Jei keltuvas (liftas) neišmontuojamas, savivaldybės administracija užtikrina šio keltuvo (lifto) priežiūrą. Jei būstas nebuvo baigtas pritaikyti dėl to, kad vaikas su sunkia negalia, kuriam nustatytas būsto pritaikymo poreikis, iš šio būsto išsikėlė, tam pačiam vaikui su sunkia negalia būstas gali būti pritaikomas ne anksčiau kaip po 5 metų.

70. Savivaldybės administracija ir komisija kontroliuoja būsto pritaikymą – apžiūri pritaikytą būstą ir prireikus teikia rangovui ar pačiam darbus organizavusiam pareiškėjui pastabas bei pasiūlymus dėl darbų atlikimo kokybės, būsto pritaikymo tinkamumo.

71. Savivaldybės administracija, gavusi komisijos informaciją dėl netinkamai ar nekokybiškai atliekamų būsto pritaikymo darbų, per 5 darbo dienas nuo komisijos informacijos gavimo dienos informuoja rangovą apie pateiktas pastabas ir nurodo jas ištaisyti.

72. Komisija, nustačiusi, kad būstas pritaikytas ir pritaikymo darbai atlikti tinkamai, pasirašo darbų užbaigimo aktą.

73. Duomenis apie vaikus su sunkia negalia (vardas ir pavardė, gyvenamosios vietos adresas) ir jiems pritaikytą būstą (pritaikyto būsto adresas) privaloma registruoti Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS).

 

XIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

74. Neįgaliųjų reikalų departamentas kontroliuoja, kaip savivaldybių administracijos, jų sudarytos komisijos ir neįgaliųjų asociacijų atstovai laikosi Aprašo nuostatų. Būsto pritaikymo organizavimo ir lėšų panaudojimo kontrolė vykdoma Neįgaliųjų reikalų departamento direktoriaus nustatyta tvarka.

75. Savivaldybės administracijai būsto pritaikymo priemonių įgyvendinimui administruoti (darbo užmokestis būsto pritaikymą administruojantiems darbuotojams ir specialistams, transporto ir ūkio išlaidos, statybos techninės priežiūros išlaidos, mokestis už registrų duomenų pateikimą, pašto, kanceliarinės išlaidos ir kt.) skiriamos valstybės biudžeto lėšos – 4 procentai visų savivaldybei būstams pritaikyti skiriamų valstybės biudžeto lėšų. Būsto pritaikymą administruojančių darbuotojų ir specialistų darbo užmokesčiui rekomenduojama skirti ne mažiau kaip 80 procentų administravimui skirtų lėšų.

76. Neįgaliųjų asociacijų atstovams dalyvauti komisijos darbe (darbo užmokestis, transporto išlaidos ir pan.) ir būsto pritaikymo priežiūrai vykdyti skiriamos valstybės biudžeto lėšos – 2 procentai visų būstui pritaikyti savivaldybės administracijai faktiškai pervestų valstybės biudžeto lėšų einamųjų metų gruodžio 1 dienos.

77. Neįgaliųjų reikalų departamentas, nustatęs, kad savivaldybės administracija lėšas būstui pritaikyti panaudojo netinkamai ar ne pagal paskirtį, reikalauja grąžinti jas į valstybės biudžetą. Tokiu atveju neįgaliųjų asociacija privalo grąžinti dalį lėšų, jai skirtų dalyvavimui komisijų darbe ir būsto pritaikymo priežiūrai.

78. Ginčai, kilę dėl savivaldybės administracijos, komisijos ir Neįgaliųjų reikalų departamento sprendimų bei veiksmų, sprendžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

79. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) (toliau – Reglamentas 2016/679) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis.

80. Duomenų subjekto teisės įgyvendinamos vadovaujantis Reglamento 2016/679 nuostatomis ir institucijos, tvarkančios vaiko su sunkia negalia ir pareiškėjo asmens duomenis, duomenų subjektų teisių įgyvendinimo taisyklėmis.

81. Pareiškėjo ir vaiko su sunkia negalia asmens duomenys saugomi savivaldybių administracijose, Neįgaliųjų reikalų departamente Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

_____________________

 

Šeimų, auginančių vaikus su sunkia

negalia, socialinio saugumo

stiprinimo pritaikant būstą ir

gyvenamąją aplinką tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Vertinimo akto forma)

_____________________________________________________________

(savivaldybės pavadinimas)

 

Būsto pritaikymo VAIKUI SU SUNKIA NEGALIA poreikio vertinimo aktas

 

20__ m. ________________ d. Nr. ______

___________________

(sudarymo vieta)

 

Tinkamą atsakymą pažymėkite Q

 

Prašymą pritaikyti būstą pateikė ________________________________________________

(vardas ir pavardė)

________________________________________________________________________________

(adresas, telefono ryšio numeris, el. pašto adresas)

Atstovavimo pagrindas (jei prašymą teikia vaiko su sunkia negalia atstovas pagal įstatymą)

________________________________________________________________________________

(dokumento pavadinimas)

£ atstovavimą patvirtinančio dokumento kopija pateikta

 

I. DUOMENYS APIE ASMENĮ, kuriam prašoma pritaikyti būstą

 

1. Vaikas su sunkia negalia, kuriam prašoma pritaikyti būstą

______________________________________________________________________________

(vardas ir pavardė, gimimo data)

£ asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija pateikta

 

2. Vaiko su sunkia negalia gyvenamoji vieta:

£ Gyventojų registro išrašas pateiktas

2.1. Deklaruota:

_______________________________________________________________________________

(deklaruotos gyvenamosios vietos adresas)

 

2.2. Faktinė:

atitinka deklaruotą

neatitinka deklaruotos

________________________________________________________________________________

(faktinės gyvenamosios vietos adresas)

 

3. Duomenys apie vaiko neįgalumą:

£ neįgaliojo pažymėjimo kopija pateikta

£ sprendimo dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo kopija pateikta

£ išrašas iš asmens medicinos dokumentų (forma Nr. 027/a „Medicinos dokumentų išrašas / siuntimas“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-120 „Dėl Privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų bei Privalomų sveikatos statistikos ataskaitų formų patvirtinimo“), patvirtinantis, kad vaikui su sunkia negalia reikalingos techninės pagalbos priemonės (jei planuojama įsigyti Šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, socialinio saugumo stiprinimo pritaikant būstą ir gyvenamąją aplinką tvarkos aprašo 6 priede nurodytas priemones), pateiktas.

 

II. Duomenys apie prašomą pritaikyti būstą

 

4. Prašomo pritaikyti būsto registracijos Nekilnojamojo turto registre identifikacijos numeris ________________________________________________________________________________

 

5. Prašomo pritaikyti būsto savininkas ___________________________________________

(vardas, pavardė, gimimo data arba juridinio

________________________________________________________________________________

asmens pavadinimas ir kodas)

£ savininko (bendraturčio) sutikimas pateiktas[1]

bendrojo naudojimo objektų savininkų sutikimas pateiktas[2]

 

6. Būsto tipas:

£ individualus namas

£ būstas yra daugiabutyje, tačiau turi atskirą įėjimą

£ būstas yra daugiabutyje ir turi bendrojo naudojimo patalpų (laiptinė ir pan.)

 

7. Būstas pripažintas tinkamu naudoti:

būsto baigtumas – 100 procentų

būsto baigtumas – 80–100 procentų

būsto baigtumas – mažiau nei 80 procentų

 

8. Daiktinės teisės į būstą apribojimas būsto savininkui:

£ nėra         

£ yra    

 

9. Būsto mokestinė vertė, nustatyta masinio nekilnojamojo turto vertinimo būdu (eurais) ___________________________

 

10. Dėl būsto teisinio statuso yra iškelta civilinė byla:

£ taip                    

£ ne

 

11. Anksčiau būstas pareiškėjui buvo pritaikytas:

£ nebuvo

£ buvo

__________________________________________________________________________

(nurodyti paskutinio sprendimo pritaikyti būstą pasirašymo datą ir teisinį pagrindą)

 

III. BŪSTO PRITAIKYMO POREIKIO VERTINIMAS

 

12. Būsto pritaikymo vaikui su sunkia negalia poreikio nustatymas:

Būsto pritaikymo poreikio nustatymo kriterijai

Atsakyti „gali“ arba „negali“

Jei atsakymas „negali“, kokių yra kliūčių?

Jei atsakymas „negali“, koks būsto pritaikymas reikalingas?

1. Ar vaikas su sunkia negalia gali saugiai prieiti ar privažiuoti vežimėliu prie įėjimo į būstą?

 

 

 

2. Ar vaikas su sunkia negalia gali saugiai patekti į būstą, būsto balkoną, jei toks yra?

 

 

 

3. Ar vaikas su sunkia negalia gali gauti asmens higienos priežiūrai reikalingas paslaugas?

 

 

 

4. Ar vaiką su sunkia negalia slaugantis asmuo gali jam suteikti asmens higienos paslaugas (nuprausti vonioje, duše) (vertinama, jei vaikas su sunkia negalia yra slaugomas ir nurodytas paslaugas jam teikia slaugantis asmuo)?

 

 

 

5. Ar vaiką su sunkia negalia slaugantis asmuo gali pakeisti jo patalynę (vertinama, jei vaikas su sunkia negalia yra slaugomas ir nurodytas paslaugas jam teikia slaugantis asmuo)?

 

 

 

6. Ar vaikas su sunkia negalia gali patekti bent į vieną patalpą, skirtą maistui gaminti ir joje maitintis?

 

 

 

7. Ar vaikas su sunkia negalia gali patekti bent į vieną patalpą, skirtą asmens higienai, ir naudotis joje esančiais įrenginiais (dušu, vonia, tualetu)?

 

 

 

8. Ar vaikas su sunkia negalia gali patekti bent į vieną patalpą, skirtą ilsėtis ir miegoti?

 

 

 

9. Ar vaikas su sunkia negalia gali saugiai naudotis būste esančiais įrenginiais ir prietaisais, skirtais būstui apšviesti ir šildyti (valdymo ir kontrolės prietaisais, mygtukais, jungikliais)?

 

 

 

10. Ar vaikas su sunkia negalia gali saugiai naudotis būste esančiais įrenginiais ir prietaisais, skirtais maistui gaminti ir maitintis (virykle, viryklės baldais)?

 

 

 

11. Ar vaikas su sunkia negalia gali saugiai naudotis būste esančiais įrenginiais ir prietaisais, skirtais asmens higienai (unitazu, praustuvu, vonia arba dušu)?

 

 

 

12. Ar vaikas su sunkia negalia gali saugiai naudotis būste esančiais įrenginiais ir prietaisais, skirtais ilsėtis ir miegoti (lova, sofa ir kt.)?

 

 

 

13. Ar gali vaikas su sunkia negalia saugiai ir laisvai judėti (savarankiškai arba vežimėliu) patalpose, skirtose šiems poreikiams tenkinti: maistui gaminti ir maitintis, asmens higienai, poilsiui, miegui?

 

 

 

14. Ar gali vaikas su sunkia negalia saugiai ir nesukeldamas žalos sau patekti į būstą ir (arba) būti visose būsto patalpose?

 

 

 

15. Ar vaikas su sunkia negalia turi sensorinės sistemos, judėjimo, regos ar klausos sutrikimų ir ar jam būtinos techninės pagalbos priemonės, kuriomis neaprūpina Techninės pagalbos neįgaliesiems centras prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos?

 

 

 

 

IV. BŪSTO PRITAIKYMO VAIKUI SU SUNKIA NEGALIA POREIKIO nustatymo IŠVADOS ir rekomendacijos

 

13. Būsto pritaikymo poreikis:

£ yra                   

£ nėra

 

14. Rekomendacija tenkinti prašymą pritaikyti būstą:

£ tenkinti             

£ atmesti (nurodyti prašymo atmetimo pagrindą)

__________________________________________________________________________

 

15. Rekomendacija, nustačius būsto pritaikymo poreikį, rengti:

£ preliminarų darbų aprašą

£ statybos darbų projektą

£ išlaidų sąmatą

 

16. Pareiškėjas ketina:

£ būsto pritaikymą organizuoti savarankiškai

 

17. Pareiškėjas, įvykdžius būsto pritaikymo darbus, įsipareigoja atlikti rekonstruotų patalpų kadastrinius matavimus, Nekilnojamojo turto registre užregistruoti pertvarkytas patalpas (išskyrus savivaldybės administracijos perimamą sumontuotą keltuvą (liftą) ir organizuoti jų pripažinimą tinkamomis naudoti.

 

18. Pareiškėjas, nepateikęs Būsto pritaikymo vaikui su sunkia negalia poreikio vertinimo akto 5 punkte nurodyto (-ų) sutikimo (-ų), apie tai informuojamas ir įsipareigoja savininko (bendraturčio) sutikimą ir (ar) bendrojo naudojimo objektų savininkų sutikimą savivaldybei pateikti per 20 darbo dienų nuo Būsto pritaikymo vaikui su sunkia negalia poreikio vertinimo akto užpildymo dienos, t. y. iki __________________________________________________________.

(nurodoma konkreti data)

Jeigu butų ir kitų patalpų savininkų susirinkime priimamas sprendimas daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų vaiko su sunkia negalia specialiesiems poreikiams nepritaikyti, pareiškėjas pateikia šį sprendimą arba patvirtintą jo kopiją.

 

____________________                       _______________             _____________________

(pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

 

 

Nustatant būsto pritaikymo poreikį dalyvavo:

___________________                         _______________             _____________________

(pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

 

___________________                         _______________             _____________________

(pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

 

___________________                         _______________             _____________________

(pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

 

 

Su akte pateikta informacija sutinku

__________________________

(pareiškėjo vardas ir pavardė)

__________________________

(parašas)

__________________________

(data)    

 

Šeimų, auginančių vaikus su sunkia

negalia, socialinio saugumo

stiprinimo pritaikant būstą ir

gyvenamąją aplinką tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Paraiškos forma)

_____________________________________________________________

(savivaldybės pavadinimas)

 

Neįgaliųjų reikalų departamentui

prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

 

Paraiška skirti lėšų būsto pritaikymui VAIKAMS su sunkia negalia finansuoti __________ metaIs

 

___________  Nr.   ____________

(data)                 

 

_________________________ savivaldybės administracija prašo skirti Lietuvos Respublikos (savivaldybės pavadinimas)

 

valstybės biudžeto lėšų būsto pritaikymui vaikams su sunkia negalia finansuoti.

 

1 lentelė. Lėšų poreikis (eurais)

Eil. Nr.

Duomenys

Iš viso

Iš valstybės biudžeto

Iš savivaldybės biudžeto[3]

 

Iš viso būstams pritaikyti vaikams su sunkia negalia (1+2+3+4)

 

 

 

1.

Būsto pritaikymo darbams, iš jų:

 

 

 

1.1.

vandentiekio įrenginiams

 

 

 

1.2.

buitiniams valymo įrenginiams

 

 

 

1.3.

kitiems būsto pritaikymo darbams

 

 

 

2.

Keltuvams (liftams) įsigyti ir montuoti

 

 

 

3.

Sensorinėms ir techninės pagalbos priemonėms įsigyti

 

 

 

4.

Būsto pritaikymo priemonėms administruoti (4 proc.)

 

 

 

 

2 lentelė. Planuojama lėšas skirti

Eil. Nr.

Duomenys

Kiekis

1.

Pritaikyti būstai (vnt.)

 

2.

Sumontuoti vandentiekio įrenginiai (komplektų skaičius)

 

3.

Sumontuoti biologiniai valymo įrenginiai (komplektų skaičius)

 

4.

Pirkti ir sumontuoti keltuvai, įskaitant pačių pareiškėjų įrengtus (vnt.)

 

5.

Vaikai, kuriems įsigytos techninės pagalbos priemonės (skaičius)

 

 

 

Administracijos direktorius                    _____________                 __________________________

A. V.                          (parašas)                                           (vardas ir pavardė)

 

Šeimų, auginančių vaikus su sunkia

negalia, socialinio saugumo

stiprinimo pritaikant būstą ir

gyvenamąją aplinką tvarkos aprašo

3 priedas

 

(Sutarties forma)

 

ASMENS APRŪPINIMO KELTUVU (LIFTU) SUTARTIS

 

20___ m. ________________ d. Nr. ________

___________________

(sudarymo vieta)

 

__________________________________________ savivaldybės administracija (toliau – Davėjas),

 

atstovaujama ____________________________________________________________________ ,

(atstovo pareigos, vardas ir pavardė)

ir _______________________________________________ , gimęs ________________________

(perimančio asmens vardas ir pavardė)

(toliau – Gavėjas; toliau kartu – Šalys), sudarėme šią Asmens aprūpinimo keltuvu (liftu) sutartį (toliau – Sutartis):    

1. Sutarties objektas – keltuvo (lifto) perdavimas pagal lentelėje nurodytus duomenis:

Eil. Nr.

Keltuvo (lifto) pavadinimas

 

Nomenkla-tūrinis numeris

Mata-vimo vnt.

Invento-rinis numeris

Įsigijimo vertė, eurais

Likutinė vertė, eurais

Nustatytas naudojimo laikas, metais

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perduodamas keltuvas (liftas) _____________________________ ir jo dokumentai ____________

(įrašyti: be priklausinių, su priklausiniais)

_______________________________________________________________________________ .

(nurodyti pridedamus dokumentus)

 

2. Davėjas įsipareigoja:

2.1. perduoti keltuvą (liftą) su visais priklausiniais (jei yra) ir dokumentais;

2.2. instruktuoti Gavėją, kaip naudoti keltuvą (liftą);

2.3. užtikrinti eksploatuoti tinkamą keltuvo (lifto) būklę ir dengti su tuo susijusias išlaidas;

2.4. organizuoti ir apmokėti keltuvo (lifto) remontą, jei Gavėjas nesugadino jo tyčia.

 

 

3. Gavėjas įsipareigoja:

3.1. priimti keltuvą (liftą), nurodytą Sutarties 1 punkte;

3.2. naudoti keltuvą (liftą) pagal paskirtį ir laikytis naudojimosi instrukcijos;

3.3. saugoti gautus keltuvo (lifto) dokumentus;

3.4. sudaryti sąlygas Davėjui ar jo įgaliotam atstovui atlikti su keltuvo (lifto) apskaita ir priežiūra susijusius veiksmus;

3.5. informuoti Davėją, kai keltuvas (liftas) tampa nereikalingas arba netinkamas naudoti.

 

4. Kitos sąlygos:

4.1. jeigu Gavėjas yra gavęs garantinės priežiūros dokumentus, dėl keltuvo (lifto) remonto garantinės priežiūros laikotarpiu jis privalo kreiptis į keltuvo (lifto) tiekėją, nurodytą garantinės priežiūros dokumentuose, arba į Davėją;

4.2. ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja tol, kol keltuvas (liftas) bus grąžintas Davėjui ir bus įvykdyti visi Šalių įsipareigojimai;

4.3. ši Sutartis gali būti keičiama tik raštišku Šalių susitarimu;

4.4. ši Sutartis nutraukiama ir vykdoma Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka;

4.5. Šalių ginčai sprendžiami derybomis, o Šalims nesusitarus − Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka;

4.6. ši Sutartis sudaryta 2 vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.

 

5. Šalių rekvizitai

 

Davėjas

 

.......................... savivaldybės administracija

......................................................................

(adresas, telefono ryšio numeris)

.........................................................................

(Davėjo atstovo pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

A. V.

 

Gavėjas

 

Vardas ir pavardė..............................................

...........................................................................

(adresas, telefono ryšio numeris)

...........................................................................

(Gavėjo arba jo atstovo vardas ir pavardė, parašas)

 

 

Šeimų, auginančių vaikus su sunkia

negalia, socialinio saugumo

stiprinimo pritaikant būstą ir

gyvenamąją aplinką tvarkos aprašo

4 priedas

 

 

(Sutarties forma)

 

SUTARTIS DĖL SAVARANKIŠKO BŪSTO PRITAIKYMO VAIKUI SU SUNKIA NEGALIA DARBŲ ORGANIZAVIMO IR IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO

 

20___ m. ________________ d. Nr. ________

___________________

(sudarymo vieta)

 

_____________________________ savivaldybės administracija, atstovaujama savivaldybės

administracijos direktoriaus ____________________ , veikiančio pagal ______________________

(vardas ir pavardė)                                           (savivaldybės pavadinimas)

savivaldybės administracijos (toliau – savivaldybės administracija) nuostatus, ir pareiškėjas ______________________________________ (toliau – Darbų organizatorius)

(vardas ir pavardė)

(toliau kartu – Šalys, kiekviena atskirai – Šalis), vadovaudamiesi Šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, socialinio saugumo stiprinimo pritaikant būstą ir gyvenamąją aplinką tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ________________ įsakymu Nr. _______ (toliau – Aprašas), sudarė šią Sutartį dėl savarankiško būsto pritaikymo vaikui su sunkia negalia darbų organizavimo ir išlaidų apmokėjimo (toliau – Sutartis).

 

1. Sutarties objektas

1.1. Darbų organizatorius organizuoja ar atlieka būsto, esančio

___________________________________________________________________________ ,

(pritaikomo būsto adresas)

pritaikymo darbus pagal Būsto pritaikymo neįgaliesiems komisijos (toliau – komisija) patvirtintą preliminarų būsto pritaikymo darbų aprašą ir išlaidų sąmatą, o savivaldybės administracija padengia būsto pritaikymo išlaidas, ne didesnes kaip ______________ eurų.

 

 

2. Darbų organizatorius įsipareigoja:

2.1. atlikti būsto pritaikymo darbus pagal komisijos patvirtintą preliminarų darbų aprašą ir sąmatą;

2.2. įstatymų nustatytais atvejais turėti visus statybos ir kitus leidimus, susijusius su būsto pritaikymo darbų projektavimu bei vykdymu;

2.3. neviršyti būstui pritaikyti skirtos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybės biudžeto lėšų sumos;

2.4. darbų apraše nurodytus būsto pritaikymo darbus atlikti iki _______ m. ___________ d.;

2.5. rinkti ir saugoti tinkamus prekių bei paslaugų būstui pritaikyti pirkimą įrodančius dokumentus ir savivaldybės administracijos reikalavimu juos pateikti, nurodyti galutinę būsto pritaikymo išlaidų sumą;

2.6. baigęs būsto pritaikymo darbus, nedelsdamas informuoti atsakingus savivaldybės administracijos darbuotojus apie darbų pabaigą ir sudaryti sąlygas komisijai atvykti ir įvertinti atliktus būsto pritaikymo darbus;

2.7. laikytis statybos techninių reikalavimų reglamento STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 317 „Dėl STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“ patvirtinimo“, reikalavimų;

2.8. padengti išlaidas, atsiradusias dėl nekokybiškai atlikto darbo;

2.9. įvykdęs būsto pritaikymo darbus, atlikti rekonstruotų patalpų kadastrinius matavimus, Nekilnojamojo turto registre užregistruoti pertvarkytas patalpas ir jų pripažinimą tinkamomis naudoti.

 

3. Darbų organizatoriaus teisės:

3.1. būsto pritaikymo darbus atlikti pačiam arba pasitelkti trečiuosius asmenis, turinčius teisę užsiimti šia veikla;

3.2. pasirinkti pritaikymo darbams reikalingų medžiagų rūšis ir kainas;

3.3. siūlyti tikslinti savivaldybės administracijos pateiktą komisijos patvirtintą preliminarų būsto pritaikymo darbų aprašą ir sąmatą, jei pradėjus pritaikymo darbus paaiškėja, kad reikia atlikti kitus darbus ar naudoti kitas medžiagas, neviršijant nustatytos bendros sumos būstui pritaikyti;

3.4. gauti iš atsakingų savivaldybės administracijos darbuotojų informaciją ir konsultacijas būsto pritaikymo organizavimo ir lėšų šiems darbams skyrimo, sutarties su rangovu sudarymo ir kitais su būsto pritaikymu susijusiais klausimais.

 

4. Savivaldybės administracija įsipareigoja:

4.1. pagal įvertintą būsto pritaikymo poreikį parengti ir pateikti Darbų organizatoriui preliminarų būsto pritaikymo darbų aprašą ir išlaidų sąmatą;

4.2. pasirašius Būsto pritaikymo neįgaliajam darbų užbaigimo aktą, padengti būsto pritaikymo išlaidas (išskyrus darbų, kuriuos atlieka asmuo, neturintis registruoto juridinio asmens statuso ar nesiverčiantis individualia veikla pagal pažymą arba verslo liudijimą, išlaidas), pervedant lėšas į Darbų organizatoriaus nurodytą sąskaitą. Jeigu pritaikomas būstas nėra įtrauktas į einamaisiais metais pritaikomų būstų sąrašą, lėšos pagal šią Sutartį bus pervedamos tik tais kalendoriniais metais, kai pritaikomas būstas bus įtrauktas į einamaisiais metais pritaikomų būstų sąrašą, o pareiškėjas, kuriam buvo pritaikytas būstas, atitinka Aprašo 62.2.2 papunktį. Šios Sutarties 1.1 papunktyje numatytos išlaidos neapmokamos, jeigu susiklosto Aprašo 62.2.3 papunktyje nurodytos aplinkybės;

4.3. supažindinti Darbų organizatorių su netinkamų finansuoti išlaidų, kurios negali būti kompensuojamos, sąrašu;

4.4. teikti informaciją ir konsultuoti su būsto pritaikymu susijusiais klausimais;

4.5. išnagrinėti gautus Darbų organizatoriaus pasiūlymus ir priimti sprendimus dėl preliminaraus būsto pritaikymo darbų aprašo ir sąmatos keitimo.

 

5. Savivaldybės administracijos teisės:

5.1. suderinus su Darbų organizatoriumi, apžiūrėti pritaikytą būstą;

5.2. teikti pastabas ir pasiūlymus dėl atliktų darbų, šių darbų išlaidų tinkamumo;

5.3. reikalauti čekių, kvitų, sąskaitų ir kitų pirkimus įrodančių dokumentų;

5.4. nedengti Darbų organizatoriui visų ar dalies būsto pritaikymo išlaidų, jeigu:

5.4.1. būsto pritaikymo darbai iki nustatyto termino neatlikti ar nebaigti;

5.4.2. Darbų organizatorius nesudarė sąlygų komisijai bent vieną kartą apžiūrėti pritaikyto būsto;

5.4.3. patirtos išlaidos priskirtinos Aprašo reikalavimų VIII skyriuje nurodytoms netinkamoms finansuoti išlaidoms;

5.4.4. atlikti darbai, kurie nebuvo numatyti būsto pritaikymo darbų apraše ir išlaidų sąmatoje;

5.4.5. išlaidos viršija nustatytą didžiausią būstui pritaikyti skirtą lėšų sumą;

5.4.6. Darbų organizatorius nepateikė išlaidas pateisinančių dokumentų (prekių ir darbų pirkimo čekių, sąskaitų ar teisę užsiimti statybos veikla patvirtinančių dokumentų ir pan.).

 

 

6. Baigiamosios nuostatos:

6.1. ši Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai ją pasirašo abi Šalys, ir galioja tol, kol Šalys visiškai įvykdys įsipareigojimus.

6.2. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už šios Sutarties vykdymą dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“;

6.3. ši Sutartis vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Visi Šalių ginčai dėl šios Sutarties arba susiję su šia Sutartimi sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

6.4. šios Sutarties priedai laikomi neatskiriama šios Sutarties dalimi.

6.5. ši Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

6.6. šios Sutarties priedai: __________________________________________________ .

 

7. Šalių rekvizitai

 

Savivaldybės administracija

.......................... savivaldybės administracija

......................................................................

(adresas, telefono ryšio numeris)

.........................................................................

(savivaldybės administracijos atstovo pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

A. V.

Darbų organizatorius

Vardas ir pavardė..............................................

...........................................................................

(adresas, telefono ryšio numeris)

...........................................................................

(parašas)

 

 

Šeimų, auginančių vaikus su sunkia

negalia, socialinio saugumo

stiprinimo pritaikant būstą ir

gyvenamąją aplinką tvarkos aprašo

5 priedas

 

(Darbų užbaigimo akto forma)

_____________________________________________________________

(savivaldybės pavadinimas)

 

BŪSTO PRITAIKYMO VAIKUI SU SUNKIA NEGALIA DARBŲ UŽBAIGIMO

AKTAS

 

20___ m. ___________________ d. Nr. _________

 

 

1. Būsto pritaikymo neįgaliesiems komisija (toliau – Komisija), sudaryta ______________________ savivaldybės administracijos direktoriaus _______________ įsakymu

(savivaldybės pavadinimas)                                                                             (data)

Nr. ________ , atliko būsto pritaikymo vaikui su sunkia negalia darbų vertinimą.

 

2. Darbų vertinimą atlikusios Komisijos sudėtis (nurodyti Komisijos pirmininko ir visų Komisijos narių vardus, pavardes, atstovaujamo subjekto pavadinimą, pareigas):

Komisijos pirmininkas:_____________________________________________________ ;

Komisijos nariai: __________________________________________________________ ;

_______________________________________________________________________________ .

 

3. Pritaikyto būsto adresas: ___________________________________________________ .

 

4. Statytojas (būsto pritaikymo darbų organizatorius, pritaikyto būsto savininkas, valdytojas, įgaliotas asmuo)

________________________________________________________________________________

(juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens kodas; fizinio asmens vardas ir pavardė)

 

5. Rangovas _______________________________________________________________

(juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens kodas; fizinio asmens vardas ir pavardė, verslo liudijimo ar kito dokumento Nr.)

 

6. Komisija atliko šias būsto pritaikymo vaikui su sunkia negalia vertinimo procedūras:

6.1. patikrino šiuos dokumentus:

6.1.1. ____________________________________________________________________ ;

6.1.2. ____________________________________________________________________ ;

6.1.3. ____________________________________________________________________ ;

6.1.4. ____________________________________________________________________ ;

6.1.5. ____________________________________________________________________ ;

6.2. apžiūrėjo ir įvertino pagal pateiktus dokumentus atliktus darbus:

6.2.1. ____________________________________________________________________ ;

6.2.2. ____________________________________________________________________ ;

6.2.3. ____________________________________________________________________ ;

6.2.4. ____________________________________________________________________ ;

6.2.5. ____________________________________________________________________ .

7. Patikrinusi šio akto 6.1 papunktyje pateiktus dokumentus ir įvertinusi 6.2 papunktyje nurodytus atliktus darbus, Komisija nustatė:

7.1. Komisijai buvo pateikti visi reikalingi dokumentai, jie atitinka nustatytus reikalavimus;

7.2. darbai, nurodyti šio akto 6.2 papunktyje, atlikti kokybiškai.

 

8. Komisija nusprendė: būsto pritaikymo neįgaliajam darbai, nurodyti šio akto 6.2 papunktyje, baigti.

 

9. Komisijai reikalingus paaiškinimus teikė (vardas ir pavardė, atstovaujamo subjekto pavadinimas, pareigos, parašas, data):

9.1. statytojas (būsto pritaikymo darbų organizatorius, pritaikyto būsto savininkas, valdytojas, įgaliotas asmuo)

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ ;

9.2. darbų rangovas, statybos darbų vadovas ______________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ ;

9.3. pareiškėjas (vardas ir pavardė, parašas)

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ .

10. Komisijos pirmininkas ir Komisijos nariai (vardas ir pavardė, parašas, data):

Komisijos pirmininkas: _________________________________________________ ;

Komisijos nariai: ______________________________________________________ ;

___________________________________________________________________ .

 

Šeimų, auginančių vaikus su sunkia

negalia, socialinio saugumo

stiprinimo pritaikant būstą ir

gyvenamąją aplinką tvarkos aprašo

6 priedas

 

TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONIŲ SĄRAŠAS

 

Eil.

Nr.

Pavadinimas

1.

Balansavimo priemonės (batutai, balansavimo lentos, balansavimo pagalvėlės, mynimo, spyruokliavimo, trepsėjimo įrenginiai)

2.

Pasunkintos ir judesius varžančios (spaudimo) priemonės (antklodės, liemenės, kojų svareliai, rankų svareliai, kūno kojinės)

3.

Vaizdinės stimuliacijos priemonės (šviesų projektoriai, šviesos pluoštai, šviesos stalai, kita smulki vaizdinės stimuliacijos įranga: plokštelės, stikliukai, burbuliukai)

4.

Lietimo taktilinė įranga (smėlio stalai, kilimėliai-dėlionės, paviršiai, medžiagos, skirtos liesti, masažuokliai / vibruojantys įrenginiai, burnos stimuliacijos priemonės (kramtukai, silikoniniai ir vibruojantys dantų šepetukai, pritaikyti šaukšteliai, šakutės)

5.

Supimo įranga (supynės, hamakai)

6.

Garso slopinimo įranga (garsą slopinančios ausinės)

7.

Automobilinės kėdutės

8.

Šalmai, apsaugantys nuo galvos sužeidimo, ištikus epilepsijos priepuoliui

 

 [1] Reikalaujama, jei pareiškėjas nėra būsto savininkas ir yra būsto bendraturčių.

[2] Reikalaujama, jei pritaikomi bendrojo naudojimo objektai.

[3] Lentelės skiltis „Iš savivaldybės biudžeto“ pildoma, jeigu savivaldybės administracija planuoja skirti savivaldybės biudžeto lėšų būstams pritaikyti vaikams su sunkia negalia.