Paveikslėlis, kuriame yra simbolis, eskizas, tekstas, emblema  Automatiškai sugeneruotas aprašymas

Zarasų rajono savivaldybės TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SUTIKIMŲ STATYTI laikinuosius nesudėtinguosius STATINIUS, ĮRENGTI ĮRENGINIUS VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, IŠDAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2024 m. sausio 25 d. Nr. T-4

Zarasai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies           20 punktu, 16 straipsnio 1 dalimis, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 32 straipsnio 6 ir 61 dalimis, 34 straipsnio 1 dalimi, Zarasų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Zarasų rajono savivaldybės sutikimų statyti laikinuosius nesudėtinguosius statinius, įrengti įrenginius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisykles (pridedama).

Sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre.

 

 

 

Savivaldybės merė                                                                                                  Nijolė Guobienė

 

PATVIRTINTA

Zarasų rajono savivaldybės tarybos

2024 m. sausio 25 d. sprendimu Nr. T-4

 

 

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SUTIKIMŲ STATYTI laikinuosius nesudėtinguosius STATINIUS, ĮRENGTI ĮRENGINIUS VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, IŠDAVIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Zarasų rajono savivaldybės sutikimų statyti laikinuosius nesudėtinguosius statinius, įrengti įrenginius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Zarasų rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) išduodamų sutikimų statyti laikinuosius nesudėtinguosius statinius, įrengti įrenginius Savivaldybės patikėjimo teise valdomoje valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai (toliau – Sutikimas), išdavimo atvejus ir tvarką.

2. Sutikimus išduoda arba atsisako išduoti Savivaldybės meras (toliau – Meras), arba Lietuvos Respublikos žemės įstatyme nustatyta tvarka įgaliotas Savivaldybės administracijos direktorius, vadovaudamiesi šiomis Taisyklėmis.

Sutikimai išduodami per Žemės informacinę sistemą (toliau – ŽIS). Prisijungimo prie ŽIS nuoroda viešinama per Topografijos, inžinerinės infrastruktūros, teritorijų planavimo ir statybos elektroninių vartų informacinę sistemą (www.planuojustatau.lt).

3. Taisyklės netaikomos išduodant sutikimus statyti laikinuosius nesudėtinguosius statinius valstybinės reikšmės paviršiniuose vandens telkiniuose.

 

II SKYRIUS

SUTIKIMŲ IŠDAVIMO TVARKA

 

4. Sutikimas suteikia teisę:

4.1. įrengti reklaminius įrenginius (reklaminius stendus, skydus, stulpus, vitrinas ir pan.), išskyrus reklaminius įrenginius, skirtus išorinei politinei reklamai, statyti daugiabučių namų gyventojų poreikiams skirtus laikinuosius nesudėtinguosius poilsio ir sporto paskirties inžinerinius statinius, kurių parametrai atitinka statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. D1-713 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ patvirtinimo“, 3 lentelėje nustatytus reikalavimus ir naudoti minėtais įrenginiais ar laikinaisiais nesudėtingaisiais statiniais užimtą valstybinę žemę, kurioje nesuformuoti žemės sklypai;

4.2. įgyvendinant valstybės, savivaldybės ar Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus projektus, kuriuos įgyvendinant valstybinėje žemėje statomi laikinieji nesudėtingieji statiniai ir naudojama valstybinė žemė, kurioje nesuformuoti žemės sklypai:

4.2.1. statyti laikinuosius nesudėtinguosius statinius sutvarkant bei prižiūrint miesto ir miestelio vietovėje esančias viešąsias erdves, pritaikant jas vietos gyventojų poreikiams;

4.2.2. statyti / rekonstruoti komunalinių atliekų surinkimo konteinerių aikšteles (toliau – konteinerių aikštelės);

4.3. statyti laikinuosius nesudėtinguosius prekybos, paslaugų ir (ar) maitinimo paskirties statinius (kioskus, paviljonus, lauko kavinių aptarnavimo statinius) ir naudoti jais užimtą valstybinę žemę, kurioje nesuformuoti žemės sklypai. Statomo laikinojo nesudėtingojo statinio užimamas plotas negali būti didesnis kaip 25 kv. m.

Prie stacionariosios viešojo maitinimo įstaigos ir lauko kavinės aptarnavimo statinio lauke statomai įrangai (staliukams, kėdėms, skėčiams, pakyloms ir pan.), kuri yra skirta viešojo maitinimo paslaugoms teikti, Taisyklių nuostatos netaikomos;

5. Sutikimas išduodamas šiems asmenims (toliau – Asmuo):

5.1. Taisyklių 4.1 ir 4.3 papunkčiuose nurodytais atvejais – statytojui (užsakovui);

5.2. Taisyklių 4.2.1 papunktyje nurodytu atveju – bendruomenei arba kitam asmeniui, kuris turi teisę gauti atitinkamą sutikimą;

5.3. Taisyklių 4.2.2 papunktyje nurodytu atveju – regionų atliekų tvarkymo centrui arba kitam asmeniui, kuris turi teisę gauti atitinkamą sutikimą;

6. Asmuo, pageidaujantis gauti Sutikimą, per ŽIS inicijuoja sutikimų statyti laikinuosius  nesudėtinguosius statinius, įrengti įrenginius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo elektroninę paslaugą (toliau – Sutikimo paslauga) ir joje pateikia:

6.1. užpildytą elektroninę prašymo išduoti Sutikimą formą (toliau – Prašymas išduoti Sutikimą);

6.2. dokumentus, įrodančius, kad Asmuo laimėjo Savivaldybės organizuotą konkursą ar aukcioną įrengti reklaminius įrenginius, statyti daugiabučių namų gyventojų poreikiams skirtus laikinuosius nesudėtinguosius poilsio ir sporto paskirties inžinerinius statinius, nurodytus Taisyklių 4.1 papunktyje, ir statyti laikinuosius nesudėtinguosius statinius, nurodytus Taisyklių 4.3 papunktyje;

6.3. konteinerių aikštelių išdėstymo schemą, parengtą pagal Valstybinio atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 metų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 12 d. nutarimu Nr. 519 „Dėl Valstybinio atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 metų plano patvirtinimo“, reikalavimus, Taisyklių 4.2.2 papunktyje nurodytu atveju;

6.4. kai statomi Taisyklių 4.14.3 papunkčiuose nurodyti laikinieji nesudėtingieji statiniai, kuriems reikalingas statybą leidžiantis dokumentas – nuorodą į laikinojo nesudėtingojo statinio projektą, kai projektas pateiktas Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“;

6.5. kai statomi Taisyklių 4.1–4.3 papunkčiuose nurodyti laikinieji nesudėtingieji statiniai, kuriems reikalingas statybą leidžiantis dokumentas, tačiau laikinojo nesudėtingojo statinio projektas nėra pateiktas Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“, – laikinojo nesudėtingojo statinio projektą;

6.6. kai statomi Taisyklių 4.1–4.3 papunkčiuose nurodyti laikinieji nesudėtingieji statiniai, kuriems nereikalingas statybą leidžiantis dokumentas, – valstybinės žemės, kurioje numatoma statyti laikinuosius nesudėtinguosius statinius, planą (toliau – Planas) ir statinių išdėstymo schemos kopiją arba kitą savivaldybės patvirtintą dokumentą, kurio planinėje medžiagoje būtų numatytas laikinųjų prekybos, paslaugų ir (ar) maitinimo paskirties statinių (kioskų, paviljonų, lauko kavinių aptarnavimo statinių), reklaminių įrenginių, poilsio ar sporto paskirties inžinerinių statinių išdėstymas;

6.7. įgaliojimą, kai Prašymą išduoti Sutikimą teikia įgaliotas asmuo.

7. Asmuo Taisyklių 6 punkte nurodytus dokumentus ir informaciją pateikia Sutikimo paslaugos priemonėmis ir, naudodamasis šiomis priemonėmis, nurodo ar Sutikimo paslaugos aplinkoje esančio žemėlapio dalyje pažymi planuojamo statyti laikinojo nesudėtingojo statinio centro koordinates.

8. Planas, kai jis turi būti pateiktas Taisyklių 6.6 papunktyje nurodytais atvejais, rengiamas masteliu 1:500–1:1000, naudojant topografinį planą arba naujausią ortofotografinį žemėlapį, įtrauktą į Valstybinių erdvinių duomenų rinkinių ir žemėlapių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2023 m. Rugpjūčio 1 d. Įsakymu Nr. D1-261 „Dėl Valstybinių erdvinių duomenų rinkinių ir žemėlapių sąrašo patvirtinimo“, naujausius Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro žemėlapio duomenis. Plane turi būti pažymėtos Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre įregistruotų žemės sklypų ir esamų statinių ribos bei planuojamų statyti laikinųjų nesudėtingųjų statinių pavadinimai, vieta, pagrindiniai matmenys Plane ir aukščiai, planuojamos naudoti valstybinės žemės, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, plotas ir ribos, kurių posūkio taškų koordinatės nurodytos LKS-94 koordinačių sistemoje.

9. Savivaldybės administracijos skyrius (toliau – Skyrius) ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Prašymo išduoti Sutikimą gavimo dienos patikrina, ar kartu su prašymu pateikti šių Taisyklių 6.26.7 papunkčiuose nurodyti dokumentai, ar pateiktas Planas (kai jį privaloma pateikti) atitinka Taisyklių 8 punkte nurodytus reikalavimus, ar planuojamų statyti laikinųjų nesudėtingųjų statinių statyba neprieštarauja šių Taisyklių ir (ar) kitų teisės aktų, reglamentuojančių valstybinės žemės naudojimą, nuostatoms, taip pat patikrina, ar nurodytos / pažymėtos planuojamo statyti laikinojo nesudėtingojo statinio centro koordinatės.

Jeigu kartu su Prašymu išduoti Sutikimą pateikti ne visi šių Taisyklių 6.26.7 papunkčiuose nurodyti dokumentai ir (ar) Planas neatitinka šių Taisyklių 8 punkto reikalavimų ir (ar) planuojamų statyti laikinųjų nesudėtingųjų statinių statyba prieštarauja šių Taisyklių ir (ar) kitų teisės aktų, reglamentuojančių valstybinės žemės naudojimą, nuostatoms, Skyrius ne vėliau kaip per 6 darbo dienas nuo Prašymo išduoti Sutikimą gavimo dienos Sutikimo paslaugos priemonėmis apie tai praneša Prašymą išduoti Sutikimą pateikusiam Asmeniui, informuodamas, kad būtina ištaisyti rašte nurodytus trūkumus (3 priedas). Asmuo, ištaisęs Skyriaus nurodytus trūkumus, naudodamasis Sutikimo paslaugos priemonėmis, pateikia naują Prašymą išduoti Sutikimą, kartu pateikdamas Taisyklių 6 punkte nurodytus dokumentus.

10. Sprendimas išduoti Sutikimą (1 priedas) arba atsisakyti jį išduoti (2 priedas) priimamas per 10 darbo dienų nuo Prašymo išduoti Sutikimą gavimo dienos.

11. Sprendimas neišduoti Sutikimo priimamas, jeigu išdavus Sutikimą būtų pažeistos šių Taisyklių ir (ar) kitų teisės aktų nuostatos, arba:

11.1. Taisyklių 4.1, 4.2.1 ir 4.3 papunkčiuose nurodytais atvejais:

11.1.1. kai yra patvirtintas teritorijų planavimo dokumentas ar žemės valdos projektas, pagal kurį valstybinės žemės plote, kuriame planuojama statyti laikinuosius nesudėtinguosius statinius, yra suprojektuoti žemės sklypai;

11.1.2. kai yra rengiamas teritorijų planavimo dokumentas ar žemės valdos projektas, pagal kurį valstybinės žemės plote, kuriame planuojama statyti laikinuosius nesudėtinguosius statinius, projektuojami nauji žemės sklypai ir šio teritorijų planavimo dokumento viešo svarstymo ar žemės valdos projekto teikimo visuomenei susipažinti stadija yra pasibaigusi;

11.1.3. kai valstybinės žemės plotas, kuriame planuojama statyti laikinuosius nesudėtinguosius statinius, yra teisės aktų nustatyta tvarka suteiktas naudotis kitiems asmenims.

11.2. Taisyklių 4.2.2 papunktyje nurodytu atveju, kai konteinerių aikštelių išdėstymo schemoje pažymėta konteinerių aikštelių įrengimo vieta nesutampa su patvirtintame teritorijų planavimo dokumente pažymėta konteinerių aikštelių įrengimo vieta ir (arba) prieštarauja teritorijų planavimo dokumento sprendiniams.

12. Sutikime turi būti nurodyta, kad Sutikimas išduodamas laikinojo nesudėtingojo statinio  projekto brėžinyje (toliau – Brėžinys) ar Plane nurodytiems laikiniesiems nesudėtingiesiems statiniams statyti ir naudoti jais užimtą valstybinę žemę, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, pagal Brėžinyje ar Plane nurodytus sprendinius.

Kai Sutikimas išduodamas šių Taisyklių 4.1 papunktyje nurodytu atveju, jis išduodamas Prašyme išduoti Sutikimą nurodytam laikotarpiui, tačiau ne ilgiau kaip 5 metams. Sutikimo galiojimas Asmens prašymu gali būti pratęstas Taisyklių nustatyta tvarka Prašyme išduoti Sutikimą nurodytam laikotarpiui, kiekvieną kartą pratęsiant Sutikimo galiojimą ne ilgiau kaip 5 metams, jeigu valstybinės žemės, kurioje yra pastatyti laikinieji nesudėtingieji statiniai, nenumatoma naudoti kitoms valstybės ar savivaldybės reikmėms, arba iki kol valstybinės žemės plote teisės aktų nustatyta tvarka bus suformuotas žemės sklypas.

Kai Sutikimas išduodamas šių Taisyklių 4.2.1 papunktyje nurodytu atveju, jis išduodamas Prašyme išduoti Sutikimą nurodytam laikotarpiui, tačiau ne ilgiau kaip 5 metams, nebent teisės aktuose būtų numatytas ilgesnis laikotarpis. Sutikimo galiojimas Asmens prašymu gali būti pratęstas Taisyklių nustatyta tvarka Prašyme išduoti Sutikimą nurodytam laikotarpiui, pratęsiant Sutikimo galiojimą ne ilgiau kaip 5 metams, nebent teisės aktuose būtų numatytas ilgesnis laikotarpis, arba iki kol valstybinės žemės plote teisės aktų nustatyta tvarka bus suformuotas žemės sklypas.

Kai Sutikimas išduodamas šių Taisyklių 4.2.2 papunktyje nurodytu atveju, Sutikime turi būti nurodyta, kad teritorijoje leidžiama naudoti pastatytas konteinerių aikšteles 10 metų nuo Sutikimo išdavimo dienos.

Kai Sutikimas išduodamas šių Taisyklių 4.3 papunktyje nurodytais atvejais, jis išduodamas 5 metams, bet ne ilgiau nei Savivaldybės konkurso ar aukciono sąlygose numatytas terminas. Sutikimo galiojimas Asmens prašymu gali būti pratęstas Taisyklių nustatyta tvarka Prašyme išduoti Sutikimą nurodytam laikotarpiui, bet ne ilgiau nei Savivaldybės konkurso ar aukciono sąlygose numatytas terminas.

Sutikimas, išduotas Taisyklių 4.1 ir 4.3 papunkčiuose nurodytais atvejais, negali būti pratęsiamas, jeigu Savivaldybės organizuoto konkurso ar aukciono sąlygose nebuvo numatyta galimybė pratęsti terminą arba jeigu prašomas pratęsti terminas yra ilgesnis nei numatyta konkurso ar aukciono sąlygose.

Kai teritorijoje, kurioje išduotas Sutikimas, suformuojamas valstybinės žemės sklypas, Sutikimo galiojimas baigiasi ir Asmuo apie tai informuojamas Taisyklių 20 punkte nustatyta tvarka.

13. Sutikimo galiojimas gali būti nutraukiamas Mero arba jo įgalioti administracijos direktoriaus sprendimu nesibaigus Sutikimo galiojimo terminui Taisyklių 12 punkto septintoje pastraipoje nustatytais atvejais arba kai valstybinė žemė naudojama ne pagal Sutikime nurodytas sąlygas. Asmuo apie Sutikimo galiojimo nutraukimą informuojamas Taisyklių 20 punkte nustatyta tvarka.

14. Sutikimo gavėjas, išskyrus Taisyklių 4.1 ir 4.2 papunkčiuose nurodytus atvejus, įsipareigoja už naudojimąsi valstybine žeme mokėti žemės nuomos mokestį (toliau – Mokestis) ir teikti Savivaldybės administracijai informaciją apie naudojimąsi valstybine žeme.

Savivaldybės administracijos Finansų skyrius kontroliuoja, ar Sutikimo gavėjas moka Mokestį, o nustatęs, kad Sutikimo gavėjas nemoka Mokesčio 2 metus iš eilės, inicijuoja Sutikimo galiojimo nutraukimą.

Išdavus Sutikimą Taisyklių 4.2.2 papunktyje nurodytu atveju, kai planuojamų statyti konteinerių aikštelių vieta patenka į rengiamo teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto, kuriuose projektuojami nauji valstybinės žemės sklypai, teritoriją, Skyrius ne vėliau kaip per 5 darbo dienas apie išduotą Sutikimą raštu informuoja teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto rengėją.

15. Tais atvejais, kai valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, yra pastatyti laikinieji nesudėtingieji statiniai ir pateiktas Prašymas išduoti Sutikimą dėl jų statybos, apie galimai neteisėtą statybą informuojama Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (toliau – Statybos inspekcija). Tokiu atveju priimamas Sprendimas atsisakyti išduoti Sutikimą ir informuojama, kad Pareiškėjas galės pateikti naują prašymą po Statybos inspekcijos priimto sprendimo.

 

III SKYRIUS

Baigiamosios NUOSTATOS

 

16. Jeigu pageidaujama keisti Plane pažymėtų planuojamų statyti laikinųjų nesudėtingųjų statinių statybos vietą, kitas charakteristikas (rūšį, pagrindinius matmenis, aukščius ar pan.), Asmuo šių Taisyklių nustatyta tvarka, naudodamasis Sutikimo paslaugos priemonėmis, pateikia naują Prašymą išduoti Sutikimą, kartu pateikdamas Taisyklių 6 punkte nurodytus dokumentus.

17. Pasikeitus Asmeniui, naujasis Asmuo perima su išduotu Sutikimu susijusias teises ir pareigas nekeičiant išduoto Sutikimo.

18. Pagal Sutikimą pastatyti laikinieji nesudėtingieji statiniai ir įrengti įrenginiai neregistruojami Nekilnojamojo turto registre. Asmenys, pagal Sutikimą pastatę laikinuosius nesudėtinguosius statinius ar įrengę įrenginius, tiek galiojant Sutikimui, tiek jam pasibaigus, neįgyja teisės be aukciono įsigyti ar išsinuomoti valstybinės žemės, kurioje pastatyti pagal Sutikimą nurodyti statiniai ar įrengti pagal Sutikimą nurodyti įrenginiai.

19. Pasibaigus išduoto Sutikimo terminui, nutraukus Sutikimo galiojimą nesibaigus jo terminui arba pabaigus naudoti valstybinę žemę anksčiau nei baigiasi Sutikimo galiojimas, pagal Sutikimą pastatyti laikinieji nesudėtingieji statiniai ir įrengti įrenginiai ne vėliau kaip per 20 darbo dienų turi būti pašalinti jų savininko lėšomis ir valstybinė žemė sutvarkoma taip, kad ji būtų ne blogesnės nei iki Sutikimo išdavimo dienos buvusios būklės, išskyrus atvejus, kai asmeniui yra išduotas naujas sutikimas. Apie įvykdytus reikalavimus Asmuo privalo raštu informuoti Skyrių ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo valstybinės žemės sutvarkymo.

20. Kai Sutikimo galiojimo terminas nutraukiamas Taisyklių 13 punkte nustatytais atvejais, apie planuojamą Sutikimo galiojimo nutraukimą Asmuo informuojamas Skyriaus raštu ne vėliau kaip prieš 2 mėnesius iki Sutikimo galiojimo nutraukimo. Apie Sutikimo galiojimo nutraukimą Asmuo raštu informuojamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po Sutikimo galiojimo nutraukimo.

Savivaldybė neatsako už Asmens patirtus nuostolius pasibaigus Sutikimo galiojimo terminui arba Taisyklių nustatyta tvarka nutraukus Sutikimo galiojimą nesibaigus Sutikimo galiojimo terminui.

21. Skyrius, gavęs Asmens pranešimą apie pagal Sutikimą pastatyto statinio ar įrengto įrenginio naudojimo pabaigą ir valstybinės žemės sutvarkymą arba pasibaigus išduoto Sutikimo galiojimo terminui (jeigu nėra gautas naujas Sutikimas) ar nutraukus Sutikimo galiojimą nesibaigus jo galiojimo terminui, ne vėliau kaip per 20 darbo dienų atlieka faktinių duomenų patikrinimą vietovėje (toliau – Patikrinimas), kurio metu patikrina, ar valstybinė žemė nėra naudojama ir ar yra sutvarkyta (4 priedas). Patikrinimo metu nustatęs, kad laikinieji nesudėtingieji statiniai ar įrenginiai nėra pašalinti ir (ar) valstybinė žemė nėra sutvarkyta , Skyrius ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Patikrinimo atlikimo dienos elektroninėmis priemonėmis informuoja Asmenį apie Patikrinimo metu nustatytas aplinkybes ir nurodo 10 darbo dienų terminą, per kurį turi būti pašalinti laikinieji nesudėtingieji statiniai ar įrenginiai ir sutvarkyta valstybinė žemė. Asmeniui nepašalinus laikinųjų nesudėtingųjų statinių ar įrenginių iki Skyriaus nurodyto termino, informacija apie valstybinės žemės naudojimo pažeidimą perduodama Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos.

22. Mero arba įgalioto administracijos direktoriaus ir Skyriaus veiksmai (neveikimas) išduodant Sutikimą ar atsisakant išduoti Sutikimą gali būti skundžiami Viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

Mero arba įgalioto administracijos direktoriaus priimtas sprendimas išduoti Sutikimą arba neišduoti Sutikimo gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka bendrosios kompetencijos teismui.

 

______________________

 

 

Zarasų rajono savivaldybės sutikimų statyti

laikinuosius nesudėtinguosius statinius, įrengti

įrenginius valstybinėje žemėje, kurioje

nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo

taisyklių

1 priedas

 

(Sutikimo statyti laikinuosius nesudėtinguosius statinius, įrengti įrenginius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, formos pavyzdys)

 

Naudojamas Zarasų rajono savivaldybės mero blankas

 

 

Gavėjas

 

 

Nr.

 

 

Į

 

Nr.

 

 

DĖL SUTIKIMO STATYTI LAIKINUOSIUS NESUDĖTINGUOSIUS STATINIUS, ĮRENGTI ĮRENGINIUS VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE, KURIOJE NESUFORMUOTI ŽEMĖS SKLYPAI

 

Zarasų rajono savivaldybės meras, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 27 straipsnio 5 dalies 6 punktu, Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymu, Lietuvos Respublikos reklamos įstatymu, statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“, 50 punktu*, Zarasų rajono savivaldybės sutikimų statyti laikinuosius nesudėtinguosius statinius, įrengti įrenginius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklėmis, patvirtintomis Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2024 m. sausio 25 d. sprendimu Nr. T-4 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės sutikimų statyti laikinuosius nesudėtinguosius statinius, įrengti įrenginius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), neprieštarauja dėl ________________________________________________

(statinio pavadinimas)

statybos valstybinėje žemėje, esančioje __________________________.

(vietovės pavadinimas)   

Šis sutikimas galioja pridedamame brėžinyje / plane*, kuris yra neatskiriama šio sutikimo dalis, pažymėtiems laikiniesiems nesudėtingiesiems statiniams statyti / įrenginiams įrengti* ir naudoti jais užimtą valstybinę žemę, kurioje nesuformuoti žemės sklypai.

Sutikimas galioja iki ______________. **

(data)

Teritorijoje leidžiama naudoti pastatytas konteinerių aikšteles 10 metų nuo šio sutikimo išdavimo dienos. ***

Sutikimo galiojimas asmens prašymu gali būti pratęstas Taisyklių nustatyta tvarka ne ilgiau kaip [_____].****

Sutikimo gavėjas įsipareigoja už naudojimąsi valstybine žeme mokėti žemės nuomos mokestį ir teikti savivaldybės administracijai informaciją apie naudojimąsi valstybine žeme.*****

Pagal sutikimą pastatyti laikinieji nesudėtingieji statiniai / įrengti įrenginiai* neregistruojami Nekilnojamojo turto registre.

Asmenys, pagal sutikimą pastatę laikinuosius nesudėtinguosius statinius ar įrengę įrenginius, tiek galiojant sutikimui, tiek jam pasibaigus, neįgyja teisės be aukciono įsigyti ar išsinuomoti valstybinės žemės, kurioje pastatyti pagal sutikimą nurodyti statiniai ar įrengti pagal sutikimą nurodyti įrenginiai.

Pasibaigus išduoto sutikimo terminui, nutraukus sutikimo galiojimą nesibaigus jo terminui arba pabaigus naudoti valstybinę žemę anksčiau nei baigiasi sutikimo galiojimas, pagal sutikimą pastatyti laikinieji nesudėtingieji statiniai ir įrengti įrenginiai ne vėliau kaip per 20 darbo dienų turi būti pašalinti jų savininko lėšomis ir valstybinė žemė sutvarkoma taip, kad ji būtų ne blogesnės nei iki sutikimo išdavimo dienos buvusios būklės, išskyrus atvejus, kai asmeniui yra išduotas naujas sutikimas. Apie tai privaloma raštu per ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po valstybinės žemės

sutvarkymo informuoti Zarasų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir urbanistikos skyrių.

Kai teritorijoje, kurioje išduotas sutikimas, suformuojamas valstybinės žemės sklypas, sutikimo galiojimas baigiasi.

Pagal sutikimą pastatytiems laikiniesiems nesudėtingiesiems statiniams naudoti ir aptarnauti teisės aktuose nustatytais atvejais gali būti nustatomas tokias teises suteikiantis žemės servitutas. Suformuotiems valstybinės žemės sklypams žemės servitutai, suteikiantys teisę naudoti laikinuosius nesudėtinguosius statinius ir juos aptarnauti, nustatomi teisės aktuose nustatyta tvarka.******

Apie sutikimo galiojimo nutraukimą Zarasų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir urbanistikos skyrius informuos raštu ne vėliau kaip prieš 2 mėnesius iki sutikimo galiojimo nutraukimo.

Savivaldybė neatsako už asmens, kuriam išduotas sutikimas, patirtus nuostolius pasibaigus sutikimo galiojimo terminui arba Taisyklių nustatyta tvarka nutraukus sutikimo galiojimą nesibaigus sutikimo galiojimo terminui.

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka bendrosios kompetencijos teismui.

 

 

Zarasų rajono savivaldybės meras 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________

* Nurodoma tai, kas reikalinga.

** Nurodoma, išskyrus Zarasų rajono savivaldybės sutikimų statyti laikinuosius nesudėtinguosius statinius, įrengti įrenginius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių, patvirtintų Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2024 m. sausio 25 d. sprendimu    Nr. T-4 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės sutikimų statyti laikinuosius nesudėtinguosius statinius, įrengti įrenginius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), 4.2.2 papunktyje nurodytu atveju.

*** Nurodoma, kai sutikimas išduodamas Taisyklių 4.2.2 papunktyje nurodytu atveju.

**** Nurodoma pagal Taisykles.

***** Nurodoma, išskyrus Taisyklių 4.1 ir 4.2 papunkčiuose nurodytus atvejus.

****** Nurodoma Taisyklių 4.1 ir 4.2.2 papunkčiuose nurodytais atvejais.

 

(Sutikimo statyti laikinuosius nesudėtinguosius statinius, įrengti įrenginius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, formos pavyzdys)

 

Naudojamas Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus blankas

 

 

Gavėjas

 

 

Nr.

 

 

Į

 

Nr.

 

 

DĖL SUTIKIMO STATYTI LAIKINUOSIUS NESUDĖTINGUOSIUS STATINIUS, ĮRENGTI ĮRENGINIUS VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE, KURIOJE NESUFORMUOTI ŽEMĖS SKLYPAI

 

Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius, įgaliotas Mero potvarkiu, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 27 straipsnio 5 dalies 6 punktu, Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymu, Lietuvos Respublikos reklamos įstatymu, statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“, 50 punktu*, Zarasų rajono savivaldybės sutikimų statyti laikinuosius nesudėtinguosius statinius, įrengti įrenginius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklėmis, patvirtintomis Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2024 m. sausio    25 d. sprendimu Nr. T-4 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės sutikimų statyti laikinuosius  nesudėtinguosius statinius, įrengti įrenginius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), neprieštarauja dėl ______________________

(statinio pavadinimas)

statybos valstybinėje žemėje, esančioje __________________________.

(vietovės pavadinimas) 

Šis sutikimas galioja pridedamame brėžinyje / plane*, kuris yra neatskiriama šio sutikimo dalis, pažymėtiems laikiniesiems nesudėtingiesiems statiniams statyti / įrenginiams įrengti* ir naudoti jais užimtą valstybinę žemę, kurioje nesuformuoti žemės sklypai.

Sutikimas galioja iki ______________. **

(data)

Teritorijoje leidžiama naudoti pastatytas konteinerių aikšteles 10 metų nuo šio sutikimo išdavimo dienos. ***

Sutikimo galiojimas asmens prašymu gali būti pratęstas Taisyklių nustatyta tvarka ne ilgiau kaip [_____].****

Sutikimo gavėjas įsipareigoja už naudojimąsi valstybine žeme mokėti žemės nuomos mokestį ir teikti savivaldybės administracijai informaciją apie naudojimąsi valstybine žeme.*****

Pagal sutikimą pastatyti laikinieji nesudėtingieji statiniai / įrengti įrenginiai* neregistruojami Nekilnojamojo turto registre.

Asmenys, pagal sutikimą pastatę laikinuosius nesudėtinguosius statinius ar įrengę įrenginius, tiek galiojant sutikimui, tiek jam pasibaigus, neįgyja teisės be aukciono įsigyti ar išsinuomoti valstybinės žemės, kurioje pastatyti pagal sutikimą nurodyti statiniai ar įrengti pagal sutikimą nurodyti įrenginiai.

Pasibaigus išduoto sutikimo terminui, nutraukus sutikimo galiojimą nesibaigus jo terminui arba pabaigus naudoti valstybinę žemę anksčiau nei baigiasi sutikimo galiojimas, pagal sutikimą pastatyti laikinieji nesudėtingieji statiniai ir įrengti įrenginiai ne vėliau kaip per 20 darbo dienų turi būti pašalinti jų savininko lėšomis ir valstybinė žemė sutvarkoma taip, kad ji būtų ne blogesnės nei iki sutikimo išdavimo dienos buvusios būklės, išskyrus atvejus, kai asmeniui yra išduotas naujas sutikimas. Apie tai privaloma raštu per ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po valstybinės žemės

sutvarkymo informuoti Zarasų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir urbanistikos skyrių.

 

Kai teritorijoje, kurioje išduotas sutikimas, suformuojamas valstybinės žemės sklypas, sutikimo galiojimas baigiasi.

Pagal sutikimą pastatytiems laikiniesiems nesudėtingiesiems statiniams naudoti ir aptarnauti teisės aktuose nustatytais atvejais gali būti nustatomas tokias teises suteikiantis žemės servitutas. Suformuotiems valstybinės žemės sklypams žemės servitutai, suteikiantys teisę naudoti laikinuosius nesudėtinguosius statinius ir juos aptarnauti, nustatomi teisės aktuose nustatyta tvarka.******

Apie sutikimo galiojimo nutraukimą Zarasų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir urbanistikos skyrius informuos raštu ne vėliau kaip prieš 2 mėnesius iki sutikimo galiojimo nutraukimo.

Savivaldybė neatsako už asmens, kuriam išduotas sutikimas, patirtus nuostolius pasibaigus sutikimo galiojimo terminui arba Taisyklių nustatyta tvarka nutraukus sutikimo galiojimą nesibaigus sutikimo galiojimo terminui.

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka bendrosios kompetencijos teismui.

 

Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________

* Nurodoma tai, kas reikalinga.

** Nurodoma, išskyrus Zarasų rajono savivaldybės sutikimų statyti laikinuosius nesudėtinguosius statinius, įrengti įrenginius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių, patvirtintų Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2024 m. sausio 25 d. sprendimu    Nr. T-4 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės sutikimų statyti laikinuosius nesudėtinguosius statinius, įrengti įrenginius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), 4.2.2 papunktyje nurodytu atveju.

*** Nurodoma, kai sutikimas išduodamas Taisyklių 4.2.2 papunktyje nurodytu atveju.

**** Nurodoma pagal Taisykles.

***** Nurodoma, išskyrus Taisyklių 4.1 ir 4.2 papunkčiuose nurodytus atvejus.

****** Nurodoma Taisyklių 4.1 ir 4.2.2 papunkčiuose nurodytais atvejais.

 

 

Zarasų rajono savivaldybės sutikimų statyti

laikinuosius nesudėtinguosius statinius, įrengti

įrenginius valstybinėje žemėje, kurioje

nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių

2 priedas

 

(Rašto dėl atsisakymo išduoti sutikimą statyti laikinuosius ir nesudėtinguosius statinius, įrengti įrenginius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, formos pavyzdys)

 

Naudojamas Zarasų rajono savivaldybės mero blankas

 

 

Gavėjas

 

 

Nr.

 

 

Į

 

Nr.

 

 

DĖL AtsisakymO išduoti SUTIKIMĄ STATYTI LAIKINUOSIUS NESUDĖTINGUOSIUS STATINIUS, įreNgti įrenginius VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE, KURIOJE NESUFORMUOTI ŽEMĖS SKLYPAI

Zarasų rajono savivaldybės meras, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 27 straipsnio 5 dalies 6 punktu, Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymu, Lietuvos Respublikos reklamos įstatymu, statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“, 50 punktu*, Zarasų rajono savivaldybės sutikimų statyti laikinuosius nesudėtinguosius statinius, įrengti įrenginius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklėmis, patvirtintomis Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2024 m. sausio 25 d. sprendimu Nr. T-4 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės sutikimų statyti laikinuosius nesudėtinguosius statinius, įrengti įrenginius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo“, išnagrinėjo Jūsų ______ prašymą ir atsižvelgdamas į tai, ___________________________________

(data)                                                                                                 (teisės aktai ir motyvai, _______________________________________________________________________________,

kuriais remiantis neišduodamas sutikimas statyti laikinuosius nesudėtinguosius statinius, įrengti įrenginius

____________________________________________________________________________

Zarasų rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomoje valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai)

atsisako išduoti sutikimą statyti laikinuosius nesudėtinguosius statinius, įrengti įrenginius valstybinėje žemėje, Zarasų rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomoje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, esančioje ________________________.

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka bendrosios kompetencijos teismui.

 

Zarasų rajono savivaldybės meras  

___________

*Nurodomi tik tie teisės aktai, kuriais remiantis buvo nagrinėjamas prašymas.

(Rašto dėl atsisakymo išduoti sutikimą statyti laikinuosius nesudėtinguosius statinius, įrengti įrenginius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, formos pavyzdys)

 

Naudojamas Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus blankas

 

 

Gavėjas

 

 

Nr.

 

 

Į

 

Nr.

 

 

DĖL AtsisakymO išduoti SUTIKIMĄ STATYTI LAIKINUOSIUS NESUDĖTINGUOSIUS STATINIUS, įreNgti įrenginius VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE, KURIOJE NESUFORMUOTI ŽEMĖS SKLYPAI

 

Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius, įgaliotas Mero potvarkiu, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 27 straipsnio 5 dalies 6 punktu, Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymu, Lietuvos Respublikos reklamos įstatymu, statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“, 50 punktu*, Zarasų rajono savivaldybės sutikimų statyti laikinuosius nesudėtinguosius statinius, įrengti įrenginius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklėmis, patvirtintomis Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2024 m. sausio        25 d. sprendimu Nr. T-4 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės sutikimų statyti laikinuosius nesudėtinguosius statinius, įrengti įrenginius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo“, išnagrinėjo Jūsų _______ prašymą ir

(data)

atsižvelgdamas į tai, _______________________________________________________________

(teisės aktai ir motyvai, _______________________________________________________________________________,

kuriais remiantis neišduodamas sutikimas statyti laikinuosius nesudėtinguosius statinius, įrengti įrenginius

____________________________________________________________________________

Zarasų rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomoje valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai)

atsisako išduoti sutikimą statyti laikinuosius nesudėtinguosius statinius, įrengti įrenginius valstybinėje žemėje, Zarasų rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomoje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, esančioje ________________________.

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka bendrosios kompetencijos teismui.

 

Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius

 

___________

*Nurodomi tik tie teisės aktai, kuriais remiantis buvo nagrinėjamas prašymas.

 

 

Zarasų rajono savivaldybės sutikimų statyti

laikinuosius nesudėtinguosius statinius, įrengti

įrenginius valstybinėje žemėje, kurioje

nesuformuoti žemės sklypai,

išdavimo taisyklių

3 priedas

 

 

(Rašto dėl nurodymo papildyti prašymą išduoti sutikimą statyti laikinuosius nesudėtinguosius statinius, įrengti įrenginius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, formos pavyzdys)

 

Naudojamas Zarasų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir urbanistikos skyriaus blankas

 

 

Gavėjas

 

 

Nr.

 

 

Į

 

Nr.

 

 

DĖL PRAŠYMO IŠDUOTI SUTIKIMĄ statyti laikinuosius nesudėtinguosius statinius, įrengti įrenginius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, IR KITŲ DOKUMENTŲ TRŪKUMŲ

 

 

Zarasų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir urbanistikos skyrius, atsižvelgdamas į ____________

(data)   

prašymą ________________, informuoja, kad būtina

(registracijos numeris)

ištaisyti šiuos trūkumus: ______________________.

Ištaisius šiame rašte nurodytus trūkumus ir pateikus naują prašymą išduoti sutikimą statyti laikinuosius nesudėtinguosius statinius, įrengti įrenginius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, bus sprendžiamas klausimas dėl sutikimo išdavimo.

Šis raštas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

(Pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir Pavardė)

 

 

Zarasų rajono savivaldybės sutikimų statyti

laikinuosius nesudėtinguosius statinius, įrengti

įrenginius valstybinėje žemėje, kurioje

nesuformuoti žemės sklypai,

išdavimo taisyklių

4 priedas

 

 

(faktinių duomenų patikrinimo vietovėje formos pavyzdys)

 

 

Išduoto sutikimo pavadinimas, data ir numeris

 

Žemės ploto identifikacija

 

Statybą leidžiančio ar kito dokumento pavadinimas, data ir numeris

 

Teisės laikinai naudotis valstybine žeme statybos metu pabaigos terminas

 

 

Patikrinus aukščiau nurodytą objektą buvo nustatyta, kad: (pažymėti aktualų)

Valstybinė žemė atlaisvinta nuo statybinių medžiagų, mechanizmų, įrangos. Nėra šiukšlių ir kitų atliekų

Taip/Ne

Atkurtos valstybinės žemės dangos

Taip/Ne

Valstybinė žemė nėra aptverta ar kitaip apribotas patekimas į ją

Taip/Ne

 

 

___________________                             ______________               _______________

(pareigų pavadinimas)                                     (parašas)                    (vardas ir pavardė)