LIETUVOS RESPUBLIKOS

ALTERNATYVIŲJŲ DEGALŲ ĮSTATYMO NR. XIV-196 6, 23 IR 35 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2023 m. kovo 23 d. Nr. XIV-1825

Vilnius

 

 


 

1 straipsnis. 6 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 6 straipsnį nauju 4 punktu:

4) tvirtina mažos taršos zonų nustatymo rekomendacijas;“.

2. Buvusį 6 straipsnio 4 punktą laikyti 5 punktu.

 

2 straipsnis. 23 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 23 straipsnio 15 dalį ir ją išdėstyti taip:

15. Savivaldybių tarybos nustato ir pagal poreikį periodiškai atnaujina mažos taršos zonas miestuose, turinčiuose kurorto arba kurortinės teritorijos statusą ar daugiau negu 50 tūkst. gyventojų, atsižvelgdamos į mažos taršos zonų nustatymo rekomendacijas, valstybinio aplinkos oro monitoringo ir (ar) savivaldybės aplinkos oro monitoringo duomenis savivaldybių teritorijose.“

 

3 straipsnis. 35 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 35 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:

7. Savivaldybių tarybos ne vėliau kaip iki 2025 m. sausio 1 d. nustato šio įstatymo 23 straipsnio 15 dalyje nustatyta tvarka mažos taršos zonas miestuose.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda

part_02b275f6c2b84c71a517614ffb73a339_end