VALSTYBĖS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS IR ĮVAIKINIMO TARNYBOS

PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

DIREKTORIus

 

Į S A K Y M A S

DĖL SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOJE AR ŠEIMYNOJE GLOBOJAMO (RŪPINAMO) VAIKO IŠLEIDIMO LAIKINAI SVEČIUOTIS TVARKOS APRAŠo  PATVIRTINIMO

 

2018 m. rugsėjo 11 d. Nr. BV-148

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1114, 9 punktu, 10.12 ir 10.26 papunkčiais:

1. Tvirtinu Socialinės globos įstaigoje ar šeimynoje globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis tvarkos aprašą (pridedama).

2. P a v e d u Teisinės pagalbos ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriui paskelbti šį įsakymą Teisės aktų registre.

3. P a v e d u šio įsakymo vykdymo kontrolę direktoriaus pavaduotojui pagal nustatytą veiklos sritį.

 

 

 

Direktoriaus pavaduotojas,

vykdantis direktoriaus funkcijas                                                                                   Jan Maciejevski

 

PATVIRTINTA

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus

2018 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. BV-148

 

 

SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOJE AR ŠEIMYNOJE GLOBOJAMO (RŪPINAMO) VAIKO IŠLEIDIMO LAIKINAI SVEČIUOTIS TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Socialinės globos įstaigoje (toliau – Institucija) ar šeimynoje globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Institucijoje ar šeimynoje (toliau – vaiko globėjas (rūpintojas)) globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis pas nuolat Lietuvos Respublikoje ar užsienio valstybėje gyvenantį fizinį asmenį principus, sąlygas ir tvarką.

1.1. Institucijoje ar šeimynoje globojamo (rūpinamo) vaiko (toliau – vaikas) išleidimo laikinai svečiuotis pas nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantį fizinį asmenį tikslas – pastovūs trumpalaikiai suplanuoti susitikimai savaitgaliais, švenčių ir (ar) vaiko atostogų metu su Institucijoje ar šeimynoje augančiu vaiku.

1.2. Vaiko išleidimo laikinai svečiuotis pas nuolat užsienio valstybėje gyvenantį fizinį asmenį tikslas – trumpalaikiai suplanuoti susitikimai švenčių ir (ar) vaiko vasaros atostogų metu su Institucijoje ar šeimynoje augančiu vaiku, siekiant vaiką supažindinti su šalies tradicijomis, kalba, jos kultūra, užmegzti draugiškus ryšius su tos šalies jaunimu.

2. Apraše vartojamos sąvokos:

2.1. vaiko laikinas svečiavimasis pas fizinį asmenį – vaiko, kuriam nustatyta globa (rūpyba), laikinas buvimas pas fizinį asmenį savaitgaliais, švenčių dienomis ir (ar) ne ilgesnių nei 3 mėnesių atostogų metu, tenkinant vaiko poreikius, užtikrinant jo geriausius interesus bei visapusišką saugumą;

2.2. kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme, Lietuvos Respublikos šeimynų įstatyme, Vaiko globos organizavimo nuostatuose.

3. Vaiko išleidimas laikinai svečiuotis organizuojamas vadovaujantis Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu, Vaiko laikino išvykimo į užsienio valstybes, nepriklausančias Šengeno erdvei, tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. 302 „Dėl Vaiko laikino išvykimo į užsienio valstybes, nepriklausančias Šengeno erdvei, tvarkos aprašo patvirtinimo“, vaiko teisių apsaugą ir vaiko globą (rūpybą) reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais ir Aprašu.

 

II SKYRIUS

VAIKO IŠLEIDIMO LAIKINAI SVEČIUOTIS PRINCIPAI IR SĄLYGOS

 

4. Vaiko išleidimas laikinai svečiuotis grindžiamas šiais principais:

4.1. vaiko interesų prioritetiškumu;

4.2. galinčio išreikšti savo nuomonę vaiko išklausymu ir atsižvelgimu į jo nuomonę;

4.3. vaiko saugumo užtikrinimu;

4.4. vaiko poreikių tenkinimu.

5. Vaiko išleidimo laikinai svečiuotis sąlygos:

5.1. pas nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantį fizinį asmenį gali laikinai svečiuotis ne jaunesnis kaip 5 metų vaikas, pas užsienio valstybėje gyvenantį fizinį asmenį – ne jaunesnis kaip 7 metų vaikas, išskyrus atvejus, kai vaikas išleidžiamas laikinai svečiuotis pas giminaičius arba siekiant neišskirti brolių ir seserų, bet ne jaunesnių kaip 3 metų;

5.2. vaikas išleidžiamas laikinai svečiuotis pas nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantį fizinį asmenį ir nuolat užsienio valstybėje gyvenantį vaiko giminaitį sudarius sutartį dėl vaiko laikino išleidimo svečiuotis (toliau – Sutartis) tarp vaiko globėjo (rūpintojo) ir priimančio laikinai svečiuotis vaiką fizinio asmens (Aprašo 2 priedas), Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba) savivaldybės teritorijoje veikiančio teritorinio skyriaus (toliau – Tarnybos teritorinis skyrius) arba atitinkamos vaiko teisių apsaugos institucijos užsienio valstybėje teikiamos išvados dėl fizinio asmens tinkamumo priimti vaiką laikinai svečiuotis galiojimo laikotarpiu;

5.3. vaikas išleidžiamas laikinai svečiuotis pas nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantį fizinį asmenį tik pagal jo prašymą, Tarnybos teritorinio skyriaus išvadą dėl fizinio asmens tinkamumo priimti vaiką laikinai svečiuotis ir vaiko globėjo (rūpintojo) įsakymu, šiame Apraše nustatyta tvarka;

5.4. vaikas išleidžiamas laikinai svečiuotis pas nuolat užsienio valstybėje gyvenantį fizinį asmenį vadovaujantis vaiko globėjo (rūpintojo) leidimu nuolat užsienio valstybėje gyvenančiam fiziniam asmeniui priimti laikinai svečiuotis vaiką (Aprašo 4 priedas);

5.5. Institucijoje ar šeimynoje kartu augantys broliai ir seserys gali būti išleidžiami laikinai svečiuotis skyrium tik išimtinais atvejais ir jeigu tai atitinka šių vaikų interesus;

5.6. vaikas, dėl kurio nėra pradėtas ikiteisminis įvaikinimo procesas konkrečioje šeimoje, išleidžiamas laikinai svečiuotis pas fizinį asmenį, įskaitant vaiko giminaitį, jeigu tai neprieštarauja vaiko interesams;

5.7. vaikas, kurio tėvai kreipėsi į teismą dėl laikino ar neterminuoto (jei vaikas neįvaikintas) tėvų valdžios apribojimo panaikinimo, išleidžiamas laikinai svečiuotis pas tėvus šiame Apraše nustatyta tvarka, jeigu tai atitinka vaiko interesus;

5.8. vaikas, kurio tėvai nesikreipė į teismą dėl laikino tėvų valdžios apribojimo panaikinimo, laikinai išleidžiamas svečiuotis pas tėvus šiame Apraše nustatyta tvarka, jeigu tai atitinka vaiko interesus, o esant neterminuotam tėvų valdžios apribojimui, dėl kurio panaikinimo tėvai nesikreipė į teismą – vaikas pas tėvus svečiuotis neišleidžiamas.

6. Vaiko išleidimas laikinai svečiuotis turi būti derinamas su vaiko mokymusi, gydymusi ir kitomis vaiko interesus atitinkančiomis sąlygomis.

7. Vaiko globėjas (rūpintojas) informuoja Tarnybos teritorinį skyrių apie išleidžiamą laikinai svečiuotis vaiką, kuris įrašytas į Galimų įvaikinti vaikų sąrašą.

8. Nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantis fizinis asmuo ar užsienio valstybėje gyvenantis fizinis ir juridinis asmuo atsako už vaiką, išleistą laikinai svečiuotis, nuo vaiko globėjo (rūpintojo) įsakyme arba Sutartyje nurodytos laikino svečiavimosi pradžios iki vaiko grąžinimo jo globėjui (rūpintojui) momento.

9. Vaiką draudžiama išleisti laikinai svečiuotis pas fizinį asmenį:

9.1. kuris negali būti skiriamas vaiko globėju (rūpintoju) Lietuvos Respublikos civilinio kodekso  3.269 straipsnyje numatytais pagrindais, taip pat jei globėjas (rūpintojas) atleidžiamas nuo pareigų vykdymo vadovaujantis 3.246 straipsnio 3 dalimi arba neatitiktų įvaikintojui keliamų reikalavimų vadovaujantis 3.210 straipsnio 4 dalimi. 

9.2. kuris pripažintas kaltu už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 30 straipsnyje;

9.3. kurio vaikui nustatytas 1 arba 2 grėsmės vaikui lygis.

 

III SKYRIUS

VAIKO IŠLEIDIMO LAIKINAI SVEČIUOTIS PAS NUOLAT LIETUVOS RESPUBLIKOJE GYVENANTĮ FIZINĮ ASMENĮ TVARKA

 

10. Vaikas, dėl kurio pradėtas globos (rūpybos) konkrečioje šeimoje ar šeimynoje nustatymo arba ikiteisminis konkrečioje šeimoje įvaikinimo procesas, negali būti išleidžiamas laikinai svečiuotis pas kitą asmenį.

11. Nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenančio fizinio asmens (toliau – fizinis asmuo) tinkamumo priimti vaiką laikinai svečiuotis vertinimas privalomas visiems fiziniams asmenims, ketinantiems priimti vaiką laikinai svečiuotis, kurį atlieka Tarnybos teritorinis skyrius bendradarbiaudamas su globos centru.

12. Fizinis asmuo pateikia savo gyvenamosios vietos savivaldybės administracijai šiuos dokumentus:

12.1. rašytinį prašymą dėl vaiko išleidimo laikinai svečiuotis (Aprašo 1 priedas);

12.2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

12.3. sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos sveikatos pažymėjimo kopiją (forma Nr. 046/a);

13. Savivaldybės administracija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo visų 12.1 – 12.3 papunkčiuose nurodytų dokumentų gavimo dienos, persiunčia juos Tarnybos teritoriniam skyriui, kad jis atliktų fizinio asmens tinkamumo priimti vaiką laikinai svečiuotis įvertinimą.

14. Tarnybos teritorinis skyrius:

14.1 išsiaiškina, ar fizinis asmuo nėra priskirtinas Aprašo 9.1. – 9.3. papunkčiuose nurodytų asmenų grupei;

14.2 patikrina duomenis iš Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos apie fizinio asmens teistumą; duomenis iš Administracinių nusižengimų registro apie fizinio asmens patraukimą (nepatraukimą) administracinėn atsakomybėn;

15. Tarnybos teritorinis skyrius, gavęs Aprašo 12.1. – 12.3 papunkčiuose nurodytus dokumentus bei atlikęs Aprašo 14.1. – 14.2. papunkčiuose nustatytus veiksmus, išsiaiškina, ar kartu su fiziniu asmeniu gyvenantys asmenys sutinka (patvirtina tai raštu), kad vaikas laikinai svečiuotųsi bei ne vėliau kaip per 3 darbo dienas kreipiasi į asmens gyvenamosios vietos globos centrą dėl fizinio asmens tinkamumo priimti Institucijoje ar šeimynoje globojamą (rūpinamą) vaiką laikinai svečiuotis įvertinimo klausimyno (Aprašo 8 priedas) pateikimo.

16. Fizinio asmens tinkamumo priimti vaiką laikinai svečiuotis tikrinimas atliekamas ne ilgiau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo ir Aprašo 12 punkte nurodytų dokumentų dėl vaiko išleidimo laikinai svečiuotis, Tarnybos teritoriniame skyriuje gavimo dienos.

17. Globos centras užtikrina, kad Tarnybos atestuoti asmenys, vadovaudamiesi fizinio asmens tinkamumo priimti Institucijoje ar šeimynoje globojamą (rūpinamą) vaiką laikinai svečiuotis įvertinimo klausimynu (Aprašo 8 priedas) parengia fizinio asmens tinkamumo priimti vaiką laikinai svečiuotis rekomendaciją (Aprašo 9 priedas) dėl fizinio asmens tinkamumo priimti vaiką laikinai svečiuotis (toliau – rekomendacija) ir pateikia ją Tarnybos teritoriniam skyriui, kuris kreipėsi į globos centrą dėl rekomendacijos pateikimo, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų. Tarnybos teritorinis skyrius, atsižvelgdamas į Tarnybos atestuotų asmenų parengtą rekomendaciją, parengia išvadą dėl fizinio asmens tinkamumo / netinkamumo priimti vaiką laikinai svečiuotis. Jei fizinis asmuo nesikreipė dėl konkretaus (-čių) vaiko (-ų), išvadoje dėl fizinio asmens tinkamumo nurodomi jo lūkesčiai, susiję su laikinai svečiuotis priimamo (-ų) vaiko (-ų) amžiumi, lytimi, sveikata ir kt.

18. Tarnybos teritorinio skyriaus parengtoje išvadoje dėl fizinio asmens tinkamumo priimti vaiką laikinai svečiuotis turi būti nurodytas jos galiojimo terminas, kuris negali būti ilgesnis nei 12 mėnesių nuo išvados parengimo datos. Išvados dėl fizinio asmens tinkamumo priimti vaiką laikinai svečiuotis galiojimas per numatytą laikotarpį gali būti sustabdytas ir / ar pakeistas Tarnybos teritorinio skyriaus sprendimu, paaiškėjus, jog vaiko laikinas svečiavimasis neatitinka Apraše nustatytų vaiko išleidimo laikinai svečiuotis principų ir (ar) Sutarties sąlygų.

19. Tarnybos teritorinis skyrius:

19.1. parengęs teigiamą išvadą dėl fizinio asmens tinkamumo priimti vaiką laikinai svečiuotis, jos kopiją bei vaiko globėjų (rūpintojų), veikiančių Lietuvos Respublikos teritorijoje, sąrašą per 3 darbo dienas pateikia fiziniam asmeniui;

19.2. parengęs neigiamą išvadą dėl fizinio asmens tinkamumo priimti vaiką laikinai svečiuotis, jos kopiją per 3 darbo dienas pateikia fiziniam asmeniui, nurodydamas sprendimo priežastis. Tolesni veiksmai dėl vaiko išleidimo laikinai svečiuotis pas fizinį asmenį neatliekami.

20.  Fizinis asmuo, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo išvados kopijos gavimo, raštu patvirtina, kad susipažino su Tarnybos teritorinio skyriaus parengta išvada dėl jo tinkamumo / netinkamumo priimti vaiką laikinai svečiuotis.

21. Fizinis asmuo, dėl kurio Tarnybos teritorinis skyrius parengė neigiamą išvadą dėl vaiko priėmimo laikinai svečiuotis, gali pakartotinai kreiptis dėl vaiko išleidimo laikinai svečiuotis tik išnykus Tarnybos teritorinio skyriaus išvadoje nurodytoms priežastims.

22. Fizinis asmuo, raštu gavęs Tarnybos teritorinio skyriaus parengtą teigiamos išvados kopiją dėl jo tinkamumo priimti vaiką laikinai svečiuotis, raštu arba žodžiu kreipiasi į pasirinktą vaiko globėją (rūpintoją) pagal Tarnybos teritorinio skyriaus pateiktą vaiko globėjų (rūpintojų), veikiančių Lietuvos Respublikos teritorijoje, sąrašą.

23. Fiziniam asmeniui atlikus 22 punkte pažymėtus veiksmus, vaiko globėjas (rūpintojas):

23.1. raštu kreipiasi į fizinio asmens nurodytą Tarnybos teritorinį skyrių dėl fizinio asmens tinkamumo priimti vaiką laikinai svečiuotis parengtos išvados kopijos pateikimo ir jos galiojimo patvirtinimo;

23.2. raštu pateikia fiziniam asmeniui informaciją apie vaiką, jeigu fizinis asmuo nesikreipė dėl konkretaus vaiko, pagal Tarnybos teritorinio skyriaus išvadą dėl fizinio asmens tinkamumo priimti vaiką laikinai svečiuotis, kurio poreikius jis gebėtų geriausiai užtikrinti;

23.3. priima galutinį sprendimą, ar vaiko laikinas svečiavimasis pas konkretų fizinį asmenį atitinka jo geriausius interesus. Kilus pagrįstoms abejonėms dėl fizinio asmens galimybių visapusiškai užtikrinti vaiko poreikius ar saugumą laikino svečiavimosi metu, turi teisę per 3 darbo dienas nuo fizinio asmens kreipimosi, fiziniam asmeniui bei Tarnybos teritoriniam skyriui, išdavusiam teigiamą išvadą dėl fizinio asmens tinkamumo priimti vaiką laikinai svečiuotis, raštu pateikti priežastis, dėl kurių nesutinka pasirašyti Sutarties.

23.4. sudaro su fiziniu asmeniu sutartį dėl Institucijoje ar šeimynoje globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis pas nuolat Lietuvos Respublikoje ar užsienio valstybėje gyvenantį fizinį asmenį (Aprašo 2 priedas);

23.5. raštu pateikia vaiko globos (rūpybos) vietos ir fizinio asmens gyvenamosios vietos Tarnybos teritoriniams skyriams Sutarties dėl Institucijoje ar šeimynoje globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis pas nuolat Lietuvos Respublikoje ar užsienio valstybėje gyvenantį fizinį asmenį, kopiją;

24. Vaikas išleidžiamas laikinai svečiuotis pas fizinį asmenį vadovaujantis:

24.1. fizinio asmens rašytiniu prašymu, teikiamu vaiko globėjui (rūpintojui);

24.2. Sutartimi dėl Institucijoje ar šeimynoje globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis pas nuolat Lietuvos Respublikoje ar užsienio valstybėje gyvenantį fizinį asmenį, sudaroma tarp fizinio asmens ir vaiko globėjo (rūpintojo);

24.3. vaiko globėjo (rūpintojo) įsakymu;

24.4. Aprašo 24.2 ir 24.3 punktuose nurodytų dokumentų kopijos pateikiamos Tarnybos teritoriniam skyriui.

25. Vaiko globėjas (rūpintojas) nepriklausomai nuo vaiko laikino svečiavimosi trukmės vykdo globėjo (rūpintojo) pareigas ir vaiko laikino svečiavimosi priežiūrą, vaiko laikino svečiavimosi pas fizinį ar juridinį asmenį laikotarpiu: palaiko ryšius su vaiku, domisi jo svečiavimosi sąlygomis ir, kai vaikas laikinai svečiuojasi tos pačios savivaldybės teritorijoje, patikrina svečiavimosi sąlygas (ne rečiau kaip kartą per mėnesį), išklausydamas vaiko nuomonę.

26. Tais atvejais, kai vaikas:

26.1. laikinai svečiuojasi pas fizinį asmenį, kuris gyvena kitos savivaldybės teritorijoje, vaiko globėjas (rūpintojas) vykdo globėjo (rūpintojo) pareigas ir vaiko laikino svečiavimosi priežiūrą bei papildomai kreipiasi į tos savivaldybės globos centrą dėl vaiko išleidimo laikinai svečiuotis priežiūros užtikrinimo vaiko svečiavimosi laikotarpiu;

26.2. kartu su vaiką laikinai priėmusiu svečiuotis fiziniu asmeniu išvyksta iš laikino svečiavimosi vietos ilgiau nei 2 dienas, fizinis asmuo, ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki išvykimo, apie tai raštu arba žodžiu informuoja vaiko globėją (rūpintoją). Vaiko globėjas (rūpintojas) apie fizinio asmens, priėmusio laikinai svečiuotis vaiką, išvykimą kartu su vaiku iš laikinos svečiavimosi vietos ilgiau nei 10 darbo dienų, per 3 darbo dienas raštu informuoja Tarnybos teritorinį skyrių, kurio teikimu nustatyta vaiko globa (rūpyba).

27. Paaiškėjus, kad vaiko laikinas svečiavimasis neatitinka Apraše nustatytų vaiko išleidimo laikinai svečiuotis principų ir (ar) Sutarties sąlygų, vaiko globėjas (rūpintojas) kaip įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 1 darbo dieną, o jei yra duomenų apie galimai daromą ar galimai padarytą nusikalstamą veiką vaiko atžvilgiu – per 6 valandas:

27.1. žodžiu informuoja fizinį asmenį, raštu – vaiko globos (rūpybos) vietos ir fizinio asmens gyvenamosios vietos Tarnybos teritorinį skyrių bei paima vaiką iš fizinio asmens, pas kurį vaikas laikinai svečiuojasi;

27.2. inicijuoja Sutarties nutraukimą ir globėjo (rūpintojo) įsakymo dėl vaiko laikino išleidimo svečiuotis, panaikinimą;

28. Prieš pasibaigiant vaiko laikino svečiavimosi terminui ir esant fizinio asmens prašymui pratęsti Sutartį dėl vaiko išleidimo laikinai svečiuotis:

28.1. Vaiko globėjas (rūpintojas) kreipiasi į fizinio asmens gyvenamosios vietos Tarnybos teritorinį skyrių, kuris pakartotinai surenka Aprašo 12.1 – 12.3 ir 14.1 – 14.2. punkte nurodytus dokumentus bei įvertina, ar per nustatytą laikino svečiavimosi terminą nepasikeitė fizinio asmens tinkamumas priimti vaiką laikinai svečiuotis bei pateikia išvadą dėl fizinio asmens tinkamumo / netinkamumo priimti vaiką laikinai svečiuotis vaiko globėjui (rūpintojui).

28.2. Vaiko globėjas (rūpintojas):

28.2.1. patikrina vaiko laikino svečiavimosi sąlygas, išsiaiškina vaiko, gebančio išreikšti nuomonę, fizinio asmens motyvus pakartotinai svečiuotis ir kt.;

28.2.2. pratęsia Sutartį dėl vaiko išleidimo laikinai svečiuotis, kai patikrintos vaiko laikino svečiavimosi sąlygos atitinka Aprašo reikalavimus ir vaiko interesus;

28.2.3. nepratęsia Sutarties dėl vaiko išleidimo laikinai svečiuotis, jei vaiko laikino svečiavimosi sąlygos neatitinka Aprašo reikalavimų ir geriausių vaiko interesų.

 

IV SKYRIUS

VAIKO IŠLEIDIMO LAIKINAI SVEČIUOTIS PAS NUOLAT UŽSIENIO VALSTYBĖJE GYVENANTĮ FIZINĮ ASMENĮ TVARKA

 

29. Vaiko globėjas (rūpintojas) gali vaiką išleisti laikinai svečiuotis pas nuolat užsienio valstybėje gyvenantį fizinį asmenį, jeigu dėl to kreipiasi:

29.1. vaiko giminaitis (toliau vadinama – fizinis asmuo);

29.2. užsienio valstybės organizacija, turinti užsienio valstybės kompetentingos institucijos išduotą leidimą vykdyti socialinę su vaiko gerove susijusią veiklą (toliau vadinama – juridinis asmuo).

30. Fizinis asmuo vaiko gyvenamosios vietos Tarnybos teritoriniam skyriui pateikia:

30.1. rašytinį prašymą (Aprašo 1 priedas), kuriame nurodo savo ir vaiko giminystės ryšius pagrindžiančius duomenis ir esant galimybei, pateikia tai įrodančių dokumentų kopijas;

30.2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

30.3. sveikatos patikrinimo medicinines pažymas, kuriose nurodyti sveikatos sutrikimai turi būti pažymėti kodais pagal Tarptautinę statistinę ligų ir sveikatos problemų klasifikaciją (TLK 10), ir pažymėjimą apie psichikos būklę;

30.4. savo gyvenamosios vietos kompetentingos institucijos informaciją dėl gyvenimo sąlygų tinkamumo tenkinti vaiko poreikius ir leidimo priimti vaiką laikinai svečiuotis bei informaciją, ar fizinio asmens atžvilgiu nebuvo taikytos vaiko teisių apsaugos priemonės;

30.5. užsienio valstybės kompetentingos institucijos pažymą, kad fizinis asmuo nebuvo teistas.

31. Užsienio valstybės dokumentai, apie fizinį ar juridinį asmenį, turi būti išversti, legalizuoti ir patvirtinti Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079 "Dėl dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašo patvirtinimo", nustatyta tvarka.

32. Tarnybos teritorinis skyrius, gavęs Aprašo 30.1. – 30.5. papunkčiuose nurodytus dokumentus ir išsiaiškinęs, ar fizinis asmuo nėra priskirtas Aprašo 9.1. – 9.3. papunkčiuose nurodytų asmenų grupei bei įvertinęs fizinio asmens ryšį su norimu priimti svečiuotis vaiku, per 10 darbo dienų parengia išvadą dėl fizinio asmens tinkamumo / netinkamumo priimti vaiką laikinai svečiuotis.

33. Tarnybos teritorinis skyrius per 3 darbo dienas raštu pateikia fiziniam asmeniui parengtą išvados kopiją dėl jo tinkamumo / netinkamumo priimti vaiką laikinai svečiuotis. Fizinis asmuo per 3 darbo dienas raštu patvirtina, kad susipažino su Tarnybos teritorinio skyriaus parengta išvada dėl jo tinkamumo / netinkamumo priimti vaiką laikinai svečiuotis;

34. Tarnybos teritorinis skyrius parengęs neigiamą išvadą dėl fizinio asmens tinkamumo priimti vaiką laikinai svečiuotis, o fizinis asmuo raštu gavęs šią informaciją, atitinkamai vadovaujasi Aprašo 19.2 punktu, fizinis asmuo – 22 punktu.

35. Tarnybos teritorinio skyriaus parengta teigiama išvada dėl fizinio asmens tinkamumo priimti vaiką laikinai svečiuotis galioja ne ilgiau nei 1 metus nuo išvados priėmimo datos. Išvados dėl fizinio asmens tinkamumo priimti vaiką laikinai svečiuotis galiojimas per numatytą laikotarpį gali būti sustabdytas ir / ar pakeistas, Tarnybos teritorinio skyriaus sprendimu, paaiškėjus, jog vaiko laikinas svečiavimasis neatitinka Apraše nustatytų vaiko išleidimo laikinai svečiuotis principų, geriausių vaiko interesų ir (ar) Sutarties.

36. Tarnybos teritorinis skyrius, parengęs teigiamą išvadą dėl fizinio asmens tinkamumo priimti vaiką laikinai svečiuotis, per 3 darbo dienas raštu pateikia išvados kopiją vaiko globėjui (rūpintojui).

37. Vaiko globėjas (rūpintojas), gavęs Tarnybos teritorinio skyriaus parengtą teigiamą išvadą dėl fizinio asmens tinkamumo priimti vaiką laikinai svečiuotis:

37.1. priima galutinį sprendimą dėl vaiko išleidimo laikinai svečiuotis pas fizinį asmenį. Kilus pagrįstoms abejonėms dėl fizinio asmens galimybių visapusiškai užtikrinti vaiko poreikius ar saugumą laikino svečiavimosi metu, vaiko globėjas (rūpintojas) turi teisę per 3 darbo dienas nuo fizinio asmens kreipimosi, fiziniam asmeniui bei Tarnybos teritoriniam skyriui, išdavusiam teigiamą išvadą dėl fizinio asmens tinkamumo priimti vaiką laikinai svečiuotis, raštu pateikti priežastis, dėl kurių nesutinka pasirašyti Sutarties;

37.2. sudaro su fiziniu asmeniu sutartį dėl Institucijoje ar šeimynoje globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis pas nuolat Lietuvos Respublikoje ar užsienio valstybėje gyvenantį fizinį asmenį (Aprašo 2 priedas) ir jos kopiją pateikia vaiko globos (rūpybos) vietos Tarnybos teritoriniam skyriui.

38. Prieš pasibaigiant vaiko laikino svečiavimosi terminui ir esant fizinio asmens prašymui pratęsti Sutartį, fizinis asmuo pateikia prašymą bei Aprašo 30.2 – 30.5 punktuose nurodytus dokumentus vaiko globėjui (rūpintojui). Vaiko globėjas (rūpintojas) atsižvelgdamas į pateiktus fizinio asmens dokumentus, įvertinęs fizinio asmens pakartotinai priimti vaiką laikinai svečiuotis motyvus, bei išsiaiškinęs vaiko, gebančio išreikšti nuomonę apie svečiavimąsi pas fizinį asmenį, pratęsia Sutartį dėl vaiko išleidimo laikinai svečiuotis.

39. Vaikui pareiškus nesutikimą svečiuotis pas fizinį asmenį, taip pat fiziniam asmeniui nusprendus vienašališkai nutraukti Sutartį dėl vaiko išleidimo laikinai svečiuotis, fizinis asmuo privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, grąžinti vaiką globėjui (rūpintojui).

40. Vaiko globėjas (rūpintojas) nepriklausomai nuo vaiko laikino svečiavimosi vietos ir trukmės vykdo globėjo (rūpintojo) pareigas vaiko laikino svečiavimosi metu, organizuoja vaiko laikino svečiavimosi priežiūrą: palaiko ryšius su vaiku, domisi svečiavimosi sąlygomis ir jas įvertina, išklauso vaiko, gebančio išreikšti, nuomonę.

41. Juridinis asmuo Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai pateikia:

41.1. dokumentus, įrodančius, kad jo įsisteigimo valstybės teisės aktų jam suteikiama teisė vykdyti socialinę, su vaiko gerove susijusią, veiklą;

41.2. globojamų (rūpinamų) vaikų laikino svečiavimosi užsienio valstybėje programos Lietuvos Respublikoje (toliau vadinama – Programa) aprašymą, kuriame nurodomas Programos tikslas, vaikų tikslinė grupė (vaikų amžius, sveikata), kuriai taikoma Programa ir vaikams planuojamos teikti paslaugos, informacija apie asmenų, priimančių vaikus laikinai svečiuotis, paiešką, parengimą, vertinimą bei Programos priežiūrą;

41.3.asmenų, kurie atsakingi už Programos Lietuvos Respublikoje koordinavimą ir įgyvendinimą gyvenimo aprašymus.

42. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba, gavusi Aprašo 41.1 – 41.3 papunkčiuose nurodytus dokumentus, kreipiasi į tarpžinybinę komisiją (toliau vadinama – Komisija) dėl rekomendacijos leisti ar neleisti vykdyti juridiniam asmeniui Programą.

43. Komisija sudaroma iš Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Lietuvos vaikų globos įstaigų direktorių asociacijos, Lietuvos savivaldybių asociacijos, Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos bei nevyriausybinių organizacijų, dirbančių vaiko teisių apsaugos srityje, atstovų. Komisijos sudėtį ir jos darbo reglamentą tvirtina Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorius, Komisijos sprendimai – rekomendaciniai.

44. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba gavusi Komisijos rekomendaciją leisti vykdyti juridiniam asmeniui Programą, priima galutinį sprendimą ir išduoda ne ilgesniam kaip 3 metų laikotarpiui leidimą juridiniam asmeniui vykdyti Programą (Aprašo 3 priedas) bei informuoja Programoje nurodytus arba visus vaikų globėjus (rūpintojus) dėl jų galimybės dalyvauti Programoje.

45. Vaikų globėjai (rūpintojai) per 20 darbo dienų, nuo leidimo vykdyti juridiniam asmeniui Programą datos, pateikia Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai sutikimą dalyvauti Programoje. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba raštu pateikia juridiniam asmeniui vaikų globėjų (rūpintojų), ketinančių dalyvauti Programoje, sąrašą.

46. Juridinis asmuo, kuriam išduotas leidimas vykdyti Programą, įsipareigoja:

46.1. surinkti apie fizinius asmenis, dalyvaujančius Programoje ir ketinančius priimti vaikus laikinai svečiuotis užsienio valstybėje, Aprašo 30.1. – 30.5. papunkčiuose nurodytus dokumentus ir išsiaiškinti, ar asmenys nėra priskirti Aprašo 9.1. – 9.3. papunkčiuose nurodytų asmenų grupei;

46.2. užtikrinti, kad fiziniai asmenys, priimantys vaikus laikinai svečiuotis, nesikreips į Lietuvos Respublikos atitinkamas institucijas dėl tarptautinio įvaikinimo svečiuotis priimamo vaiko atžvilgiu;

46.3. parengti ir pateikti vaikų globėjui (rūpintojui) raštą apie asmenis, dalyvaujančius Programoje ir ketinančius priimti vaikus laikinai svečiuotis, nurodant šių asmenų tinkamumą ir pasirengimą priimti vaikus laikinai svečiuotis bei jų patvirtinimą raštu, kad yra susipažinę su Programos tikslu, jos sąlygomis bei tvarka, kopiją.

47. Juridinis asmuo kartu su vaiko globėju (rūpintoju) suderina Programos vykdymo sąlygas:

47.1. kiek, kokio amžiaus ir sveikatos būklės vaikų galės laikinai svečiuotis;

47.2. nustato konkrečius vaikų svečiavimosi terminus;

47.3. vaikų atvykimo, išvykimo, išlaikymo ir svečiavimosi sąlygas;

47.4. suderina paslaugų ir pagalbos pagal poreikį užtikrinimą vaikui bei asmenims, kurie priima laikinai svečiuotis vaiką.

48. Vaiko globėjas (rūpintojas), suderinęs Programos vykdymo sąlygas, su juridiniu asmeniu pasirašo dvišalę sutartį dėl vaiko išleidimo laikinai svečiuotis  (toliau - Dvišalė sutartis) (Aprašo 5 priedas) ir jos kopiją pateikia Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai.

49. Vaiko globėjas (rūpintojas), gavęs Aprašo 46.3 papunktyje nurodytą raštą, parenka konkrečiam vaikui konkretų fizinį asmenį ir išduoda šiam fiziniam asmeniui leidimą (Aprašo 4 priedas).

50. Vaiko globėjas (rūpintojas) kiekvieną kartą prieš išleisdamas vaiką laikinai svečiuotis ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki išvykimo turi pateikti raštu Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai informaciją, susijusią su konkretaus globotinio (rūpintinio) svečiavimusi užsienio piliečių šeimoje, t. y. nurodyti šeimą (vardai ir pavardės, adresas), kurioje svečiuosis, svečiavimosi laikotarpį, lydintį asmenį, o vaikui sugrįžus, per 20 darbo dienų raštu informuoti Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybą dėl įvykusio svečiavimosi trukmės, ryšio palaikymo su globotiniu (rūpintiniu), aplankymų bei vaikų nuomonę (įspūdžius).

51. Juridinis asmuo:

51.1. gali sudaryti Dvišales sutartis su keliais vaikų globėjais (rūpintojais);

51.2. privalo likus mėnesiui iki Programos Lietuvos Respublikoje veiklos nutraukimo apie tai raštu informuoti Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybą.

52. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba, gavusi informaciją apie fizinio asmens, dalyvaujančio Programoje ir priimančio vaiką laikinai svečiuotis, nesilaikymą Programos tikslų ir sąlygų, per 3 darbo dienas apie tai informuoja juridinį asmenį ir vaikų globėją (rūpintoją).

53. Tais atvejais, kai vaikų globėjas (rūpintojas) gauna informaciją apie fizinio asmens, dalyvaujančio Programoje, pas kurį laikinai svečiuojasi vaikas, nesilaikymą Programos tikslų ir sąlygų arba kai vaiko laikino svečiavimosi sąlygos tampa netinkamos, ar kai paaiškėja vaiko, galinčio išreikšti savo nuomonę, nenoras laikinai svečiuotis pas fizinį asmenį, vaikų globėjas (rūpintojas):

53.1. panaikina fiziniam asmeniui išduotą leidimą ir apie tai raštu informuoja juridinį asmenį;

53.2. pareikalauja iš juridinio asmens nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 10 darbo dienų, jam grąžinti vaiką, išleistą laikinai svečiuotis pas užsienio valstybėje gyvenantį fizinį asmenį ir užtikrinti vaiko perkėlimą į jam saugią aplinką, iki kol vaikas bus grąžintas globėjui (rūpintojui);

53.3. apie tai raštu informuoja Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybą.

54. Juridiniam asmeniui pažeidus Dvišalės sutarties sąlygas arba vienašališkai nutraukus Dvišalę sutartį, vaiko globėjas (rūpintojas):

54.1. panaikina fiziniams asmenims išduotus leidimus;

54.2. pareikalauja iš juridinio asmens nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 10 darbo dienų, jam grąžinti visus vaikus, išleistus laikinai svečiuotis pas užsienio valstybėje gyvenančius fizinius asmenis;

54.3. apie Dvišalės sutarties nutraukimą ir vaiko sugrąžinimą globėjui (rūpintojui) raštu informuoja Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybą.

55. Juridinis asmuo privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 10 darbo dienų, užtikrinti vaiko grąžinimą jo globėjui (rūpintojui) ir užtikrinti vaiko perkėlimą į jam saugią aplinką, iki kol vaikas bus grąžintas globėjui (rūpintojui), kai:

55.1. vaiko globėjas (rūpintojas) panaikina fiziniam asmeniui išduotą leidimą;

55.2. juridinis asmuo pažeidžia Dvišalės sutarties sąlygas arba vienašališkai nutraukia Dvišalę sutartį;

55.3. panaikinamas leidimas juridiniam asmeniui vykdyti Programą:

55.4. paaiškėja vaiko, galinčio išreikšti savo nuomonę, nenoras laikinai svečiuotis pas fizinį asmenį.

56. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba sustabdo juridinio asmens leidimą vykdyti Programą ir apie tai informuoja juridinio asmens Programoje nurodytus arba visus vaikų globėjus (rūpintojus), jeigu:

56.1. nustatoma, kad juridinis asmuo, pateikdamas Aprašo 41.1–41.3 papunkčiuose nurodytus dokumentus, pateikė žinomai klaidinančią informaciją;

56.2. gauta vaiko globėjo (rūpintojo) informacija apie Dvišalės sutarties sąlygų nesilaikymą arba Dvišalės sutarties nutraukimą;

56.3. juridinio asmens vykdoma veikla neatitinka Programos tikslų ir sąlygų.

57. Juridinis asmuo ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo leidimo vykdyti Programą sustabdymo privalo Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai pateikti pagrįstus paaiškinimus dėl Aprašo 56.1. – 56.3. papunkčiuose nurodytų aplinkybių.

58. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba:

58.1. gavusi juridinio asmens pagrįstus paaiškinimus, kreipiasi į Komisiją dėl rekomendacijos panaikinti ar atnaujinti leidimą juridiniam asmeniui vykdyti Programą.

58.2. negavusi juridinio asmens pagrįstų paaiškinimų, kreipiasi į Komisiją dėl rekomendacijos panaikinti leidimą juridiniam asmeniui vykdyti Programą.

59. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba, gavusi Komisijos rekomendaciją, priima motyvuotą sprendimą panaikinti arba atnaujinti juridinio asmens leidimą vykdyti Programą ir apie tai raštu informuoja juridinį asmenį bei vaikų globėjus (rūpintojus), su kuriais juridinis asmuo buvo sudaręs Dvišales sutartis.

60. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba kiekvienu atveju svarsto, ar nuo leidimo vykdyti Programą sustabdymo iki jo atnaujinimo yra tęsiamas vaiko laikinas svečiavimasis pas fizinį asmenį, ar vaikas privalo būti perkeliamas į saugią jam aplinką. Panaikinus leidimą juridiniam asmeniui vykdyti Programą, vaikas pagal Aprašo reikalavimus nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 10 darbo dienų, grąžinamas vaiko globėjui (rūpintojui).

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

61. Vaiko globėjas (rūpintojas) vykdo vaiko išleidimo laikinai svečiuotis pas nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantį fizinį asmenį priežiūrą ir saugo informaciją bei duomenis, susijusius su vaiko išleidimu laikinai svečiuotis. Vaiko globėjas (rūpintojas) kiekvienais metais, iki gruodžio 31 d., pateikia informaciją apie globotinių (rūpintinių) laikiną svečiavimąsi pas giminaičius ir kitus asmenis per metus, Tarnybos teritoriniams skyriams, kurių teikimu nustatyta vaiko globa (rūpyba) (Aprašo 6 priedas).

62. Tarnybos teritorinis skyrius prižiūri, ar vaiko išleidimas laikinai svečiuotis pas nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantį fizinį asmenį ar užsienio valstybėje gyvenantį vaiko giminaitį atitinka vaiko interesus, nepažeidžia Aprašo, vaiko teisių apsaugą bei vaiko globą (rūpybą) reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.

63. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prižiūri, kaip juridinis asmuo įgyvendina vykdomą Programą ir analizuoja bei sistemina Tarnybos teritorinių skyrių pateiktą informaciją dėl Institucijoje ar šeimynoje globojamų (rūpinamų) vaikų laikino svečiavimosi per metus.

64. Tarnybos teritorinis skyrius, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo informacijos iš vaiko globėjo (rūpintojo) gavimo dienos, tais atvejais, kai svečiavimasis trunka ilgiau negu 10 darbo dienų, atlieka vaiko svečiavimosi peržiūrą, susitikdamas su vaiku ir išklausydamas jo nuomonę apie įvykusį svečiavimąsi.

65. Tarnybos teritorinis skyrius kiekvienais metais, iki sausio 31 d., pateikia apibendrintą informaciją Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Įvaikinimo ir globos skyriui, kiek iš viso vaikų, kuriems jų teikimu nustatyta globa (rūpyba) Institucijoje ar šeimynoje, per metus laikinai svečiavosi pas giminaičius ir (ar) kitus asmenis (Aprašo 7 priedas).

66. Šiame apraše nustatyti Tarnybos teritorinio skyriaus sprendimai bei vaiko globėjo (rūpintojo) sprendimai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

_________________

 

Institucijoje ar šeimynoje globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis tvarkos aprašo

1 priedas

(Prašymo forma)

 

__________________________________________________________________________

(Asmens, nuolat gyvenančio Lietuvos Respublikoje ir priimančio vaiką laikinai svečiuotis, vardas ir pavardė)

 

....................................................... savivaldybės administracijai

(miesto / rajono)

PRAŠYMAS

DĖL LEIDIMO PRIIMTI LAIKINAI SVEČIUOTIS

INSTITUCIJOJE AR ŠEIMYNOJE GLOBOJAMĄ (RŪPINAMĄ) VAIKĄ

 

__________Nr. _________

(data)

_______________

(vieta)

 

Prašau leisti man priimti laikinai svečiuotis Institucijoje ar šeimynoje globojamą (rūpinamą) vaiką.

 

1. Mano duomenys

Vardas

 

Pavardė

 

Gimimo data

 

Tautybė

 

Pilietybė

 

Darbovietė

 

Pareigos

 

Šeiminė padėtis

(santuokoje, ištuokoje ar kt.)

 

Kartu gyvenantis (-ys) vaikas (-ai)

(vardas, pavardė, gimimo data)

 

Šeimos nariai, kiti kartu gyvenantys asmenys (vardas, pavardė, gimimo data)

 

Duomenys ryšiams palaikyti

(gyvenamosios vietos adresas, telefonas, el. paštas)

 

 

2. Vaiko, dėl kurio laikino svečiavimosi kreipiamasi, duomenys

Konkretus laikinam svečiavimuisi priimamas vaikas (pildoma, kai nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantis fizinis asmuo kreipiasi dėl konkretaus vaiko)

Vardas

 

Pavardė

 

Gimimo data

 

Bendravimo su vaiku pradžia

 

Susipažinimo su vaiku aplinkybės

 

Mano ir vaiko giminystės ryšys

 

Kita turima informacija

 

Lūkesčiai dėl laikinai svečiuotis priimamo vaiko (pildoma, kai nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantis asmuo nesikreipia dėl konkretaus vaiko)

 

Vaiko amžius

 

Vaiko lytis

 

Vaiko sveikatos būklė

 

Kita svarbi informacija

(prašančio asmens nuožiūra)

 

 

 

 

 

 

Patvirtinu, jog visa mano pateikta informacija yra teisinga.

 

Sutinku, kad papildoma informacija apie mane būtų renkama iš kitų institucijų ir įstaigų.

 

 

_____________

(parašas)

 

 

______________________________

(vardas ir pavardė)

 

 

Institucijoje ar šeimynoje globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis tvarkos

2 priedas

 

(Sutarties forma)

 

SUTARTIS

DĖL INSTITUCIJOJE AR ŠEIMYNOJE GLOBOJAMO (RŪPINAMO) VAIKO IŠLEIDIMO LAIKINAI SVEČIUOTIS PAS NUOLAT LIETUVOS RESPUBLIKOJE AR UŽSIENIO VALSTYBĖJE GYVENANTĮ FIZINĮ ASMENĮ

 

__________________ Nr. _____________

(data)

________________________

(vieta)

 

Vaiko globėjas (rūpintojas) ________________________________________________ ,

(Institucijos ar šeimynos pavadinimas)

 

atstovaujamas _______________________________________________________________  ,

(pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

 

______________________________________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta)

 

laikinai priimančio svečiuotis Institucijoje ar šeimynoje globojamą (rūpinamą) vaiką (toliau kartu – Šalys), vadovaudamiesi Institucijoje ar šeimynoje globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis tvarkos aprašu, patvirtintu socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. A1-559 „Dėl Institucijoje globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), sudarė šią sutartį dėl Institucijoje ar šeimynoje globojamojo (rūpinamo) vaiko laikino išleidimo svečiuotis pas nuolat Lietuvos Respublikoje ar užsienio valstybėje gyvenantį fizinį asmenį (toliau –Sutartis):

 

I. SUTARTIES OBJEKTAS

 

Šalys susitaria dėl Institucijoje ar šeimynoje globojamo (rūpinamo) vaiko____________________             

(vaiko vardas ir pavardė)

 

išleidimo nuo ___________ iki _______________laikinai svečiuotis savaitgalį,  švenčių dienomis

 

ir / ar ne ilgesnių nei 3 mėnesių laikotarpį atostogų metu pas nuolat (Lietuvos Respublikoje arba

 

užsienio valstybėje) gyvenantį___________________________________________________

(fizinio asmens vardas ir pavardė)

 

_________________________________________________________________________________________ .

(fizinio asmens kontaktiniai duomenys, ryšiams palaikyti)

 

II. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

 

2. Vaiko laikino svečiavimosi metu jį priėmęs laikinai svečiuotis fizinis asmuo įsipareigoja:

2.1. tenkinti vaiko poreikius, gerbti jo prigimtines ir Lietuvos Respublikos įstatymų bei tarptautinių teisės aktų numatytas teises;

2.2. užtikrinti visapusišką vaiko saugumą ir tinkamas svečiavimosi sąlygas;

2.3. apsaugoti vaiką nuo smurto, prievartos ir seksualinio išnaudojimo bei alkoholinių gėrimų, tabako gaminių, nuodingų, narkotinių medžiagų ir kitų svaiginamųjų medžiagų vartojimo;

2.4. mokyti vaiką pareigingumo, darbštumo, atsakomybės ir pagarbos asmenims;

2.5. rūpintis vaiko auklėjimu, vystymusi, sveikatos būkle, visaverčiu maitinimu;

2.6. suderinti su vaiko globėju (rūpintoju) datą dėl vaiko išleidimo laikinai svečiuotis ne vėliau kaip prieš 5 kalendorines dienas;

2.7. užtikrinti vaiko sugrąžinimą globėjui (rūpintojui) iki Sutartyje nustatyto termino pasibaigimo datos;

2.8. išvykti su vaiku į užsienio valstybę tik leidus vaiko globėjui (rūpintojui);

2.9. skubiai informuoti vaiko globėją (rūpintoją) apie esminius su vaiku susijusius įvykius: ligą, su juo įvykusią nelaimę, pablogėjus ar pasikeitus gyvenimo sąlygoms ir kt.;

2.10. bendradarbiauti su vaiko globėju (rūpintoju) ir vaiko Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgalioto teritoriniu skyriumi, visais su vaiku susijusiais klausimais.

3. Vaiko globėjas (rūpintojas) įsipareigoja:

3.1. suteikti fiziniam asmeniui reikalingą informaciją apie vaiką;

3.2. parengti vaiką laikinai svečiuotis pas fizinį asmenį;

3.3. nustatyti vaiko pinigų išmokėjimo tvarką, kai:

3.3.1. fizinis asmuo atsisako maistpinigių;

3.3.2. fizinis asmuo pageidauja gauti maistpinigius;

3.4. lankyti vaiką ir išklausyti jo nuomonę;

3.5. palaikyti ryšius su fiziniu asmeniu (jeigu tai neprieštarauja vaiko interesams), vaiką sugrąžinus globėjui (rūpintojui);

3.6. vykdyti vaiko išleidimo laikinai svečiuotis pas nuolat Lietuvos Respublikoje ar užsienio valstybėje gyvenantį fizinį asmenį priežiūrą;

3.7. reikalauti iš fizinio asmens grąžinti jam vaiką, jeigu, pasibaigus nustatytam vaiko laikino svečiavimosi terminui ar nutraukus Sutartį, asmuo negrąžina vaiko globėjui (rūpintojui).

 

III. SUTARTIES GALIOJIMAS

 

4. Ši Sutartis įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo momento ir galioja iki Sutartyje numatyto termino pasibaigimo dienos.

5. Sutartis sudaroma dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, kurių vienas tenka vaiko globėjui (rūpintojui), o kitas – asmeniui, kuris priėmė vaiką laikinai svečiuotis.

 

IV. SUTARTIES PRATĘSIMAS IR NUTRAUKIMAS

 

6. Sutartis gali būti pratęsta fizinio asmens rašytiniu prašymu Apraše numatytomis sąlygomis.

7. Sutartis gali būti nutraukiama:

7.1. priėmusio vaiką laikinai svečiuotis fizinio asmens rašytiniu prašymu. Tokiu atveju fizinis asmuo atsako už vaiko grąžinimą vaiko globėjui (rūpintojui) per Šalių nustatytą terminą;

7.2. vienašališku vaiko globėjo (rūpintojo) sprendimu panaikinus fiziniam asmeniui išduotą leidimą ir (arba), jeigu paaiškėja:

7.2.1. kad vaikas, kuris gali išreikšti savo nuomonę, nenori laikinai svečiuotis pas fizinį asmenį;

7.2.2. kad vaiko svečiavimosi ir buities sąlygos tapo netinkamos;

7.2.3. kitos aplinkybės, kurios neužtikrina visapusiškos vaiko apsaugos ir jo teisėtų interesų.

 

V. SUTARTIES PAPILDYMAI IR PRIEDAI

 

8. Sutarties papildymai galioja tik tada, kai jie atlikti raštu ir pasirašyti Šalių. Sutarties priedai ir vėliau atlikti Sutarties papildymai laikomi neatskiriama šios Sutarties dalimi.

9. Sutarties priedai:

9.1. išvada dėl asmens tinkamumo priimti vaiką laikinai svečiuotis;

9.2. kiti su šios Sutarties turiniu susiję dokumentai.

 

VI. SUTARTIES ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

 

10. Asmuo vaiko laikino svečiavimosi metu atsako už vaiko gyvybę, sveikatos būklę, kitokią vaiko teises pažeidžiančią veiklą, trukdymą vaikui naudotis savo teisėmis ir kt.

11. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už šios Sutarties neįvykdymą, jeigu įrodo, kad ši Sutartis neįvykdyta dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei numatyti Sutarties sudarymo metu ir kad negalėjo užkirsti kelio šioms aplinkybėms ar jų pasekmėms atsirasti (force majeure aplinkybės). Force majeure aplinkybių faktui nustatyti Šalys susitaria taikyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimą Nr. 840 „Dėl atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure aplinkybės), aplinkybės taisyklių patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatas.

12. Ginčai, kylantys iš šios Sutarties, sprendžiami derybų tarp Šalių būdu. Jeigu ginčo nepavyksta išspręsti derybomis, ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

VII. SUTARTIES ŠALIŲ REKVIZITAI

 

Vaiko globėjas (rūpintojas)

Vaiką laikinai svečiuotis priimantis fizinis asmuo

 

________________________________

(Institucijos ar šeimynos pavadinimas, adresas)

 

 

________________________________

 

________________________________

 

___________________

(parašas) A.V.

_______________________________

(vardas, pavardė, adresas)

 

_______________________________

 

_______________________________

 

________________

(parašas)

 

 

 

 

Institucijoje ar šeimynoje globojamo (rūpinamo)

vaiko išleidimo laikinai svečiuotis tvarkos aprašo

3 priedas

 

(Leidimo forma)

 

VALSTYBĖS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS IR ĮVAIKINIMO TARNYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

 

LEIDIMAS

UŽSIENIO VALSTYBĖS ORGANIZACIJAI VYKDYTI LIETUVOS RESPUBLIKOJE INSTITUCIJOJE AR ŠEIMYNOJE GLOBOJAMŲ (RŪPINAMŲ) VAIKŲ IŠLEIDIMO LAIKINAI SVEČIUOTIS PAS NUOLAT UŽSIENIO VALSTYBĖJE GYVENANČIUS FIZINIUS ASMENIS PROGRAMĄ

 

__________________ Nr. _____________

(data)

Vilnius

 

Patvirtiname, kad vadovaujantis Institucijoje ar šeimynoje globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. A1-559 „Dėl Institucijoje globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis tvarkos aprašo patvirtinimo“, 44 punktu, užsienio valstybės organizacijai _____________________________________________________________________

 

______________________________________________________________________________ .

(užsienio valstybės organizacijos pavadinimas, duomenys ryšiams palaikyti)

 

nuo ______________ iki ____________________________________  yra išduodamas leidimas

 

Nr. _________ vykdyti Lietuvos Respublikoje Institucijoje ar šeimynoje globojamų (rūpinamų) vaikų išleidimo laikinai svečiuotis pas nuolat užsienio valstybėje gyvenančius fizinius asmenis programą.

Įgaliota užsienio valstybės organizacija įpareigoja ginti Lietuvos Respublikos vaikų, kurie laikinai svečiuosis pas nuolat užsienio valstybėje gyvenančius fizinius asmenis (atstovaujamų šios organizacijos), teises ir užtikrinti šių vaikų teisėtus interesus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymų ir tarptautinių teisės aktų reikalavimais.

 

______________________

(pareigų pavadinimas)

_________________

(parašas)

__________________________

(vardas ir pavardė)

 

 

(A. V.)

 

Institucijoje ar šeimynoje globojamo (rūpinamo)

vaiko išleidimo laikinai svečiuotis tvarkos aprašo

4 priedas

 

(Leidimo forma)

 

__________________________________________________________________________

(Institucijos ar šeimynos pavadinimas)

 

LEIDIMAS

NUOLAT UŽSIENIO VALSTYBĖJE GYVENANČIAM FIZINIAM ASMENIUI PRIIMTI LAIKINAI SVEČIUOTIS INSTITUCIJOJE AR ŠEIMYNOJE GLOBOJAMĄ (RŪPINAMĄ) VAIKĄ

 

__________________ Nr. _____________

(data)

 

____________________

(vieta)

 

Vadovaujantis ______________________________________________________________,

(dokumento sudarytojo pavadinimas, antraštė, data ir Nr.)

 

leidžiama ______________________________________________________________________,

(nuolat užsienio valstybėje gyvenančio fizinio asmens vardas ir pavardė)

 

_______________________________________________________________________________

(šalis, gyvenamosios vietos adresas, telefonas ir el. paštas)

 

priimti nuo ________ iki _________ laikinai svečiuotis Institucijoje

 

 

ar šeimynoje globojamą (rūpinamą) vaiką _____________________________________________.

(vaiko vardas, pavardė, gimimo metai)

 

 

 

 

_________________________

(pareigų pavadinimas)

_____________

(parašas)

______________________________

(vardas ir pavardė)

 

 

 

Institucijoje ar šeimynoje globojamo (rūpinamo)

vaiko išleidimo laikinai svečiuotis tvarkos aprašo

5 priedas

 

(Sutarties forma)

 

SUTARTIS

DĖL INSTITUCIJOJE AR ŠEIMYNOJE GLOBOJAMŲ (RŪPINAMŲ) VAIKŲ IŠLEIDIMO LAIKINAI SVEČIUOTIS PAS NUOLAT UŽSIENIO VALSTYBĖJE GYVENANČIUS FIZINIUS ASMENIS, KURIEMS ATSTOVAUJA UŽSIENIO VALSTYBĖS ORGANIZACIJA

 

_____________ Nr. _____________

(data)

 

________________________

(vieta)

 

Vaikų globėjas (rūpintojas) , ___________________________________________________

(Įstaigos ar šeimynos pavadiniams)

atstovaujamas ___________________________________________________________________                 ,

(pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

ir užsienio valstybės organizacija, vykdanti Lietuvos Respublikoje vaikų laikino išleidimo svečiuotis pas nuolat užsienio valstybėje gyvenančius fizinius asmenis programą (toliau – juridinis asmuo) ________________________________________________________________________, __

(juridinio asmens pavadinimas)

atstovaujamas ___________________________________________________________________                 ,

(pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

vadovaudamiesi Institucijoje ar šeimynoje globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis tvarkos aprašu, patvirtintu Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio .. d. įsakymu Nr. BV- „Dėl Institucijoje globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), sudarė šią dvišalę sutartį dėl Institucijoje ar šeimynoje globojamų (rūpinamų) vaikų laikino išleidimo svečiuotis pas nuolat užsienio valstybėje gyvenančius fizinius asmenis, kuriems atstovauja juridinis asmuo, vykdantis Lietuvos Respublikoje vaikų laikino svečiavimosi užsienyje programą (toliau – Sutartis):

 

I. SUTARTIES OBJEKTAS

 

Šalys susitaria, kad juridinis asmuo, vykdantis Lietuvos Respublikoje vaikų laikino svečiavimosi pas fizinius asmenis programą (toliau vadinama – Programa), priima svečiuotis šiuos vaikus:

Nr.

Vaiko vardas, pavardė

Institucija ar šeimyna

Fizinis asmuo, pas kurį laikinai svečiuosis vaikas

Svečiavimosi terminas

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

II. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

 

2. Juridinis asmuo įsipareigoja:

2.1. pateikti Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduoto leidimo vykdyti Programą kopiją;

2.2. sudaryti vaikų globėjo (rūpintojo) atstovui sąlygas lankyti vaiką ir padengti vaikų aplankymo išlaidas;

2.3. vykdyti vaikų laikino svečiavimosi priežiūrą;

2.4. užtikrinti, kad vaikus priėmę laikinai svečiuotis fiziniai asmenys:

2.4.1. padengs vaikų kelionės ir išlaikymo išlaidas;

2.4.2. rūpinsis vaikų auklėjimu ir gins jų teises bei teisėtus interesus;

2.4.3. užtikrins visapusišką vaikų saugumą ir tinkamas svečiavimosi sąlygas;

2.4.4. saugos vaikus nuo smurto, prievartos ir seksualinio išnaudojimo bei alkoholinių gėrimų, tabako gaminių, nuodingų, narkotinių medžiagų ir kitų svaiginamųjų medžiagų vartojimo;

2.4.5. rūpinsis vaikų ugdymu, vystymusi, sveikatos būkle, visaverčiu maitinimu;

2.4.6. suderins su vaiko globėju (rūpintoju) datą dėl vaiko išleidimo laikinai svečiuotis ne vėliau kaip prieš 5 kalendorines dienas;

2.4.7. užtikrins vaiko sugrąžinimą globėjui (rūpintojui) iki Sutartyje nustatyto termino pasibaigimo datos;

2.4.8. informuos vaikų globėją (rūpintoją) apie išvykimą į kitą užsienio valstybę;

2.4.9. skubiai informuos vaikų globėją (rūpintoją) apie esminius su vaikais susijusius įvykius: ligą, su jais įvykusią nelaimę, pablogėjus ar pasikeitus gyvenimo sąlygoms ir kt.;

2.4.10. bendradarbiaus su vaikų globėju (rūpintoju) ir Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos visais su vaiku susijusiais klausimais.

3. Vaikų globėjas (rūpintojas) įsipareigoja:

3.1. suteikti juridiniam asmeniui reikalingą informaciją apie vaikus;

3.2. parengti vaikus laikinai svečiuotis pas fizinius asmenis;

3.3. nustatyti vaikų pinigų išmokėjimo tvarką, kai:

3.3.1. juridinis asmuo atsisako maistpinigių;

3.3.2. juridinis asmuo pageidauja gauti maistpinigius;

3.4. išklausyti ir atsižvelgti į vaikų nuomonę, jei tai neprieštarauja jų interesams;

3.5. palaikyti ryšius su fiziniais asmenimis (jeigu tai neprieštarauja vaikų interesams), pas kuriuos vaikai laikinai svečiavosi, vaikus sugrąžinus globėjui (rūpintojui);

3.6. reikalauti iš juridinio asmens grąžinti jam vaiką, jeigu, pasibaigus nustatytam vaiko laikino svečiavimosi terminui ar nutraukus Sutartį, juridinis asmuo negrąžina vaiko globėjui (rūpintojui).

 

III. SUTARTIES GALIOJIMAS

 

4. Ši Sutartis įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo momento ir galioja iki leidime vykdyti Programą numatyto termino pabaigos.

5. Sutartis sudaroma 2 egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, kurių vienas tenka vaikų globėjui (rūpintojui), o antras – užsienio valstybės organizacijai, vykdančiai Programą.

 

IV. SUTARTIES PRATĘSIMAS IR NUTRAUKIMAS

 

6. Sutartis nepratęsiama.

7. Sutartis gali būti nutraukiama:

7.1. vienašališkai, kai juridinis asmuo likus mėnesiui iki Programos Lietuvos Respublikoje veiklos nutraukimo, informuoja vaikų globėją (rūpintoją) apie ketinimą nutraukti Sutartį. Tokiu atveju juridinis asmuo atsako už vaikų grąžinimą vaikų globėjui (rūpintojui) per Šalių nustatytą terminą;

7.2. vienašališku vaikų globėjo (rūpintojo) sprendimu, jeigu paaiškėja:

7.2.1. kad juridinis asmuo, vykdantis Programą, pažeidžia Programos ir (ar) Sutarties sąlygas;

7.2.2. kitos aplinkybės, kurios neužtikrina visapusiškos vaiko apsaugos ir jo teisėtų interesų.

 

V. SUTARTIES PAPILDYMAI IR PRIEDAI

 

8. Sutarties papildymai galioja tik tada, kai jie atlikti raštu ir pasirašyti abiejų Šalių. Sutarties priedas ir vėliau atlikti Sutarties papildymai laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.

9. Šios Sutarties priedai yra:

9.1. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduotas leidimas užsienio valstybės organizacijai vykdyti Programą;

9.2. kiti su Sutarties turiniu susiję dokumentai.

 

VI. SUTARTIES ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

 

10. Užsienio valstybės organizacija, vykdanti Programą, atsako už globojamų (rūpinamų) vaikų, kurie laikinai svečiuojasi pas užsienio valstybės organizacijos atstovaujamus asmenis, gyvybę, sveikatos būklę, kitokią vaiko teises pažeidžiančią veiklą, trukdymą vaikui naudotis savo teisėmis ir kt.

11. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties neįvykdymą, jeigu įrodo, kad Sutartis neįvykdyta dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei numatyti Sutarties sudarymo metu ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui (force majeure aplinkybės). Force majeure aplinkybių fakto nustatymui Šalys susitaria taikyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimą Nr. 840 „Dėl atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure aplinkybės), aplinkybės taisyklių patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatas.

12. Ginčai, kylantys iš Sutarties, sprendžiami derybų tarp Šalių būdu. Jeigu ginčo nepavyksta išspręsti derybomis, jis sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

VII. SUTARTIES ŠALIŲ REKVIZITAI

 

Vaiko globėjas (rūpintojas)

 

Užsienio valstybės organizacija

 

________________________________

(Institucijos ar šeimynos pavadinimas, adresas)

 

________________________________

(parašas)    

A. V.

___________________________

(organizacijos pavadinimas, adresas)

 

___________________________

(parašas)    

A. V.

 

 

 

Institucijoje ar šeimynoje globojamo (rūpinamo)

vaiko išleidimo laikinai svečiuotis tvarkos aprašo

6 priedas

 

(Informacijos pateikimo forma)

__________________________________________________________________________

(Institucijos ar šeimynos pavadinimas, adresas)

 

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ___________________________ apskrities vaiko teisių apsaugos skyriui veikiančiam__________________________ savivaldybės teritorijoje

 

INFORMACIJA

VALSTYBĖS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS IR ĮVAIKINIMO TARNYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS TERITORINIAM SKYRIUI , APIE GLOBOTINIŲ (RŪPINTINIŲ) LAIKINĄ SVEČIAVIMĄSI PER ......... M.

____________

(data)

 

Globotiniai (rūpintiniai), vykę laikinai svečiuotis per ............ m.

Vyko svečiuotis Lietuvos Respublikoje į:

Globotinių (rūpintinių) vardai, pavardės, gimimo datos, laikino svečiavimosi datos

tėvų šeimą

 

brolio ar sesers šeimą

 

kitų giminaičių šeimą

 

kitų asmenų (ne giminaičių) šeimą

 

Vyko svečiuotis užsienio valstybėje į:

 

tėvų šeimą

 

brolio ar sesers šeimą

 

kitų giminaičių šeimą

 

per užsienio valstybės organizaciją

 

 

Pastebėjimai, susiję su laikino svečiavimosi priežiūra ir nustatytais pažeidimais per ............ m.:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

__________________

(pareigų pavadinimas)

_____________

(parašas)

_________________

(vardas, pavardė)

 

 

Institucijoje ar šeimynoje globojamo (rūpinamo)

vaiko išleidimo laikinai svečiuotis tvarkos aprašo

7 priedas

 

(Informacijos pateikimo forma)

 

__________________________________________________________________________

(Tarnybos teritorinis skyrius)

 

INFORMACIJA

APIE INSTITUCIJOJE AR ŠEIMYNOJE GLOBOJAMŲ (RŪPINAMŲ) VAIKŲ LAIKINĄ SVEČIAVIMĄSI PER ................. M., KURIEMS TARNYBOS TERITORINIO SKYRIAUS TEIKIMU NUSTATYTA GLOBA (RŪPYBA)

 

____________ Nr. ________

(data)

 

Vyko svečiuotis Lietuvos Respublikoje į:

Vykusių laikinai svečiuotis globotinių (rūpintinių) skaičius pagal konkrečios Institucijos ar šeimynos duomenis

Vykusių laikinai svečiuotis globotinių (rūpintinių) bendras skaičius

tėvų šeimą

 

 

brolio ar sesers šeimą

 

 

kitų giminaičių šeimą

 

 

kitų asmenų (ne giminaičių) šeimą

 

 

Iš viso:

 

Vyko svečiuotis užsienio valstybėje į:

 

 

tėvų šeimą

 

 

brolio ar sesers šeimą

 

 

kitų giminaičių šeimą

 

 

per užsienio valstybės organizaciją

 

 

Iš viso:

 

 

Pastebėjimai, susiję su laikino svečiavimosi priežiūra ir nustatytais pažeidimais per ................ m.:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

___________________

(pareigų pavadinimas)

_____________

(parašas)

______________________

(vardas, pavardė)

 

 

Institucijoje ar šeimynoje globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis tvarkos aprašo

8 priedas

 

(Klausimyno forma)

 

nuolat Lietuvos respublikoje gyvenančio FIZINIO ASMENS TINKAMUMO PRIIMTI INSTITUCIJOJE AR ŠEIMYNOJE GLOBOJAMĄ (RŪPINAMĄ) VAIKĄ LAIKINAI SVEČIUOTIS ĮVERTINIMO KLAUSIMYNAS

 

I.          Fizinio asmens duomenys

 

Kontaktinė informacija

 

Vardas ir Pavardė

 

Gimimo data

 

Pilietybė

 

Adresas

 

Tel. nr., el. paštas

 

Duomenys apie fizinio asmens užimtumą, šeimos narius ir kitus kartu gyvenančius asmenis

Užimtumas

(Darbovietės pavadinimas, pareigos, darbo dienos, darbo valandos, kitoks užimtumas)

 

Pajamos

Šeiminė padėtis

(Vedęs(ištekėjusi), išsituokęs (-si), sugyventinis (-ė), našlys (-ė), gyvenantis (-i) skyrium)

Šeimos nariai ir kiti kartu gyvenantys asmenys

(Vardas Pavardė„ gimimo data, giminystės ryšys, užimtumas, santykiai su sutuoktiniu, kitais asmenimis)

 

 

 

 

 

 

Kitų nuomonė dėl priimamo vaiko laikinai svečiuotis

(Jeigu vizito šeimoje metu kiti kartu gyvenantys asmenys nedalyvauja, reikalingi sutikimai raštu)

Mitybos įpročiai (vegetaras, laikosi dietos, skiriamas laikas maisto kokybei, ar ir kiek atsižvelgs į besisvečiuojančio vaiko mitybos įpročius, poreikius)

 

 

Kita svarbi informacija

(teistumas, sveikatos būklės ypatumai, žalingi įpročiai ir pan.)

 

 

 

II.        Duomenys apie fizinio asmens gyvenimo ir buities sąlygas

 

Būsto tipas ir saugumas

(kenksmingų medžiagų, alkoholio, degtukų ir pan. laikymas, kiti pavojai)

 

Gyvenamasis plotas ir kambarių skaičius

 

Būsto šildymas

 

Komunaliniai patogumai

Švara ir tvarka,

(naminiai gyvūnai)

 

III.       Fizinio asmens apsisprendimas priimti vaiką laikinai svečiuotis

 

 

Apsisprendimas priimti vaiką laikinai svečiuotis

1. Kodėl Jūs norite priimti vaiką laikinai svečiuotis Jūsų šeimoje?

 

 

2. Kokie Jūsų santykiai su vaiku?

 

 

3. Koks giminystės ryšys?

 

 

4. Susipažinimo su vaiku aplinkybės

 

 

5. Ko tikitės iš vaiko, kuris laikinai svečiuosis Jūsų namuose?

 

 

6. Kokias matote bendravimo su vaiku perspektyvas?

 

 

IV.       Vaiko gyvenamojo ploto, sąlygų ir fizinio asmens galimybių tenkinti vaiko poreikius vertinimas

 

 

Vaiko gyvenamojo ploto ir sąlygų įvertinimas (Kambario tipas (atskiras ar bendra su kitais šeimos nariais), plotas, įrengimas, sąlygos poilsiui, ugdymui ir žaidimams)

 

 

 

Bendravimo su vaikais, vaikų auklėjimo patirtis

 

1.  Kokia veikla su vaiku užsiimsite?

 

 

 

 

2.  Ar turite bendravimo su vaikais patirties, kokia ji?

 

 

 

3.  Ko sieksite savo bendravimu su vaiku?

 

 

 

 

4.  Koks vaiko elgesys jus trikdytų?

 

 

5.  Kokius drausminimo būdus taikote (taikysite) auklėdami vaiką (us)? Kokiam drausminimui nepritariate?

 

 

6.  Kas, Jūsų nuomone, svarbiausia auginant vaikus?

 

 

 

7.  Kas sutampa ir kas skiriasi Jūsų ir sutuoktinio požiūriuose į vaikų auginimą? Kaip spręsite iškilusius nesutarimus dėl auklėjimo?

 

 

 

 

8.  Įvertinkite savo stipriąsias ir silpnąsias puses auklėjant vaiką?

 

Be tėvų globos likusio vaiko poreikių supratimas

 

1. Kokie vaiko poreikiai yra svarbiausi?

 

 

 

2. Ar žinote vaiko lūkesčius jums?

 

 

 

3. Kaip parodysite vaikui savo jausmus?

 

 

 

4. Kaip padėsite vaikui susitvarkyti su negatyviais jausmais?

 

 

 

5. Kaip elgtumėtės, jeigu vaiko emocijų raiškos būdai bus Jums nepriimtini?

 

 

 

6. Kaip skatintumėte emocinį vaiko prieraišumą prie Jūsų šeimos narių?

 

 

 

7. Kokiais būdais stiprinsite vaiko psichologinį atsparumą?

 

 

 

8. Kaip palaikysite ryšį su vaiko globos institucija, sprendžiant su vaiku susijusius klausimus?

 

9. Kokios paramos tikėtumėtės iš specialistų?

 

 

 

10. Kaip reaguotumėte į socialinių darbuotojų apsilankymus jūsų namuose?

 

 

 

11. Kaip padėsite vaikui palaikyti ryšius su jo biologine šeima?

 

 

 

12. Kaip užtikrinsite vaiko mokymąsi ir pamokų ruošimą vaikui svečiuojantis pas jus?

 

Vaiko sveikatos sutrikimų kompensavimas

1. Ar priimtumėte svečiuotis vaiką su:

·    sveikatos problemomis

 

·    fizine negalia

 

·    protine negalia (lengva, vidutine, didele)

 

·    sutrikusiu elgesiu ir emocijomis

 

 

 

2. Su kokiais kitais sveikatos sutrikimais nenorėtumėte priimti svečiuotis vaiko

 

 

 

3. Ką darytumėte vaikui susirgus, jam svečiuojantis pas jus?

 

 

 

V. duomenys apie konkretų / nekonkretų laikinai svečiuotis priimamą vaiką

 

 

Vaiko vardas ir pavardė, gimimo data (jei žinoma)

 

Amžius

 

 

 

Lytis

 

 

 

Sveikatos būklė (fizinė negalia, protinė negalia, kiti sveikatos sutrikimai)

 

 

 

Globos vieta

 

Vaiko ugdymo įstaiga, klasė

 

 

 

Bendravimo su konkrečiu vaiku pradžia

 

Susipažinimo su konkrečiu vaiku aplinkybės

 

 

 

Giminystės su konkrečiu vaiku ryšiai

 

 

Kita svarbi informacija

(vaiko savybės, spec. poreikiai,

mokymasis, pomėgiai)

 

 

 

V.        KITA SVARBI INFORMACIJA

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

_______________

 

Institucijoje ar šeimynoje globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis tvarkos aprašo

9 priedas

 

(Rekomendacijos forma)

 

________________________________________________________________________________

Įstaigos pavadinimas, rekvizitai

 

NUOLAT LIETUVOS RESPUBLIKOJE GYVENANČIO FIZINIO ASMENS TINKAMUMO PRIIMTI VAIKĄ LAIKINAI SVEČIUOTIS

Rekomendacija

 

________________________________

Data, numeris

________________________________

Vieta

 

I.     Duomenys apie nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantį fizinį asmenį

 

VARDAS PAVARDĖ, PILIETYBĖ, GIMIMO DATA

 

Duomenys

(Deklaruota ir faktinė gyvenamoji vieta, telefono Nr. ir el. paštas)

 

užimtumas

(Darbovietės pavadinimas, pareigos, darbo dienos ir valandos, kitoks užimtumas, pajamos)

 

šeiminė padėtis

(Vedęs, ištekėjusi, išsituokęs (-si), sugyventinis (-ė), našlys (-ė), gyvenantis (-i) skyrium)

 

šeimos nariai ir kiti kartu gyvenantys asmenys

(Vardas, pavardė, gimimo data, statusas, užimtumas, santykiai su sutuoktiniu, kitais asmenimis)

 

kitų nuomonė dėl PRIIMAMO vaiko laikinai svečiUOTIS

(Jeigu vizito šeimoje metu kiti kartu gyvenantys asmenys nedalyvauja, reikalingi sutikimai raštu)

 

Mitybos įpročiai

(vegetaras, laikosi dietos, skiriamas laikas maisto kokybei, ar ir kiek atsižvelgs į besisvečiuojančio vaiko mitybos įpročius, poreikius)

 

kita svarbi informacija

(sveikatos būklės ypatumai, žalingi įpročiai ir pan.)

 

INDIVIDUALŪS SUSITIKIMAI

 

 

II.      Informacija apie būstą

 

1.    Būsto tipas (atskiras šeimos namas; namo dalis; butas daugiabučiame name; kambarys bendrame bute ar bendrabutyje): _______________________________________________________________________________

2.    Gyvenamasis plotas: ___________________________________________________________

3.    Būsto šildymas: _______________________________________________________________

4.    Būstas (su patogumais, be patogumų, su daliniais patogumais): ________________________________________

5.    Būsto saugumas (kenksmingų medžiagų, alkoholio, degtukų ir pan. laikymas, kiti pavojai): _________________

6.    Atsiskaitymai už komunalines būsto paslaugas: ______________________________________

7.    Švara ir tvarka (naminiai gyvūnai): _____________________________________________________________

 

 

III.    Nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenančio fizinio asmens apsisprendimas priimti vaiką laikinai svečiuotis

(Nurodyti apsisprendimo motyvus, aplinkybes ar įvykius, kurie paskatino apsisprendimą, lūkesčius vaikui ir kitą svarbią informaciją)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

IV.    Nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenančio fizinio asmens galimybės tenkinti vaiko poreikius

(Nurodyti svečiuotis priimamo vaiko gyvenamąjį plotą ir sąlygas, bendravimo su vaikais, vaikų auklėjimo patirtį, be tėvų globos likusio vaiko poreikių supratimą, gebėjimą kompensuoti vaiko sveikatos sutrikimus).

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

V.      DUOMENYS apie konkretų / nekonkretų laikinai svečiuotis priimamą vaiką

 

(Nurodyti konkretaus vaiko vardą, pavardę, lytį, amžių / nekonkretaus vaiko pageidaujama lytis, amžius, kiti duomenys apie norimą priimti laikinai svečiuotis vaiką)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Rekomenduojama leisti / neleisti ________________________ savaitgaliais, švenčių ir atostogų

(fizinio asmens vardas pavardė)

metu priimti laikinai svečiuotis ____________________________________________________.

(vaiko vardas pavardė, lytis, amžius, gimimo data (jei yra žinoma))

 

 

Tarnybos atestuoti asmenys, parengę rekomendaciją: 

 

1. Vardas pavardė, parašas __________________________________________________________                                                          

2. Vardas pavardė, parašas __________________________________________________________